DECIZIE nr. 961 din 30 octombrie 2007
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi ale art. 1 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 20 decembrie 2007  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Ninosu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Iuliana Nedelcu - procuror
  Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi ale art. 1 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, excepţie ridicată de Lucian Nicolae Samfiroiu în Dosarul nr. 3.506/97/2006 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor.
  Cu privire la procedura de citare, magistratul-asistent referă asupra faptului că telegrama adresată părţii Adrian Cârcel a fost restituită Curţii Constituţionale cu menţiunea "Destinatar aflat în detenţie".
  Reprezentantul Ministerului Public arată că procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Curtea, având în vedere că din dosarul instanţei de judecată nu rezultă că această parte s-ar fi aflat în detenţie la data sesizării Curţii Constituţionale, fiind citată pe tot parcursul procesului la adresa sa de domiciliu, constată că procedura de citare în faţa Curţii Constituţionale a fost legal îndeplinită.
  Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 19 iunie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 3.506/97/2006, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi ale art. 1 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora. Excepţia a fost ridicată de Lucian Nicolae Samfiroiu, într-o cauză având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de Codul silvic.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale, întrucât incriminarea infracţiunilor silvice este lăsată la latitudinea ministrului de resort, acesta stabilind, prin ordin, preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Pe de altă parte, calculul pagubelor produse prin aceste infracţiuni se face în mod diferit pentru salariaţii silvici şi, respectiv, pentru persoanele din afara sistemului.
  Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
  Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională.
  Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile criticate prevăd elementele constitutive ale infracţiunilor pe care le reglementează, modul de calcul al pagubei, precum şi precizări terminologice, fiind în deplină concordanţă cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, potrivit cărora prin lege organică se reglementează infracţiunile, pedepsele şi regimul de executare a acestora. Faptul că preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior este stabilit de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură nu încalcă prevederile constituţionale invocate, deoarece preţul mediu nu reprezintă un element constitutiv al infracţiunii, ci un criteriu pentru determinarea pagubei de care depinde incriminarea.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, şi ale art. 1 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006.
  Dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 au fost modificate prin pct. 1 al articolului unic din Legea nr. 84/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 6 aprilie 2007.
  Prin urmare, dispoziţiile de lege criticate au următorul conţinut:
  - Art. 98 din Legea nr. 26/1996: "Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale, ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, cu sau fără drept, din fondul forestier naţional sau de pe terenurile cu vegetaţie forestieră prevăzute la art. 6, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, ori dacă valoarea pagubei este sub această limită, dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de 2 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.
  Dacă fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
  Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
  În cazul în care furtul a fost săvârşit în împrejurările menţionate la art. 97 alin. 4, maximul pedepselor prevăzute în alineatele precedente se majorează cu 3 ani.
  Mijloacele de transport şi uneltele folosite care au servit la săvârşirea infracţiunii sunt supuse confiscării speciale în condiţiile prevăzute la art. 118 din Codul penal.
  Tentativa se pedepseşte.";
  - Art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006: "În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:
  a) pagubă în vegetaţia forestieră din păduri sau în vegetaţia forestieră din afara pădurii, denumită în continuare pagubă, constă în modificarea aspectului, a integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale arboretului/plantaţiei/regenerării naturale, după caz, rezultată prin tăierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, tăierea crăcilor arborilor în picioare, urmate ori nu de însuşirea acestora, în condiţii ilegale;
  b) lăstari/puieţi - arbori cu diametrul la colet sub 2 cm;
  c) pomi de Crăciun - arbori din speciile brad, molid sau alte răşinoase cu diametrul la colet cuprins între 2,1 şi 12 cm.";
  - Art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006: "(1) Valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) se determină conform prevederilor art. 2 alin. (3), folosindu-se valoarea factorului "k" prevăzută în anexa nr. 2, corespunzătoare speciei.
  (2) Valoarea unitară a pagubei prevăzută la alin. (1) se stabileşte luându-se în calcul un puiet/lăstar/mc."
  Excepţia de neconstituţionalitate se raportează la prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii şi ale art. 73 alin. (3) lit. h) privind reglementarea prin lege organică a infracţiunilor, pedepselor şi regimului executării acestora.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 57 din 6 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2003, s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, raportată la prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că dispoziţiile criticate definesc în măsură suficientă infracţiunile pe care le prevăd, descriind comportamentul ilegal incriminat şi stabilind în mod expres pedepsele aplicabile; este adevărat că preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior este stabilit prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, dar această determinare se face în baza unei împuterniciri date prin lege organică, iar evaluarea pagubelor are la bază criterii obiective stabilite de lege. Aşadar, textul de lege nu conferă ministerului de resort atribuţia de a stabili preţul în mod subiectiv, discreţionar, exclusiv în funcţie de aprecierea sa, ci îi impune obligaţia, inerentă unui expert, de a-l calcula în mod concret, ceea ce învederează un criteriu obiectiv.
  Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.
  În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia dispoziţiile criticate ar institui o discriminare între personalul angajat din silvicultură şi celelalte persoane, în ceea ce priveşte răspunderea acestora, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece personalul cu atribuţii de pază a pădurilor răspunde patrimonial, în condiţiile prevăzute de Codul muncii, pentru pagubele suferite pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază, fiind vorba despre o răspundere contractuală, iar nu de una delictuală. Aşadar, nu se poate susţine că textele criticate ar institui privilegii sau discriminări, ci acestea se aplică în mod egal tuturor persoanelor care se încadrează în ipoteza prevăzută, deci cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi ale art. 1 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, excepţie ridicată de Lucian Nicolae Samfiroiu în Dosarul nr. 3.506/97/2006 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia penală.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 octombrie 2007.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Ioana Marilena Chiorean
  __________