LEGE Nr. 57 din 1 august 1991
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 15 august 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC.

  Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 180 milioane dolari S.U.A., încheiat la Washington la data de 3 iulie 1991.
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 31 iulie 1991.
  p. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  IONEL ROMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 iulie 1991.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE MOIŞ
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  ACORD DE ÎMPRUMUT
  (Proiectul privind asistenţa tehnica şi împrumuturi critice) între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
  Acord, din data de 3 iulie 1991, între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca).
  Întrucît (A): Împrumutatul fiind satisfăcut de fezabilitatea şi prioritatea proiectului, descris în anexa 2 a acordului, a cerut Băncii sa-l ajute în finanţarea proiectului;
  Întrucît (B): Împrumutatul intenţionează sa contracteze de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) un împrumut în suma echivalenta cu 17,4 milioane dolari pentru a ajuta la finanţarea părţii A. 2 a proiectului, în termenii şi condiţiile descrise într-un acord (Acordul de împrumut al BEI) ce va fi încheiat între Împrumutat şi BEI; şi
  Întrucît (C): Banca a fost de acord, luînd în considerare şi cele expuse anterior, sa extindă împrumutul către Împrumutat în termenii şi condiţiile descrise în acest acord;
  În consecinţa, părţile de faţa, în felul acesta, sînt de acord cu cele ce urmează:


  Articolul 1

  Condiţii generale. Definiţii
  Secţiunea 1.01. "Condiţiile generale" aplicabile acordurilor de împrumut şi garantare ale Băncii din 1.01.1985, cu modificările descrise mai jos (Condiţii generale), constituie parte integrantă a acestui acord:
  (a) Ultima fraza a secţiunii 3.02 se elimina.
  (b) În secţiunea 6.02, subparagraful (k) devine subparagraful (1) şi un nou subparagraf (k) se adauga după cum urmează:
  "(k) O situaţie extraordinară va fi apărut, în condiţiile căreia orice tragere în continuare în cadrul împrumutului ar fi neconforma cu prevederile art. III, secţiunea 3 din statutul Băncii."
  Secţiunea 1.02. Dacă contextul nu solicita o abordare diferita, termenii definiţi în "Condiţiile generale" au semnificatia respectiva în aceasta privinta asa cum au fost descrisi, iar următorii termeni suplimentari au următoarele înţelesuri:
  (a) "Banca Agricolă" înseamnă Banca Agricolă a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1196/12.11.1990;
  (b) "Metroul Bucureşti" înseamnă sistemul de transport subteran bucurestean al Împrumutatului;
  (c) "categorii" înseamnă, grupate, fiecare din categoriile de repere care să fie finanţate din împrumut, asa cum sînt descrise în tabelul 1 al anexei 1 la acord, şi termenul "categoria" înseamnă fiecare dintre aceste categorii;
  (d) "Banca Comercială" înseamnă Banca Comercială a Împrumutatului (Banca Comercială Română), înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1195/12.11.1990;
  (e) "Convex" - S.A. înseamnă compania comercială a Împrumutatului pentru operaţiuni de manipulare a mărfurilor în vrac la terminal, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 19/10.01.1991;
  (f) "Contransimex" înseamnă firma de comerţ exterior a Împrumutatului pentru lucrări publice şi consultanţa tehnica (engineering), înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 93/31.1.1991;
  (g) "Banca Cooperatista" înseamnă Banca Cooperatista a Împrumutatului (Bank Coop), înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 992/3.11.1990;
  (h) "Banca de Dezvoltare" înseamnă Banca de Dezvoltare a Împrumutatului (Banca Română de Dezvoltare), înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1178/2.11.1990;
  (i) "Anul fiscal" înseamnă perioada de 12 luni corespunzind oricăruia dintre anii fiscali ai Împrumutatului, perioada care începe la 1 ianuarie şi se termina la 31 decembrie într-un an calendaristic;
  (j) "Cursul de piaţa interbancar" înseamnă cursul de schimb în valută convertibilă al leului (cum acesta este definit mai jos) astfel cum este stabilit periodic în conformitate cu prevederile Legii Împrumutatului nr. 15/1990;
  (k) "leu" înseamnă unitatea monetara a Împrumutatului şi "lei" semnifica pluralul termenului "leu";
  (l) "MOA" înseamnă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Împrumutatului;
  (m) "MEF" înseamnă Ministerul Economiei şi Finanţelor al Împrumutatului;
  (n) "MOI" înseamnă Ministerul Industriei al Împrumutatului;
  (o) "MOLSP" înseamnă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Împrumutatului;
  (p) "NAP" înseamnă Agenţia Naţionala de Privatizare a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd pe baza Deciziei Împrumutatului nr. 823/25.07.1990;
  (q) "NCS" înseamnă Comisia Naţionala pentru Statistica a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 27/30.12.1990;
  (r) "Acorduri de participare" înseamnă, grupat, fiecare dintre acordurile de participare a băncilor, care urmează să fie încheiate între Împrumutat şi băncile participante (asa cum acest termen este definit mai jos) conform secţiunii 3.02 (b) şi părţii B a anexei 7 la acord şi termenul "Acord de participare" înseamnă fiecare din acordurile de participare;
  (s) "Bănci participante" înseamnă Banca Agricolă şi Banca Română de Dezvoltare şi termenul "Banca participanta" înseamnă oricare din băncile participante;
  (t) "PETROM" înseamnă Regia autonomă a petrolului a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 23/30.01.1991;
  (u) "PIU" înseamnă Colectivul de implementare a proiectului, înfiinţat în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în conformitate cu Ordinul ministrului nr. 233/15.04.1991;
  (v) "RAL" înseamnă Regia autonomă a lignitului a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1211/2.11.1990;
  (w) "RENEL" înseamnă Regia autonomă de electricitate a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1199/2.11.1990;
  (x) "ROMGAZ" înseamnă Regia autonomă a gazelor naturale a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 16/10.01.1990;
  (y) "ROMAGRIMEX" înseamnă firma de comerţ exterior pentru agricultura a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 69/26.01.1990;
  (z) "ROM-POST-TELECOM" înseamnă Administraţia pentru posta şi telecomunicaţii a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 883/30.07.1990;
  (aa) "Banca de Economii" înseamnă Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Împrumutatului, înfiinţată şi functionînd în baza Decretului Împrumutatului nr. 371/1958;
  (bb) "SOCEP" - S.A. înseamnă firma comercială pentru operaţiuni generale de manipulare şi containerizare, înfiinţată şi functionînd în conformitate cu Decizia împrumutatului nr. 19/10.01.1990;
  (cc) "acord de împrumut subsidiar" înseamnă fiecare dintre acordurile de împrumut subsidiar care urmează să fie încheiate între Împrumutat şi agenţiile de implementare (asa cum termenul este definit mai jos) în conformitate cu secţiunea 3.02 (a) a părţii A a anexei 7 la acord şi termenul "acord de împrumut subsidiar" înseamnă fiecare din acordurile de subimprumut;
  (dd) "subimprumuturi" înseamnă împrumuturile propuse a fi făcute de Împrumutat către agenţiile de implementare (asa cum termenul este definit mai jos) pentru realizarea componentei respective a proiectului, în concordanta cu termenii şi condiţiile Acordului de împrumut subsidiar corespunzător şi termenul "subimprumut" înseamnă oricare din subimprumuturi;
  (ee) "agenţii de implementare" înseamnă agenţiile, întreprinderile şi alte entităţi ale Împrumutatului la care se face referire în paragrafele (b), (e), (f), paragrafele de la (o) la (q), paragraful (t), paragrafele de la (v) la (z) şi (bb) ale acestei secţiuni şi termenul "agenţie de implementare" înseamnă oricare din agenţiile de implementare;
  (ff) "componenta respectiva a proiectului" înseamnă următoarele: METROU - Bucureşti, partea A (4) (b) a proiectului; CONVEX - S.A., partea A (4) (c) a proiectului; CONTRANSIMEX, partea A (4) (a) a proiectului; MOLSP, partea B (8) a proiectului; NAP, partea B (2) a proiectului; NCS, partea C (2) a proiectului; PETROM, părţile A (1) (a) şi B (5) (b) (îi) şi (iii) ale proiectului; RAL, părţile A (3) şi B (7) ale proiectului; RENEL, partea A (2) a proiectului: ROMGAZ, partea A (1) (b) a proiectului: ROMAGRIMEX, partea A (7) a proiectului: ROM-POST-TELECOM, partea A (5) a proiectului şi SOCEP - S.A., partea A (4) (c) a proiectului; şi
  (gg) "contul special" înseamnă oricare din conturile la care se face referire în secţiunea 2.02 (b) a acestui acord şi termenul "conturi speciale" semnifica toate conturile de mai sus.


  Articolul 2

  Împrumutul
  Secţiunea 2.01. Banca este de acord sa imprumute pe Împrumutat, în termenii şi condiţiile expuse sau la care se face referire în acest acord, în valute diferite, care vor avea o valoare totală agreată echivalind cu suma de 180 milioane dolari, aceasta reprezentind totalul tragerilor în cadrul împrumutului, fiecare tragere ca şi data efectuării ei fiind stabilite de Banca.
  Secţiunea 2.02. (a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul împrumutului în concordanta cu prevederile anexei 1 la acest acord pentru cheltuielile făcute (sau, dacă Banca va fi de acord, pentru cele ce urmează a se face) pe baza costului rezonabil al produselor şi serviciilor cerute de proiectul descris în anexa 2 la acest acord şi care urmează să fie finanţate prin împrumut.
  (b) Pentru scopurile proiectului, Împrumutatul va deschide şi menţine un cont special de depozit în dolari şi un cont special de depozit în mărci germane, în bănci agreate de Banca şi în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, incluzind o protecţie corespunzătoare în caz de daune pentru confiscare sau sechestrare. Efectuarea de depuneri în/sau plăţile din conturile speciale va fi facuta în conformitate cu prevederile anexei 6 la acest acord.
  Secţiunea 2.03. Data de închidere va fi 31 decembrie 1994 sau o dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va anunta cu promptitudine pe Împrumutat despre această dată ulterioară.
  Secţiunea 2.04. Împrumutatul va plati Băncii o taxa de neutilizare de 0,75% pe an asupra valorii sumei din împrumut netrasa periodic.
  Secţiunea 2.05. (a) Împrumutatul va plati dobinda pentru partea din împrumut trasa şi nerambursata periodic, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobinda, cu costul împrumuturilor calificate, determinat în contul semestrului precedent, plus 0,5%. La fiecare din datele specificate în secţiunea 2.06 a acordului, Împrumutatul va plati dobinda cumulată pentru capitalul nefolosit în perioada de dobinda precedenta calculată la cota aplicabilă în cursul unei astfel de perioade de dobinda.
  (b) Imediat ce va fi posibil, după sfîrşitul fiecărui semestru, banca va notifica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate, determinat pentru acel semestru.
  (c) Pentru scopurile acestei secţiuni:
  (i) "perioada dobinzii" semnifica o perioadă de 6 luni care se încheie la data care precede imediat fiecare data specificată în secţiunea 2.06 a acestui acord, începînd cu perioada de dobinda în care acest acord este semnat;
  (îi) "costul împrumuturilor calificate" semnifica costul, asa cum este determinat în mod rezonabil de Banca şi exprimat ca un procent anual, al împrumuturilor nelichidate ale Băncii trase după 30.07.1982, excluzînd acele împrumuturi sau părţi din împrumuturi pe care Banca le-a alocat pentru finanţarea: (A) investiţiilor Băncii şi (B) împrumuturilor care pot fi făcute de Banca după 1.07.1989 purtind rate ale dobinzii determinate altfel decît cele prevăzute în paragraful (a) al acestei secţiuni;
  (iii) "semestru" înseamnă primele 6 luni sau următoarele 6 luni ale anului calendaristic.
  (d) La o dată pe care Banca o va comunică ulterior Împrumutatului, dar în nu mai puţin de 6 luni, paragrafele (a), (b) şi (c) (iii) ale acestei secţiuni vor fi modificate după cum urmează:
  "(a) Împrumutatul va plati dobinda pentru partea din împrumut trasa şi nerambursata periodic, la o rata pentru fiecare trimestru egala cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus 0,50%. La fiecare din datele specificate în secţiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plati dobinda cumulată pentru partea nerambursata în cursul perioadei precedente a dobinzii, calculată la ratele aplicabile în cursul unei astfel de perioade de dobinda."
  "(b) Imediat ce este posibil după încheierea fiecărui trimestru, Banca va informa Împrumutatul despre costul împrumuturilor calificate, determinat pentru un astfel de trimestru."
  "(c) (iii) "trimestru" semnifica o perioadă de 3 luni începînd cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie ale fiecărui an calendaristic."
  Secţiunea 2.06. Dobinda şi alte comisioane vor fi plătite semestrial la 15 martie şi 15 septembrie ale fiecărui an.
  Secţiunea 2.07. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa 3 la acord.


  Articolul 3

  Realizarea proiectului
  Secţiunea 3.01. (a) Împrumutatul îşi declara angajamentul sau faţă de obiectivele proiectului asa cum au fost stipulate în anexa 2 la acord şi, în acest scop, va duce la bun sfîrşit sau va determina să fie realizat proiectul cu atenţia şi eficienta cuvenite şi în conformitate cu practicile corespunzătoare, tehnice, financiare şi administrative şi va furniza cu promptitudine fondurile, facilităţile, serviciile, şi alte resurse necesitate de proiect.
  (b) Fără a limita prevederile paragrafului (a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazurile cînd Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va realiza sau va determina să se realizeze proiectul în conformitate cu Programul de implementare stipulat în anexa 5 la acest acord.
  Secţiunea 3.02. (a) Împrumutatul va disponibiliza o parte din fondurile împrumutului către agenţiile de implementare pentru realizarea componentelor respective ale proiectului, prin acorduri de împrumut subsidiar, încheiate în termeni şi condiţii care să satisfacă Banca, incluzind, printre altele, principalii termeni şi condiţii stipulate în partea A a anexei 7 la acord.
  (b) În scopul administrării implementarii şi supervizarii acordurilor de împrumut subsidiar, Împrumutatul va încheia acordurile participative cu băncile participante, în termeni şi condiţii care să satisfacă Banca, incluzind, printre altele, principalii termeni şi condiţii stipulate în partea B a anexei 7 la acest acord.
  (c) Fără nici un fel de limitare sau restrictie asupra prevederilor anexei 7 la acord, Împrumutatul îşi va exercita drepturile şi îşi va respecta obligaţiile decurgind din fiecare dintre acordurile de împrumut subsidiar şi acordurile de participare în asa fel încît să-şi protejeze propriile interese, cît şi cele ale Băncii şi sa îndeplinească scopurile împrumutului şi, cu excepţia cazurilor cînd Banca ar da acordul expres, Împrumutatul nu ca conveni, modifica, abroga sau renunţa la nici unul dintre acordurile de împrumut subsidiar sau de participare, sau la nici una dintre prevederile acestor acorduri.
  Secţiunea 3.03. (a) Împrumutatul va proceda astfel: (i) va inainta Băncii, nu mai tirziu de 31 decembrie 1992, pentru analiza şi comentariu, un plan de acţiune elaborat pe baza recomandărilor din studiul privind costul şi preţurile energiei la care se face referire în partea B (4), (b), (i) a proiectului, cu scopul, între altele, de a reconsidera structura preţurilor sectorului sau energetic; şi (îi) imediat după aceea va aduce la îndeplinire planul respectiv cu atenţia şi eficacitatea cuvenite, luînd în considerare şi comentariile Băncii pe baza acestuia.
  (b) Pînă la 31 ianuarie 1993, Împrumutatul va trimite Băncii pentru analiza şi comentariu un plan de acţiune bazat pe termenul de referinţa care să fie agreati de Banca pentru - între altele - imediata imbunatatire a viabilitatii economice şi financiare a RAL (incluzind, însă fără a limita, restructurarea sau închiderea minelor de lignit şi aplicarea măsurilor vizind creşterea producţiei din minele de suprafaţa generatoare de costuri joase şi reducerea producţiei în cazul minelor subterane neeficiente), ca şi pentru asigurarea necesarului de lignit pentru reabilitarea celor două termocentrale ale Împrumutatului situate la Rovinari şi Turceni.
  (c) Împrumutatul: (i) nu mai tirziu de 1 septembrie 1992, pe baza concluziilor şi recomandărilor primei faze a studiului sectorului de irigaţii, menţionat în partea B (5) a proiectului, va prezenta Băncii spre analiza şi comentariu investiţiile prioritare imediate şi pe termen scurt propuse de Împrumutat pentru sectorul sau de irigaţii; (îi) nu mai tirziu de 1 august 1993, pe baza concluziilor şi recomandărilor celei de-a doua şi a treia faze a studiului menţionat, va prezenta Băncii spre analiza şi comentariu programele de investiţii pe cinci (5) şi zece (10) ani pentru sectorul sau de irigaţii, care vor avea întinderea şi detaliile pe care Banca le va cere în mod rezonabil.
  Secţiunea 3.04. Împrumutatul, pînă la îndeplinirea proiectului, va menţine sau se va îngriji sa menţină PIU într-o formă şi cu o astfel de structura şi funcţii (incluzind, dar fără a se limita la, cele prezentate în paragraful A al anexei 5 la acest acord) din termenii de referinţa agreati de Banca în totalitate.
  Secţiunea 3.05. Înainte de a iniţia achiziţionarea oricăror bunuri din cele prevăzute în partea 4 (a) a proiectului, Împrumutatul va stabili un sistem de vînzare prin licitaţie interna competitivă a bunurilor menţionate, conform cerinţelor Băncii, sistem care trebuie să asigure, printre altele, ca: (i) fiecare din bunurile menţionate va fi cumpărat de ofertantul/ofertanţii cel mai avantajos, pe baza unui proces de licitare competitiv, anuntat public; (îi) ofertele vor fi prezentate în plicuri sigilate şi vor cuprinde preţul şi cantitatea oferite; (iii) deschiderea plicurilor (ofertelor) va avea loc în public şi în prezenta licitatorilor care doresc sa participe; (iv) nu se va face adjudecarea decît dacă preţul oferit este cel puţin egal cu echivalentul în lei al costului CIF al mărfurilor, evaluat la cel mai scăzut curs de schimb de pe piaţa interbancara din ultimele treizeci (30) de zile înaintea anunţării publice.
  Secţiunea 3.06. (a) Nu mai tirziu de 31 august 1992, Împrumutatul va analiza şi va face schimb de păreri cu Banca în privinta următoarelor: (i) portofoliul de proiecte de investiţii, inclusiv neterminate, ale Împrumutatului, în scopul determinării, printre altele, a planului viitor de finanţare a proiectelor menţionate; (îi) pe baza concluziilor şi recomandărilor ce rezultă din analiza de la paragraful (i) de mai sus, programele de investiţii propuse şi planurile de finanţare la care se face referire pentru investiţiile publice ale Împrumutatului ce urmează a fi finanţate de Guvern sau de agenţiile semiautonome pe parcursul anului financiar 1993.
  b) Cît mai curînd posibil după analiza stipulată în subparagraful (a) (îi) al acestei secţiuni, Împrumutatul va pune în practica programele de investiţii menţionate, cu atenţia şi eficienta corespunzătoare, luînd în considerare comentariile şi părerile Băncii asupra acestora.
  Secţiunea 3.07. În afară cazului cînd Banca va conveni altfel, achiziţionarea de bunuri şi servicii de consultanţa cerute de proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului va fi supusă prevederilor anexei 4 la acest acord.


  Articolul 4

  Clauze financiare
  Secţiunea 4.01. (a) Împrumutatul va tine sau se va îngriji de ţinerea evidentei împrumutului în registre şi conturi separate care să reflecte, în concordanta cu practicile contabile consacrate, operaţiunile, resursele şi cheltuielile privind proiectul agentiilor de implementare şi departamentelor, agentiilor şi altor entităţi ale Împrumutatului responsabile de realizarea proiectului sau a oricărei părţi din acesta.
  (b) Împrumutatul:
  (i) va tine evidentele şi conturile menţionate în paragraful (a) al acestei secţiuni, inclusiv cele pentru conturile speciale pe fiecare an financiar, verificate în conformitate cu principiile expertizei contabile aplicate consecvent de experţii contabili independenţi agreati de Banca;
  (îi) Împrumutatul va pune la dispoziţia Băncii, de îndată ce este disponibil, dar în orice caz nu mai tirziu de şase (6) luni de la expirarea unui astfel de an, raportul asupra expertizei contabile făcute de experţii amintiti asupra sferei de cuprindere şi în detaliile cerute de Banca;
  (iii) Împrumutatul va pune la dispoziţia Băncii orice alte informaţii privind registrele şi conturile menţionate, ca şi expertiza acestora, după cum Banca va cere, periodic.
  (c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au făcut trageri din contul de împrumut, pe bază de documente justificative de cheltuieli, Împrumutatul: (i) va tine, în conformitate cu paragraful (a) al acestei secţiuni, registre şi conturi reflectînd aceste cheltuieli; (îi) va păstra, cel puţin încă un an după ce Banca a primit raportul expertului contabil pentru anul financiar în care s-a făcut ultima tragere din contul de împrumut sau plata din conturile speciale, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, chitanţe şi alte documente) care evidenţiază cheltuielile respective; (iii) va permite reprezentanţilor Băncii sa examineze aceste documente; (iv) va asigura ca aceste registre şi conturi să fie incluse în expertiza anuală menţionată în paragraful (b) al acestei secţiuni şi ca raportul asupra acestei expertize sa conţină un punct de vedere separat al experţilor menţionaţi, asupra faptului dacă declaraţiile de cheltuieli transmise de Împrumutat în cursul anului financiar, ca şi procedurile şi verificările interne ocazionate de pregătirea lor, pot garanta corectitudinea tragerilor la care se referă.


  Articolul 5

  Penalităţi ale Băncii
  Secţiunea 5.01. În completarea prevederilor din secţiunea 6.02 (i) din "Condiţiile generale" se specifică următoarea situaţie adiţională, şi anume:
  (a) Acordul de împrumut cu BEI sa devină efectiv pînă la 31 decembrie 1991 sau la o dată ulterioară convenită de Banca; totuşi, prevederile acestui paragraf nu se vor aplica dacă Împrumutatul stabileşte, conform cerinţelor Băncii, ca pentru realizarea proiectului exista fonduri disponibile din alte surse, în termeni şi condiţii compatibile cu obligaţiile Împrumutatului din acest acord;
  (b) (i) Condiţionat de prevederile subparagrafului (îi) al acestui paragraf:
  (A) dreptul Împrumutatului de a face trageri din împrumutul BEI ar fi suspendat, anulat sau terminat, total sau parţial, în conformitate cu condiţiile din Acordul de împrumut cu BEI;
  sau
  (B) împrumutul BEI ar deveni plătibil anterior scadentei convenite prin Acordul de împrumut;
  (îi) Subparagraful (i) al acestui paragraf (b) nu se va aplica dacă Împrumutatul stabileşte, conform cerinţelor Băncii, ca: (A) aceasta suspendare, anulare, terminare sau încheiere prematura nu este cauzată de incapacitatea Împrumutatului de a executa oricare din obligaţiile sale din Acordul de împrumut BEI; (B) fonduri adecvate pentru realizarea proiectului sînt disponibile din alte surse, în termeni şi condiţii comparabile cu obligaţiile Împrumutatului decurgind din acest acord.
  Secţiunea 5.02. În conformitate cu prevederile secţiunii 7.01 (h), din "Condiţiile generale", se precizează următoarea situaţie adiţională, şi anume ca împrejurarea prevăzută la paragraful (b) (i) (B) al secţiunii 5.01 din acest acord poate surveni, condiţionat de prevederea paragrafului (b) (îi) al acestei secţiuni.


  Articolul 6

  Intrare în vigoare. Încetare
  Secţiunea 6.01. Următoarele situaţii sînt considerate condiţii suplimentare pentru intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul secţiunii 12.01. (c) din "Condiţiile generale":
  (a) ca Împrumutatul sa fi încheiat cel puţin două acorduri de împrumut subsidiar, agreate de Banca, în vederea realizării proiectului sau a oricărei părţi din acesta;
  (b) ca Împrumutatul sa fi încheiat acorduri de participare, agreate de Banca, cu fiecare din băncile administrative; şi
  (c) ca Împrumutatul sa fi deschis conturile speciale în termeni şi condiţii agreate de Banca.
  Secţiunea 6.02. Următoarea situaţie este specificată ca o problemă suplimentară în sensul secţiunii 12.02. (c) din "Condiţiile generale", urmînd a fi inclusă în opinia sau opiniile furnizate Băncii de un consiliu agreat de Banca, şi anume ca fiecare din acordurile de împrumut subsidiar şi de, participare menţionate în paragrafele (a) şi (b) din secţiunea 6.01. de mai sus sa fi fost legalizat sau ratificat conform procedurii, precum şi semnat şi transmis în numele părţilor menţionate şi, de asemenea, ca părţile să fie obligate legal la aceasta în conformitate cu condiţiile acordului.
  Secţiunea 6.03. Data nouăzeci (90) de zile după data acordului este specificată pentru scopurile secţiunii 12.04 din "Condiţiile generale".


  Articolul 7

  Reprezentantul Împrumutatului. Adrese
  Secţiunea 7.01. Ministerul Economiei şi Finanţelor al Împrumutatului este numit ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din "Condiţiile generale".
  Secţiunea 7.02. Se specifică următoarele adrese pentru scopurile secţiunii 11.01. din "Condiţiile generale":
           
    Pentru Împrumutat:Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Doamnei nr. 8, Bucureşti-România
      Adresa telegrafică:Telex
        11.239
        MINFIN
    Pentru Bancă:Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
      1818 H Street, N-W.
      Washington D.C. 20433
      U.S.A.
      Adresa telegrafică:Telex
      INTBAFRAD248423 (RCA)
      Washington  
      D.C.82987 (FTCC)
        64145 (WUI)
        sau
        197688 (TRT)

  Pentru certificarea celor mai sus, părţile prezente, prin reprezentanţii autorizaţi conform procedurii, au convenit ca acest acord să fie semnat, în numele lor, în Districtul Columbia U.S.A., în ziua şi anul menţionate la începutul acordului.
  ROMÂNIA, prin reprezentantul autorizat
  BIRD, prin vicepreşedintele regional pentru Europa Centrala şi de Est şi pentru Africa de Nord


  Anexa 1
  Tragerile din împrumut
  1. Tabelul de mai jos indica categoriile de proiecte finanţate din sumele primite, alocaţia sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor finanţate pentru obiectivele din fiecare categorie:
                 
      CategoriaSuma alocată (echivalent $)% din cheltuielile ce urmează să fie finanţate
    1.Importuri de piese de schimb şi echipamente   100% din cheltuielile străine
      (a)(i)Partea A (1) (i) a proiectului26.000.000  
        (ii)Partea A (1) (ii) a proiectului9.000.000  
      (b)Partea A (2) a proiectului22.800.000  
      (c)Partea A (3) a proiectului26.600.000  
      (d)Partea A (4) a proiectului:    
        (i)Partea A (4) (i)26.800.000  
        (ii)Partea A (4) (ii)2.600.000  
        (iii)Partea A (4) (iii)1.700.000  
        (iv)Partea A (4) (iv)3.900.000  
      (e)Partea A (5) a proiectului6.800 000  
      (f)Partea A (6) a proiectului15.900.000  
      (g)Partea A (7) a proiectului7.000.000  
    2.Servicii de consultanţă şi instruire   100% din cheltuielile străine
      (a)Partea B (1) a proiectului400.000  
      (b)Partea B (2) a proiectului1.000.000  
      (c)Partea B (3) a proiectului1.400.000  
      (d)Partea B (4) a proiectului2.000.000  
      (e)Partea B (5) a proiectului3.800.000  
      (f)Partea B (6) a proiectului2.700.000  
      (g)Partea B (7) a proiectului900.000  
      (h)Partea B (8) a proiectului3.600.000  
      (i)Partea C (1) a proiectului2.600.000  
      (j)Partea C (2) a proiectului3.000.000  
      (k)Partea C (3) a proiectului200.000  
    3.Suma nealocată9.300.000  
      TOTAL:180.000.000  

  2. Pentru scopurile acestei anexe, termenul "cheltuieli străine" reprezintă acele cheltuieli făcute în orice moneda, alta decît cea a Împrumutatului, pentru bunurile şi serviciile livrate de pe teritoriul oricărei tari, alta decît cea a Împrumutatului.
  3. Făcînd abstractie de prevederile paragrafului 1 de mai sus: (i) nu se pot face trageri cu privire la plati făcute înaintea datei acestui acord, cu excepţia tragerilor în suma globală nu mai mare de 18.000.000 $, care pot fi făcute în privinta categoriilor 1; 2 (b); 2 (c); 2 (e); 2 (g); 2 (h); 2 (i) şi 2 (k) acoperind plati efectuate pentru diferite cheltuieli realizate înaintea acestei date, dar după 1 mai 1991; (îi) nu se pot face depuneri în conturile speciale, nu se pot efectua trageri şi nici nu se pot încheia angajamente pentru plata unor sume pentru sau în numele Împrumutatului pentru cheltuieli din categoria 1, cu excepţia categoriei 1 (f), afară de situaţia în care Împrumutatul: (A) a încheiat un acord de împrumut subsidiar corespunzător cu Agenţia de implementare pentru realizarea componentei respective a proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 3.02 şi cu partea (A) din anexa 7 la acest acord; (B) a prezentat Băncii dovezi satisfăcătoare pentru Banca din partea unui organism juridic agreat de Banca, în sensul că Acordul de împrumut subsidiar a fost legalizat sau ratificat conform procedurii şi ca a fost încheiat şi trimis în numele părţilor de faţa, precum şi faptul ca părţile sînt obligate legal la aceasta în conformitate cu condiţiile sale.


  Anexa 2
  Descrierea proiectului
  Obiectivele proiectului sînt: (a) susţinerea performantelor producţiei unor sectoare economice cheie ale Împrumutatului prin finanţarea importurilor de piese de schimb vitale şi alte bunuri; (b) furnizarea de asistenţa tehnica pentru a sprijini pe Împrumutat în realizarea programului de reforme macroeconomice şi sectoriale în desfăşurare.
  Proiectul consta din următoarele părţi, fiind supus unor posibile modificări asupra cărora Împrumutatul şi Banca pot cădea de acord din timp în timp, pentru îndeplinirea următoarelor obiective:
  Partea A: Importuri de bunuri
  1. Sectorul de petrol şi gaze: Furnizarea de freze de foraj, pompe şi alte echipamente, piese de schimb şi materiale de reabilitare a aproximativ: (a) una mie doua sute (1.200) puţuri petroliere şi nouăzeci (90) puţuri gazeifere.
  2. Sectorul energetic: Furnizarea de echipamente, piese de schimb şi materiale adiacente pentru:
  (a) reabilitarea a patru (4) blocuri electrice de 330 MW, doua (2) amplasate la Turceni şi doua (2) la Rovinari;
  (b) perfecţionarea sistemului de protecţie la (3) staţii de transformare situate la Tintareni, Urecheşti şi Filesti;
  (c) îmbunătăţirea siguranţei operationale a Centrului de distribuire a electricitatii din Bucureşti şi a tuturor centrelor regionale de distribuire a electricitatii;
  (d) perfecţionarea performantelor precipitatoarelor electrostatice situate la Turceni;
  (e) furnizarea de echipamente şi materiale adiacente pentru măsurarea nivelului poluarii şi
  (f) furnizarea de calculatoare şi materiale adiacente.
  3. Sectorul minier al lignitului: Furnizarea de echipamente, piese de schimb şi materiale adiacente pentru Regia autonomă a lignitului, care alimentează cu lignit cele doua (2) centrale energetice situate la Rovinari şi Turceni.
  4. Sectorul de transporturi: Furnizarea de: (a) piese de schimb, anvelope şi motoare pentru autobuze şi camioane; (b) echipamente de siguranţă şi control pentru METROUL - Bucureşti şi (c) echipamente, piese de schimb şi materiale auxiliare pentru portul maritim Constanta, inclusiv stivuitoare, macarale, vrachiere şi echipamente pentru containere, camioane cu macara furca, subansamble pentru macarale şi benzi transportoare.
  5. Sectorul de telecomunicaţii: Furnizarea de cabluri de telecomunicaţii, echipamente de transmitere, piese de schimb, instrumente de măsura şi alte articole adiacente.
  6. Sectorul de irigaţii: Furnizarea de pompe pentru irigaţii, motoare, piese de schimb şi echipamente adiacente şi materiale pentru îmbunătăţirea capacităţilor de pompare a următoarelor: cincisprezece (15) sisteme de irigaţii; Boiana - Sticleanu Calarasi, SP Vitcovia; SIST. Conesti; SIST. Greaca; SIST. Gura Ialomitei; Jegalia (SIST. Gorcea); Dichiseni (T. Calarasi); Galaţi - Calarasi; Movila Miresei (T. Brăila); SIST. Galaţi (SPA Gimia); IMB; Grojori - Chiscani; Borcea de Sus (Calarasi); Bilieşti - Ciorvanesti şi Galicea (Dolj).
  7. Mecanizarea agriculturii: Furnizarea de baterii şi curele de transmisie pentru combine-seceratoare.
  Partea B: Asistenţa tehnica
  1. Contabilitate şi expertiza contabila: Introducerea, dezvoltarea şi întărirea pe plan naţional a profesiunii de contabil şi expert contabil, inclusiv dezvoltarea unui sistem modern de contabilizare şi expertiza contabila.
  2. Dezvoltarea sectorului privat. Privatizarea întreprinderilor:
  (a) proiectarea şi dezvoltarea unei strategii şi a unei legislaţii corespunzătoare, precum şi a reglementărilor, optiunilor şi tehnicilor pentru privatizarea întreprinderilor de stat;
  (b) dezvoltarea tehnicilor şi metodologiilor pentru privatizarea întreprinderilor de stat de mica dimensiune, stabilirea, pe baza unui proiect-pilot, a unui program de privatizare a unor mici societăţi selecţionate şi,
  (c) furnizarea de servicii de consultanţa şi experţi pentru întărirea capacităţilor Agenţiei Naţionale pentru Privatizare în domeniile furnizarii de strategii privind privatizarea întreprinderilor şi în modelarea programelor de privatizare, incluzind în acest sens seminarii pentru studii şi pregătire în străinătate a personalului selecţionat al NAP, precum şi furnizarea de computere şi materiale adiacente.
  3. Restructurarea industriala:
  (a) dezvoltarea unei strategii şi a unui cadru instituţional, precum şi implementarea unui program pentru restructurarea întreprinderilor industriale de stat şi pregătirea unor programe-model de restructurare pentru opt (8) întreprinderi industriale de stat, selecţionate în concordanta cu sistemele şi metodologia Băncii;
  (b) furnizarea de servicii de consultanţa şi experţi pentru întărirea capacităţilor Ministerului Industriei în domeniile politicii energetice şi restructurării industriale incluzind seminarii de studii şi pregătirea în străinătate pentru personalul selecţionat al M.I. precum şi furnizarea de computere şi materiale adiacente.
  4. Restructurarea bancară: Pregătirea de planuri strategice de dezvoltare, planuri de pregătire a personalului şi evaluarea necesităţilor de hardware solicitate pentru Banca Agricolă, Banca Comercială, Banca Cooperatista, Banca de Dezvoltare şi C.E.C.
  5. Energie:
  (a) dezvoltarea unui sistem pentru determinarea costurilor şi a preţurilor energiei şi implementarea unui program pentru deplina liberalizare a preţurilor energiei;
  (b) elaborarea următoarelor studii bazate pe termeni de referinţa agreati de Banca: (i) un studiu asupra costului energiei şi a preţurilor; (îi) un studiu de analiza şi evaluare a rezervelor de petrol şi gaze; (iii) un studiu evaluînd potenţialul hidrocarburilor al Împrumutatului.
  6. Irigaţii: Elaborarea unui studiu asupra sistemului de irigaţii, bazat pe condiţiile de referinţa agreate de Banca, evaluînd sistemul de irigaţii existent în scopul emiterii de recomandări adecvate pentru modernizarea/privatizarea lor.
  7. Minerit: Furnizarea de servicii de consultanţa şi experţi pentru: (a) acordarea de asistenţa în organizarea eficienta a costurilor şi creşterea productivitatii unora dintre minele de suprafaţa care au costuri reduse; (b) formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea pe termen lung a performantelor şi productivitatii minelor menţionate.
  8. Servicii de ocupare a forţei de muncă: Asigurarea de asistenţa pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe linia îmbunătăţirii activităţii în domeniul personalului, computerizarea în domeniul serviciilor de ocupare a forţei de muncă, dezvoltării de măsuri active privind analiza pieţei forţei de muncă, al asigurării de servicii de pregătire şi consultanţa privind ocuparea forţei de muncă, în elaborarea unui sistem informaţional privind piaţa forţei de muncă, precum şi în realizarea unui sistem de asigurare socială şi a unui fond de pensii, inclusiv furnizarea de servicii de experţi, pregătire, computere şi materiale legate de acestea.
  Partea C: Dezvoltarea instituţională
  1. Furnizarea de servicii de consultanţa şi experţi în scopul:
  (a) intaririi capacităţii Ministerului Economiei şi Finanţelor în domeniile realizării politicii macroeconomice, al analizelor cantitative, de previziune economică, revederii portofoliilor de investiţii publice neperformante, dezvoltării unui sistem de analiza a investiţiilor publice, inclusiv seminarii de studii şi pregătire în străinătate pentru personalul selecţionat din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi furnizarii de computere şi materiale adiacente;
  (b) intaririi capacităţii Consiliului Naţional pentru Reforma în domeniile reformei macroeconomice şi legislative, inclusiv seminarii de studii şi pregătire în străinătate pentru personalul selecţionat din cadrul consiliului, precum şi furnizarii de computere şi materiale adiacente.
  2. Furnizarea unei reţele de computere şi materiale pentru analiza de date statistice şi prelucrarea acestora de către Comisia Naţionala pentru Statistica, inclusiv pregătirea personalului respectiv.
  3. Furnizarea de servicii de consultanţa şi experţi pentru întărirea capacităţilor PIU privitor la coordonarea proiectului, supervizare şi implementare, inclusiv furnizarea de computere şi materiale adiacente.
  *
  Proiectul se estimeaza a fi terminat pînă în luna iunie (30) 1994.


  Anexa 3
  Schema de amortizare
       
    Data plăţii datoratePlata datoriei principale exprimată în dolari S.U.A.*)
    La fiecare 15 martie şi 15 septembrie - începînd cu 15 martie 1997 pînă la 15 martie 20069.000.000
    La 15 septembrie 20069.000.000
  Notă *) Cifrele acestei coloane reprezintă echivalentul în dolari S.U.A. determinat la datele respective de tragere. Vezi "Condiţiile generale", secţiunile 3.04 şi 4.03.
  Prime pentru plati cu anticipatie
  Urmare a prevederilor secţiunii 3.04 din cadrul "Condiţiilor generale", suma ce se va plati pentru suma principala a oricărei scadente din cadrul împrumutului, plătită în avans, va fi cea stabilită prin procentul specificat în tabelul de mai jos:
       
    Perioada de plată în avansPrima
      Rata dobînzii (exprimată în procente pe an) aplicată la împrumut la data plăţii în avans înmulţită cu:
    - Nu mai mult de trei ani înaintea perioadei de scadenţă0,18
    - Mai mult de trei ani, dar nu mai mult de şase ani înaintea perioadei de scadenţă0,35
    - Mai mult de şase ani, dar nu mai mult de unsprezece ani înaintea scadenţei0,65
    - Mai mult de unsprezece ani, dar nu mai mult de cincisprezece ani înaintea scadenţei0,88
    - Mai mult de cincisprezece ani înaintea scadenţei1,00


  Anexa 4
  Servicii de procurare şi consultanţa

  Secţiunea 1 Procurarea de bunuri

  Partea A: Licitaţia internationala competitivă
  1. Excepţind cele prevăzute în partea B a acestui text, bunurile vor fi procurate prin contractele adjudecate în concordanta cu procedurile stabilite în secţiunile 1 şi 2 din "Ghidul pentru achiziţii de bunuri în cazul finanţării prin credite BIRD şi AID", publicat de Banca în luna mai 1985.
  2. Pe măsura posibilităţilor practice, contractele pentru bunuri vor fi grupate pe pachete de licitaţii estimate la un cost echivalind cu 300.000 $ sau mai mult, fiecare.
  Partea B: Alte proceduri de procurare
  1. Contractele pentru bunuri estimate la un cost echivalent cu 300.000 $ sau mai puţin pe contract, pînă la o sumă globală ce nu va depăşi echivalentul de 33.000.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza comparării cotatiilor de preţ obţinute de la cel puţin trei furnizori din cel puţin două tari diferite eligibile, conform ghidului, în concordanta, cu procedurile acceptabile pentru Banca.
  2. Contractele pentru baterii şi curele de transmisie pentru combine şi seceratori adjudecate nu mai tirziu de 31 iulie 1991 - şi aceasta pînă la nivelul unei sume globale ce nu va depăşi echivalentul a 7.500.000 $ - pot fi procurate prin contracte pe baza comparării cotatiilor de preţ obţinute de la cel puţin trei furnizori din cel puţin două tari eligibile diferite, în concordanta cu ghidul şi cu procedurile acceptabile pentru Banca.
  3. Contractele pentru procurarea de piese originale sau articole solicitate pentru standardizare pot fi adjudecate după negocieri cu furnizorii, cu aprobarea prealabilă a Băncii, în conformitate cu procedura uzitata.
  Partea C: Analiza de către Banca a deciziilor de procurare
  1. Revederea invitaţiilor la licitaţie şi a adjudecarilor propuse, precum şi a contractelor finale:
  (a) În privinta fiecărui contract estimat la 300.000 $ sau mai mult, vor fi aplicate procedurile stabilite în paragrafele 2 şi 4 din Apendixul 1 al ghidului. Acolo unde plăţile pentru asemenea contracte se vor face din conturile speciale, aceste proceduri vor fi modificate pentru a se asigura ca cele doua copii ale contractului, solicitate a fi furnizate Băncii în conformitate cu paragraful (d), vor fi trimise Băncii înaintea efectuării primei plati din conturile speciale în cazul unui astfel de contract.
  (b) În privinta fiecărui contract care nu este reglementat în alineatul precedent, se vor aplica prevederile stabilite în paragrafele 3 şi 4 din Apendixul 1 al ghidului.
  Acolo unde plăţile pentru asemenea contracte se vor face din conturile speciale, anumite proceduri vor fi modificate pentru a se asigura ca cele doua copii ale contractului, împreună cu alte informaţii solicitate a fi furnizate Băncii ca urmare a paragrafului 3, vor fi furnizate Băncii ca parte a evidentelor prezentate în baza paragrafului 4 al anexei 7 la acest acord.
  (c) Prevederile paragrafului precedent (b) nu se vor aplica contractelor în contul cărora Banca a autorizat trageri pe bază de declaraţie de cheltuieli.
  Cifra de 15% este aici specificată pentru completarea paragrafului 4 din Apendixul 1 al ghidului.


  Secţiunea 2 Angajarea consultantilor

  În sensul sprijinirii Împrumutatului în realizarea proiectului, acesta va angaja sau va determina angajarea numai a acelor consultanţi ale căror calificare, experienta, termeni şi condiţii de angajare vor corespunde cerinţelor Băncii.
  Aceşti consultanţi vor fi selecţionaţi în concordanta cu principiile şi procedurile satisfăcătoare pentru Banca, pe baza "Ghidului pentru folosirea consultantelor de către beneficiarii de credite ai Băncii Mondiale", publicat de Banca în luna august 1981.


  Anexa 5
  Programul de implementare
  A. Coordonarea
  Guvernul Împrumutatului, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.), va coordona implementarea globală a proiectului prin Colectivul de Implementare a proiectului - Project Implementation Unit (PIU); PIU, între altele:
  (1) tine legătură cu agenţiile de implementare sau alte entităţi responsabile pentru realizarea proiectului sau oricărei părţi a acestuia;
  (2) tine evidentele activităţilor legate de proiect;
  (3) pregăteşte pentru a fi furnizate Băncii rapoartele semestriale asupra progresului înregistrat în realizarea proiectului; şi
  (4) se ocupa de realizarea expertizei la care se referă secţiunea 4.01 a acestui acord.
  B. Implementarea proiectului
  (1) PETROM va fi răspunzător de realizarea părţilor A (1) (a) şi B (5) (b) (îi) şi (iii) ale proiectului, iar ROMGAZ va răspunde de realizarea părţii A (1) (b) a proiectului.
  În acest scop, PETROM, între altele:
  (a) va desemna un colectiv special ce urmează a fi stabilit şi dotat cu personal în mod adecvat, în cadrul PETROM, pînă la 1 septembrie 1991, avînd ca sarcini achiziţionarea de bunuri în cadrul părţii A (1) a proiectului şi
  (b) va realiza studiile la care se face referire în partea B (5) (b) (îi) şi (iii) a proiectului, în conformitate cu termenii de referinţa satisfacatori pentru Banca şi va asigura terminarea respectivelor studii pînă la 31 iulie 1993, iar ulterior va face un schimb de vederi cu Banca asupra situaţiilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din acestea.
  (2) RENEL va fi răspunzător de realizarea reabilitării celor două centrale electrice la care se referă partea A (2) a proiectului.
  Între altele, RENEL:
  (a) va menţine cu personal adecvat şi cu resurse adecvate existenta colectivului de implementare constituit de ea, în vederea realizării respectivei părţi A (2) a proiectului;
  (b) va pregati prin intermediul acestui colectiv şi va furniza Băncii, trimestrial, rapoarte asupra progresului înregistrat în îndeplinirea respectivei părţi A (2);
  (3) RAL va răspunde de realizarea părţilor A (3) şi B (7) ale proiectului.
  (4) CONTRANSIMEX va fi răspunzător pentru realizarea părţii A (4) (a) a proiectului.
  (5) METROUL - Bucureşti va fi răspunzător pentru realizarea părţii A (4) (b) a proiectului.
  (6) CONVEX şi SOCEP vor fi răspunzătoare de realizarea părţii A (4) (c) a proiectului.
  (7) ROM-POST-TELECOM va fi răspunzător de realizarea părţii A (5) a proiectului.
  (8) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MOA) va fi răspunzător pentru realizarea părţilor A (6) şi B (6) ale proiectului.
  MOA, între altele:
  (a) va coordona, prin departamentul sau pentru irigaţii, achiziţionarea şi distribuirea către unităţile de irigaţii la care se referă partea A (6) a proiectului, a echipamentului ce urmează a fi importat în concordanta cu respectiva parte A (6);
  (b) va realiza studiul la care se referă partea B (6) în conformitate cu termenii de referinţa satisfacatori pentru Banca şi va furniza Băncii, pentru examinare şi observaţii, raportul conţinînd concluziile şi recomandările acestui studiu după finalizarea lui.
  (9) ROMAGRIMEX va fi răspunzător pentru realizarea părţii A (7) a proiectului.
  (10) Ministerul Economiei şi Finanţelor va fi răspunzător de realizarea părţilor B (1), C (1) şi C (3) ale proiectului.
  (11) Agenţia Naţionala de Privatizare (NAP) va fi răspunzătoare pentru realizarea părţii B (2) a proiectului.
  (12) Ministerul Industriei (MOI) va fi răspunzător de realizarea părţii B (3) şi B (5) (a) şi B (5) (b) (i) a proiectului. MOI, între altele: (a) va asigura pînă la 31 decembrie 1992 pregătirea strategiei şi politicii de restructurare a întreprinderilor la care face referire respectiva parte B (3).
  (13) Fiecare dintre: Banca Agricolă, Banca Comercială, Bank Coop, Banca de Dezvoltare şi C.E.C. va fi răspunzătoare pentru realizarea părţilor lor respective în cadrul părţii B (4) a proiectului.
  (14) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MOLSP) va fi răspunzător de realizarea părţii B (8) a proiectului.
  Printr-un colectiv, ce va fi înfiinţat în cadrul MOLSP pînă la 1 septembrie 1991, respectivul colectiv va fi răspunzător, între altele, pentru:
  (a) pregătirea unui program în conformitate cu termenii de referinţa satisfacatori pentru Banca, pentru contractarea de servicii de consultanţa, a experţilor şi realizarea instruirii;
  (b) pregătirea rapoartelor semestriale asupra progresului înregistrat în realizarea părţii B (8) menţionate.
  (15) Comisia Naţionala pentru Statistica va fi răspunzătoare de realizarea părţii C (2) a proiectului.


  Anexa 6
  Conturile speciale
  1. Pentru scopurile acestei anexe:
  (a) Termenul "categoria eligibilă" înseamnă categoriile 1 şi 2 prezentate în tabelul de la paragraful 1 al anexei 1 la acest acord;
  (b) Termenul "cheltuieli eligibile" înseamnă cheltuieli ce acoperă costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor finanţate prin prezentul proiect şi care urmează a fi finanţate din împrumut, alocate din cînd în cînd categoriilor eligibile, în conformitate cu prevederile anexei 1 la acest acord;
  (c) Termenul "alocare autorizata" înseamnă suma totală echivalenta cu 15 milioane dolari care urmează să fie trasa din contul de împrumut şi depozitata în conturile speciale conform paragrafului 3 (a) al acestei anexe.
  2. Plăţile din conturile speciale vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe.
  3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare pentru ea ca, conturile speciale au fost deschise în buna regula, tragerile alocaţiilor autorizate şi următoarele trageri pentru a realimenta conturile speciale vor fi făcute astfel:
  (a) Pentru trageri de alocaţii autorizate, Împrumutatul va transmite Băncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite care nu depăşesc suma totală a alocaţiilor autorizate. Pe baza acestor cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul de împrumut şi va depozita în conturile speciale acea (acele) suma (sume) pe care Împrumutatul a cerut-o (le-a cerut);
  (b) (i) Pentru realimentarea conturilor speciale, Împrumutatul va transmite Băncii cereri pentru depunerea în conturile speciale, la acele intervale pe care Banca le va specifică;
  (îi) Anterior, ori la data fiecărei asemenea cereri, Împrumutatul va trimite Băncii documentele sau alte dovezi cerute, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile în acord cu realimentarea solicitată. Pe baza acestei cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul de împrumut şi va depune în conturile speciale acele sume pe care Împrumutatul le-a cerut şi care vor fi fost arătate în documentele menţionate şi alta dovada ca au fost plătite din conturile speciale pentru cheltuieli eligibile.
  Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul de împrumut în conformitate cu categoriile eligibile respective şi în sumele echivalente respective, care au fost justificate de documentele menţionate şi alte dovezi.
  4. Pentru fiecare plata facuta de Împrumutat din conturile speciale, Împrumutatul, atunci cînd Banca va solicita în mod rezonabil, va transmite Băncii asemenea documente şi alte dovezi, aratind ca acea plata a fost exclusiv facuta pentru cheltuielile eligibile.
  5. Contrar celor prevăzute la paragraful 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va cere să facă în continuare depuneri în conturile speciale:
  (a) dacă la orice data Banca va fi hotărît ca toate tragerile să fie făcute de Împrumutat direct din contul de împrumut, în conformitate cu prevederile art. 5 al "Condiţiilor generale" şi paragrafului (a) al secţiunii 2.02 ale acestui acord, sau
  (b) odată suma totală netrasa din împrumut, alocata categoriilor eligibile, minus valoarea oricărui angajament pentru care Banca a intrat în restanta în conformitate cu secţiunea 5.02. a "Condiţiilor generale", în ceea ce priveşte proiectul, va egala echivalenta a de doua ori suma alocaţiei autorizate.
  După aceea, tragerea din contul de împrumut a sumei rămase netrase din împrumut, alocata categoriilor eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifică prin notificare Împrumutatului. Aceste trageri în continuare vor fi făcute numai şi în măsura în care Banca se va fi convins ca toate aceste sume, raminind depozitate în conturile speciale la data notificării, vor fi utilizate pentru efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
  6. (a) Dacă Banca va fi hotărît, la orice data, ca orice plata din conturile speciale: (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau o sumă neeligibila conform paragrafului 2 al acestei anexe, sau (îi) nu a fost justificată printr-o dovadă furnizată Băncii, Împrumutatul, imediat la primirea notei de la Banca: (A) va asigura acea dovada suplimentară pe care Banca o poate cere sau (B) va depune în conturile speciale (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egala cu suma acelei plati sau părţi din aceea, nejustificată sau neeligibila.
  Numai dacă Banca nu convine altfel, nici un depozit în continuare nu va mai fi făcut de Banca în conturile speciale pînă cînd Împrumutatul nu va furniza dovada sau va face depunerea sau restituirea, după caz.
  (b) Dacă Banca va fi decis, oricînd, ca orice suma rămasă în conturile speciale nu va fi cerută pentru a acoperi plati în continuare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul - imediat la primirea notificării de la Banca - va restitui Băncii această sumă rămasă.
  (c) Împrumutatul, la notificarea Băncii, poate restitui acesteia toate sau orice parte din fondurile depuse în depozit la conturile speciale.
  (d) Restituirile la Banca făcute în conformitate cu paragrafele (6) (a) (b) şi (c) ale acestei anexe vor fi creditate în contul de împrumut în conformitate cu prevederile arătate de prezentul acord, inclusiv în "Condiţiile generale".


  Anexa 7
  Principalii termeni şi condiţii ale acordurilor de împrumut subsidiar şi acordurilor de participare
  Partea A: Acordurile de împrumut subsidiar
  Împrumutatul va reimprumuta, prin intermediul M.E.F., fiecărei agenţii de implementare, sumele din împrumut cerute pentru realizarea componentei respective din proiect a agenţiei menţionate, în cadrul unui acord de împrumut ce urmează sa intervină între Împrumutat şi fiecare agenţie de implementare, pe baza termenilor şi condiţiilor cu care Banca este de acord, incluzind următoarele prevederi şi condiţii:
  1. Subimprumuturile (împrumuturi subsidiare) maxime ce urmează a fi acordate mai departe de Împrumutat fiecărei agenţii nu vor depăşi valoarea împrumutului alocat componentei respective din proiect a acelei agenţii în cadrul categoriei corespunzătoare prezentate în tabelul de la paragraful 1 al anexei 1 la acest acord.
  2. Valoarea fiecărui subimprumut la care se face referire în paragraful 1 de mai sus va fi exprimată în dolari sau mărci germane şi va fi restituită în rate (transe) semestriale în: (i) dolari sau (îi) mărci germane sau în echivalentul lor în lei.
  Acest echivalent va fi determinat pe baza cursului de schimb interbancar de la datele scadentelor sau oricărui alt curs de schimb pe piaţa libera, publicat de Banca Naţionala a României şi acceptabil pentru Banca.
  3. Scadenta fiecărui subimprumut nu va depăşi zece (10) ani, incluzind o perioadă de graţie de trei (3) ani, iar fiecare agenţie de implementare va putea să-şi ramburseze subimprumutul respectiv anticipat faţă de scadenta convenită, fără nici o primă pentru plata anticipata.
  4. Fiecare agenţie de implementare va plati împrumutatului o dobinda la suma principala a subimprumutului respectiv din care face trageri din timp în timp, la o rata anuală egala cu cel puţin: (i) dobinda LIBOR la 6 luni pentru dolar, plus un procent de 1,5% sau (îi) rata de pe piaţa interbancara din Frankfurt, plus un procent de 1,5%.
  5. Fiecare acord de împrumut subsidiar va stipula pentru agenţiile de implementare corespondente, între altele, obligaţia de îndeplinire a corespondentei respective din proiect, cu atenţia şi eficienta cuvenite şi în conformitate cu termenii şi condiţiile consecvente cu obligaţiile Împrumutatului din acest acord.
  6. Fiecare acord de împrumut subsidiar va fi supus aprobării prealabile a Băncii.
  Partea B: Acordurile de participare
  Pentru a sprijini Împrumutatul în administrarea implementarii şi supravegherii acordurilor de împrumut subsidiar, Împrumutatul va încheia acorduri de participare cu fiecare banca participanta, care vor fi aprobate de câte Banca. Acordurile de participare vor implica, printre altele: (i) pentru împrumutat obligaţia de a plati fiecărei bănci participante o taxa de administrare anuală care va fi stabilită ca procent asupra sumelor colectate de respectivele bănci de la agenţiile de implementare şi (îi) fiecărei bănci participante, obligaţia de a administra acordurile de împrumut subsidiar în conformitate cu normele financiare, manageriale, administrative şi bancare şi sa menţină evidente separate pentru fiecare acord, potrivit practicilor contabile.
  ---------------------