ORDIN nr. 2.741 din 1 noiembrie 2011
privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor", indicativ I 7-2011
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,
  având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 7 septembrie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Avizul nr. 2 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
  în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor", indicativ I 7-2011, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.055/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.", indicativ NP I 7-2002**), Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1606/2001 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.", indicativ I 7/2-2002**), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 49/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.", indicativ GP 052-2000**), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 48/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului", indicativ I 20-2000**), precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
  ----- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Notă **) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, şi intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.
  *
  Reglementarea tehnică a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/117/2011 din 14.03.2011, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 217 din 5 august 1998.
  p. Ministrul dezvoltării regionale şi
  turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  Bucureşti, 1 noiembrie 2011.
  Nr. 2.741.
  -----