ORDIN nr. 1.430 din 26 august 2005 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(actualizat până la data de 27 martie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • --------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 13 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 1.430 din 26 august 2005; ORDINUL nr. 1.329 din 3 decembrie 2007; ORDINUL nr. 119 din 26 februarie 2009.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 119 din 26 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 27 martie 2009 prevede:
  "56. În tot cuprinsul normelor metodologice, următoarele sintagme şi abrevieri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) termenul "proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" se înlocuieşte cu sintagma "Documentaţie tehnică - D.T.";
  b) abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." şi "P.A.D." se înlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D.";
  c) sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".
  Art. II din ORDINUL nr. 119 din 26 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 27 martie 2009 prevede:
  "Art. II
  Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru certificatele de urbanism emise anterior acestei date şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora, autorităţile administraţiei publice competente vor proceda după cum urmează:
  a) vor emite autorizaţii de construire/desfiinţare fără acord unic, numai în baza fişelor tehnice prezentate odată cu documentaţiile P.A.C./P.A.D., după caz;
  b) vor admite la autorizare documentaţii - "proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.A.C./P.A.D./P.O.E.", elaborate în conformitate cu conţinutul-cadru aflat în vigoare la data elaborării acestora."
  Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002, se abroga, iar ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 26 august 2005.
  Nr. 1.430.


  Anexă

  NORMA 26/08/2005