HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 2 noiembrie 2022privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1070 din 4 noiembrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.1 se modifică și va avea următorul cuprins:47.1. Sumele Reținute vor fi reținute din Certificatele de Plată, ca o metodă de plată aferentă obligațiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrările și (ii) de a remedia defecțiunile în Perioada de Garanție. Cu excepția cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, o valoare procentuală de 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] va fi reținută din fiecare Certificat de Plată, până când se atinge limita Sumelor Reținute, unde totalul Sumelor Reținute este egal cu 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Reținute vor fi integrate în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și plătite de către Beneficiar. Soldul Sumelor Reținute va fi integrat în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției Finale și plătit de către Beneficiar.2. În anexa nr. 1, la capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, după subclauza 47.2 se introduc trei noi subclauze, subclauzele 47.3-47.5, cu următorul cuprins:47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 și 47.2 nu se aplică în situația în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:
  a) virament bancar;
  b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări;
  c) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a Garanției de Bună Execuție prevăzute la lit. a) și b);
  d) instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție financiară nebancară pentru contractele a căror valoare este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA.
  47.4. În situația în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin rețineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1, 47.2 și 47.5 se aplică în mod corespunzător.47.5. Pe parcursul derulării contractului, indiferent dacă a fost sau nu realizată Recepția la Terminarea Lucrărilor, atunci când cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului, Autoritatea Contractantă nu va mai reține în continuare din Certificatele de Plată Sumele Reținute, iar cuantumul acestora se va transfera în contul de disponibil deschis la dispoziția
  Autorității Contractante în care a fost constituită garanția de bună execuție după semnarea contractului.
  În situația în care cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului și în condițiile în care pentru Sumele Reținute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligația să le modifice în instrument de garantare de bună execuție în termenul stabilit de Beneficiar.
  3. În anexa nr. 2, la capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.1 se modifică și va avea următorul cuprins:47.1. Sumele Reținute vor fi reținute din Certificatele de Plată, ca o metodă de plată aferentă obligațiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrările și (ii) de a remedia defecțiunile în Perioada de Garanție. Cu excepția cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, o valoare procentuală de 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] va fi reținută din fiecare Certificat de Plată, până când se atinge limita Sumelor Reținute, unde totalul Sumelor Reținute este egal cu 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Reținute vor fi integrate în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și plătite de către Beneficiar. Soldul Sumelor Reținute va fi integrat în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției Finale și plătit de către Beneficiar.4. În anexa nr. 2, la capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, după subclauza 47.2 se introduc trei noi subclauze, subclauzele 47.3-47.5, cu următorul cuprins:47.3. Prevederile subclauzelor 47.1 și 47.2 nu se aplică în situația în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:
  a) virament bancar;
  b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări;
  c) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a Garanției de Bună Execuție prevăzute la lit. a) și b);
  d) instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție financiară nebancară pentru contractele a căror valoare este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA.
  47.4. În situația în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin rețineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1, 47.2 și 47.5 se aplică în mod corespunzător.47.5. Pe parcursul derulării contractului, indiferent dacă a fost sau nu realizată Recepția la Terminarea Lucrărilor, atunci când cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului, Autoritatea Contractantă nu va mai reține în continuare din Certificatele de Plată Sumele Reținute, iar cuantumul acestora se va transfera în contul de disponibil deschis la dispoziția Autorității Contractante în care a fost constituită garanția de bună execuție după semnarea contractului.
  În situația în care cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului și în condițiile în care pentru Sumele Reținute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligația să le modifice în instrument de garantare de bună execuție în termenul stabilit de Beneficiar.


  Articolul II
  (1) Prezenta hotărâre se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare. (2) Procedurilor de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 2 noiembrie 2022.
  Nr. 1.347.
  -----