ORDIN nr. 353 din 2 iulie 1998
pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 bis din 3 august 1998

  R E G L E M E N T Ă R I

  ANEXĂ R.N.T.R.-1

  privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1. - Prezentele reglementări stabilesc cerinţele, procedurile şi aparatura necesare efectuării inspecţiilor teh- nice periodice (ITP) pentru aprecierea fără demontare a stării tehnice a vehiculelor înmatriculate în România, din punct de vedere al siguranţei circulaţiei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi folosinţei conform destinaţiei. Lucrările prevăzute constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor şi pieselor accesibile direct. Informaţiile privind gradul de uzură şi starea acestora, pentru care ar fi necesară demontarea lor, se obţin de către deţinător cu ocazia lucrărilor de întreţinere sau de reparaţii. Inspecţia tehnică periodică cuprinde, ca parte componentă, şi inspec- ţia pentru poluare (IP). Inspecţia pentru poluare poate fi executată şi separat de inspecţia tehnică periodică.

  Art. 2. - Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de Registrul Auto Român în cadrul reprezentanţelor sale şi în staţiile autorizate deţinute de persoane juridice, sub marca Registrului Auto Român, pe baza unui contract de franciză. Supravegherea tehnică a staţiilor deţinute de persoanele juridice se asigură de către inspectori ai Registrului Auto

  Român.

  Art. 3. - În funcţie de categorie, destinaţie şi masa totală maximă autorizată, autovehiculele şi remorcile ce vor fi supuse inspecţiei tehnice periodice sunt grupate în trei clase, astfel:

  clasa I: mopede, motociclete şi remorcile acestora; clasa a II-a: autoturisme, microbuze, autorulote, auto- mobile utilitare, mixte, specializate şi spe-

  ciale, autotractoare, tractoare şi remorci, cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv;

  clasa a III-a: microbuze, autobuze, troleibuze, automo- bile utilitare, mixte, specializate şi spe- ciale, autotractoare, autoremorchere, tractoare şi remorci, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

  Art. 4. - Vehiculele rutiere pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în condiţiile tehnice din prezentele reglementări, fiind supuse de către proprietar inspecţiilor tehnice periodice, după cum urmează:

  1. a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele şi autobuzele, precum şi autovehiculele destinate învăţării conducerii, la cel mult 6 luni;

  2. b) automobilele utilitare, mixte, specializate şi speciale, autoremorcherele şi remorcile acestora, având masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum şi trac- toarele rutiere şi remorcile acestora, la cel mult un an;

  3. c) autoturismele, autorulotele, motocicletele, mopedele şi remorcile acestora, precum şi automobilele prevăzute la lit. b), având masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv, şi remorcile acestora, la cel mult 2 ani.

  Autovehiculele prevăzute la lit. a) se supun primei inspecţii tehnice periodice după un an, dacă la data primei înmatriculări sunt noi.

  Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie, de la data celei precedente. Art. 5. - Pentru vehiculele specializate şi speciale, inspecţia tehnică periodică se efectuează la ansamblurile şi subansamblurile specifice în funcţie de vehicul, precum şi la instalaţiile din dotare, în măsura în care acestea influen- ţează siguranţa rutieră şi protecţia mediului înconjurător, luând în considerare indicaţiile constructorului şi normele

  tehnice.

  La vehiculele destinate transportului de mărfuri pericu- loase se va efectua inspecţia tehnică periodică conform R.N.T.R.-3.

  CAPITOLUL II

  Organizarea staţiei de inspecţie tehnică

  Art. 6. - Staţia de inspecţie tehnică este persoană juri- dică având ca obiect de activitate efectuarea de inspecţii tehnice periodice sau inspecţii pentru poluare, care poate funcţiona dacă este autorizată. Incinta în care se des- făşoară inspecţia tehnică poate fi amenajată astfel încât permită verificarea simultană a două sau mai multor vehi- cule şi trebuie fie separată de celelalte activităţi ale per- soanei juridice.

  În cadrul staţiei de inspecţie tehnică nu se admite efec- tuarea de operaţiuni de întreţinere şi de reparaţii în timpul programului pentru efectuarea inspecţiei tehnice.

  Utilajele şi aparatura staţiei de inspecţie tehnică pot fi utilizate şi pentru verificarea calităţii reparaţiilor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de către alte ateliere de repa- raţii.

  Art. 7. - Staţia de inspecţie tehnică trebuie amenajată şi dotată cu următoarele:

  1. a) canal de vizitare cu instalaţie de iluminare, prevăzut cu cric pentru suspendarea punţii sau cu platforme culi- sante pentru verificarea jocurilor. Se admite în locul cana- lului un elevator corespunzător;

  2. b) instalaţie pentru evacuarea gazelor arse;

  3. c) manometru pentru controlul presiunii în pneuri;

  4. d) dispozitiv de verificare a adâncimii profilului anvelopelor;

  5. e) stand de frânare cu role (pentru clasa de vehicule corespunzătoare, având în dotare dispozitiv de măsurare a efortului la pedală sau manometru);

  6. f) dispozitiv de simulare a forţei de împingere la proţa- pul remorcii pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică la remorcile cu echipament de frânare comandat de forţa de inerţie;

  7. g) dispozitiv de ancorare pentru staţiile ce efectuează inspecţie tehnică periodică la tractoare;

  8. h) analizor de gaze:

   1. 1. pentru CO - la staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru poluare la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (m.a.s.), fără catalizator tricomponent şi sondă lambda;

   2. 2. pentru CO şi lambda () - la staţiile ce efectu- ează inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pen- tru poluare la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (m.a.s.), inclusiv la cele cu catalizator tricomponent şi sondă lambda;

  9. i) opacimetru, pentru staţiile ce efectuează inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru poluare la autovehi- culele cu motoare cu aprindere prin comprimare (m.a.c.);

  10. j) aparat de control al farurilor;

  11. k) lampă portabilă de 24 V;

  12. l) calculator pentru evidenţa inspecţiilor tehnice periodice sau a inspecţiilor pentru poluare, începând cu data de

  1 ianuarie 1999.

  Aparatura de măsură din dotarea staţiei trebuie corespundă următoarelor cerinţe:

  Echipament

  Cerinţe impuse

  Condiţii generale

  Precizie

  Manometru presiune pneu [lit. c)]

  deţină aprobare de model

  ± 0,25 atm

  Dispozitiv verificare adân- cime profil anvelopă [lit. d)]

  ± 0,1 mm

  Stand de frânare [lit. e)]

  deţină aprobare de model

  ± 2 % - pentru cântar

  ± 3 % - pentru forţă

  ± 2 % - pentru pedală

  Analizor de gaze [lit. h) pct. 1]

  Analizor în infraroşu OIML-clasa a II-a deţină aprobare de model

  ± 0,2 % CO

  ± 1 % CO2

  ± 0,2 % O2

  ± 30 ppm HC

  Analizor exceptat de la aprobare de model, conform Circularei Biroului Român de Metrologie Legală nr. 1.981/1996 (numai până la 31 decembrie 1999)

  Analizor de gaze [lit. h) pct. 2]

  Analizor în infraroşu OIML- clasa I deţină aprobare de model

  ± 0,06 % CO

  ± 0,5 % CO2

  ± 0,1 % O2

  ± 12 ppm HC

  Opacimetru [lit. i)]

  Opacimetru cu cameră, conform R 24 C.E.E.-O.N.U.

  deţină aprobare de model

  ± 0,3 m-1 - pentru K

  Aparat control faruri [lit. j)]

  deţină aprobare de model

  ± 2 cm/10 m (±7')

  Aparatura de măsură trebuie aibă instrucţiuni de uti- lizare şi fie atestată, periodic, drept corespunzătoare, prin buletine de verificare metrologică (pentru aparatura prevăzută la lit. c), d), e), h), i) şi j).

  Art. 8. - Persoanele care efectuează inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru poluare trebuie îndepli- nească următoarele condiţii:

  1. a) aibă calificarea de inginer, subinginer, tehnician sau maistru în domeniul automobilelor ori în alt domeniu asemănător acestuia;

  2. b) posede permis de conducere, corespunzător cla- sei de vehicule inspectate;

  3. c) aibă vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreţinere şi de reparaţii auto;

  4. d) fie atestate de Registrul Auto Român.

  Pe perioada în care persoanei atestate i s-a retras per- misul de conducere, în condiţiile legii, aceasta îşi pierde dreptul de a efectua inspecţia tehnică periodică sau inspec- ţia pentru poluare.

  Art. 9. - Criteriile de apreciere a defecţiunilor şi verifi- cările care trebuie efectuate cu ocazia inspecţiei tehnice periodice sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3.

  Ordinea de executare a operaţiunilor prezentate în aceste anexe va fi stabilită de fiecare staţie, în funcţie de fluxul tehnologic propriu.

  La inspecţia pentru poluare (IP) se efectuează numai operaţiunile prevăzute la cap. X „Emisii poluante" din anexele nr. 2 şi 3.

  Art. 10. - Staţiile de inspecţie tehnică vor avea în mod obligatoriu:

  1. a) registru de evidenţă a inspecţiilor tehnice (conform modelului cuprins în anexa nr. 4) până la data de 1 ianu- arie 1999, dată de la care este obligatorie utilizarea calcu- latorului pentru evidenţa inspecţiilor tehnice;

  2. b) registru unic de control;

  3. c) raport de inspecţie tehnică (conform modelelor cuprinse în anexele nr. 5, 6 şi 7);

  4. d) anexa la certificatul de înmatriculare (conform mode- lului cuprins în anexa nr. 8);

  5. e) ecuson de inspecţie tehnică (conform modelului cuprins în anexa nr. 9).

  De asemenea, pentru informarea persoanelor care pre- zintă vehicule rutiere la inspecţia tehnică periodică, staţia va afişa la loc vizibil sau va pune la dispoziţie, la cerere, prezentele reglementări.

  CAPITOLUL III

  Cerinţe şi proceduri

  Art. 11. - Vehiculele prezentate la inspecţia tehnică periodică sau la inspecţia pentru poluare trebuie fie curate, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi suban- samblurile ce urmează a fi controlate.

  Art. 12. - Operaţiunile de inspecţie tehnică periodică se execută conform anexelor nr. 1, 2 şi 3.

  Art. 13. - Datele de identificare şi rezultatele inspecţiei tehnice periodice şi ale inspecţiilor pentru poluare se con- semnează în registrul de evidenţă sau se înregistrează în calculator, după care se procedează astfel:

  1. a) dacă datele din certificatul de înmatriculare nu cores- pund datelor vehiculului prezentat, se interzice efectuarea inspecţiei tehnice periodice, proprietarul acestuia fiind îndru- mat la organele abilitate efectueze înmatricularea. Situaţia constatată se va consemna în registrul de evidenţă sau în calculator;

  2. b) dacă vehiculul corespunde normelor prescrise, per- soana care efectuat inspecţia tehnică periodică (ITP) sau inspecţia de poluare (IP) consemnează în anexa certificatu- lui de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie, semnează şi pune ştampila, după care procedează astfel:

  3. c) dacă starea tehnică nu corespunde normelor pre- scrise, persoana care a efectuat inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru poluare va completa raportul de inspecţie şi va consemna defecţiunile la rubrica „Observaţii privind respingerea vehiculului la inspecţia tehnică perio- dică", anulând, după caz, termenul de „remediere imediată" (grupa cod 100) sau „remediere în maximum 30 de zile" (grupa cod 200).

   Expresia remediere imediată se interpretează în sensul vehiculul respectiv nu are drept de circulaţie decât dacă se remediază imediat defecţiunile.

   Dacă la vehiculul supus inspecţiei se constată modificări constructive, proprietarul va fi îndrumat la Registrul Auto Român (pentru avizarea acestora şi, în caz de aviz favora- bil, pentru modificarea datelor din cartea de identitate a vehiculului) şi la Serviciul circulaţie pentru modificarea date- lor din certificatul de înmatriculare (în conformitate cu avizul Registrului Auto Român).

   Art. 14. - Dacă în termen de 30 de zile defecţiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la sistemul la care s-au constatat defecţiunile şi se proce- dează potrivit art. 13 lit. b), data următoarei inspecţii urmând a fi stabilită în funcţie de data la care s-a consta- tat remedierea.

   În cazul depăşirii termenului de 30 de zile, admis pentru remedierea defecţiunilor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică periodică.

   Art. 15. - Inspecţia se execută numai la vehiculele la care se prezintă cartea de identitate a vehiculului, certifica- tul de înmatriculare sau dovada de reţinere a certificatului de înmatriculare, eliberată de organele de poliţie. În ultimul caz, staţia va emite raportul de inspecţie tehnică periodică în care se va completa caseta A. Anexa la certificatul de înmatriculare se va elibera sau se va completa numai după redobândirea certificatului de înmatriculare de către deţină- torul vehiculului.

   Art. 16. - Staţia de inspecţie tehnică va pune, zilnic, la dispoziţie inspectorului Registrului Auto Român datele privind activitatea de inspecţie tehnică desfăşurată.

   CAPITOLUL IV

   Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică

   Art. 17. - Persoanele juridice pot presta activitatea de inspecţie în staţii autorizate, numai sub marca Registrului Auto Român, pe baza unui contract de franciză.

   Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică deţinută de per- soanele juridice se face de către Registrul Auto Român pe baza cererii de autorizare şi a raportului de evaluare a capabilităţii tehnice, întocmit de personal certificat pentru evaluarea conformităţii.

   Art. 18. - Autorizaţia tehnică de funcţionare se acordă persoanelor juridice pentru staţiile care posedă spaţii cores- punzătoare activităţii de inspecţie tehnică periodică, deţin autorizaţiile impuse de reglementările în vigoare, îndeplinesc condiţiile de dotare tehnică precizate la art. 7, au personal atestat pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică sau inspecţie pentru poluare, conform prevederilor cap. V.

   Staţiile pot fi autorizate şi pentru efectuarea de inspecţii tehnice numai pentru anumite categorii de vehicule rutiere, precizate în cadrul unei clase, conform art. 3, după cum urmează:

    1. m.a.c. (caz în care pe autorizaţie se va preciza şi

     „m.a.c");

     • - efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru trolei- buze (caz în care pe autorizaţie se va preciza şi „TB");

     • - efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru trac- toare (caz în care pe autorizaţie se va preciza şi „TR");

     • - efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru remorci cu echipament de frânare comandat de forţa de inerţie (caz în care pe autorizaţie se va preciza şi „RI").

  Autorizaţia tehnică de funcţionare eliberată va fi în con- formitate cu dotarea existentă a staţiei de inspecţie tehnică, ţinându-se seama de prevederile art. 7.

  Autorizaţia tehnică de funcţionare se eliberează de Registrul Auto Român după încheierea contractului de fran- ciză cu persoana juridică care deţine staţia de inspecţie tehnică.

  Dacă persoana juridică deţine mai multe staţii de inspecţie tehnică, Registrul Auto Român va elibera autori- zaţii tehnice de funcţionare pentru fiecare staţie în parte. Art. 19. - În vederea autorizării, persoanele juridice vor depune la Registrul Auto Român, pentru fiecare staţie de inspecţie tehnică pe care o deţin, un dosar de autorizare. Dosarul de autorizare va conţine următoarele docu-

  mente:

  1. 1. cerere de autorizare a staţiei de inspecţie tehnică, conform modelului cuprins în anexa nr. 11, în care sunt prezentate principalele date de identificare a persoanei juri- dice şi a staţiei de inspecţie tehnică;

  2. 2. copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;

  3. 3. copii de pe certificatele de atestare a personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru poluare.

  Durata de valabilitate a unei autorizaţii este de 2 ani şi este condiţionată de menţinerea de către titular a condiţiilor în baza cărora a fost acordată.

  Fără a depăşi acest termen, persoana juridică va soli- cita Registrului Auto Român reautorizarea staţiei.

  Reautorizarea staţiei se acordă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea.

  Pe durata de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrân- gerea sau extinderea domeniului autorizării prin eliminarea sau includerea unor categorii de vehicule rutiere.

  Art. 20. - Pentru verificarea în timp a menţinerii capa- bilităţii tehnice a persoanei juridice autorizate, Registrul Auto Român va efectua audituri şi evaluări de supra- veghere, planificate sau inopinate.

  Autorizarea de funcţionare a staţiei se suspendă sau se anulează la propunerea organismului de evaluare, în cazul constatării de neconformităţi majore la auditurile de supra- veghere planificate sau inopinate.

  Neconformităţile constatate vor fi menţionate în raportul de audit şi, după caz, în tichetul de evidenţă a neconfor- mităţilor din certificatul de atestare (anexa nr. 12).

  Autorizaţia de funcţionare a staţiei de inspecţie tehnică cu termenul de valabilitate depăşit devine nulă.

  În situaţia în care unul dintre utilajele prevăzute, con- form autorizării, este defect, autorizaţia de funcţionare a staţiei poate fi suspendată pe o perioadă limitată, la cere- rea persoanei juridice.

  Nerespectarea termenului stabilit conduce la anularea autorizaţiei.

  În cazul suspendării, se barează registrul de evidenţă al inspecţiei tehnice periodice după ultima inspecţie tehnică efectuată înainte de suspendare sau se notează în proce- sul-verbal de suspendare numărul şi data ultimei inspecţii tehnice efectuate înainte de suspendare, în cazul în care evidenţa se ţine pe calculator. În cazul anulării autorizaţiei staţiei, se procedează ca şi în cazul suspendării, ridicându-se autorizaţia de către Registrul Auto Român.

  La a treia anulare a autorizaţiei staţiei, persoana juridică nu mai are dreptul efectueze această activitate în staţia respectivă.

  Efectuarea de inspecţii tehnice în staţii neautorizate sau cu termenul de valabilitate a autorizaţiei depăşit atrage măsuri de sancţionare, corespunzător legislaţiei în vigoare,

  cu menţiunea persoanele vinovate intră sub incidenţa normelor legale care sancţionează abaterile de la circulaţia pe drumurile publice.

  CAPITOLUL V

  Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru poluare

  Art. 21. - Atestarea persoanelor care efectuează inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru poluare se face după absolvirea unui curs de specialitate organizat de Registrul Auto Român, în urma căruia se obţine certificatul de atestare conform modelului cuprins în anexa nr. 12.

  Atestarea persoanelor care efectuează inspecţia tehnică periodică a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase se face în urma absolvirii unui curs de specia- litate organizat în condiţiile de mai sus. Aceste persoane trebuie aibă calificarea de inginer sau de subinginer. Art. 22. - Persoana care solicită fie admisă la cursul de pregătire profesională, prevăzut la art. 21, va pre- zenta la Registrul Auto Român un dosar care va conţine

  următoarele documente:

  1. a) adresă din partea persoanei juridice unde va urma să-şi desfăşoare activitatea;

  2. b) copie legalizată de pe diploma de studii;

  3. c) adeverinţă din care rezulte are o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreţinere şi de reparaţii auto.

   Art. 23. - Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de 2 ani.

   Fără a depăşi acest termen, persoana atestată efec- tueze inspecţia tehnică periodică sau inspecţia pentru polu- are va solicita reatestarea.

   Reatestarea se acordă în aceleaşi condiţii ca şi atestarea.

   Art. 24. - Certificatul de atestare se anulează în cazul în care, în decurs de un an, se constată două neconformi- tăţi privind confirmarea drept corespunzătoare a stării teh- nice a unui vehicul care nu îndeplineşte condiţiile tehnice pentru circulaţia pe drumurile publice.

   Obţinerea unui nou certificat de atestare se face în con- formitate cu prevederile art. 21.

   Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară nu mai are dreptul efectueze inspecţii tehnice.

   CAPITOLUL VI

   Dispoziţii finale şi tranzitorii

   Art. 25. - Până la finalizarea acţiunii de înlocuire a actualelor certificate de înmatriculare, staţiile de inspecţie tehnică vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare conform modelului cuprins în anexa nr. 8.

   Art. 26. - Staţiile de inspecţie tehnică îşi vor procura ecusoanele şi imprimatele prevăzute în prezentele regle- mentări de la Registrul Auto Român. Ecusoanele de inspecţie tehnică, conform modelului cuprins în anexa nr. 9, vor avea fondul colorat, pentru fiecare an, astfel: 1999 - roşu, 2000 - verde, 2001 - portocaliu, 2002 - albastru, 2003 - galben. Începând din anul 2004, succesiunea culo- rilor va fi reluată. Ecusonul care se aplică pe placa de înmatriculare trebuie aibă culoarea corespunzătoare anului în care vehiculul va fi supus următoarei inspecţii tehnice şi va fi amplasat între indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de identificare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus următoarei inspecţii tehnice, îndreptat pe verticală, în sus.

   Art. 27. - Dreptul de suspendare şi de anulare a auto- rizaţiilor de funcţionare şi a certificatelor de atestare îl are numai personalul autorizat din cadrul Registrului Auto Român.

   Art. 28. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele reglementări.

   ANEXA Nr. 1 

   P L A N U L D E O P E R A Ţ I U N I I N S P E C Ţ I A T E H N I C Ă P E R I O D I C Ă "

   Clasa I: mopede, motociclete şi remorcile acestora

   image

   Defecte constatate

   Nr.

   Denumirea

   Metoda de control

   care impun remedierea

   care impun remedierea

   crt.

   verificării

   şi aparatura necesară

   imediată (cod 100)

   în maximum 30 de zile (cod 200)

   0

   1

   2

   3

   4

   1. I. IDENTIFICAREA

    1. 0. Verificarea concordan- Control vizual Neconcordanţă cu datele din ţei dintre datele din certificatul de înmatriculare.

     certificatul de înmatri- Urme de modificare a seriilor,

     culare şi datele cores- prindere în şuruburi a plăcuţe-

     punzătoare vehiculului lor de identificare (se regle-

     prezentat la ITP mentează prin Registrul Auto

     Român şi Serviciul circulaţie)

     Desprinderea vechiului ecuson

   2. II. MOTORUL ŞI CADRUL

     1. 01. Entaşeitate: Control vizual cu motorul Pierderi de benzină Pierderi de ulei

      • - sistem de alimen- în funcţionare tare cu combustibil

       sau sistem de ungere

     2. 02. Stare, fixare, etanşei- Control vizual şi auditiv cu Lipsă elemente sistem de eva- Fixare defectuoasă, deformări

      tate: motorul în funcţionare cuare a gazelor arse importante, neetanşeităţi ale

      • - sistem de evacuare sistemului de evacuare a

       a gazelor arse gazelor arse

     3. 03. Stare, fixare: Control vizual şi auditiv, Cadru fisurat. Suporturi motor Strângeri defectuoase. Cadru

      • - motor pe cadru şi încercare manuală fisurate. Fixare defectuoasă deformat anexe pe motor dispozitiv de cuplare remorcă.

      • - cadru Dispozitiv de cuplare remorcă

      • - dispozitiv cuplare neomologat, fisurat, cu defor-

       remorcă mări importante

     4. 04. Stare, funcţionare: Control vizual Lipsă Fixare defectuoasă. Funcţionare

      • - cric Probă funcţională defectuoasă

   3. III. FURCĂ FAŢĂ

     1. 05. Stare, fixare, jocuri: Control vizual, încercare Fisuri ale coloanelor furcii Joc anormal al furcii în cadru

      • - cadru furcă manuală

      • - articulaţii

   4. IV. BASCULĂ SPATE

    (inclusiv ataş)

     1. 06. Stare, fixare, jocuri: Control vizual, încercare Fisuri ale cadrului basculei Joc anormal, bucşe uzate

      • - cadru manuală Fixare defectuoasă

      • - articulaţii

   5. V. AMBREIAJUL ŞI CUTIA DE VITEZE

     1. 07. Funcţionare Încercări în funcţionare şi în Schimbare greoaie a treptelor parcurs de viteză. Blocarea unei trepte

   6. VI. ROŢILE

    (inclusiv ataş, remorcă)

     1. 08. Stare, fixare: Control vizual. Dispozitiv de Jantă fisurată. Tăieturi pro- Jantă deformată sau sudată

      • - jante verificare a adâncimii profi- funde pe banda de rulare sau Spiţe deteriorate sau lipsă

      • - pneuri lului anvelopelor şi mano- pe flancuri. Pneuri de dimen- Presiune necorespunzătoare

       Jocuri: metru. Control joc rulmenţi siuni necorespunzătoare. Prin-

      • - rulmenţi roţi cu suspendare pe cric şi dere necorespunzătoare roţi.

       Uzură, presiune: încercare manuală Joc anormal rulmenţi sau blo-

      • - pneuri care roată la rotire. Uzură

       neuniformă pronunţată. Adân- cimea profilului sub 1mm

       image

       0 1 2 3 4

       image

   7. VII. SUSPENSIA

     1. 09. Stare, fixare, etanşei- Control vizual, încercare Lipsă amortizoare Fixare defectuoasă. Amortizoare tate manuală ineficiente. Pierderi de lichid. Bucşe uzate. Suporturi slăbite.

    Articulaţii cu jocuri anormale

   8. VIII. SISTEMUL DE FRÂNARE

    1. 10. Stare, fixare: Control vizual, probe func- Cabluri, conducte sau furtunuri

     • - organe de coman- ţionale în parcurs cu deteriorări, frecări de alte dă, conducte, furtunuri organe sau improvizate. Fisuri

      Etanşeitate: Lipsă lichid sau nivel scăzut

     • - circuite de frânare Pierderi de lichid

      Stare, eficacitate: Eficacitate redusă

     • - frână roată faţă

     • - frână roată spate

   9. IX. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE ŞI SEMNALIZARE

    (inclusiv ataş, remorcă)

    1. 11. Stare, fixare, funcţio- Control vizual. Control au- Lipsă sau nefuncţionare aver- Fixare defectuoasă a instalaţiei

     nare: ditiv. Verificare şi reglare a tizor sonor. Lipsă sau nefunc- electrice de iluminare şi sem-

     • - generator de curent luminilor de drum şi de în- ţionare integrală a unuia din nalizare. Cablaj deteriorat.

     • - cablaje tâlnire. Aparat de control al sistemele: lumini de drum, de Lipsă a unor elemente sau

     • - avertizor sonor farurilor întâlnire, de poziţie, de frâ- funcţionare defectuoasă a

     • - faruri, lămpi de po- nare, de semnalizare, iluminare unuia din sistemele: lumini

      ziţie, de frânare, de număr de înmatriculare, ilumi- de drum, de întâlnire, de

      semnalizare, de gaba- nare gabarit, catadioptri poziţie, de frânare, de sem-

      rit, iluminare număr de nalizare, iluminare număr de

      înmatriculare, catadi- înmatriculare, iluminare gaba-

      optri rit, catadioptri

     • - baterie acumulatori Dispersor lipsă, spart sau de

      culoare neconformă regle- mentărilor. Dispersor neomo- logat

      Abateri de la prescripţiile privi- toare la luminile de drum sau de întâlnire. Lumini de culoare neregulamentară. Scurgeri lichid baterie acumu- latori

   10. X. ATAŞUL

    1. 12. Stare, fixare: Control vizual Fisuri. Fixare defectuoasă a Fixare defectuoasă a scaunului.

     • - cadru cadrului Deformări

     • - dispozitiv de cuplare

     • - asigurare scaun

   11. XI. ASPECT EXTERIOR

    1. 13. - motociclete (inclusiv Control vizual Lipsă oglinzi. Placă număr de Coroziuni avansate ataşul) înmatriculare deteriorată sau Deformări importante

     • - mopede montată într-o poziţie necores-

     • - remorcile acestora punzătoare

   12. XII. MODIFICĂRI

  1. 14. - motociclete (inclusiv Control vizual Modificări neomologate

   ataşul) Modificări neconforme cu datele

  2. 15. Stare, fixare: Cu autovehiculul pe canal Fixare defectuoasă. Fisuri şi Deformări

  3. 16. Jocuri: Cu autovehiculul pe canal Uzură anormală a legăturii

  4. 17. Stare, fixare, Se verifică funcţionarea cu şi Fixare defectuoasă. Nefuncţio-

   funcţionare: fără motorul pornit, rotindu-se narea mecanismului. Fisuri

  1. VII. SISTEMUL DE FRÂNARE

   18. Stare, fixare:

   Control vizual cu autovehi-

   Conducte sau furtunuri cu

   Deformări la piesele siste-

   - conducte, furtunuri

   culul aflat pe canal sau pe

   deteriorări, frecări de alte

   mului de frânare

   „Şcoală")

   elevator

   organe sau improvizate Fisuri

   Lipsă comandă dublă

   Înlăturare îmbrăcăminte la pedala de frână

   Lipsă dispozitiv de blocare a pedalelor de frână, stânga- dreapta, în cazul tractoarelor

   Uzuri şi coroziuni. Fixare defectuoasă

   Clapetă blocată sau lipsă

   19. Etanşeitate:

   - circuite de frânare

   Control vizual cu autovehi- culul aflat pe canal sau pe elevator

   Lipsă lichid sau nivel scăzut. Pierderi de lichid sau de aer

   20. Eficacitate:

   - frână de serviciu

   Încercare pe stand cu role

   Eficacitate sub limita pre- văzută în normele de frânare. Dezechilibru între roţile acele- iaşi punţi mai mare de 20%

   21. Eficacitate:

   - frână de staţionare

   Încercare pe stand cu role

   Eficacitate sub limita pre- văzută în normele de frânare. Dezechilibru între roţile acele- iaşi punţi mai mare de 50% (20% la automobilele la care frâna de staţionare îndeplineşte şi rolul de frână de securitate)

   Acţionarea frânei cu şi fără motorul în funcţionare Verificare în parcurs, de la locul de parcare la linia de ITP, a aprinderii marto- rului de bună funcţionare a ABS

   Funcţionare incorectă a servofrânei şi a frânei de motor (cu clapetă)

   Martorul de bună funcţio- nare a ABS nu se aprinde

   1. 22. Funcţionare:

    • - servofrână

    • - frână de motor (cu clapetă)

    • - sistem antiblocare la frânare (ABS)

  2. VIII. ŞASIU, CAROSERIE, CABINĂ

   1. 23. Stare: Control vizual cu autovehi- Fisuri sau ruperi ale elemente- Coroziuni avansate. Elemente

    • - şasiu (lonjeroane, culul aflându-se pe canal lor de rezistenţă de rezistenţă deformate sau traverse) sau pe elevator Fixare defectuoasă a sudate în mod necorespunză-

    • - dispozitiv de dispozitivului de cuplare a tor. Elemente de prindere

     remorcare remorcii. Dispozitiv de cuplare slăbite a remorcii neomologat, fisurat,

     cu deformări importante

     image

     0 1 2 3 4

     image

   2. 24. Stare, fixare: Control vizual Elemente de fixare rupte, Fixare defectuoasă a carose-

    • - caroserie posibilităţi de deschidere acci- riei, a cabinei sau a scaunelor.

    • - cabină dentală a capotelor sau a Deschiderea sau închiderea

    • - scaune uşilor. Coroziuni străpunse la incorectă a uşilor sau a capote- podea, la pasajele roţilor sau lor. Dispozitiv de culisare sau la praguri înclinare a scaunului necores-

     punzător

   3. 25. Stare, fixare: Control vizual Parbriz sau lunetă lipsă ori Parbriz sau lunetă fisurate

    • - parbriz Se va controla vizual sparte ori cu opacităţi care diminu-

    • - lunetă existenţa pe toate geamurile Lipsă oglindă exterioară sau ează vizibilitatea în zona

    • - geamuri laterale a mărcii de omologare (43R) interioară (în cazul autoturis- ştergătoarelor de parbriz.

    • - oglinzi Control acţionare geamuri melor) Geamuri laterale lipsă sau

     Acţionare geamuri sparte. Oglinzi deteriorate.

     Fixare defectuoasă Geamuri neomologate (fără marcă)

     Acţionare geamuri necores- punzătoare

   4. 26. Stare, fixare: Control vizual Suporturi fisurate Fixare defectuoasă, lipsă

    • - rezervor de roată de rezervă (dacă a fost

     combustibil prevăzută de fabricant)

    • - lăzi scule

    • - roată de rezervă

   5. 27. Aspect exterior: Control vizual Caroserie sau cabină Elemente în afara gabaritu-

    • - caroserie incompletă. Placă cu numărul de lui. Părţi de caroserie grun-

    • - cabină înmatriculare deteriorată sau duite şi nevopsite pe supra-

    • - plăci de montată într-o poziţie necores- feţe importante. Coroziuni

     înmatriculare punzătoare avansate

     Deformări importante

   6. 28. Stare, fixare: Control Uzură anormală la ansamblul Fixare necorespunzătoare.

    • - ansamblu şa şa Sistem de asigurare necores-

    • - bare antiîmpănare punzător. Lipsă bare antiîm-

     pănare, dacă au fost prevă- zute de constructor

   7. 29. Dotare: Control vizual Lipsă dotări

    • - centuri de siguranţă Centuri de siguranţă ne-

    • - triunghi presemna- omologate

     lizare Lipsă ideograme

    • - trusă medicală

    • - stingător de incendiu (numai pentru micro- buze şi autobuze)

    • - ideograme: „ieşire de siguranţă", „ciocan pentru spargerea gea- mului", „loc stingător de incendiu", „marcare loc trusă sanitară",

     „dispozitiv de deschi- dere de urgenţă a uşii" (numai pentru autobuze, conform R36 C.E.E.-O.N.U.)

   8. 30. Funcţionare: Control vizual şi încercare Lipsă, funcţionare defec-

    • - vitezometru în parcurs tuoasă sau nefuncţionare.

    • - tahograf Sigiliu sau etichetă deterio-

    • - dispozitiv de limitare rată ori lipsă la tahograf sau

     a vitezei la dispozitivul de limitare a

     vitezei

     image

     0 1 2 3 4

     image

  3. IX. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ŞI AUXILIARĂ

   1. 31. Stare, fixare: Control vizual Lipsă faruri Fixare defectuoasă. Montaj

    • - faruri neregulamentar

     Lipsa parţială a farurilor Dispersor lipsă, spart sau de culoare neconformă regle- mentărilor. Dispersor neomo- logat

   2. 32. Stare, fixare: Control vizual Lipsă integrală a unuia dintre Fixare defectuoasă. Montaj

    • - lămpi de semnalizare, sistemele: lumini de poziţie, neregulamentar. Lipsă a unor

     de poziţie, de frânare, de frânare, de semnalizare, elemente ale unuia dintre

     de gabarit de gabarit sistemele: lumini de pozi- ţie, de frânare, de semnali- zare, de gabarit. Dispersor lipsă, spart sau de culoare neconformă reglementărilor. Dispersor neomologat

   3. 33. Stare, fixare: Control vizual Fixare defectuoasă. Montaj

    • - lămpi de ceaţă, de neregulamentar. Lipsă a unor

     mers înapoi, iluminare elemente ale unuia dintre

     număr de înmatriculare, s i s t e m e l e : l u m i n i d e

     catadioptri ceaţă, de mers înapoi, ilumi-

    • - casetă iluminată nare număr de înmatriculare,

     (numai pentru auto- catadioptri. Dispersor lipsă,

     vehiculele „Taxi" sau spart sau de culoare necon-

     „Şcoală") formă reglementărilor. Dis-

     persor neomologat Lipsă casetă iluminată

   4. 34. Verificare: Control vizual. Verificarea şi Nefuncţionare integrală a Funcţionare defectuoasă a

    • - luminile instalaţiei reglarea luminilor de drum unuia dintre sistemele: lumini unuia dintre sistemele: lumini electrice de iluminare, şi de întâlnire şi a dispozi- de drum, de întâlnire, de po- de drum, de întâlnire, de semnalizare şi auxiliară tivului de corecţie a farurilor ziţie, de frânare, de semnali- poziţie, de frânare, de sem- în funcţie de sarcină (dacă zare, iluminare număr de în- nalizare, iluminare număr de

     dispozitivele sunt în stare matriculare, iluminare gabarit, înmatriculare, iluminare gaba- de funcţionare şi accesibile) catadioptri rit, catadioptri

     Aparat de control al faru- Dispersor lipsă, spart sau

     rilor de culoare neconformă regle-

     mentărilor. Dispersor neomo- logat

     Abateri de la prescripţiile pri- vitoare la luminile de drum sau de întâlnire. Lumini de culoare neregulamentară Iluminarea indicatoarelor şi martorilor de bord nu funcţio- nează

   5. 35. Stare, fixare: Control vizual Siguranţe improvizate Cablaj deteriorat. Fixare

    • - cablaj defectuoasă

    • - siguranţe

   6. 36. Stare, fixare, funcţio- Control vizual şi în funcţio- Lipsa sau nefuncţionarea Fixare defectuoasă a ştergă-

    - ştergătoare parbriz

    Control

    auditiv

    de lunetă) ori a avertizorului

    lunetă) ori a avertizorului

    (lunetă)

    sonor

    sonor. Nefuncţionarea spălă-

    - spălător parbriz (lu-

    Bateria nu asigură pornirea

    torului de parbriz (sau de lunetă)

    netă)

    motorului

    Funcţionarea necorespunză-

    - avertizor sonor

    toare a ştergătorului de par-

    - baterie acumulatori

    briz (ori de lunetă) sau a

    avertizorului sonor

    Scurgeri de lichid din bateria

    de acumulatori

    nare: nare ştergătorului de parbriz (sau torului de parbriz (sau de

    image

    0 1 2 3 4

    image

   7. 37. Stare, funcţionare: Verificare funcţionare Nefuncţionare

    • - instalaţie de climati- zare

  4. X. EMISII POLUANTE

   1. 38. Verificare: Control cu analizor de gaze Conţinut de CO peste conţinutul

    • - gaze evacuare m.a.s. pentru CO la automobile cu maxim menţionat de fabrican-

    • - gaze evacuare m.a.c. m.a.s. fără catalizator tri- tul autovehiculului; atunci când

    • - zgomot emis component şi fără sondă această informaţie nu este

     lambda, la turaţia de mers disponibilă, conţinut de CO

     în gol încet (anexa nr. 13) peste 4,5% vol. pentru auto- mobilele fabricate înainte de

     1 octombrie 1986 sau peste 3,5% vol. pentru automobilele fabricate după 1 octombrie 1986

     Control cu analizor de gaze Control la turaţia de mers în

     pentru CO şi lambda () la gol încet: conţinut de CO

     automobile cu m.a.s. cu cata- peste conţinutul maxim men-

     lizator tricomponent şi sondă ţionat de fabricantul autovehi-

     lambda, la turaţia de mers culului; atunci când această infor-

     în gol încet şi la turaţia de maţie nu este disponibilă, con-

     mers în gol accelerat (mini- ţinut de CO peste 0,5% vol.

     mum 2000 rot./min. (anexa Control la turaţia de mers în

     nr. 13) gol accelerat: conţinut de CO

     peste 0,3% vol. sau exces de aer ( diferit de 1±0,03 (sau cel menţionat de fabri- cantul autovehiculului)

     Control cu opacimetru la Indice de opacitate peste

     automobile cu m.a.c. (anexa indicele maxim menţionat de

     nr. 13) fabricantul autovehiculului;

     atunci când această informa- ţie nu este disponibilă, indice de opacitate peste 2,5 m-1 la motoare aspirate sau peste 3,0 m-1 la motoare supra- alimentate

     Control auditiv Zgomot anormal

  5. XI. REMORCI

   1. 39. Stare, fixare: Control vizual Joc anormal în sistemul de

    • - dispozitiv de cuplare cuplare

    • - dispozitiv de asigu- Fixarea defectuoasă a dis-

     rare pozitivului de cuplare a re-

     morcii. Dispozitiv de cuplare a remorcii neomologat, fisurat, cu deformări importante

     Lipsă dispozitiv de asigurare. Dispozitiv de asigurare ne- corespunzător

   2. 40. Stare, fixare: Control vizual pe canal sau Fisuri. Proţap reparat ne-

    • - proţap pe elevator şi încercarea corespunzător

    • - şasiu manuală a roţilor stânga- Fixarea defectuoasă a dis-

    • - punţi dreapta şi rotirea lor. Plat- pozitivului de cuplare a re-

     Jocuri: forme culisante morcii. Dispozitiv de cuplare

    • - rulmenţi roţi a remorcii, neomologat, fisurat, cu deformări importante

     Joc anormal sau blocarea roţii la rotire

     image

     0 1 2 3 4

     image

   3. 41. Simetrie, stare, fixare, Control vizual pe canal sau Idem poziţiile 12 şi 14 Idem poziţiile 11, 12, 13 şi 14

    etanşeitate: pe elevator. Control compa-

    • - suspensie rativ al suspensiei roţilor de pe aceeaşi punte

   4. 42. Stare, fixare: Control vizual şi manual Idem poziţiile 9 şi 10 Idem poziţiile 9 şi 10

    • - jante Dispozitiv de verificare a Stare, montare, uzură, adâncimii profilului anvelopei presiune: şi manometru

    • - pneuri

   5. 43. Stare, fixare: Control vizual cu remorca Idem poziţiile 19, 20, 21 şi 22 Idem poziţia 19

    • - conducte, furtunuri aflată pe canal sau pe ele- Lipsă cale de blocare

    • - organe de comandă vator

     Etanşeitate: Încercare pe stand cu

    • - circuite de frânare role (cu utilizarea dispoziti-

     Eficacitate: vului de simulare a forţei

    • - frână de serviciu de împingere la proţapul

    • - frână de staţionare remorcii, pentru remorcile

     cu echipament de frânare comandat de forţa de inerţie)

   6. 44. Stare, fixare, funcţio- Control vizual Idem poziţiile 33 şi 35 Idem poziţiile 33, 34, 35 şi 36

    nare:

    • - instalaţia electrică de iluminare şi sem- nalizare

   7. 45. Aspect exterior: Control vizual Idem poziţia 27 Idem poziţia 27

    • - caroserie

    • - plăci cu numărul de înmatriculare

   8. 46. Stare, fixare: Control vizual Deteriorări pronunţate. Fixare

    • - platformă defectuoasă

    • - obloane laterale

  6. XII. SEMIREMORCĂ DE AUTOBUZ ARTICULAT

   1. 47. Stare, fixare: Control vizual cu autovehi- Fixare defectuoasă şi jocuri Neetanşeitate burduf. Idem

    • - puncte culul aflat pe canal sau pe anormale la ansamblul bur- poziţiile 11, 12, 13, 14, 15 şi 19

    • - direcţie elevator duf (braţe cadru, silence-blo-

    • - ansamblu burduf curi, articulaţie). Idem poziţiile 15, 16, 19, 20, 21 şi 22

  7. XIII. MODIFICĂRI

  1. 48. - automobil Control vizual Modificări neomologate

  ATENŢIE: În cazul depăşirii termenului de 30 de zile admis pentru remedierea defecţiunilor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică. Pentru defecţiunile prevăzute în codul 100, vehiculul nu are drept de circulaţie.

  ATENŢIE: În cazul depăşirii termenului de 30 de zile admis pentru remedierea defecţiunilor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică. Pentru defecţiunile prevăzute în codul 100, vehiculul nu are drept de circulaţie.

  CODUL DEFECŢIUNII

  Denumirea ansamblurilor şi a lucrărilor

  Imediat

  În maximum

  30 de zile

  200

  IDENTIFICAREA

  MOTORUL

  101

  201

  Etanşeitate: sistem de alimentare cu ben- zină sau motorină

  102

  202

  Stare, fixare, etanşeitate: instalaţie de eva- cuare a gazelor arse

  Etanşeitate: sistem de ungere, sistem recir- culare gaze carter

  103

  203

  Stare, fixare: bloc motor pe caroserie, anexe motor

  104

  204

  Alte observaţii: adaptarea instalaţiei la func- ţionarea pe gaze, înlocuirea motorului cu alt tip

  TRANSMISIA

  205

  Etanşeitate: comandă ambreiaj, carcasa cutiei de viteze, punte motoare, reductor şi cutie de distribuţie

  206

  Stare, fixare: comandă ambreiaj, cutie de viteze, ax cardanic, punte motoare, reductor şi cutie de distribuţie

  207

  Funcţionare: ambreiaj, cutie de viteze, reductor, cutie de distribuţie

  108

  Jocuri: rulmenţi roţi

  ROŢILE

  109

  209

  Stare, fixare: jante

  110

  210

  Stare, montare, uzură, presiune: pneuri

                                         SUSPENSIA                

  211

  Eficacitate, simetrie

  112

  212

  Stare, fixare: amortizoare, braţe, arcuri, bare stabilizatoare, perne de aer, bolţuri arc, plă- cuţe reazem

  213

  Etanşeitate: amortizoare, perne de aer

  DIRECŢIA ŞI PUNTEA FAŢĂ-SPATE

  114

  214

  Stare, fixare: volan, coloană de direcţie, leviere, bare, pivoturi, punte, mecanism de direcţie

  115

  Jocuri: volan, coloană de direcţie, articulaţii, leviere, bare, pivoturi, rulmenţi butuc, meca- nism de direcţie

  116

  Stare, fixare, funcţionare:

  servodirecţie

  SISTEMUL DE FRÂNARE

  117

  217

  Stare, fixare: conducte, furtunuri, organe de comandă şi acţionare, clapetă de obturare gaze arse (m.a.c.), comandă dublă (numai la autovehiculele „Şcoală")

  118

  Etanşeitate: circuite de frânare

  119

  Eficacitate: frână de serviciu

  120

  Eficacitate: frână de staţionare

  221

  Funcţionare: servofrână, frână de motor (cu clapetă), sistem antiblocare la frânare (ABS)

  222

  Funcţionare: servofrână, frână de motor

  CODUL DEFECŢIUNII

  Denumirea ansamblurilor şi a lucrărilor

  Imediat

  În maximum

  30 de zile

  ŞASIU, CAROSERIE, CABINĂ

  122

  222

  Stare: şasiu (lonjeroane, traverse), dispozitiv de remorcare

  123

  223

  Stare, fixare: caroserie, cabină, scaune

  124

  224

  Stare, fixare: parbriz, lunetă, geamuri late- rale, oglinzi

  Acţionare geamuri

  125

  225

  Stare, fixare: rezervor de combustibil, lăzi scule, roată de rezervă

  126

  226

  Aspect exterior: caroserie, cabină, plăci de înmatriculare

  227

  Dotare: centuri de siguranţă, triunghi presemnalizare, trusă medicală, stingător de incendiu (numai pentru microbuze)

  228

  Funcţionare: vitezometru (tahograf)

  INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ŞI AUXILIARĂ

  129

  229

  Stare, fixare: faruri

  130

  230

  Stare, fixare: lămpi de semnalizare, de pozi- ţie, de frânare, de gabarit

  231

  Stare, fixare: lămpi de ceaţă, de mers înapoi, iluminare număr de înmatriculare, casetă iluminată

  132

  232

  Verificare: luminile instalaţiei electrice de ilu- minare, semnalizare şi auxiliare

  133

  233

  Stare, fixare: cablaj, siguranţe

  134

  234

  Stare, fixare, funcţionare: ştergătoare par- briz (lunetă), spălător parbriz (lunetă), averti- zor sonor, baterie acumulatori

  235

  Stare, funcţionare: instalaţia de climatizare

  EMISII POLUANTE

  236

  Verificare: gaze evacuare m.a.s., gaze eva- cuare m.a.c., zgomot emis

                                         REMORCI                

  137

  Stare, fixare: dispozitiv de cuplare, dispozitiv de asigurare

  138

  Stare, fixare: proţap, şasiu, punţi

  Jocuri: rulmenţi roţi

  139

  239

  Simetrie, stare, fixare, etanşeitate: sus- pensie

  140

  240

  Stare, fixare: jante

  Stare, montare, uzură, presiune: pneuri

  141

  241

  Stare, fixare: conducte, furtunuri, organe de comandă

  Etanşeitate: circuite de frânare

  Eficacitate: frâne de serviciu, frâne de sta- ţionare

  142

  242

  Stare, fixare, funcţionare: instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare

  143

  243

  Aspect exterior: caroserie, plăci cu numărul de înmatriculare

  244

  Stare, fixare: platformă obloane laterale

  MODIFICĂRI

  145

  Modificări: automobil, remorcă

  ANEXA Nr. 7

  R A P O R T D E I N S P E C Ţ I E T E H N I C Ă*)

  Nr. crt. registru ........................ Data ..........................................

  image

  A. Seria .............. nr. ......................... dovezii de reţinere a certificatului de înmatriculare

  Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic.

  Semnătura şi ştampila

  Clasa de vehicule: microbuze, autobuze, automobile utilitare, mixte, specializate şi speciale, autotractoare, autoremorchere, tractoare şi remorci, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone

  STAŢIA DE INSPECŢIE:

  ADRESA:

  IDENTIFICAREA VEHICULULUI

  DEŢINĂTOR

  Nr. de înmatriculare:

  Denumirea/Numele:

  Categoria:

  Marca şi tipul:

  Adresa/Sediul:

  Data înmatriculării:

  Anul de fabricaţie:

  Telefon:

  Culoarea:

  Persoana care a prezentat vehiculul:

  Serie caroserie/şasiu:

  Numele şi prenumele:

  Serie motor:

  Adresa:

  Serie remorcă:

  Menţiuni:

  B.I. seria nr.

  OBSERVAŢII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECŢIA TEHNICĂ

  Remediere: Imediată În maximum 30 de zile

  Semnătura de luare la cunoştinţă a persoanei Semnătura persoanei care a efectuat care a prezentat vehiculul inspecţia tehnică

  *) Inspecţia tehnică efectuându-se fără demontare, starea şi uzura pieselor inaccesibile (garnituri, plăcuţe frână etc.) nu se controlează.

  ATENŢIE: În cazul depăşirii termenului de 30 de zile admis pentru remedierea defecţiunilor, se va efectua o nouă inspecţie tehnică.

  CODUL DEFECŢIUNII

  Denumirea ansamblurilor şi a lucrărilor

  Imediat

  În maximum

  30 de zile

  200

  IDENTIFICAREA

                                           MOTORUL                

  101

  201

  Etanşeitate: sistem de alimentare cu benzină sau motorină

  102

  202

  Stare, fixare, etanşeitate: instalaţie de eva- cuare a gazelor arse

  Etanşeitate: sistem de ungere, sistem recirculare gaze carter

  103

  203

  Stare, fixare: bloc motor pe caroserie, anexe motor

  104

  204

  Alte observaţii: adaptarea instalaţiei la func- ţionarea pe gaze, înlocuirea motorului cu alt tip

  TRANSMISIA

  205

  Etanşeitate: comandă ambreiaj, carcasa cutiei de viteze, punte motoare, reductor şi cutie de distribuţie

  206

  Stare, fixare: comandă ambreiaj, cutie de viteze, ax cardanic, punte motoare, reductor şi cutie de distribuţie

  207

  Funcţionare: ambreiaj, cutie de viteze, reductor, cutie de distribuţie

  108

  Jocuri: rulmenţi roţi

  ROŢILE

  109

  209

  Stare, fixare: jante

  110

  210

  Stare, montare, uzură, presiune: pneuri

  SUSPENSIA

  211

  Eficacitate, simetrie

  112

  212

  Stare, fixare: amortizoare, braţe, arcuri, bare stabilizatoare, perne de aer, bolţuri arc, plă- cuţe reazem

  213

  Etanşeitate: amortizoare, perne de aer

  114

  214

  Fixare, stare, joc: ax portant, braţe oscilante

  DIRECŢIA ŞI PUNTEA FAŢĂ-SPATE

  115

  215

  Stare, fixare: volan, coloană de direcţie, leviere, bare, pivoturi, punte, mecanism de direcţie

  116

  Jocuri: volan, coloană de direcţie, articulaţii, leviere, bare, pivoturi, rulmenţi butuc, meca- nism de direcţie

  117

  Stare, fixare, funcţionare: servodirecţie

  SISTEMUL DE FRÂNARE

  118

  218

  Stare, fixare: conducte, furtunuri, organe de comandă, clapetă de obturare gaze arse (m.a.c.), comandă dublă (numai la autovehi- culele „Şcoală")

  119

  Etanşeitate: circuite de frânare

  120

  Eficacitate: frână de serviciu

  121

  Eficacitate: frână de staţionare

  222

  Funcţionare: servofrână, frână de motor (cu clapetă), sistem antiblocare la frânare (ABS)

  CODUL DEFECŢIUNII

  Denumirea ansamblurilor şi a lucrărilor

  Imediat

  În maximum

  30 de zile

  ŞASIU, CAROSERIE, CABINĂ

  123

  223

  Stare: şasiu (lonjeroane, traverse) dispozitiv de remorcare

  124

  224

  Stare, fixare: caroserie, cabină, scaune

  125

  225

  Stare, fixare: parbriz, lunetă, geamuri late- rale, oglinzi

  Acţionare geamuri

  126

  226

  Stare, fixare: rezervor de combustibil, lăzi scule, roată de rezervă

  127

  227

  Aspect exterior: caroserie cabină, plăci de înmatriculare

  128

  228

  Stare, fixare: ansamblu şa, bare antiîm- pănare

  229

  Dotare: centuri de siguranţă, triunghi pre- semnalizare, trusă medicală, stingător de incendiu (numai pentru autobuze)

  230

  Funcţionare: vitezometru (tahograf)

  INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ŞI AUXILIARĂ

  131

  231

  Stare, fixare: faruri

  132

  232

  Stare, fixare: lămpi de semnalizare, de pozi- ţie, de frânare, de gabarit

  233

  Stare, fixare: lămpi de ceaţă, de mers înapoi, iluminare număr de înmatriculare, casetă iluminată, catadioptri

  134

  234

  Verificare: luminile instalaţiei electrice de ilu- minare, semnalizare şi auxiliare

  135

  235

  Stare, fixare: cablaj, siguranţe

  136

  236

  Stare, fixare, funcţionare: ştergătoare par-

  briz (lunetă), spălător parbriz (lunetă), averti- zor sonor, baterie acumulatori

  237

  Stare, funcţionare: instalaţia de climatizare

  EMISII POLUANTE

  238

  Verificare: gaze evacuare m.a.s., gaze eva- cuare m.a.c., zgomot emis

  REMORCI

  139

  Stare, fixare: dispozitiv de cuplare, dispozitiv de asigurare

  140

  Stare, fixare: proţap, şasiu, punţi

  Jocuri: rulmenţi roţi

  141

  241

  Simetrie, stare, fixare, etanşeitate: suspensie

  142

  242

  Stare, fixare: jante

  Stare, montare, uzură, presiune: pneuri

  143

  243

  Stare, fixare: conducte, furtunuri, organe de comandă

  Etanşeitate: circuite de frânare

  Eficacitate: frâne de serviciu, frâne de sta- ţionare

  144

  244

  Stare, fixare, funcţionare: instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare

  145

  245

  Aspect exterior: caroserie, plăci număr de înmatriculare

  246

  Stare, fixare: platformă obloane laterale

  SEMIREMORCĂ DE AUTOBUZ ARTICULAT

  147

  247

  Stare, fixare: punte, direcţie, ansamblu burduf

  MODIFICĂRI

  148

  Modificări: automobil, remorcă

  A N E X A L A C E R T I F I C A T U L D E Î N M A T R I C U L A R E

  image

  image

  - recto - - verso -

  ANEXA

  LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

  Nr.       

  Numărul de înmatriculare

  INSPECŢII TEHNICE PERIODICE

  Data următoarei inspecţii tehnice

  Staţia şi numărul din registru

  Semnătura şi ştampila

  ANEXA Nr. 9

  image

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  66

  5

  4

  3

  2

  1

  ECUSON DE INSPECŢIE TEHNICĂ

  ANEXA Nr. 10

  image

  REGISTRUL AUTO ROMÂN

  (Timbru sec)

  AUTORIZAŢIE

  Nr. ...................... din ......................................

  Se autorizează „. ",

  (persoana juridică)

  cu sediul în ......................................., judeţul ......................., str. ..............................

  nr. ............., codul poştal ............., telex/fax ......................, cu certificatul de

  înmatriculare la registrul comerţului nr. ..................... din ......................., execute

  inspecţii tehnice la clasele de autovehicule şi remorci ..........................................

  ............................................................................................................................................

  în staţia de inspecţie tehnică/staţia de inspecţie pentru poluare din ,

  judeţul ........................, str. ......................... nr. ..........., codul poştal ,

  telefon .........................., telex/fax...................., începând cu data de ...................... .

  Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ............. din ..................., înregistrată la Registrul Auto Român, şi a Raportului de evaluare a capabilităţii tehnice nr. ..................................... din ...................................., eliberat de Registrul Auto

  Român - Organismul de certificare sisteme.

  Director general,

  C E R E R E

  pentru autorizarea staţiei de inspecţie tehnică a autovehiculelor şi remorcilor

  Persoana juridică „. ",

  cu sediul în .........................................................., judeţul ..................., str. ........................... nr. ,

  codul poştal ..............., telefon ...................., telex/fax ..................., solicită eliberarea autorizaţiei pentru staţia de inspecţie tehnică periodică/staţia de inspecţie pentru poluare din ,

  judeţul ........................., str. ................... nr. .........., codul poştal ..............., telefon ,

  telex/fax ..................., pentru inspecţia tehnică periodică/inspecţia pentru poluare a următoarelelor clase de autovehicule şi remorci.......................................................................................................... .

  Anexăm:

  1. 1) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, din care rezultă per- soana juridică are dreptul efectueze inspecţii tehnice periodice;

  2. 2) copii de pe certificatele de atestare a personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică/inspecţia pentru poluare;

  3. 3) lista cu utilajele din dotarea staţiei de inspecţie tehnică;

  4. 4) schiţa staţiei la scara 1/100, a locurilor de aşteptare şi a vecinătăţilor.

  Programul de lucru al staţiei este în zilele .........................................., orele ...................

  şi în zilele ..............................., orele .................... .

  Ne obligăm ca pe timpul funcţionării staţiei de inspecţie tehnică respectăm întocmai toate prevederile legale privitoare la inspecţia tehnică periodică.

  Nr. ................ din ...................

  Director,

  ANEXA Nr. 12

  image

  - recto -

  REGISTRUL AUTO ROMÂN CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. .................. din ...............

  Dl (Dna) ......................................................, născut(ă) în anul ............., luna ,

  ziua ............., în localitatea ................................................., judeţul ................................., profesia

  (calificarea) ..........................................., recomandat(ă) de ............................................, cu sediul în

  localitatea ..................................., str. .................................. nr. .........., judeţul ............................, a

  absolvit programul de pregătire profesională organizat de Registrul Auto Român în perioada .........................., cu o durată de .............. ore, obţinând calificativul (nota) ................. . Este atestat(ă) execute inspecţii tehnice periodice/inspecţii pentru poluare, conform Reglementărilor RNTR-1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. ..........., începând cu

  data de ..................... .

  Director, Responsabil program,

  Data emiterii ............... ORIGINAL/DUPLICAT OBSERVAŢIE:

  Înscrierea În tichetul de pe verso a două neconformităţi consecutive În mai puţin de 12 luni anulează prezentul certificat de atestare care se află permanent la dosarul staţiei de inspecţie tehnică, pentru a fi accesibil organelor de control pe durata programului de lucru.

  - verso -

  TICHET DE EVIDENŢĂ A NECONFORMITĂŢILOR

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele organului de control

  Neconformitatea

  Data

  Semnătura

  ANEXA Nr. 13

  VERIFICAREA EMISIILOR POLUANTE

  Verificarea gazelor de evacuare la automobile cu m.a.s. fără catalizator tricomponent şi sondă lambda

  Verificarea se efectuează cu analizorul de gaze pentru CO la turaţia de mers în gol încet şi la regimul termic normal de funcţionare.

  Prin turaţia de mers În gol Încet se înţelege turaţia minimă de funcţionare stabilă a motorului (care nu depăşească totuşi 1.000 rotaţii/minut), cu comanda acceleraţiei în poziţia de repaus, cu consumatorii electrici deconectaţi, cu cutia de viteze în poziţia neutră şi cu ambreiajul cuplat (în cazul cutiilor de viteze mecanice ori semiautomate) sau cu cutia de viteze în poziţia „zero" ori

  „oprire" (în cazul cutiilor de viteze automate).

  Prin regim termic normal se înţelege condiţia termică a unui motor în concordanţă cu specifi- caţiile constructorului (în orice caz cu temperatura uleiului din motor mai mare de 60°C).

  Se recomandă respectarea următoarelor condiţii ambientale:

  Verificarea propriu-zisă

  image