ORDIN nr. 290 din 13 aprilie 2000 privind admiterea tehnica a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul feroviar și cu metroul
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 bis din 25 septembrie 2000
  Ministrul transporturilor,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b), c) și m) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată și modificată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER și ale art. 4 lit. c) și e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998,
  având în vedere prevederile art. 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, precum și ale Directivei 96/48/CE a Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 1996,
  în baza prevederilor art. 3 pct. 6 și 16 și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) În domeniul transportului feroviar și cu metroul produsele și/sau serviciile destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru a fi admise din punct de vedere tehnic, trebuie să fie realizate de agenți economici autorizați și supravegheati din punct de vedere tehnic, denumiți în continuare furnizori feroviari, care fac dovada omologării tehnice feroviare sau, după caz, a deținerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs și/sau serviciu furnizat.(2) Autorizarea și supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor feroviari, omologarea tehnica feroviara și emiterea agrementelor tehnice feroviare se efectuează de către Autoritatea Feroviara Română - AFER, denumita în continuare AFER, în calitate de organism desemnat de Ministerul Transporturilor pentru a evalua conformitatea produselor și/sau serviciilor și pentru a realiza activități de inspecție tehnica feroviara în domeniul transportului feroviar și cu metroul.(3) Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor feroviari se efectuează potrivit Normelor privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse și/sau servicii pentru transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în anexa nr. 1.(4) Modelul și conținutul autorizației de furnizor feroviar sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 2
  (1) Produsele indigene necesare pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1, care pot influența siguranța circulației și securitatea transporturilor, calitatea serviciilor de transport, sănătatea oamenilor și protecția mediului, denumite în continuare produse feroviare critice, pot fi procurate numai de la furnizori feroviari, dacă aceștia fac dovada ca dețin un certificat de omologare tehnica pentru fiecare produs furnizat.(2) Prestarea serviciilor privind întreținerea materialului rulant, precum și construirea, modernizarea, repararea și întreținerea infrastructurii de transport feroviar și cu metroul, denumite în continuare servicii feroviare critice, poate fi efectuată numai de către furnizorii feroviari, dacă aceștia fac dovada ca dețin un agrement tehnic pentru fiecare serviciu prestat.(3) Face excepție de la prevederile alin. (2) prestarea serviciilor privind repararea planificata a materialului rulant (RR, RP, RG, RK), pentru care este obligatorie omologarea tehnica.(4) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru procurarea produselor feroviare critice pentru care nu exista documente tehnice de referința validate.(5) Produsele și/sau serviciile feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenți economici care nu dețin autorizație de furnizor feroviar, dacă aceștia fac dovada ca dețin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs și/sau serviciu furnizat. În cazul furnizorilor unici agrementul tehnic feroviar poate fi solicitat și obținut de beneficiarul produsului/serviciului respectiv.(6) Prevederile alin. (5) se aplică și pentru serviciile de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice.


  Articolul 3
  (1) Omologarea tehnica a produselor feroviare critice se realizează de AFER potrivit Normelor privind omologarea tehnica a produselor și/sau serviciilor din transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în anexa nr. 3.(2) Modelul și conținutul certificatului de omologare tehnica feroviara sunt prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 4
  (1) Agrementul tehnic feroviar este documentul care se acordă de AFER potrivit Normelor privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în anexa nr. 5.(2) Modelul și conținutul agrementului tehnic feroviar sunt prevăzute în anexa nr. 6.


  Articolul 5
  (1) Autorizația de furnizor feroviar se eliberează numai în cazul în care furnizorul feroviar se angajează sa accepte supravegherea modului în care sunt respectate normele tehnice obligatorii pentru realizarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice furnizate, prin acțiuni de evaluare, la intervale de timp specificate și/sau prin acțiuni de inspecție tehnica feroviara, după caz, efectuate de AFER.(2) Inspecția tehnica feroviara se organizează și se efectuează de AFER potrivit Normelor privind activitatea de inspecție tehnica în transportul feroviar și cu metroul, prevăzute în anexa nr. 7.(3) Acțiunile de evaluare și de inspecție tehnica feroviara se realizează de AFER pe bază de contracte sau de convenții, care se încheie cu furnizorii feroviari.


  Articolul 6

  Verificările și încercările pentru stabilirea conformitatii și/sau a aptitudinilor de utilizare a produselor și/sau serviciilor feroviare critice, în vederea omologării tehnice feroviare, a certificării sau a acordării agrementelor tehnice feroviare, după caz, se vor efectua în laboratoarele AFER, precum și în alte laboratoare autorizate de AFER.


  Articolul 7
  (1) Compania Naționala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naționala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., societățile comerciale regionale de transport feroviar public de călători, Societatea Naționala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., precum și alți agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul transportului feroviar și cu metroul pot încheia contracte pentru procurarea produselor și/sau serviciilor feroviare critice, necesare în vederea desfășurării activităților prevăzute la art. 1, numai cu agenți economici care îndeplinesc prevederile prezentului ordin.(2) Rapoartele de omologare tehnica eliberate de Societatea Naționala a Căilor Ferate Române până la data de 1 octombrie 1998 își păstrează valabilitatea pentru o durată de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile vizarii acestora de către AFER și ale acceptării de către furnizor a supravegherii tehnice, conform art. 5 alin. (3).(3) Prin raport de omologare tehnica se înțelege și rapoartele de calificare tehnica eliberate de Societatea Naționala a Căilor Ferate Române până la data de 1 octombrie 1998, care își păstrează valabilitatea cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în aceleași condiții ca cele prevăzute la alin. (2).


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 10

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 140/1999 privind autorizarea și supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse și servicii în activitățile de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, specifice transportului feroviar și cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 12 mai 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.


  Articolul 12

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul AFER.

  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu


  Anexa nr. 1

  NORME
  privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de
  produse și/sau servicii pentru transportul feroviar și cu metroul


  Anexa nr. 2

  ROMÂNIA
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFER
  AUTORIZAȚIE
  de furnizor feroviar
  seria ......... nr. ..........

  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 și în baza Raportului nr. ......... din data de .............. al comisiei de evaluare, se atesta ca persoana juridică .........................., cu sediul în localitatea ....................................., str. ........................ nr. ........., județul (sectorul) ..........., înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a României sub nr. ...., are dreptul sa furnizeze, în calitate de furnizor feroviar, următoarele categorii de produse și/sau servicii feroviare critice:
  ..................................................................
  .................................................................,
  în condițiile în care face dovada ca deține un certificat de omologare tehnica feroviara sau, după caz, un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs și/sau serviciu feroviar critic furnizat.
  Prezenta autorizație este valabilă până la data de ................, în condițiile vizarii sale anuale.
  Obligațiile și drepturile posesorului autorizației, precum și vizele anuale sunt specificate pe verso.
  Data eliberării ....................
  Director general,
  .....................
  (numele, prenumele și semnatura)
  L.S.
  (verso)
  Posesorul autorizației are următoarele obligații:1. sa anunțe imediat Autoritatea Feroviara Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizației, data începerii efective sau, după caz, a întreruperii activității;2. sa organizeze și să asigure controlul propriu pe fluxul de fabricație;3. sa accepte supravegherea de către Autoritatea Feroviara Română - AFER a activității de realizare a categoriilor de produse și/sau servicii feroviare critice, nominalizate în autorizație, prin acțiuni de evaluare periodice și/sau acțiuni de inspecție tehnica feroviara, și să asigure, la cerere, condițiile necesare în vederea realizării acestor acțiuni, respectiv spații de lucru, echipamente de lucru și de protecție adecvate, aparate de măsura și control;4. sa achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor pentru activitățile desfășurate de Autoritatea Feroviara Română - AFER privind vizarea anuală a prezentei autorizații, efectuarea acțiunilor de evaluare periodică și efectuarea inspecției tehnice feroviare, după caz;5. sa actualizeze și sa transmită la AFER lista cuprinzând beneficiarii produselor și/sau serviciilor feroviare critice realizate.
  Posesorul autorizației are următoarele drepturi:1. să solicite obținerea certificatelor de omologare tehnica feroviara sau, după caz, a agrementelor tehnice feroviare pentru produsele și/sau serviciile feroviare critice care se încadrează în categoriile specificate în prezenta autorizație;2. sa încheie, în condițiile legii, dacă este cazul, contracte economice pentru realizarea unui esantion reprezentativ al produselor și/sau serviciilor feroviare critice, din categoriile specificate în autorizație, care urmează să fie supus verificărilor și încercărilor în vederea obținerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau, după caz, a agrementului tehnic feroviar;3. sa încheie, în condițiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse și/sau servicii feroviare critice care se încadrează în categoriile specificate în autorizație și pentru care deține certificate de omologare tehnica feroviara și/sau, după caz, agremente tehnice feroviare.
  VIZE ANUALE
  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Valabil până │ │Valabil până │ │Valabil până │ │Valabil până │ │Valabil până │
  │ la data de │ │ la data de │ │ la data de │ │ la data de │ │ la data de │
  │ .......... │ │ .......... │ │ .......... │ │ .......... │ │ .......... │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ Director │ │ Director │ │ Director │ │ Director │ │ Director │
  │ general, │ │ general, │ │ general, │ │ general, │ │ general, │
  │ .......... │ │ .......... │ │ .......... │ │ .......... │ │ .......... │
  │ L.S. │ │ L.S. │ │ L.S. │ │ L.S. │ │ L.S. │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘


  Anexa nr. 3

  NORME
  privind omologarea tehnică a produselor și/sau serviciilor
  din transportul feroviar și cu metroul


  Anexa nr. 4

  ROMÂNIA
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFER
  CERTIFICAT
  de omologare tehnica feroviara
  Seria ........ nr. ...........

  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 și în baza Raportului nr. .............. din data de .................. al comisiei de omologare tehnica, se atesta ca produsul feroviar critic ..........., fabricat/reparat ..../(tipul reparatiei)/... de persoana juridică ............................, cu sediul în localitatea ......................., str. .................. nr. ...., județul (sectorul) ...................., înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a României sub nr. ..............., este conform documentului tehnic de referința ....../(denumirea, numărul, data)/..... și a fost omologat tehnic ...../(de tip, de fabricație)/...... în faza ....../(preliminară, finala)/......, pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.
  Produsul feroviar critic se încadrează în clasa de risc ............. . Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.
  Prezentul certificat este valabil până la data de ............, în următoarele condiții: ............... .
  Data eliberării .............
  Director general,
  .......................
  (numele și prenumele)
  L.S.
  Valabilitatea prezentului certificat se prelungește până la data de ............, în următoarele condiții: ......................... .
  Data ..........
  Director general,
  .......................
  (numele și prenumele)
  L.S.


  Anexa nr. 5

  NORME
  privind acordarea de agremente tehnice feroviare în
  transportul feroviar și cu metroul


  Anexa nr. 6

  ROMÂNIA
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFER
  Agrement tehnic feroviar
  Seria ......... nr. .........

  În baza Raportului nr. .................................... din data de ............ al comisiei de evaluare se atesta ca produsul/serviciul feroviar critic .................................................., realizat/furnizat de persoana juridică .............................., cu sediul în localitatea ................................, str. ..................... nr. ..........., județul (sectorul) ..........., înregistrată la Camera de comerț și industrie a ...................... sub nr. ....................., îndeplinește condițiile pentru utilizare în domeniul transportului feroviar și cu metroul.
  Descrierea produsului/serviciului feroviar critic, principalele performanțe și caracteristici tehnice, condițiile și domeniul de utilizare sunt specificate în anexa la prezentul agrement tehnic.
  Clasa de risc a produsului feroviar critic este ................. .
  Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de ..........., în următoarele condiții: ..................................... .
  Data eliberării ...............
  Director general,
  .........................
  (numele și prenumele)
  L.S.
  Valabilitatea prezentului agrement tehnic se prelungește până la data de ..............., în următoarele condiții: ................. .
  Data ................
  Director general,
  ........................
  (numele și prenumele)
  L.S.


  Anexa nr. 7

  Abrogată.
  (la 05-04-2024, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Alineatul (1) , Articolul 2 din ORDINUL nr. 875 din 28 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 5 aprilie 2024 )