ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008
pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2008  Având în vedere prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, prin care Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare, a fost declarată neconstituţională, fapt care determină suspendarea prevederilor care dispuneau asupra modului de organizare şi desfăşurare a activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), astfel cum a fost prevăzută prin Legea nr. 187/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de faptul că CNSAS are în derulare o serie de contracte, raporturi de muncă sau, după caz, de serviciu, ale personalului instituţiei,
  ţinând cont de necesitatea asigurării continuităţii unor activităţi ale CNSAS în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituţiei, ca persoană juridică, asumate pe perioada funcţionării acesteia,
  având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situaţii, pe calea ordonanţei de urgenţă, CNSAS se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea îndeplinirii obligaţiilor de natură administrativ-patrimonială,
  luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,
  a fost promovată prezenta ordonanţă de urgenţă în vederea producerii efectelor juridice menţionate până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii continuă să funcţioneze în structura organizatorică, cu patrimoniul şi bugetul existente, potrivit legii anterioare datei publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, în vederea asigurării continuităţii unor activităţi ale acestuia, până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei.


  Articolul 2

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, CNSAS are următoarele atribuţii:
  A. asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar întocmit de organele securităţii, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană, inclusiv documente privind identitatea persoanelor care, utilizând nume conspirative, au contribuit cu informaţii la completarea dosarului. De acest drept beneficiază orice cetăţean român sau cetăţean străin care după 1945 a avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări membre a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene. Dreptul de acces se exercită personal de titularul dosarului sau de soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate, în afară de cazul în care aceasta a dispus altfel;
  B. verifică, prin Direcţia de investigaţii, următoarele categorii de persoane, sub aspectul stabilirii calităţii de lucrător operativ al organelor de securitate şi sub aspectul stabilirii calităţii de colaborator al Securităţii, prin transmiterea de informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii operativi, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natură să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului:
  a) Preşedintele României;
  b) deputat sau senator;
  c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilaţi ai acestor funcţii;
  d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidenţiali şi de stat;
  e) prefect, subprefect, director în prefectură, secretar general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, primar, viceprimar, consilier judeţean, consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilier local, şefii serviciilor publice deconcentrate în judeţe;
  f) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul şi adjuncţii săi de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  g) inspector general al poliţiei, inspector general adjunct, director general, director, şef de serviciu şi şef de birou la nivel central şi judeţean, precum şi ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri angajaţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  h) persoanele cu funcţii de conducere, la nivel naţional şi judeţean, în Garda financiară şi în organele vamale;
  i) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, judecătorii, procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare, avocaţii şi notarii publici;
  j) personalul diplomatic şi consular;
  k) preşedintele, vicepreşedinţii, consilierii de conturi şi prim-grefierul Curţii de Conturi;
  l) preşedinte şi preşedinte de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei, ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
  m) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia;
  n) membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului;
  o) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analişti politici şi asimilaţii acestora, după caz;
  p) guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedinte, vicepreşedinte de bancă şi membrii consiliului de administraţie din sectorul bancar;
  q) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române;
  r) rectorul, prorectorii, secretarul ştiinţific al senatului universitar, decanii, prodecanii, secretarii ştiinţifici de facultate şi şefii de catedră din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private;
  s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului şcolar judeţean, director de liceu ori de grup şcolar, precum şi director în instituţiile de cultură, la nivel naţional, judeţean, municipal şi local;
  ş) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi ceilalţi membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional, judeţean şi local, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor funcţii;
  t) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere din Ministerul Apărării şi din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcţii, precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;
  ţ) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi din străinătate;
  u) preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilaţii acestor funcţii, precum şi ceilalţi membri ai conducerilor executive respective;
  v) director al direcţiei de poştă şi telecomunicaţii, şefi de serviciu de poştă şi de telecomunicaţii, şefi de centrală telefonică;
  x) persoanele cu funcţie de conducere din direcţiile sanitare judeţene, din direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum şi medicii psihiatri, anatomopatologii şi medicii legişti;
  y) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administraţie în regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;
  z) persoanele care deţin titlul de revoluţionar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluţia din decembrie 1989;
  C. asigură exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public cetăţenilor români cu domiciliul în ţară şi în străinătate, precum şi presei scrise şi audiovizuale, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001;
  D. dă publicităţii informaţiile şi documentele care atestă implicarea organelor de securitate şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte grave împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice şi libertăţii persoanelor, precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale;
  E. elaborează studii ştiinţifice şi documentare, organizează conferinţe şi expoziţii cu caracter informativ-educativ;
  F. dă publicităţii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate şi sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;
  G. pune la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi de Colegiul CNSAS documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în condiţiile legii;
  H. pune la dispoziţia Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România;
  I. pune la dispoziţie copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia "Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste", aprobată cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decoraţiei "Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste".
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B lit. a)-f) sunt verificate din oficiu, iar persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B lit. g)-z) sunt verificate la cerere, în baza dreptului de acces la informaţie care poate fi exercitat de către orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi de către presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice.
  (3) În termen de 60 de zile de la data comunicării, de către Direcţia de investigaţii, a rezultatelor verificării, persoanele care au făcut obiectul verificărilor pot contesta rezultatul acestora la Colegiul CNSAS pe cale administrativă, care are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile, sau direct la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Rezultatul verificărilor, în cazul necontestării lor în termenul prevăzut la alin. (3) sau în cazul în care contestaţiile au fost respinse, este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Colegiul CNSAS coordonează activitatea CNSAS în următoarele domenii:
  A. gestionarea arhivei şi a bazelor de date create de CNSAS;
  B. acreditarea cercetătorilor, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra dictaturii comuniste;
  C. comunicarea informaţiilor de interes public legate de activitatea CNSAS;
  D. activităţi de cercetare ştiinţifică, concretizate în publicarea de studii şi documente, organizarea de conferinţe şi expoziţii cu caracter informativ-educativ;
  E. primirea în gestiune de la actualii deţinători a documentelor utilizate în activitatea CNSAS, cu excepţia celor care privesc siguranţa naţională. Stabilirea în concret a dosarelor şi a celorlalte materiale arhivistice care privesc siguranţa naţională se va face de comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membri ai Colegiului CNSAS, împreună cu conducerea instituţiilor deţinătoare. În caz de divergenţă, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.


  Articolul 3

  (1) Preşedintele Colegiului CNSAS, în exerciţiu la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, are calitate de ordonator principal de credite.
  (2) Personalul CNSAS existent la data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008 îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz.


  Articolul 4

  Prezenta ordonanţă de urgenţă produce efecte până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea, funcţionarea şi statutul instituţiei.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  p. Ministrul justiţiei,
  Zsuzsanna Peter,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 6 februarie 2008.
  Nr. 1.
  -------