LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 noiembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 ianuarie 2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.9 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Prezenta ordonanţă se aplică funcţionarilor publici numiţi în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Salariile de bază ale funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă şi care în cursul anului 2006 sunt redistribuiţi într-o funcţie publică, în condiţiile legii, sunt cele corespunzătoare gradului profesional şi treptei de salarizare avute la data intrării în corpul de rezervă."
  3. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Funcţionarii publici care ocupă în anul 2006, în condiţiile legii, funcţia publică de director general sau o altă funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. În situaţia în care salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază şi directorii generali şi funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de conducere anterior anului 2006, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."
  4. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.
  5. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de execuţie, de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici se plătesc cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:".
  6. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Prin excepţie, munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, numai la cererea funcţionarului public.
  (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual."
  7. Articolul 33 se abrogă.
  8. La articolul 34, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează funcţionarul public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
  (2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se ţine seama de performanţele profesionale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cel puţin cu calificativul "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani."
  9. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  "(4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul şi vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare.
  (5) Funcţionarii publici care ocupă funcţia publică de director general sau o funcţie publică de conducere pot avansa în treapta de salarizare imediat superioară celei care s-a luat în calcul la stabilirea drepturilor salariale, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4)."
  10. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.
  11. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Procedura organizării şi desfăşurării examenului sau concursului este cea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 din această hotărâre, precum şi cu excepţia prevederilor art. 1 din secţiunea 1 a pct. 1 din anexa nr. 1 la această hotărâre."
  12. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) În situaţia în care posturile vacante sunt blocate în condiţiile legii în vederea ocupării, pe aceste posturi pot fi promovaţi funcţionari publici încadraţi în autorităţile sau instituţiile publice.
  (6) Posturile rămase vacante ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5) nu pot fi scoase la concurs în vederea ocupării."
  13. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 35^1. - (1) Prevederile art. 35 se aplică şi în cazul funcţionarilor publici numiţi, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 188/1999 până în anul 2006, într-o funcţie publică de director general sau într-o altă funcţie publică de conducere, pentru funcţia publică de execuţie care stă la baza stabilirii salariului funcţiei de conducere, transformându-se în mod corespunzător poziţia respectivă din statul de personal.
  (2) Persoanele promovate în condiţiile alin. (1) vor fi încadrate la nivelul treptei 1 de salarizare."
  14. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - Prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar."
  15. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - (1) Funcţiile publice de prefect şi subprefect vacante sau temporar vacante pot fi ocupate în condiţiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  16. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2006, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare, şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu modificările ulterioare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare funcţiilor publice vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Fac excepţie de la obţinerea avizului Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliul Concurenţei."
  17. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă aplicarea dispoziţiilor lit. c) şi d) ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2006."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 16 noiembrie 2006.
  Nr. 417.
  -------