HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 29 iulie 2004 (*actualizata*)
privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara
(actualizata până la data de 10 august 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 9 august 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 august 2005 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005.
  În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Agentia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, denumita în continuare Agentia Naţionala, se organizeaza ca institutie publică, cu personalitate juridica, unica autoritate în domeniu aflata în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justiţiei.
  (2) Agentia Naţionala are sediul în municipiul Bucureşti.


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agentia Naţionala, ca unica autoritate în domeniu, indeplineste urmatoarele functii:
  a) de strategie, prin care se elaboreaza strategia în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendintele în plan international;
  b) de reglementare a activităţii, prin care se asigura, în conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementarilor specifice;
  c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi international;
  d) de autoritate de stat, prin care se dispun şi se asigura supravegherea şi controlul aplicarii şi respectarii reglementarilor în vigoare;
  e) de indrumare, sprijin şi control, în aplicarea corecta a prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare;
  f) de administrare a patrimoniului propriu şi a unităţilor subordonate.


  Articolul 3

  (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2, Agentia Naţionala are urmatoarele atribuţii principale:
  a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigura înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
  b) avizeaza, receptioneaza şi controlează, după caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetectie, la nivelul intregii tari, şi executa prin Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie aceste lucrari, conform planului de activităţi aprobat anual;
  c) elaboreaza norme, promovează tehnici, standarde, procedee şi metodologii de specialitate în domeniul sau de activitate;
  d) autorizeaza persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrari tehnice de specialitate;
  e) organizeaza fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi banca de date a sistemului unitar de cadastru;
  f) asigura, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apararii Naţionale, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a retelei geodezice naţionale;
  g) avizeaza conţinutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice necesare uzului public;
  h) avizeaza tehnic, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agentia Naţionala şi de Ministerul Justiţiei;
  i) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate;
  j) asigura înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati şi litigii judiciare în legătură cu imobilul;
  k) asigura înscrierea cailor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciara;
  l) asigura înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
  m) pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a altor institutii interesate, la cerere, în condiţiile art. 71 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, situaţii statistice şi de sinteza privind informaţii cuprinse în cadastru şi publicitatea imobiliara;
  n) indeplineste sarcinile ce rezultă din angajamentele internationale în domeniul sau de activitate;
  o) organizeaza, coordonează şi executa masuratorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
  p) furnizeaza persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor stabilite;
  q) asigura standardizarea în domeniul sau de activitate şi corelarea cu standardele europene şi internationale;
  r) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
  s) abrogata;
  t) avizeaza şi receptioneaza, după caz, lucrarile şi specificatiile tehnice de specialitate referitoare la sistemele informationale specifice cadastrului, geodeziei, cartografiei, topografiei, fotogrammetriei şi teledetectiei realizate de către autorităţile administraţiei publice.
  (2) Agentia Naţionala indeplineste şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.
  -------------
  Lit. s) a alin. (1) art. 3 a fost abrogata prin art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.
  Lit. b) a alin. (1) art. 3 a fost modificata prin pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.
  Lit. t) a alin. (1) art. 3 a fost introdusa prin pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Agentia Naţionala colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte institutii publice şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori straine.


  Articolul 5

  Organele de conducere ale Agentiei Naţionale sunt:
  a) consiliul de administratie;
  b) directorul general, care este preşedintele consiliului de administratie.


  Articolul 6

  (1) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public şi privat, reprezentanti ai domeniului de activitate cu care Agentia Naţională are raporturi de colaborare în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 3.
  (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţa profesionala, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (3) Consiliul de administratie îşi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.
  (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar şi/sau ori de cate ori este convocat de către presedinte.
  (5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
  (6) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu cele ale Regulamentului de organizare şi functionare al Agentiei Naţionale.
  (7) Consiliul de administratie al Agentiei Naţionale are urmatoarele atribuţii principale:
  a) analizeaza şi aproba, în corelare cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu şi lung pentru care finantarea este asigurata din sursele proprii ale Agentiei Naţionale;
  b) analizeaza şi hotaraste colaborarea sau cooperarea Agentiei Naţionale cu persoane fizice şi juridice, române ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului sau de activitate;
  c) aproba contractarea de credite interne şi externe, potrivit reglementarilor în vigoare;
  d) analizeaza şi aproba anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
  e) raspunde de administrarea legala şi eficienta a intregului patrimoniu;
  f) aproba propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condiţiile legii;
  g) aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de către Agentia Naţionala sau de unitatile subordonate;
  h) stabileste prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;
  i) aproba structura organizatorica şi atribuţiile direcţiilor şi serviciilor independente din cadrul Agentiei Naţionale;
  j) aproba numărul maxim de posturi pentru Agentia Naţionala şi instituţiile subordonate;
  k) aproba achizitionarea şi efectuarea de investitii cu privire la bunurile imobile necesare desfăşurării activităţii Agentiei Naţionale şi a instituţiilor subordonate.
  (8) Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Naţionale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administratie, şi va fi de până la 20% din salariul de baza al directorului general.
  (8^1) Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta aprobata de consiliul de administratie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia nu poate depăşi 7% din salariul de baza al directorului general.
  (9) Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face de către ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a institutiei pe care o reprezinta respectivul membru.
  (10) Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administratie şi a presedintelui acestuia se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare al Agentiei Naţionale.
  --------------
  Lit. i), j), k) de la alin. (7) al art. 6 au fost introduse prin pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.
  Alin. (8^1) al art. 6 a fost introdus prin pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 7

  Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agentiei Naţionale, în functie de votul exprimat.


  Articolul 8

  Consiliul de administratie va prezenta Ministerului Administraţiei şi Internelor, în prima luna a fiecarui an, un raport asupra activităţii Agentiei Naţionale din anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.


  Articolul 9

  (1) Directorul general asigura conducerea generală a activităţii curente a Agentiei Naţionale, potrivit regulamentului de organizare şi functionare al acesteia şi hotărârilor consiliului de administratie.
  (2) Directorul general este ordonator principal de credite şi reprezinta Agentia Naţionala pe plan naţional şi international.
  (3) Directorul general numeste şi elibereaza din functie personalul Agentiei Naţionale, în condiţiile legii.
  (4) Directorul general indeplineste urmatoarele atribuţii:
  a) aproba prin ordin cu caracter normativ structura organizatorica a instituţiilor subordonate Agentiei Naţionale;
  b) aproba angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii;
  c) asigura organizarea evidentei patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei Naţionale;
  d) organizeaza, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agentiei Naţionale şi de unitatile subordonate acesteia; organizeaza şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate;
  e) negociaza şi incheie cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă la nivelul Agentiei Naţionale şi contractele individuale de muncă ale personalului din aparatul central al acesteia, precum şi ale directorilor instituţiilor subordonate;
  e^1) avizeaza pentru participarea la ocuparea posturilor de conducere din cadrul instituţiilor subordonate Agentiei Naţionale;
  f) organizeaza, conduce şi coordonează activitatea Consiliului de administratie al Agentiei Naţionale;
  g) aproba grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;
  h) aproba prin ordin statele de functii, atribuţiile şi criteriile de constituire a compartimentelor aparţinând instituţiilor din subordinea Agentiei Naţionale;
  i) aproba prin ordin statul de functii al Agentiei Naţionale.
  (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  --------------
  Lit. a), e) şi h) de la alin. (4) al art. 9 au fost modificate prin pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.
  Lit. e^1) de la alin. (4) al art. 9 a fost introdusa prin pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.
  Lit. i) de la alin. (4) al art. 9 a fost introdusa prin pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005


  Articolul 10

  (1) Atribuţiile, structura organizatorica şi numărul maxim de posturi pentru Agentia Naţionala se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administratie; în cel mult 60 de zile de la data aprobării ordinului, Agentia Naţionala organizeaza concursul pentru angajarea personalului necesar în vederea desfăşurării activităţii.
  (2) În cadrul direcţiilor prevăzute de structura organizatorica se pot organiza servicii, birouri şi colective cu caracter temporar prin ordin al directorului general, cu stabilirea atribuţiilor corespunzătoare.
  (3) Salarizarea personalului din structura Agentiei Naţionale şi a instituţiilor subordonate se face în conformitate cu reglementarile în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finantate integral din venituri proprii.
  (4) Anual sau ori de cate ori se impune, în functie de volumul de activitate, performantele profesionale evaluate şi de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, se renegociaza salariile şi se stabileste numărul de posturi pentru fiecare institutie subordonata, în limita posturilor vacante existente.
  (5) Atribuţiile direcţiilor din cadrul Agentiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare.
  (6) Atribuţiile şi raspunderile specifice functiilor din structura Agentiei Naţionale se stabilesc prin fisele posturilor, aprobate de angajator.
  -------------
  Art. 10 a fost modificat prin pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 11

  (1) Activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara este în responsabilitatea unui jurist, denumit registrator.
  (2) Directia de publicitate imobiliara coordonează şi controlează activitatea profesionala a registratorului în vederea respectarii normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicităţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general. Subordonarea registratorului faţă de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliara este administrativa, acesta desfasurand o activitate profesionala independenta, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional.
  (3) Sanctionarea registratorului pentru savarsirea unor abateri în legătură cu indeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu avizul directorului directiei de publicitate imobiliara din cadrul Agentiei Naţionale.
  -------------
  Alin. (1) şi (2) ale art. 11 au fost modificate prin pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 12

  În subordinea Agentiei Naţionale funcţionează ca institutii publice, cu personalitate juridica, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie, denumit în continuare Centrul Naţional.


  Articolul 13

  Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara indeplinesc urmatoarele atribuţii principale:
  a) inscriu imobilele în evidentele de cadastru şi publicitate imobiliara;
  b) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
  c) inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; asigura înscrierea cailor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciara;
  d) inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
  e) avizeaza tehnic, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agentia Naţionala şi de Ministerul Justiţiei;
  f) avizeaza planul urbanistic general;
  g) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
  h) autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;
  i) organizeaza, coordonează şi executa masuratorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor şi regulamentelor emise de Agentia Naţionala;
  k) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor institutii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteza privind terenurile şi constructiile;
  l) furnizeaza persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor în vigoare;
  m) avizeaza împreună cu instituţiile de specialitate de la nivel judetean şi local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinţă agricola şi stabilirea retelei de drumuri agricole;
  n) îndrumă activitatea desfăşurată de serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura, constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
  o) asigura evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor şi a suprafeţelor aferente.
  --------------
  Lit. l) a art. 13 a fost modificata prin pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.
  Lit. n) şi o) ale art. 13 au fost introduse prin pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 14

  Centrul Naţional, în realizarea obiectului sau de activitate, indeplineste urmatoarele atribuţii principale:
  a) proiectarea, execuţia şi întreţinerea retelelor geodezice naţionale şi a sistemului naţional de statii permanente GPS;
  b) realizarea şi întreţinerea hartilor oficiale ale României în format analogic şi digital şi a modelului digital al terenului, în colaborare cu alte institutii abilitate;
  c) realizarea şi întreţinerea evidentelor limitelor administrative ale teritoriului României;
  d) prelucrarea imaginilor fotoaeriene şi a înregistrărilor de teledetectie;
  e) participarea la realizarea şi administrarea bazei de date cartografice naţionale;
  f) realizarea de produse cartografice derivate din datele existente în Fondul Naţional Geodezic;
  g) participarea la integrarea în baza de date geodezice şi cartografice naţionale a datelor obtinute din receptia lucrărilor tehnice de specialitate;
  h) participarea la realizarea metodologiilor şi specificatiilor tehnice, respectiv propunerea de standarde tehnologice a modelelor şi structurilor de date geodezice-cartografice;
  i) verificarea şi etalonarea aparaturii de specialitate, în colaborare cu Institutul Naţional de Metrologie;
  j) asigurarea cercetării în domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei, cartografiei şi teledetectiei;
  k) crearea şi dezvoltarea sistemelor, tehnologiilor şi a bazelor de date prin surse proprii şi/sau în colaborare cu tertii;
  l) participarea la realizarea proiectelor internationale angajate de Agentia Naţionala.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat prin pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 15

  Agentia Naţionala şi unitatile sale subordonate, cu excepţia Centrului Naţional, nu au atribuţii în executarea lucrărilor de specialitate.


  Articolul 16

  (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agentiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigura integral din venituri proprii.
  (2) Veniturile proprii se constituie din:
  a) încasări din servicii prestate;
  b) tarife stabilite conform actelor normative;
  c) închirieri de spatii şi aparatura;
  d) donatii şi sponsorizari primite potrivit legii;
  e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi şi din depozite;
  f) alte venituri.
  (3) Veniturile încasate se vor vira în contul Agentiei Naţionale, care va finanta activitatea curenta a unităţilor subordonate.
  (4) Tarifele se stabilesc, se modifica şi se actualizeaza prin hotărâre a Consiliului de administratie al Agentiei Naţionale şi se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (5) Agentia Naţionala poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau straine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului sau de activitate.
  (6) Agentia Naţionala poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege.
  (7) Agentia Naţionala întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (8) Excedentele anuale rezultate se reporteaza în anul bugetar următor.
  (9) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agentia Naţionala îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare finanţat prin împrumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare (BIRD) şi a celorlalte acorduri internationale ce implica împrumuturi nerambursabile sau garantii de la stat asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justiţiei.
  (10) Agentia Naţionala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de împrumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agentia Naţionala.
  -------------
  Alin. (4) al art. 16 a fost modificat prin pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 17

  (1) Incadrarea în noile structuri a personalului existent se va face după opţiunea acestuia între calitatea avuta anterior reorganizarii şi cea de personal contractual în cadrul Agentiei Naţionale. Opţiunea se va face înainte de preluarea personalului de către noile structuri înfiinţate.
  (2) Personalul preluat beneficiaza de salariile avute anterior, care vor constitui limite minime la negociere în vederea incheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului individual de muncă.
  (3) Selectarea şi incadrarea personalului preluat în aparatul propriu al Agentiei Naţionale se fac în urma unei testari în functie de competenţa profesionala şi a optiunilor formulate în scris, în limita posturilor alocate, în maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri. Testul se va desfăşura potrivit unui regulament aprobat de directorul general al Agentiei Naţionale.


  Articolul 18

  (1) Spatiile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara, în care îşi desfăşoară activitatea aceste oficii şi cel al municipiului Bucureşti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie şi birourile de carte funciara care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agentiei Naţionale şi în folosinţă gratuita a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi al municipiului Bucureşti şi a Centrului Naţional prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Spatiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agentiei Naţionale şi în folosinţă gratuita a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi al municipiului Bucureşti.
  (3) Spatiile aflate în incinta instanţelor judecătorești vor fi utilizate gratuit cel mai tarziu până la data de 31 decembrie 2004.
  (4) Patrimoniul Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, bunurile materiale şi arhiva aflate în folosinţă birourilor de carte funciara, inclusiv cele achiziţionate din fondurile provenite din acordul de împrumut incheiat de Guvernul României cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, trec în proprietatea Agentiei Naţionale. Bunurile în cauza vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Naţionale şi al ministrului justiţiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.
  (5) Prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agentiei Naţionale se va numi o comisie formata din specialisti din ambele institutii, pentru elaborarea protocolului-cadru de preluare a activităţii de publicitate imobiliara.
  (6) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se va elabora şi se va semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justiţiei şi Agentia Naţionala pentru preluarea bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţă birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, care se va transmite oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi tribunalelor în circumscripţia cărora funcţionează judecatoriile.
  (7) În termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispoziţie comuna a conducătorilor oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi al judecatoriilor, se vor constitui comisii de inventariere şi de predare-preluare a bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţă birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. În fiecare judet se va înfiinţa un numar de comisii locale egal cu cel al numarului de birouri de carte funciara existente.
  (8) Termenele de finalizare pentru inventarierea şi incheierea proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor şi a arhivei birourilor de carte funciara se vor stabili în planul anexa la protocolul-cadru.


  Articolul 19

  Arhivele succesorale şi arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate în administrarea birourilor de carte funciara ale judecatoriilor care îşi inceteaza activitatea, se vor preda judecatoriilor în a caror circumscriptie teritoriala se afla.


  Articolul 20

  Lucrarile de publicitate imobiliara în curs de rezolvare la birourile de carte funciara vor fi finalizate până la data preluării activităţii de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara, în conformitate cu procedura stabilita în prezenta hotărâre.


  Articolul 21

  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, finantarea Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, şi pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998.
  -------------
  Art. 21 a fost modificat prin pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.


  Articolul 22

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea şi functionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 17 septembrie 2003;
  b) dispozitiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. 2 şi ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificările ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciara.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Saniuta
  Ministrul delegat
  pentru administratia publică,
  Gheorghe Emacu
  p. Ministrul justiţiei,
  Rodica Constantinovici,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 29 iulie 2004.
  Nr. 1.210.


  Anexă

  -------------
  Anexa a fost abrogata prin pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 28 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.