LEGE nr. 42 din 19 martie 2008privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 45 din 28 august 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 12^1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) În cazul unei operațiuni de transport combinat de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu, în condițiile prevăzute la art. 12, de către un transportator rutier care este expeditorul mărfii, atunci transportul pe segmentul rutier final până la destinația mărfurilor se consideră a fi efectuat tot în cont propriu de către transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, dacă acesta utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor, care a efectuat transportul pe segmentul rutier inițial.(2) În cazul transportului combinat de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu în condițiile prevăzute la art. 12 de către transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, atunci transportul pe segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar, care efectuează transportul pe segmentul rutier final.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), transportatorul căruia îi sunt destinate mărfurile sau transportatorul care expediază mărfurile, după caz, trebuie să îndeplinească prevederile art. 12 lit. a)- d) și f).
  2. La articolul I punctul 3, alineatele (2^1), (2^2) și (2^5) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:(2^1) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), condiția de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, sau, după caz, de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarată inaptă.(2^2) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), condiția de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana în cauză îndeplinea funcția de persoană desemnată a fost sancționat/sancționată pentru încălcări grave.
  ..........................................................................(2^5) Dacă faptele la care se face referire la alin. (2^3) și (2^4) sunt săvârșite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competentă va informa autoritățile competente din statele membre în care sunt stabiliți aceștia în legătură cu faptele constatate și sancțiunile aplicate.
  3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. După articolul 39^2 se introduce un nou articol, articolul 39^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 39^3

  Întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operațiuni de transport de pasageri au obligația de a-i informa pe aceștia cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
  a) de către conducătorul auto;
  b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
  c) prin mijloace audiovizuale;
  d) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme stabilite prin norme.
  4. La articolul I punctul 4, articolul 50^1 se abrogă.5. La articolul I punctul 4, articolul 50^2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 50^2
  (1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanțe, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceștia au obligația dotării acestora cu plăcuțe din care să rezulte dimensiunile și masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.(2) Modelul și locul de aplicare a plăcuțelor se stabilesc de autoritatea competentă prin norme.(3) Plăcuțele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformității vehiculului respectiv cu prevederile legislației comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise și masele maxime admise/autorizate.
  6. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 65 va avea următorul cuprins:(4) Certificatele de calificare profesională inițială (CPI) și certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de către autoritatea competentă numai:
  a) conducătorilor auto, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au în România reședința curentă, așa cum este aceasta definită la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare;
  b) conducătorilor auto cetățeni ai unui alt stat, care nu este membru al Uniunii Europene, care sunt angajați în mod legal de un operator de transport sau de o întreprindere cu sediul ori domiciliul în România sau care sunt deținători ai unui permis de muncă valabil eliberat de autoritățile române.
  7. Articolul II va avea următorul cuprins:

  Articolul II

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  8. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:

  Articolul IV

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 19 martie 2008.
  Nr. 42.
  -----------