ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 21 mai 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020
  Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivel național și internațional, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea „pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății în data de 11 martie 2020, ceea ce confirmă gravitatea și amploarea acestei situații,
  întrucât asigurarea prevenției și reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus fac necesară luarea unor măsuri pentru organizarea activității poliției rutiere, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare sau prin transmiterea documentelor specifice prin poștă și servicii de curierat,
  având în vedere necesitatea desfășurării optime, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară, a activităților stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniul sănătății publice, referitoare la transportul persoanelor la locurile de carantină sau izolare la domiciliu sau la organizarea și efectuarea altor transporturi de bunuri ori persoane pe drumurile publice,
  luând în considerare necesitatea acordării unui regim prioritar de circulație pentru autovehiculele de serviciu ale tuturor instituțiilor din sistemul național de securitate, apărare și ordine publică, prin raportare la rolul specific pe care îl au aceste instituții în funcționarea statului, precum și, în mod corelativ, pentru autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, prin raportare la importanța desfășurării cu celeritate a activităților de urmărire penală,
  având în vedere necesitatea realizării în condiții de operativitate și siguranță a unor activități punctuale, subsumate anumitor tipuri de misiuni încredințate instituțiilor din sistemul național de securitate, apărare și ordine publică, dar și a unor acte de urmărire penală care nu suferă amânare, mai ales în contextul gestionării efectelor situației epidemiologice determinate de noul coronavirus, care imprimă acestor misiuni și activități, inclusiv în materia penală, un caracter esențial, apreciat sub aspectul urgenței și necesității, în limitarea răspândirii infecției în rândul populației,
  ținând cont că nepromovarea în regim de urgență a prezentului proiect poate conduce la afectarea capacității operaționale a acestor instituții, cu prejudicii directe la adresa securității naționale a României, și, de asemenea, ținând cont de faptul că neacordarea unui regim prioritar de circulație pentru aceste autovehicule de serviciu ar crea o vulnerabilitate în funcționarea acestor instituții, cu efecte negative, dificil de estimat, asupra promptitudinii și celerității activităților specifice desfășurate,
  având în vedere că neluarea acestor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,
  întrucât toate aceste elemente constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale unităților de parchet din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;
  2. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În situația încălcării regimului legal de viteză sau a altor reguli de circulație, în condițiile alin. (2), confirmarea deplasării conducătorului autovehiculului în acțiunea de intervenție sau în misiunea care a avut caracter de urgență se face în scris de către instituțiile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b), în termen de cel mult 30 de zile, la solicitarea poliției rutiere.3. La articolul 118, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro și se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențe. Permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia. În situația transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convențional al acestuia, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reținut la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii.


  Articolul II

  Prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) și alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia și prin poștă și servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului.


  Articolul III

  Pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reținute/plăcuțelor de înregistrare ori înmatriculare reținute de către poliția rutieră se pot transmite și prin orice mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poștă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condițiile art. 112 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la adresa de corespondență precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii.


  Articolul IV
  (1) În situațiile în care, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune deplasarea organizată a vehiculelor cu care se asigură transportul persoanelor la locurile de carantină/izolare la domiciliu, acestea sunt însoțite pe drumurile publice de unul sau mai multe autovehicule ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române.(2) Deplasarea la locurile de carantină/izolare la domiciliu se realizează în coloană, iar, în cazurile în care se impune, autovehiculele Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pot avea în funcțiune semnalele speciale de avertizare sonoră și luminoasă.(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe timpul deplasării la locurile de carantină/izolare la domiciliu, coloana de vehicule are regim de circulație prioritară dacă sunt în funcțiune semnalele speciale de avertizare sonoră și luminoasă.(4) Circulația în regim prioritar se realizează cu respectarea prevederilor art. 61 și 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, pentru realizarea măsurilor dispuse pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune organizarea altor transporturi de bunuri ori persoane pe drumurile publice.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela

  București, 21 mai 2020.
  Nr. 83.
  ----