LEGE nr. 39 din 7 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 13 martie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit*), emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Pentru asigurarea, garantarea integrităţii cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase depozitate şi predarea lor se instituie un sistem de garanţii de operare, care include o garanţie de buna operare şi un fond de garantare a certificatelor de depozit, în condiţiile prezentei ordonanţe."
  2. La articolul 4, literele a) şi g) vor avea următorul cuprins:
  "a) depozitul - o construcţie, o structura sau un spaţiu protejat, inclusiv siloz, administrat legal de un agent economic şi utilat special pentru depozitarea cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase destinate comercializării;
  ...............................................................
  g) activitatea de gradare - evaluarea şi certificarea calităţii cerealelor şi/sau seminţelor oleaginoase predate depozitarului, aduse de deponent în vederea depozitarii şi obţinerii certificatului de depozit."
  3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Licenta de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit."
  4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - După stabilirea tuturor pierderilor financiare, stabilite de ministerul de resort sau, după caz, de inspectorii autorizaţi de ministerul de resort, acestea vor fi acoperite şi rambursate deponentilor în primul rând din garanţia de buna operare oferită de fiecare depozitar şi, în completare, din Fondul de garantare pentru certificatele de depozit prevăzut pentru protecţia acestor deponenti, conform prezentei ordonanţe şi normelor metodologice prevăzute la art. 36."
  5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Exista posibilitatea de prelungire a licenţei de depozit, la cererea depozitarului, după expirarea termenului prevăzut la art. 7."
  6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Depozitarul va afişa permanent la loc vizibil, în spaţii destinate relaţiilor cu publicul, tariful de depozitare practicat, care va cuprinde operaţiunile prevăzute la art. 4 lit. f), şi îl va publică în doua ziare, dintre care unul de răspândire naţionala.
  (2) Plata se face în bani sau în natura, contravaloarea în natura calculandu-se la preţul zilei al produsului depozitat."
  7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Pentru serviciile de depozitare cu plata în avans perioada negociata nu va depăşi 12 luni. Dacă termenul de depozitare va depăşi termenul negociat, deponentul va plati tariful practicat de depozitar, la data livrării cerealelor şi/sau a seminţelor oleaginoase."
  8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Depozitarul va păstra cerealele şi/sau seminţele oleaginoase separat, în funcţie de calitatea lor înregistrată în fiecare certificat de depozit emis, pentru a se permite astfel în orice moment o identificare precisa, precum şi livrarea lor corespunzător calităţii. Aceasta prevedere va fi aplicată după un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."
  9. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Se înfiinţează Comisia Naţionala de Gradare a Cerealelor şi Seminţelor Oleaginoase, ca organism neguvernamental, fără personalitate juridică, formată din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, ai patronatelor, ai agenţilor economici reprezentativi din domeniu şi ai organizaţiilor profesionale şi interprofesionale pe produs sau grupa de produse."
  10. Articolul 19 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Agenţii gradatori de cereale şi seminţe oleaginoase pot avea şi calitatea de angajat al societăţii comerciale care se ocupa de activităţi de depozitare,
  comercializare sau procesare."
  ────────────── Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ────────────