SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 4 august 2022privind "Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri"
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 17 august 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.121 din 4 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810 din 17 august 2022.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Schema de ajutor, denumită în continuare schemă, se aplică în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență și prevede acordarea de ajutoare pentru împădurire în cadrul Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri“.(2) Schema de ajutor de stat are la bază prevederile secțiunii 2.1.1 Ajutoare pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Orientările Uniunii Europene.(3) Schema va fi inclusă în Inițiativa European Green Deal, din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru biodiversitate 2030, iar puieții plantați vor fi contabilizați în cadrul acestei inițiative.(4) Schema se implementează prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, denumit în continuare MMAP, și prin gărzile forestiere teritoriale, denumite în continuare GF.(5) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României.


  Articolul 2

  Textul integral al schemei se află publicat pe pagina web a MMAP (www.mmediu.ro) și pe paginile web ale gărzilor forestiere.


  Capitolul II Scopul și obiectivele schemei

  Articolul 3
  (1) Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri pretabile pentru împădurire, precum și formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deținute.(2) Obiectivul schemei îl reprezintă crearea de noi suprafețe împădurite.


  Articolul 4

  Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (2), schema vizează înființarea următoarelor tipuri de plantații forestiere:
  a) trupuri de pădure;
  b) perdele forestiere de protecție.


  Capitolul III Definiții

  Articolul 5

  În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
  a) teren pretabil pentru împădurire - o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop;
  b) trup de pădure - suprafață de teren care se întinde pe cel puțin 0,5 ha, cu arbori mai înalți de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație și cu un grad de acoperire a solului (consistență) de peste 10%;
  c) perdea forestieră de protecție - o formațiune cu vegetație forestieră ce acoperă minimum 0,1 ha, amplasată la o anumită distanță una față de alta sau față de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători și/sau pentru ameliorarea climatică, economică și estetico-sanitară a terenurilor. În categoria perdelelor de protecție se încadrează și cordoanele forestiere;
  d) unitate de relief - împărțirea teritoriului României în funcție de altitudine în: câmpie (sub 300 metri), deal (între 300 și 800 metri) și munte (peste 800 metri);
  e) beneficiar - deținător public și privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora;
  f) ghidul solicitantului - detalierea tehnică a schemei, ce cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin și derularea contractului, aprobat prin ordin de ministru și publicat pe site-urile oficiale ale instituțiilor responsabile pentru gestionarea schemei;
  g) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;
  h) întreprindere aflată în dificultate - conform pct. (35) subpct. (15) din Orientările Uniunii Europene, reprezintă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:– în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiții, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;– în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;– în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) se situează sub 1,0;(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  i) cerere de sprijin - documentul prin care o persoană fizică sau juridică solicită un ajutor în cadrul acestei scheme;
  j) evaluarea cererii de sprijin - acțiunile procedurale prin care cererea de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a cerințelor specifice;
  k) cerere de sprijin eligibilă - cererea de sprijin care îndeplinește condițiile de eligibilitate și cerințele specifice prevăzute în schemă;
  l) contract - contractul de finanțare nerambursabilă încheiat între beneficiar, pe baza unei cereri de sprijin eligibile, și autoritatea de implementare a schemei de ajutor de stat, pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile din PNRR, în scopul atingerii obiectivelor schemei;
  m) costuri standard - costuri unitare medii la nivel național cuantificate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS), calculate pe tipuri de plantații, unități de relief și specii de bază, după caz, pentru:– întocmirea proiectului tehnic de împădurire;– realizarea lucrărilor de înființare a plantațiilor, care implică costuri privind pregătirea terenului și plantarea, respectiv costuri cu asigurarea unor condiții propice ale terenului pentru plantare, achiziționarea puieților forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum și costuri ale altor operațiuni conexe, cum ar fi depozitarea și tratarea puieților cu materiale de prevenție și protecție necesare;– realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantației;– realizarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor, care includ și completările, mobilizarea terenului, descopleșiri, combaterea dăunătorilor etc.;
  n) schemă de ajutor - actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau într-un cuantum nedefinit;
  o) acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
  p) acord GF - acord al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;


  Capitolul IV Beneficiarii schemei

  Articolul 6
  (1) Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public și privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora.(2) În categoria deținătorilor publici de teren pretabil pentru împădurire sunt incluse unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.(3) În categoria deținătorilor privați de teren pretabil pentru împădurire sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea), alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.


  Articolul 7
  (1) Schema nu se aplică deținătorilor publici și privați de teren și formelor asociative ale acestora, prevăzuți la art. 6 alin. (2) și (3), dacă aceștia se află, după caz, în una dintre următoarele situații:
  a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiției prevăzute la art. 5 lit. h);
  b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.
  (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor din categoria unităților administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii), prevăzuți la art. 6 alin. (2).


  Capitolul V Condiții de eligibilitate

  Articolul 8

  Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, conform celor prevăzute la art. 4, beneficiarii prevăzuți la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
  a) să realizeze trupuri de pădure cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha sau perdele forestiere de protecție cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha;
  b) terenurile pe care urmează să realizeze trupuri de pădure sau perdele forestiere să fie pretabile pentru împădurire, așa cum sunt definite la art. 5 lit. a).


  Articolul 9

  Sunt eligibile terenurile pretabile pentru împădurire, așa cum sunt definite la art. 5 lit. a), cu excepția:1. terenurilor grevate de sarcini, conform evidențelor cadastrale locale;2. terenurilor care fac obiectul unor litigii;3. terenurilor menționate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naționale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public;4. pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, mai puțin a celor afectate de fenomene de degradare a solului, respectiv eroziune de suprafață, eroziune de adâncime (ogașe, ravene, torenți), alunecări active, prăbușiri, surpări și scurgeri noroioase, prezența aglomerărilor de pietriș, bolovăniș, grohotiș, stâncării și depozitelor de aluviuni torențiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezența nisipurilor mobile;5. terenurilor incluse în angajamente prin măsura 8.1 din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2022.


  Articolul 10

  În cadrul schemei nu este eligibilă înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau plantații de pomi de Crăciun.


  Articolul 11

  Împăduririle pentru realizarea de trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție, prevăzute la art. 4, pe terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone.


  Capitolul VI Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului și valoarea sprijinului

  Articolul 12
  (1) Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard stabilite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ (INCDS), așa cum se precizează la art. 5 lit. m), pentru împădurirea terenurilor definite la art. 5, lit. a), după cum urmează:
  a) costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, costuri pentru înființarea plantației și costuri pentru împrejmuirea plantațiilor forestiere, care sunt acordate sub formă de primă, denumită în continuare Prima 1;
  b) costuri de întreținere a plantației forestiere, care sunt acordate sub formă de primă, denumită în continuare Prima 2.
  (2) În cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici, constatat conform prevederilor legale de către autoritățile publice desemnate, pierderile de puieți vor putea fi acoperite prin plata proporțională cu suprafața plantației afectate de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici, dacă acestea sunt de maximum 80% din suprafață, sau integral, dacă pierderile sunt de peste 80%. Pentru a fi eligibilă pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantației, starea plantației trebuie să fi fost conformă anterior manifestării factorilor vătămători.


  Articolul 13

  Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din costurile standard prevăzute la art. 15.


  Capitolul VII Costuri eligibile

  Articolul 14
  (1) Sprijinul financiar prevăzut la art. 12 va acoperi următoarele costuri eligibile:
  a) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri;
  b) costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri (trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție), unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, conform proiectului tehnic. În aceste costuri sunt incluse și lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării;
  c) costurile standard aferente împrejmuirii plantației forestiere;
  d) costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri, unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, acordate anual până la finalizarea perioadei prevăzute pentru a se efectua lucrări. Dacă perioada depășește termenul final de aplicare a schemei, plățile se vor efectua în continuare din fondurile GES ale Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației, precum și tipul lucrărilor necesare sunt stabilite în cadrul Ghidului solicitantului, definit la art. 5 lit. f);
  e) costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației, dacă terenul este inclus în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System - Sistemul de identificare a parcelelor agricole);
  f) costurile pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici, după caz.
  (2) Ajutoarele acordate deținătorilor publici pentru împădurirea terenurilor vor acoperi numai costurile aferente Primei 1, respectiv costurile standard prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).(3) Taxa pe valoarea adăugată nu este eligibilă în cadrul schemei de ajutor. Excepție face situația în care această taxă nu poate fi recuperată conform prevederilor legale naționale.


  Articolul 15

  Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de împăduriri, prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a), cuprinde și costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale și este calculat în baza următoarei formule:
  Cost elaborare proiect tehnic de împăduriri = VB + n * VM * 2%, în care:
  VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă admisă;
  n (ha) - suprafața totală solicitată a fi împădurită în baza prezentei scheme;
  VM (euro) - costul mediu național de împădurire a unui hectar de teren propus pentru împădurire.


  Articolul 16
  (1) Valorile costurilor standard pe tipuri de împăduriri, unități de relief și specii de bază, aferente lucrărilor de înființare, lucrărilor de împrejmuire, lucrărilor de întreținere și compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-e), precum și valorile VB și VM prevăzute la art. 15 sunt prezentate în anexa nr. 1.(2) Cuantumul aferent costului cu refacerea plantației, prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. f), este egal cu valoarea proporțională a pierderii constatate din valoarea costului standard de înființare a plantației, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 17

  Valorile costurilor standard prevăzute la art. 14 și 15 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei și a contractelor, în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora.


  Capitolul VIII Modalitatea de acordare a ajutorului

  Articolul 18
  (1) Beneficiarii prevăzuți la art. 6 depun în aplicația informatică realizată de MMAP o cerere de sprijin, al cărei model va fi stabilit în Ghidul solicitantului, și un proiect de împădurire, care va fi verificat și avizat tehnic de GF. (2) Depunerea cererilor se va putea efectua într-o sesiune continuă, de la începerea derulării schemei și până la atingerea țintei PNRR, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 25.(3) Sprijinul financiar se derulează după evaluarea cererii de sprijin și semnarea contractului de către beneficiar cu MMAP. (4) Lucrările de înființare a plantațiilor pot demara numai după semnarea contractului de către beneficiar. (5) Costurile standard aferente elaborării proiectului de împădurire, efectuate înaintea depunerii cererii de sprijin de către beneficiar, sunt eligibile în cadrul Primei 1.


  Articolul 19
  (1) Plata efectivă a ajutorului se efectuează de către MMAP, sub forma primelor menționate la art. 12, în cuantumurile prevăzute la art. 14 și 15, pe baza rapoartelor de verificare a lucrărilor și a autorizărilor la plată comunicate de către GF și în urma parcurgerii procedurilor specifice ale MMAP.(2) Costurile standard aferente întocmirii proiectului tehnic de împădurire, precum și lucrărilor, respectiv pentru înființare, împrejmuire, întreținere și, după caz, refacerea plantației, vor fi plătite beneficiarilor ulterior efectuării lucrărilor și verificării acestora de către GF.(3) Costurile standard plătite beneficiarilor, menționate la alin. (2), sunt sume fixe, iar beneficiarii nu vor prezenta documente justificative pentru documentarea cheltuielilor efectuate.


  Articolul 20
  (1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, semnarea contractului, control, supracontrol, autorizare plăți, monitorizare și raportare, ce se vor elabora la nivelul MMAP și GF și vor fi aprobate prin ordine ale ministrului mediului, apelor și pădurilor. (2) Instituțiile menționate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanții întrunesc condițiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei, pe baza unor manuale de proceduri specifice.


  Capitolul IX Condiții specifice schemei

  Articolul 21
  (1) În compozițiile de împădurire se vor utiliza doar speciile de arbori și arbuști prezentate în anexa nr. 2.(2) Utilizarea speciilor nonnative va fi permisă doar în condițiile în care se demonstrează faptul că utilizarea speciilor respective conduce la condiții ecosistemice mai favorabile și adecvate și că speciile native nu mai sunt adaptate la condițiile climatice viitoare, modelate și la condițiile pedohidrologice.(3) Stabilirea compozițiilor de împădurire pe specii, precum și desimea plantațiilor vor fi detaliate tehnic prin proiectul de împădurire.


  Articolul 22
  (1) Perioada de implementare a fiecărui contract începe la data semnării acestuia de către beneficiar și se finalizează la încheierea perioadei stabilite pentru întreținerea plantației sau, după caz, la sfârșitul perioadei de derulare a schemei.(2) Duratele de execuție a lucrărilor de întreținere a plantațiilor se stabilesc în proiectul de împădurire, diferențiat, în funcție de specia principală utilizată.(3) În situația în care perioada de derulare a schemei este mai mică decât perioada stabilită conform alin. (2), fondurile necesare vor fi asigurate în continuare din Fondul pentru mediu.(4) După semnarea contractului, lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza de regulă cel târziu la începutul următorului sezon de vegetație, fără însă a depăși data calendaristică de 31 mai a anului respectiv. (5) În cazuri deosebite, ce vor fi documentate, se poate decala înființarea plantației cu maximum un an față de termenul prevăzut la alin. (4).


  Articolul 23

  Plantația forestieră realizată în baza schemei va fi menținută pe o durată de minimum 20 de ani de la înființare, respectând condițiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire și întreținere a plantațiilor prevăzute în prezenta schemă.


  Articolul 24
  (1) Dacă plantația creată în baza schemei este defrișată/distrusă total sau parțial pe parcursul derulării sau după finalizarea contractului în perioada prevăzută la art. 23, cu excepția situațiilor de forță majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa integral sumele primite în cadrul acestei scheme aferente suprafeței afectate. (2) Lucrările de îngrijire necesar a se efectua în diverse stadii de dezvoltare a arboretului pe suprafața împădurită, efectuate sub controlul unui ocol silvic autorizat, nu pot fi considerate distrugeri în sensul prevederilor alin. (1).


  Capitolul X Durata și bugetul schemei

  Articolul 25
  (1) Schema se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de data primirii deciziei de la Comisia Europeană, până la data de 30 iunie 2026.(2) Contractele se pot încheia până la data de 28 februarie 2026, cu condiția înființării plantației în primăvara anului 2026 și continuării finanțării lucrărilor prin AFM.(3) În situația în care, începând cu anul 2023, baza comunitară aplicabilă prezentei scheme se modifică față de cea existentă, prevederile schemei se modifică corespunzător.


  Articolul 26

  Valoarea totală estimată a ajutorului care va fi acordat în cadrul schemei este echivalentul în lei al sumei de 500 milioane de euro.


  Capitolul XI Transparența, monitorizarea și recuperarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme

  Articolul 27
  (1) Informațiile privind beneficiarii schemei care au semnat contracte, precum și ai sumelor acordate se publică pe pagina web a MMAP și vor fi disponibile publicului, fără restricții, pe o perioadă de 10 ani. (2) MMAP transmite anual către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, informațiile necesare pentru întocmirea raportului anual al ajutoarelor de stat în sectorul agricol.(3) MADR încarcă informațiile primite de la MMAP în sistemul electronic al Comisiei Europene. (4) MMAP ține evidențe detaliate privind informațiile și documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la secțiunea 2.1.1 din Orientările Uniunii Europene. (5) Monitorizarea contractelor încheiate și a plăților acordate prin schemă se realizează de către MMAP.(6) Monitorizarea suprafețelor împădurite, precum și verificările periodice privind starea plantațiilor se realizează de către GF.(7) MMAP poate să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la fața locului pentru a verifica respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și a dispune măsurile ce se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate.(8) Evidențele întocmite cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor menționate la alin. (5)-(7) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.(9) MMAP va transmite către MADR, în format electronic .shp, cu o frecvență bianuală, limitele aprobate ale suprafețelor destinate împăduririi, astfel:– până la data de 1 august, pentru suprafețele stabilite în cursul semestrului I al anului respectiv;– până la data de 31 decembrie, pentru suprafețele stabilite în cursul semestrului II al anului respectiv.


  Articolul 28

  În aplicarea prevederilor art. 24, recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale sistemului de sancțiuni.


  Articolul 29

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.


  Anexa nr. 1

  la schemă1. Valoarea elementelor de calcul din formula costului standard pentru întocmirea proiectului tehnic de împădurire, valabile pentru toate situațiile, conform formulei prevăzute la art. 15 din schemă:
  Element de calculCost standard cu TVA nerecuperabil (euro)Cost standard cu TVA recuperabil (euro)
  VB1.7001.429
  VM21.95018.445
  2. Valoarea costului standard de înființare pentru tipuri de plantații, unități de relief și specii de bază:
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bazăCost standard cu TVA nerecuperabil (euro/ha)Cost standard cu TVA recuperabil (euro/ha)
  Trup pădurecâmpieSpecii de Quercus7.5916.379
  Salcâm*6.0215.060
  dealSpecii de Quercus4.5593.831
  munteRășinoase/fag4.7453.987
  Perdea de protecțiecâmpieSpecii de Quercus6.1275.149
  Salcâm*5.9585.007
  dealSpecii de Quercus5.8684.931
  3. Valoarea costului standard pentru execuția împrejmuirii plantației
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bazăCost standard cu TVA nerecuperabil (euro/100 m)Cost standard cu TVA recuperabil (euro/100 m)
  Trup păduretoatetoate3.4482.898
  4. Valoarea costurilor standard pentru întreținerea plantațiilor în anul 1
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bazăCost standard cu TVA nerecuperabil (euro/ha)Cost standard cu TVA recuperabil (euro/ha)
  Trup pădurecâmpieSpecii de Quercus2.4102.025
  Salcâm*2.4092.024
  dealSpecii de Quercus2.9332.465
  munteRășinoase/fag1.056887
  Perdea de protecțiecâmpieSpecii de Quercus2.4102.025
  Salcâm*2.4092.024
  dealSpecii de Quercus2.4102.025
  5. Valoarea costurilor standard pentru întreținerea plantațiilor în anul 2
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bazăCost standard cu TVA nerecuperabil (euro/ha)Cost standard cu TVA recuperabil (euro/ha)
  Trup pădurecâmpieSpecii de Quercus4.8664.089
  Salcâm*2.7492.310
  dealSpecii de Quercus3.7843.180
  munteRășinoase/fag2.6362.215
  Perdea de protecțiecâmpieSpecii de Quercus4.2203.546
  Salcâm*2.7372.300
  dealSpecii de Quercus3.8063.198
  6. Valoarea costurilor standard pentru întreținerea plantațiilor în anul 3
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bazăCost standard cu TVA nerecuperabil (euro/ha)Cost standard cu TVA recuperabil (euro/ha)
  Trup pădurecâmpieSpecii de Quercus3.3962.854
  Salcâm*1.4591.226
  dealSpecii de Quercus2.8612.404
  munteRășinoase/fag2.5012.102
  Perdea de protecțiecâmpieSpecii de Quercus2.9872.510
  Salcâm*1.4531.221
  dealSpecii de Quercus2.5992.184

  * Specia de bază „salcâm“ va fi utilizată pe nisipuri și acolo unde speciile autohtone nu mai sunt adaptate la condițiile climatice viitoare, modelate și la condițiile pedohidrologice, iar utilizarea sa va fi permisă doar în condițiile în care se demonstrează faptul că utilizarea sa va conduce la condiții ecosistemice mai favorabile, conform prevederilor art. 21 din schemă.
  7. Valoarea costurilor standard pentru întreținerea plantațiilor în anul 4
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bază
  Cost standard cu TVA nerecuperabil
  (euro/ha)
  Cost standard cu TVA recuperabil (euro/ha)
  Trup pădurecâmpieSpecii de Quercus1.8981.595
  dealSpecii de Quercus1.6991.428
  munteRășinoase/fag223187
  Perdea de protecțiecâmpieSpecii de Quercus1.8601.563
  dealSpecii de Quercus1.8601.563
  8. Valoarea costurilor standard pentru întreținerea plantațiilor în anul 5
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bazăCost standard cu TVA nerecuperabil (euro/ha)Cost standard cu TVA recuperabil (euro/ha)
  Trup pădurecâmpieSpecii de Quercus1.8981.595
  dealSpecii de Quercus947796
  munteRășinoase/fag223187
  Perdea de protecțiecâmpieSpecii de Quercus1.8601.563
  dealSpecii de Quercus1.8601.563
  9. Valoarea costurilor standard pentru întreținerea plantațiilor în anul 6
  Tipul de plantațieUnitatea de reliefSpecia de bazăCost standard cu TVA nerecuperabil (euro/ha)Cost standard cu TVA recuperabil (euro/ha)
  Trup pădurecâmpieSpecii de Quercus1.3211.110
  dealSpecii de Quercus947796
  munteRășinoase/fag11193
  Perdea de protecțiecâmpieSpecii de Quercus1.2831.078
  dealSpecii de Quercus1.2831.078
  10. Compensația anuală pentru pierderea de venit agricol, aplicabilă pentru toate plantațiile pe terenuri agricole pe o durată de 12 ani
  SpecificațiiValoare anuală pentru teren agricol (euro/ha)

   

   
  Marja netă standard190


  Anexa nr. 2

  la schemă
  Listele speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri

  Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de trupuri de pădure
  Arbori

  - Stejar pedunculat (Quercus robur)
  - Stejar pufos (Quercus pubescens)
  - Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
  - Cer (Quercus cerris)
  - Gârniță (Quercus frainetto)
  - Gorun (Quercus petraea)
  - Fag (Fagus sylvatica)
  - Păr sălbatic (Pirus pyraster)
  - Cireș sălbatic (Prunus avium)
  - Măr (Malus sylvestris)
  - Nuc comun (Juglans regia)
  - Nuc negru (Juglans nigra)
  - Mesteacăn (Betula pendula)
  - Ulm de câmp (Ulmus minor)
  - Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)
  - Ulm de munte (Ulmus glabra)
  - Tei argintiu (Tilia tomentosa)
  - Tei de deal (Tilia cordata)
  - Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)
  - Anin negru (Alnus glutinosa)
  - Anin alb (Alnus incana)
  - Mojdrean (Fraxinus ornus)
  - Frasin comun (Fraxinus excelsior)
  - Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)
  - Frasin pufos (Fraxinus pallisiae)
  - Salcie albă (Salix alba)
  - Salcie căprească (Salix caprea)
  - Salcie plesnitoare (Salix fragilis)
  - Salcâm (Robinia pseudoacacia)
  - Glădiță (Gleditsia triacanthos)
  - Carpen (Carpinus betulus)
  - Cărpiniță (Carpinus orientalis)
  - Castan (Castanea sativa)
  - Plop alb (Populus alba)
  - Plop negru (Populus nigra)

  - Paltin de câmp (Acer platanoides)
  - Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)
  - Arțar tătăresc (Acer tataricum)
  - Jugastru (Acer campestre)
  - Scoruș (Sorbus aucuparia)
  - Sorb (Sorbus torminalis)
  - Molid (Picea abies)
  - Brad (Abies alba)
  - Larice (Larix decidua)
  - Pin silvestru (Pinus sylvestris)
  - Pin negru (Pinus nigra)
  - Zâmbru (Pinus cembra)
  - Ienupăr (Juniperus communis)
  - Arțar american (Acer negundo)
  - Castan porcesc (Aesculus hippocastanus)
  - Chiparos de baltă (Taxodium distichum)
  - Dud (Morus L. alba (nigra))
  - Duglas albastru (Pseudotsuga glauca)
  - Duglas verde (Pseudotsuga menziesii)
  - Frasin american (Fraxinus americana)
  - Frasin de baltă (Fraxinus pennsylvannica)
  - Ienupăr de Virginia (Juniperus virginiana)
  - Mălin american (Prunus padus)
  - Pin ponderosa (Pinus ponderosa)
  - Pin strob (Pinus strobus)
  - Platan (Platanus orientalis)
  - Plop alb (Populus canescens)
  - Plop tremurător (Populus tremula)
  - Plopi euramericani (Populus euramericana)
  - Sofora (Sophora saponica)
  - Stejar de baltă (Quercus palustris)
  - Stejar roșu (Quercus rubra)
  - Tuia (Thuja sp.)
  - Velniș (Ulmus laevis)
  Arbuști

  - Alun (Corylus avellana)
  - Alun turcesc (Crylus colurna)
  - Păducel (Crataegus monogyna)
  - Corn (Cornus mas)
  - Coacăz negru (Ribes nigrum)
  - Măceș (Rosa canina)
  - Călin (Viburnum opulus)
  - Liliac (Syringa vulgaris)
  - Cătină albă (Hippophae rhamnoides)
  - Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)
  - Scumpie (Cotinus coggyria)

  - Sălcioară (Eleagnus angustifolia)
  - Sânger (Cornus sanguinea)
  - Cătina roșie (Tamarix ramosissima)
  - Pațachină (Rhamnus frangula)
  - Jneapăn (Pinus mugo)
  - Vișin (Prunus cerasus)
  - Anin verde (Alnus viridis)
  - Corcoduș (Prunus cerasifera)
  - Arbore de plută de Amur (Phellodendron amurense)
  - Salcie de nisipuri (Salix rosmarinifolia)
  - Vișin turcesc (Prunus mahaleb)
  Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri, pentru realizarea de perdele forestiere de protecție

  - Stejar pedunculat (Quercus robur)
  - Stejar pufos (Quercus pubescens)
  - Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
  - Cer (Quercus cerris)
  - Stejar roșu (Quercus rubra)
  - Salcâm (Robinia pseudoacacia)
  - Glădiță (Gleditsia triacanthos)
  - Ulm de Turkestan (Ulmus pumila)
  - Pin negru (Pinus nigra)
  - Nuc comun (Juglans regia)
  - Măr (Malus sylvestris)
  - Paltin de câmp (Acer platanoides)
  - Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)
  - Tei argintiu (Tilia tomentosa)
  - Tei de deal (Tilia cordata)
  - Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)

  - Oțetarul roșu (Rhus typhina)
  - Sălcioară (Eleagnus angustifolia)
  - Jugastru (Acer campestre)
  - Arțar tătăresc (Acer tataricum)
  - Vișinul turcesc (Prunus mahaleb)
  - Socul negru (Sambucus nigra)
  - Maclura (Maclura pomifera)
  - Păducel (Crataegus monogyna)
  - Sânger (Cornus sanguinea)
  - Scumpia (Cotynus coggygria)
  - Liliac (Syringa vulgaris)
  - Cătina roșie (Tamarix ramoisissima)
  - Stejar roșu (Quercus rubra)
  - Plopi euramericani (Populus euramericana)
  - Mălin american (Prunus padus)
  - Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)
  - Caragana (Caragana arborescens)

  -----