HOTĂRÂRE nr. 355 din 20 aprilie 2023privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 24 aprilie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Utilizatorii, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, au obligația să elibereze clienților bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul și/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora, să elibereze și factură, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la data eliberării bonului fiscal.
  2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 4^1
  (1) În sensul ordonanței de urgență, prin echipamente nesupravegheate se înțelege dispozitivele de tipul automatelor comerciale, care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație. Intră în categoria echipamentelor nesupravegheate și dispozitivele prin intermediul cărora se încasează contravaloarea serviciilor în regim de «autoservire», cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cele prestate în spălătoriile auto și în stațiile automate de spălare articole textile.(2) Nu sunt considerate echipamente nesupravegheate dispozitivele de tipul automatelor comerciale, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație, care nu sunt dotate constructiv cu o unitate de control.
  4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) În situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părțile contractante potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (8^1) din ordonanța de urgență.(2) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate.(3) Înregistrarea în registrul special a operațiunilor efectuate până la repunerea în funcțiune a aparatului defect se face imediat după realizarea acestora sau până cel mai târziu la sfârșitul zilei de lucru, în funcție de specificul activității desfășurate.(4) Registrul special se întocmește conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) și 2 b).(5) Registrul special are paginile numerotate, este sigilat și ștampilat de către organul fiscal la care se depun declarațiile fiscale, denumit în continuare organ fiscal competent, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta, și este prezentat de către utilizator, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activității. (6) La repunerea în funcțiune a aparatului, tehnicianul unității de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service.
  5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepția celor care, potrivit dispozițiilor ordonanței de urgență, nu au obligația utilizării registrului special, emit chitanțe pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clienților, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar aplică prevederile din legislația care reglementează această activitate.
  6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) În situația întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se păstrează de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnică prevăzut la art. 33 pct. C lit. a), cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.
  7. La articolul 17, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:
  g) aparate sau terminale cu funcții de case de marcat electronice fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură și program de aplicație, care includ o placă fiscală ce conține un modul fiscal, controlat de un program de control, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare, afișajului client și, respectiv, operator nefiind obligatorie.
  8. La articolul 18, alineatele (1), (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e)-g) pot fi staționare, alimentate cu energie electrică din rețeaua de curent alternativ, și/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori. Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) pot fi alimentate și cu energie electrică de joasă tensiune direct din echipamentul nesupravegheat de tipul automatului comercial în care sunt integrate.
  .............................................................................................(3) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) și g), împreună cu programul de aplicație identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare.(4) Comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) și g) fără programul de aplicație identificabil specificat în autorizația eliberată de comisie, precum și instalarea acestora cu un alt program de aplicație decât cel avizat sunt interzise.
  .............................................................................................(6) Programele de aplicație externe interfațate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b) și e)-g) trebuie să fie înregistrate în Biblioteca națională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -- ICI București, cu modificările și completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicației, precum și modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfațează.
  9. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) trebuie să dispună de interfețe prin care se asigură:
  a) integrarea cu unitatea de control a echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial în care este integrat;
  b) integrarea cu conexiunile perifericelor de plată atașate acestuia;
  c) integrarea cu un sistem de calcul de tip calculator sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum și altele asemenea, ce dispun de un program de aplicație identificabil ce permite modificarea, programarea, executarea comenzilor din regimul de raportare, completarea și citirea bazei de date proprie modulului fiscal, precum și executarea operațiunilor de service printr-un set limitat de comenzi. Securitatea comunicării și integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de control.
  10. După articolul 21 se introduce un nou articol, art. 21^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 21^1

  Aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pot fi numai aparate de marcat electronice fiscale de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. g).
  11. La articolul 22 punctul A, literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) un dispozitiv de afișaj client special cu caractere de minimum 5 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afișarea valorii maxime pentru totalul de bon și care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiții de lumină ambientală. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale portabile, cele destinate exclusiv activităților hoteliere, de alimentație publică, atunci când plata se face la masă, precum și aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g). Dispozitivul de afișaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate și va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;
  c) un dispozitiv de imprimare a bonurilor fiscale, precum și a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale, cu minimum 18 caractere pe linie document și caractere de minimum 2,5 mm înălțime, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv;
  d) un afișaj operator, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, aparatele prevăzute la art. 17 lit. d), precum și cele portabile specificate la art. 18 alin. (2) sunt dotate cu un dispozitiv unic de afișaj client-operator.
  12. La articolul 22 punctul A, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:
  m) cel puțin o interfață care să permită conectarea unității de control și perifericelor de plăți cu cardul și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pentru aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g).
  13. La articolul 22 punctul E, partea dispozitivă se modifică și va avea următorul cuprins:
  E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare și afișajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfațare oferite de acesta, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare și afișajul client.
  14. La articolul 22 punctul G, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
  e) sigilare și prin elemente fizice de securizare a conexiunilor și interfețelor fizice dintre aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) și unitatea de control a echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale în care sunt instalate.
  15. La articolul 22 punctul H, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare și cu afișajul client, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare și afișajul client.
  16. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Programul identificabil avizat împreună cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii și transmiterii la Banca Națională a României a raportărilor lunare în forma și în structura prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare.17. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Programul identificabil avizat împreună cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate stațiilor de comercializare a carburanților trebuie să fie conectat cu pompele de distribuție de carburanți, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic și furnizor.18. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Modulul fiscal captează toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare sau, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv, toate datele transmise către jurnalul electronic în vederea memorării, gestionând independent și asigurând sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic în totalizatoare și în contoare distincte pe categorii de operațiuni permise, și pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale înglobate; controlează datele afișate pentru client, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv afișajul client, și asigură integritatea, protecția datelor colectate și a documentelor emise.19. La articolul 29, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) să acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfațare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat și afișajul client, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv aceste dispozitive, precum și cu memoria fiscală, jurnalul electronic, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
  20. La articolul 31, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31

  Comunicația aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului și cu dispozitivul de imprimare propriu, atunci când acesta este înglobat constructiv conform legii, cu excepția cazului în care acesta are caracter fiscal, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  21. La articolul 33 punctul A, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) fiscalizarea memoriei fiscale.
  Prin operațiunea de fiscalizare se înțelege identificarea memoriei fiscale și a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data și ora la care se activează memoria, precum și inițializarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic prin programarea parametrilor de identificare ai acestuia. Operațiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator sau anterior instalării, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului;

  b) programarea antetului bonului fiscal.
  Antetul bonului fiscal se tipărește, în cazul în care aparatul de marcat înglobează constructiv, conform legii, dispozitivul de imprimare, pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal și conține cel puțin denumirea operatorului economic, adresa de la locul de instalare a aparatului, inclusiv județul, sau, după caz, mențiunea «activități cu caracter ambulant» ori «taxi», precum și codul de identificare fiscală al utilizatorului. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate în activitățile cu caracter ambulant, al celor prevăzute la art. 17 lit. g) și al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier național, instalate pe mijlocul de transport, prin adresa de la locul de instalare a aparatului se înțelege adresa sediului social al utilizatorului.
  În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie, al celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, precum și al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, și numărul de înmatriculare al taximetrului, numărul autorizației taxi, numărul de telefon și de fax ale operatorului de transport sau ale taximetristului independent, seria de fabricație a automatului comercial și, respectiv, codul statistic atribuit caselor de schimb valutar de către Ministerul Finanțelor.
  22. La articolul 33 punctul B, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonanței de urgență, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare;
  23. La articolul 33, punctul C se modifică și va avea următorul cuprins:
  C. în regim de raportare:
  a) tipărirea raportului fiscal «Z» de închidere zilnică, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoțit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală, precum și memorarea raportului Z în jurnalul electronic ca operațiune indivizibilă, urmată de operațiunea efectivă de golire zilnică, respectiv de ștergere a totalizatoarelor și a contoarelor zilnice. În fiecare raport Z se tipărește numărul de închideri zilnice rămase până la umplerea memoriei fiscale, când numărul acestora scade sub 60, și se tipăresc liniile libere de memorare a jurnalului electronic, când numărul acestora scade sub cel puțin 0,5% din capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic;
  b) tipărirea raportului nefiscal «X», cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, precum și a raportului nefiscal ce conține date din jurnalul electronic de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi acestuia. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților de taximetrie, raportul nefiscal «X» este raportul taximetristului, ce conține date corespunzătoare activității unui taximetrist din raportul Z, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetriști;
  c) tipărirea, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, și memorarea pe un dispozitiv extern de fișiere electronice cu numele seriei fiscale și extensia «MF», de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidențierea fiecărei înregistrări din memoria fiscală și de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se menționează sub antet data, ora și minutul introducerii în exploatare, precum și perioada de raportare;
  d) tipărirea, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, de rapoarte și memorarea pe un dispozitiv extern a fișierelor electronice cu numele seriei fiscale și extensia «JE» ce vor conține date din conținutul jurnalului electronic pentru perioada de raportare ce va fi menționată sub antet;
  e) tipărirea de rapoarte, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, memorarea acestora, cu inițializările dispozitivului de memorare a jurnalului electronic;
  f) tipărirea de rapoarte, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare memorarea acestora, cu modificările înregistrărilor antetului bonului fiscal.
  24. La articolul 34, literele b) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) funcționarea aparatului în condițiile deconectării memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv, precum și a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic ori a dispozitivului de afișaj client, atunci când acesta este obligatoriu;
  ......................................................
  l) emiterea bonului fiscal fără tipărirea raportului Z, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, generarea bonului fiscal fără memorarea raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la primul bon emis.
  25. La articolul 34, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:
  m) funcționarea în condițiile deconectării perifericelor de plată, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g);
  26. După articolul 35 se introduce un nou articol, art. 35^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 35^1

  Funcțiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale destinate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale prevăzute la art. 17 lit. g) sunt cele prevăzute la art. 34 lit. a)-m), precum și următoarele funcții:
  a) funcționarea în lipsa comunicației între modulul fiscal și perifericele de plată;
  b) intrarea în modul de programare fără memorarea în prealabil a raportului fiscal de închidere zilnică;
  c) vânzarea produsului fără memorarea operațiunii în jurnalul electronic;
  27. La articolul 38 alineatul (1), literele b), c) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) nu este conectat afișajul client, atunci când acesta este obligatoriu, sau sistemul de imprimare, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv aceste dispozitive;
  c) lipsește hârtia din mecanismul propriu de imprimare, cu excepția aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv;
  .....................................................
  f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă nu se închide fișierul jurnal electronic la epuizarea capacității dispozitivului de memorare a jurnalului electronic sau după tipărirea raportului Z, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, dacă nu este memorat acest raport;
  28. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) destinate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale trebuie să se blocheze automat și în cazul când:
  a) modulul fiscal nu comunică cu unitatea de control a echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial;
  b) după 24 de ore de la deschiderea zilei, se încearcă efectuarea de vânzări fără memorarea automată a ultimului raport Z.
  29. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 42

  Memoria fiscală devine activă numai în urma fiscalizării, operațiune care se execută de către tehnicianul unității de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal sau anterior, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului.
  30. La articolul 47, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c), d) și g) sigiliul se aplică pe șuruburile care fixează placa fiscală de șasiul calculatorului ori al aparatului sau terminalului cu funcții de casă de marcat electronică.31. La articolul 47, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Suplimentar față de dispozițiile alin. (5), la aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) sigiliul se aplică pe șuruburile de prindere a părților componente ale carcasei aparatului sau terminalului, astfel încât să nu se permită dezasamblarea aparatului și accesul la componentele acestuia în urma sigilării. De asemenea, se aplică sigiliu pe conectorul interfețelor ce fac sau pot face legătura cu unitatea de control a echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial. Sigilarea conectorilor se realizează cu etichete autoadezive, rezistente la căldură și îngheț, care se autodistrug la dezlipire.32. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 48
  (1) Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplică vizibil o etichetă care indică producătorul, distribuitorul autorizat cu datele sale de contact, seria de fabricație a aparatului, precum și numărul autorizației eliberate de comisie.(2) În interiorul echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale se aplică, astfel încât să fie vizibilă din exterior, o folie holografică autoadezivă, personalizată prin tipărirea pe suprafața acesteia, cu majuscule, a textului «FISCALIZAT» și a datelor de identificare a distribuitorului autorizat, precum și prin înscrierea manuală a simbolului caracteristic unității de service acreditate și a numărului de identificare a tehnicianului de service, într-un spațiu dedicat, asigurându-se menținerea lizibilității datelor înscrise. Folia se asigură de către distributorii autorizați și va avea o dimensiune suficientă, astfel încât textele tipărite pe suprafața acesteia să fie lizibile cu ușurință, și se aplică de către tehnicianul de service odată cu instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.(3) În situația în care aplicarea în interiorul echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale a foliei prevăzute la alin. (2) fie nu asigură vizibilitatea acesteia, fie nu este posibilă din punct de vedere tehnic, aceasta se aplică în exterior, cu asigurarea mijloacelor de protecție a foliei împotriva deteriorării sau distrugerii.
  33. La articolul 49, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale înstrăinate de utilizatori în condițiile prevăzute la art. 116 alin. (1), fiscalizate ca urmare a remedierii unor defecțiuni, sau transferate de la un punct de lucru la altul aparținând aceluiași utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal și a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service.(3) La sigilare se întocmește, în două exemplare, un proces-verbal care se semnează de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unității de service acreditate, un exemplar fiind anexat dosarului de asistență tehnică al aparatului de marcat electronic fiscal, iar cel de-al doilea exemplar se înmânează utilizatorului, care transmite o copie organului fiscal competent.34. La articolul 50, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscripționat un simbol caracteristic al unității de service, constând în două caractere alfabetice și trei caractere numerice, reprezentând numărul de identificare a tehnicianului de service, atribuite de către comisie. Eticheta autoadezivă prevăzută la art. 47 alin. (5^1) se personalizează prin tipărirea pe suprafața acesteia a datelor de identificare a distribuitorului autorizat, precum și prin înscrierea manuală a simbolului caracteristic unității de service acreditate și a numărului de identificare a tehnicianului de service, într-un spațiu dedicat, asigurându-se menținerea lizibilității datelor înscrise.35. La articolul 51, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Confecționarea sigiliului de identificare a tehnicianului de service sub formă de etichetă autoadezivă se realizează de către operatori economici specializați în desfășurarea acestei activități. Procedura prealabilă confecționării sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service prevăzută la alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Direcția de specialitate ține evidența etichetelor autoadezive confecționate de distribuitorii autorizați, defalcat pe fiecare distribuitor în parte.(4) Distribuitorii autorizați au obligația de a ține o evidență cu unitățile de service acreditate cărora le-au distribuit sigiliile de identificare sub formă de etichetă autoadezivă.36. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 52
  (1) Pierderea sau furtul sigiliului fiscal, precum și a sigiliilor de identificare alocate tehnicienilor de service se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se comunică în scris comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului. Comunicarea va fi însoțită de copia documentului care atestă publicarea.(2) La solicitarea retragerii înregistrării unui tehnician de service, în situația în care unitatea acreditată pentru service nu solicită păstrarea sigiliului de identificare a tehnicianului de service în vederea realocării acestuia, sigiliul respectiv se transmite distribuitorului autorizat în vederea scoaterii din uz. Operațiunea se notifică direcției de specialitate de către distribuitorul autorizat, în termen de 10 zile de la data efectuării acesteia.(3) În situația în care unitatea acreditată pentru service solicită păstrarea sigiliului de identificare a tehnicianului de service a cărui înregistrare a fost retrasă, acesta poate fi realocat fie către un alt tehnician pentru care se solicită înregistrarea, fie către un tehnician deja înregistrat, dar care a pierdut sigiliul de identificare inițial alocat. Operațiunea se notifică direcției de specialitate de către distribuitorul autorizat, în termen de 10 zile de la data efectuării acesteia.
  37. La articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Tipărirea sau generarea în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare a bonului fiscal se efectuează în următoarea structură:
  a) antet;
  b) conținut;
  c) parte finală.
  38. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 57

  În partea finală a bonului fiscal se tipăresc sau se generează în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, centrat, cu majuscule, «BON FISCAL», seria fiscală a aparatului precedată de logotip, iar, în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem informatic, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.
  39. La articolul 58, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Tipărirea datei sau generarea acesteia în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare se face numai în ordinea următoare: ziua, luna, anul.(3) Valorile se tipăresc sau se generează în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, cu două zecimale. Valorile interne de calcul cu mai mult de două zecimale vor fi rotunjite la a treia zecimală. Dacă a treia zecimală are valoarea egală sau mai mare de 5, va majora zecimala a doua cu o unitate, în caz contrar zecimala a doua rămâne nemodificată.40. Articolul 60 se abrogă.41. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 61
  (1) Utilizatorii solicită atribuirea numărului unic de identificare din registru administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru aparatele de marcat instalate pe raza județelor, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru aparatele de marcat instalate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, pe bază de cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. În cazul contribuabililor mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului București și a județului Ilfov, solicitarea se adresează Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul utilizatorilor care desfășoară activități cu caracter ambulant, aceștia solicită atribuirea numărului unic de identificare administrațiilor județene ale finanțelor publice în a căror rază își au sediul social/domiciliul sau, după caz, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în cazul utilizatorilor care au sediul social/domiciliul în municipiul București, precum și în județul Ilfov.(3) Cererea de atribuire a numărului unic de identificare este însoțită de următoarele documente:
  a) copia facturii și a documentului de plată care atestă achiziționarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligației părților că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
  b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale și a aparatului de marcat electronic fiscal;
  c) declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declarația privind desfășurarea activității în regim ambulant ori în regim de taxi. Verificarea existenței punctului de lucru înregistrat la oficiul registrului comerțului se face de către organul fiscal care soluționează cererea de atribuire a numărului unic de identificare, prin solicitarea de informații, prin serviciul ONRC - Recom ONLINE;
  d) declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoțită de copia autorizației taxi, în cazul activității de taximetrie.
  (4) Administrațiile județene ale finanțelor publice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, au obligația ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii prevăzute la alin. (1), să comunice utilizatorului numărul unic de identificare atribuit pentru fiecare aparat.(5) Administrațiile județene ale finanțelor publice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale și alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare din registru. Documentele care pot fi solicitate se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  42. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 62
  (1) În cazul încetării activităților de livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență notifică organul fiscal, în vederea înregistrării informației în registru, conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Utilizatorii aflați în această situație au obligația să arhiveze dispozitivul de memorare a jurnalului electronic și memoria fiscală pe perioada prevăzută de lege. (2) În situația în care utilizatorul a înstrăinat aparatul de marcat electronic fiscal în condițiile prevăzute la art. 116, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului este făcută de către unitatea acreditată pentru comercializare sau, după caz, de către distribuitorul autorizat care acceptă achiziția aparatului de marcat al utilizatorului. (3) În situația furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului se efectuează de organul fiscal competent, la cererea utilizatorului însoțită de documente justificative.(4) În cazul în care utilizatorul și-a încetat existența, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare și codul de identificare fiscală al utilizatorului se efectuează, din oficiu, la data luării la cunoștință de organul fiscal competent.(5) În cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență notifică organului fiscal competent, înainte de începerea activității la noul punct de lucru, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului, conform procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Concomitent cu notificarea organului fiscal competent, utilizatorii procedează și la notificarea distribuitorului autorizat sau a unității de service acreditate, după caz. Distribuitorul autorizat sau unitatea de service, după caz, efectuează modificarea adresei, notează în cartea de intervenție și întocmește declarația de instalare pentru noul punct de lucru, document în care este menționat faptul că s-a schimbat locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal. Declarația se întocmește și se înregistrează conform dispozițiilor art. 104.
  43. La articolul 63 alineatul (7), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) în regimul de înregistrare a unei zile de lucru, liniile care se tipăresc pe rola-client, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, liniile memorate se înregistrează în fișierul jurnal electronic și se codifică cu ajutorul algoritmului SHA-2;
  44. La articolul 66, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) În momentul constatării defectării modulului criptografic instalat, precum și în alte cazuri care necesită înlocuirea acestuia, utilizatorul este obligat să notifice distribuitorul autorizat și/sau unitatea de service acreditată, după caz. Distribuitorul autorizat va înlocui modulul criptografic și va emite un nou certificat digital în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la notificare.
  Pentru tranzacțiile efectuate în perioada nefuncționării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, aplică prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 7.
  45. La articolul 68, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Un exemplar al procesului-verbal revine utilizatorului, care transmite o copie organului fiscal competent. Două exemplare vor fi preluate de către tehnicianul de service, iar unul dintre acestea se transmite distribuitorului autorizat prin grija unității de service acreditate.46. La articolul 75 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) aprobă anularea înregistrării unităților de comercializare și/sau service ale căror contracte cu distribuitorul autorizat au încetat;
  47. La articolul 75 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
  f) aprobă înregistrarea/retragerea înregistrării unor tehnicieni de service, precum și înregistrarea pierderii unor sigilii.
  48. La articolul 78 alineatul (1), litera a) se abrogă.49. La articolul 78 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) asigură pentru aparatele de marcat electronice fiscale comercializate asistență tehnică și întreținerea aparatelor prin cel puțin două unități acreditate pentru service, pentru modelul și tipul de aparate de marcat electronice fiscale pentru care se solicită autorizația;
  50. La articolul 78, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Operatorii economici care solicită autorizație de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale nu pot fi autorizați în situația în care aceștia/administratorul/directorul economic și/sau financiar, respectiv societatea care prestează servicii de contabilitate/reprezentantul legal al acesteia, în cazul în care activitatea financiar contabilă este externalizată, au fapte înscrise în cazierul fiscal.51. La articolul 78, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Operatorii economici care solicită autorizație de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale nu pot fi autorizați în situația în care administratorii acestora, administratorii operatorilor economici pentru care operatorul economic solicită acreditarea pentru comercializare și/sau service, precum și tehnicienii de service ai acestora au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni prevăzute de legile vamale.52. Articolele 79, 80 și 82-88 se abrogă.53. La articolul 89 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 89
  (1) În vederea obținerii autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici care au obținut avizul tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. b) trebuie să depună la comisie următoarele documente:
  a) cererea prin care solicită eliberarea autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conțină: datele de identificare ale operatorului economic solicitant, inclusiv datele de contact ale acestuia, respectiv numărul de telefon, adresă de e-mail pentru corespondența în format electronic, tipul aparatului de marcat electronic fiscal și denumirea comercială a acestuia, lista operatorilor economici propuși ca unități acreditate pentru comercializare și/sau service, lista tehnicienilor de service și, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service;
  .....................................................
  d) avizul tehnic favorabil emis în condițiile art. 78 alin. (1) lit. b) din prezentele norme metodologice;
  54. La articolul 89 alineatul (1), literele f) și g) se abrogă.55. La articolul 89 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, lit. j) și k), cu următorul cuprins:
  j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a unui împuternicit al operatorului economic solicitant privind existența capacității acestuia de a îndeplini condițiile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), pentru modelul și tipul de aparate de marcat electronice fiscale pentru care se solicită autorizația. Declarația pe propria răspundere dată prin intermediul unui împuternicit este însoțită de o procură specială în formă autentică;
  k) consimțământul expres, exprimat în scris, al fiecărei persoane pentru care se efectuează verificări specifice, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar.
  56. La articolul 89, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. d), se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală de către direcția de specialitate certificatul de atestare fiscală al operatorului economic. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații.57. La articolul 89, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 78 alin. (3) se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorilor economici, administratorilor și directorului economic și/sau financiar al operatorului economic care solicită autorizarea, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 78 alin. (3), reprezentantul legal sau împuternicitul operatorului economic solicitant va depune o declarație pe propria răspundere cu privire la persoanele care îndeplinesc funcțiile de administrator/director economic și/sau financiar. În situația în care din declarația pe propria răspundere rezultă că operatorul economic nu are în statul de funcții postul de director economic și/sau financiar, activitatea specifică financiar-contabilă fiind externalizată, persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de cazier fiscal atât pentru societatea care prestează serviciile de contabilitate, cât și pentru reprezentantul legal al acesteia.58. La articolul 89, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute la art. 78 alin. (5) se solicită de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, potrivit legii, extrasul de pe cazierul judiciar, numai în baza consimțământului expres, exprimat în scris, al persoanelor supuse verificării specifice. (5) Verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la obiectul de activitate prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. c) și alin. (4) și la art. 106 alin. (1) se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate în baza accesului la informațiile deținute de Oficiul Național al Registrului Comerțului privind datele de identificare a operatorilor economici, obiectul de activitate și alte informații specifice.59. După articolul 89 se introduc două noi articole, art. 89^1 și 89^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 89^1
  (1) Documentația necesară pentru obținerea autorizației de distribuție se depune utilizând una dintre următoarele modalități:
  a) la registratura Ministerului Finanțelor;
  b) prin poștă;
  c) prin intermediul poștei electronice, la adresele indicate pe pagina proprie de web a Ministerului Finanțelor, scanată și semnată electronic de către administratorul/reprezentantul legal al operatorului economic.
  (2) În situația în care este necesară completarea documentației transmise, reprezentanții direcției de specialitate pot coresponda cu operatorii economici în cauză, utilizând adresele de e-mail indicate de operatorul economic în cererea prevăzută la art. 89 alin. (1) lit. a).(3) Toate documentele care se depun în copie de către un operator economic, în vederea obținerii autorizației de distribuție, se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentatul legal sau împuternicitul acestuia.


  Articolul 89^2

  Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispozițiilor prezentelor norme metodologice se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
  60. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 90
  (1) În cazul în care distribuitorii autorizați pentru distribuția unor aparate de marcat electronice fiscale solicită eliberarea autorizației pentru alte tipuri și modele de aparate la care comercializarea și service-ul vor fi asigurate exclusiv prin operatori economici înregistrați anterior la comisie, aceștia depun documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), d), k) și, după caz, lit. i), iar direcția de specialitate solicită documentele prevăzute la art. 89 alin. (2) și (2^1). Distribuitorii autorizați trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 78.(2) În situația în care intervin modificări față de datele menționate în autorizație cu privire la denumirea, forma de organizare sau adresa sediului social, distribuitorul autorizat are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării, să depună la comisie, pe lângă cererea prin care solicită modificarea autorizației, și actul adițional/hotărârea asociaților, certificatul de înscriere de mențiuni la oficiul registrului comerțului și certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului. Dacă intervin modificări și în ceea ce privește structura de administrare, se solicită de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, potrivit legii, extrasul de pe cazierul judiciar, pentru noii administratori, numai în baza consimțământului expres, exprimat în scris, al acestora, în vederea verificării condiției prevăzute la art. 78 alin. (5).(3) Orice modificare intervenită asupra autorizațiilor de distribuție în perioada de valabilitate a acestora nu atrage prelungirea perioadei de valabilitate.(4) În cazul în care distribuitorii autorizați solicită înregistrarea unor noi operatori economici ca unități acreditate pentru comercializare și/sau pentru service, aceștia depun documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), c), e) și, după caz, lit. i) numai pentru operatorii economici propuși ca unități acreditate, iar, în cazul în care solicită înregistrarea unor noi tehnicieni de service pentru unitățile acreditate, aceștia depun cererea și documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. b) și e), precum și consimțământul expres, exprimat în scris, pentru tehnicienii propuși. Operatorii economici propuși ca unități acreditate pentru comercializare și/sau pentru service trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. d) și alin. (4) și (5) și la art. 106 alin. (1), condiții care sunt verificate conform prevederilor art. 89 alin. (2), (4) și (5). Dacă se solicită retragerea înregistrării unor tehnicieni de service, aceștia depun cererea de retragere în care se menționează motivul retragerii și precizări referitoare la elementele de identificare alocate tehnicienilor respectivi. Pentru noii tehnicieni de service propuși se poate aloca un nou număr de identificare sau poate fi realocat un sigiliu de identificare existent la nivelul distribuitorului autorizat sau al unității de service, după caz.(5) Modificările propuse asupra listei de unități acreditate pentru comercializare și/sau service se consideră înregistrate la data confirmării înregistrării propunerii la comisie și produc efecte numai după confecționarea sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service. Prin data confirmării înregistrării propunerii se înțelege data la care se eliberează documentul prin care se atestă înregistrarea propunerii.
  61. La articolul 93, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Distribuitorii autorizați care doresc continuarea activității de distribuție depun la comisie, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, o cerere de reautorizare, la care se anexează documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), k) și, după caz, lit. i), precum și documentele din care rezultă modificarea datelor avute în vedere anterior la autorizare, dacă este cazul. Direcția de specialitate solicită organului fiscal competent documentele prevăzute la art. 89 alin. (2) și (2^1), conform dispozițiilor prezentelor norme metodologice. Distribuitorii autorizați care doresc continuarea activității de distribuție trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 78.62. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 99
  (1) Orice modificare hardware a unui aparat de marcat electronic fiscal sau software a programului de control deja avizat presupune obținerea unui supliment de aviz tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridică prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. b). Un exemplar al suplimentului de aviz tehnic favorabil se transmite comisiei.(2) Un program de aplicație identificabil care face parte din configurația unui aparat de marcat electronic fiscal deja autorizat poate fi actualizat numai după obținerea suplimentului de aviz tehnic favorabil emis de persoana juridică prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. b).
  63. La articolul 103, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În cazul aparatelor prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, documentele prevăzute la alin. (2) se memorează.64. La articolul 103, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților cu caracter ambulant se face la sediul/domiciliul fiscal al utilizatorului, iar, în cazul celor destinate activității de taximetrie, la sediul distribuitorului autorizat sau al unității acreditate pentru service, după caz. Aparatele de marcat electronice prevăzute la art. 17 lit. g) se instalează la locul de funcționare sau de depozitare, după caz, al echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial.65. La articolul 104, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 104
  (1) După instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență se întocmește «Declarația de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale», denumită în continuare declarație, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, în trei exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal și de tehnicianul de service care a efectuat instalarea.(2) Un exemplar al declarației prevăzute la alin. (1) rămâne la utilizator, iar două exemplare la unitatea de service acreditată.(3) Cel târziu a doua zi după instalare, utilizatorul transmite organului fiscal competent o copie a declarației prevăzute la alin. (1), iar unitatea de service acreditată transmite distribuitorului autorizat un exemplar al acestei declarații.
  66. Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 105
  (1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii, cu excepția taximetriștilor și a celor care utilizează pentru înregistrarea veniturilor aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g), prezintă organului fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul cartea de intervenții a aparatului și registrul special. (2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) înscrie în cartea de intervenții numărul de pagini, aplicând ștampila, și vizează registrul special pe ultima pagină.
  67. La articolul 106, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Pentru verificarea îndeplinirii condiției referitoare la numărul tehnicienilor de service, prevăzută la alin. (1), unitățile de service acreditate au obligația de a ține evidența propriilor tehnicieni de service înregistrați pentru fiecare distribuitor autorizat și de a actualiza această evidență ori de câte ori intervin modificări, în urma aprobării acestora de către comisie.(1^2) Unitatea acreditată pentru service are obligația de a comunica, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului, tuturor distribuitorilor din a căror rețea de service face parte modificările intervenite în ceea ce privește tehnicienii de service, respectiv: înregistrarea tehnicienilor de service, retragerea înregistrării tehnicienilor de service, redistribuirea sigiliilor de identificare, inclusiv ca urmare a pierderii acestora.68. La articolul 115, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În cazul reorganizării distribuitorului autorizat, potrivit legii, drepturile și obligațiile ce îi revin acestuia în baza autorizațiilor de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale pot fi transmise, fără a fi necesară autorizarea potrivit prezentelor norme metodologice, numai către o societate care are calitatea de distribuitor autorizat. În situația în care societatea nu deține calitatea de distribuitor autorizat, aceasta urmează procedura de autorizare prevăzută de prezentele norme metodologice, putând utiliza avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. b), obținut de distribuitorul autorizat care se reorganizează, document care își păstrează valabilitatea.69. Articolul 128 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 128

  Anexele nr. 1, 2a), 2b), 4, 5, 6, 10 și 11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  70. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 71. Anexa nr. 9 se abrogă.


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenția Națională de Administrare Fiscală modifică și completează corespunzător Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora, cu modificările ulterioare.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61 alin. (5) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu

  București, 20 aprilie 2023.
  Nr. 355.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  CARTEA DE INTERVENȚII DIN DOTARE

  ------