ORDIN nr. 3.447/1.436/2018privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor și activităților SEAF finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.447 din 30 octombrie 2018
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.436 din 28 noiembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 17 decembrie 2018
  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;– art. 4 alin. (5) și art. 5 pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare;– Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 5.773/1.005/3.050/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe,
  în temeiul art. 11 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice și ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Prin prezentul ordin sunt reglementate regulile generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c), d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.(2) Termenii beneficiar/beneficiar SEAF, acord de implementare, măsura, proiecte și activități SEAF, contract de finanțare în cadrul SEAF, cheltuieli eligibile, Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile „SEAF“ au înțelesul prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) Cheltuielile aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c), d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții generale:
  a) să respecte prevederile Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010;
  b) să fie utilizate doar în scopul realizării obiectivului proiectului, măsurii sau proiectelor și activităților SEAF și să se înscrie în categoriile de cheltuieli eligibile, prevăzute în acordul de implementare a proiectului, acordul privind măsura sau contractul de finanțare în cadrul SEAF;
  c) să fie efectuate numai după data intrării în vigoare a acordului de implementare a proiectului, acordului privind măsura sau contractului de finanțare în cadrul SEAF, în baza căruia se efectuează, cu excepția celor aferente componentei „Abordarea Premiul European pentru Energie - EEA“ din cadrul Fondului pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile „SEAF“, dar nu mai târziu de data-limită pentru eligibilitate prevăzută în acestea;
  d) să fie suportate efectiv și definitiv de beneficiar pentru realizarea activităților prevăzute în acordul de implementare a proiectului, acordul privind măsura sau contractul de finanțare în cadrul SEAF;
  e) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, identificabile, verificabile și dovedite prin documente originale;
  f) beneficiarul să nu fi solicitat rambursarea lor din alte surse de finanțare;
  g) să respecte prevederile acordului de implementare a proiectului, acordului privind măsura sau contractului de finanțare în cadrul SEAF;
  h) să fie angajate cu respectarea prevederilor legislației naționale și a Uniunii Europene în domeniul achizițiilor.
  (2) Cheltuielile sunt considerate a fi efectuate atunci când activitățile care justifică respectivele cheltuieli au fost executate, adică bunurile au fost livrate, lucrările executate sau serviciile prestate și au fost aprobate de către beneficiar (prin documente care să certifice primirea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor) sau au fost emise și aprobate la plată de către beneficiar facturi sau documente cu valoare echivalentă aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate (după caz).(3) Orice cheltuială, pentru a fi declarată eligibilă, trebuie să fie însoțită de facturi sau de documente cu valoare echivalentă, documente care să certifice primirea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor și documente de plată, elaborate în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, pe baza cărora să poată fi auditată și identificată.(4) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă distinctă privind cheltuielile aferente implementării proiectului, măsurii sau proiectelor și activităților SEAF, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.


  Articolul 3

  Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
  a) cheltuielile angajate înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului, acordului privind măsura sau contractului de finanțare în cadrul SEAF, cu excepția celor aferente componentei „Abordarea Premiul European pentru Energie - EEA“ din cadrul Fondului pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile „SEAF“;
  b) dobânda aferentă creditelor;
  c) achiziționarea de terenuri și clădiri;
  d) taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, conform legii, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar;
  e) alte comisioane, impozite și taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe și contribuțiile de securitate socială aferente salariilor și remunerațiilor eligibile dacă nu sunt suportate efectiv și definitiv de către beneficiar.


  Articolul 4

  Având în vedere conținutul specific al proiectului, măsurii sau proiectelor și activităților SEAF, prin acordul de implementare a proiectului, prin acordul privind măsura sau prin contractul de finanțare în cadrul SEAF se stabilesc categoriile de cheltuieli eligibile.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului fondurilor europene nr. 915/636/2013 privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iulie 2013.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen-Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb

  ----