HOTĂRÂRE nr. 1.183 din 29 septembrie 2022privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 3 octombrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, este instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, înființat prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, denumită în continuare SNSPMPDSB.(2) INMSS funcționează ca unitate sanitară, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul București, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.


  Articolul 2
  (1) INMSS îndeplinește următoarele atribuții:
  a) derulează programe de formare, perfecționare, educație medicală continuă și dezvoltare profesională continuă în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
  b) propune Ministerului Sănătății criteriile și standardele de acreditare a formatorilor și a formatorilor de formatori în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
  c) eliberează diplome, certificate, adeverințe și alte documente specifice care atestă absolvirea programelor de formare, perfecționare, educație medicală continuă și dezvoltare profesională continuă în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
  d) desfășoară activități de cercetare-dezvoltare în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
  e) acordă asistență tehnică și efectuează activități de consultanță în domeniul managementului serviciilor de sănătate;
  f) realizează studii la nivel populațional și la nivelul furnizorilor de servicii în vederea evaluării acoperirii cu servicii de sănătate și a nevoilor pentru servicii de sănătate și/sau pentru programe de sănătate a populației și în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, pentru serviciile preventive;
  g) colectează electronic date privind serviciile medicale spitalicești, iar pe baza acestora monitorizează și analizează activitatea unităților sanitare;
  h) analizează și monitorizează activitățile furnizorilor de servicii de sănătate, pe baza datelor privind serviciile de sănătate, inclusiv pentru diverse programe, studii și cercetări;
  i) clasifică pacienții externați pe grupe de diagnostice, analizează, monitorizează și confirmă cazurile raportate de unitățile sanitare, studiază, dezvoltă și îmbunătățește sistemul de clasificare a pacienților pe grupe de diagnostice;
  j) calculează costurile și valorile relative privind grupele de diagnostice, propune modificarea valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum și a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătății;
  k) participă la dezvoltarea, în cadrul sistemului de sănătate, a sistemelor automatizate și a programelor de calculator destinate clasificării pacienților pe grupe de diagnostice, colectării de date clinice și codificării, precum și managementului serviciilor de sănătate, în scop de cercetare-dezvoltare;
  l) dezvoltă și furnizează cursuri în domeniul clasificării pacienților în funcție de grupa de diagnostic, al colectării de date clinice și utilizării sistemelor de codificare, eliberând certificate care atestă pregătirea în domeniul respectiv;
  m) dezvoltă criterii de performanță și de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate și în colaborare cu INSP pentru serviciile preventive;
  n) desfășoară activități de analiză și monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza contractelor încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru serviciile medicale spitalicești furnizate asiguraților în vederea contractării și decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate, în condițiile contractului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului;
  o) fundamentează cheltuielile de funcționare în vederea stabilirii și aprobării prin consiliul de administrație de taxe, tarife și prețuri pentru serviciile și produsele furnizate;
  p) asigură funcționarea unui sistem de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  q) furnizează, la solicitarea INSP, date privind serviciile de sănătate spitalicești în vederea evaluării stării de sănătate a populației;
  r) elaborează anual rapoarte privind acoperirea geografică cu servicii de sănătate și le înaintează ministrului sănătății;
  s) propune ministrului sănătății măsuri pentru realizarea acoperirii geografice echitabile cu servicii de sănătate.
  (2) INMSS îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.


  Articolul 3

  Structura organizatorică a INMSS este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4
  (1) În cadrul INMSS funcționează un consiliu de administrație format din 7 membri, cu un mandat de 4 ani, numiți după cum urmează: 3 reprezentanți numiți de Ministerul Sănătății, un reprezentant numit de INSP, un reprezentant numit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, un reprezentant numit de Academia de Științe Medicale și un reprezentant numit de universitățile de medicină și farmacie.(2) Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales cu votul majorității membrilor în funcție, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de realegere.(3) Consiliul de administrație îndeplinește următoarele atribuții principale:
  a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al INMSS, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;
  b) avizează regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale INMSS;
  c) dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare ale INMSS;
  d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 de lei;
  e) analizează modul în care conducerea executivă a INMSS își îndeplinește obligațiile și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
  f) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare.


  Articolul 5

  În cadrul INMSS funcționează un consiliu științific format din 9 membri: două personalități relevante din domeniul de activitate al INMSS, desemnate de Ministerul Sănătății, directorul general al INMSS și câte un reprezentant al celor 6 universități de medicină și farmacie - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ din Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Consiliul științific propune și evaluează activitatea de cercetare-dezvoltare-formare în domeniul managementului serviciilor de sănătate.


  Articolul 6
  (1) Conducerea executivă a INMSS este asigurată de directorul general, directorul general adjunct și un director economic, numiți prin ordin al ministrului sănătății.(2) Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea posturilor de director general, director general adjunct și director economic.(3) Persoana care ocupă funcția de director general al INMSS trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime: să fie medic primar în domeniul sănătate publică și management sanitar, cu vechime de minimum 7 ani în specialitate, conferențiar sau profesor universitar în sănătate publică și să facă dovada ocupării timp de 5 ani din ultimii 10 a unor funcții de conducere în unități sanitare sau instituții publice din domeniul sănătății.(4) Directorul general este ordonator terțiar de credite și reprezintă INMSS în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(5) Funcțiile de conducere ale INMSS se ocupă prin concurs.(6) În situația în care postul este temporar vacant sau vacant, numirea interimară în funcțiile de conducere se face prin act administrativ al persoanei care are competența de numire, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 6 luni sau până la ocuparea prin concurs.(7) Atribuțiile directorului general, ale directorului general adjunct, ale directorului economic și ale directorilor de centre sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al INMSS.


  Articolul 7

  Veniturile proprii ale INMSS se realizează din prestarea de servicii pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice sau din alte surse de venituri, potrivit legii.


  Articolul 8

  INMSS funcționează cu un număr maxim de 85 de posturi.


  Articolul 9

  În termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se realizează încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică.


  Articolul 10

  Personalul INMSS este format din personal contractual și este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului în sectorul bugetar.


  Articolul 11

  În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, INMSS are normate posturi de medici și alt personal cu studii superioare, inclusiv personal de cercetare științifică.


  Articolul 12

  Pentru nevoile de formare interdisciplinară, INMSS poate contracta experți externi.


  Articolul 13

  INMSS preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile SNSPMPDSB, potrivit reglementărilor legale și contractuale în vigoare la data înființării.


  Articolul 14

  Regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale INMSS se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 15

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.421/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 8 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 29 septembrie 2022.
  Nr. 1.183.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  ORGANIGRAMA
  Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate

  -----