DECIZIE nr. 163 din 10 februarie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. f), art. 24 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (5) şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 16 martie 2009  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Simona Ricu - procuror
  Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-şef delegat
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. f), art. 24 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (5) şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie ridicată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 936/2/2008, Dosarul nr. 9.071/2/2007 şi Dosarul nr. 3.575/2/2007 ale aceleiaşi instanţe.
  La apelul nominal răspunde, pentru partea Erdem Mustafa Resat, doamna avocat Violeta Aştileanu din cadrul Baroului Bucureşti, cu delegaţie la dosar şi se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.017D/2008, nr. 2.018D/2008 şi nr. 2.019D/2008 au conţinut identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.
  Apărătorul ales al părţii Erdem Mustafa Resat nu se opune conexării celor trei dosare.
  Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.
  Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.019D/2008 şi a Dosarului nr. 2.018D/2008 la Dosarul nr. 2.017D/2008, care este primul înregistrat.
  Cauza se află în stare de judecată.
  Apărătorul ales al părţii Erdem Mustafa Resat pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 16 şi art. 21 din Constituţia României.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
  Prin încheierile din 23 septembrie 2008, pronunţate în dosarele nr. 936/2/2008, nr. 9.071/2/2007 şi nr. 3.575/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 lit. f), art. 24 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (5) şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
  Excepţia a fost ridicată, în dosarele de mai sus, din oficiu de către instanţa de judecată.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecată susţine că prevederile legale contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 referitoare la Egalitatea în drepturi şi art. 21 referitoare la Accesul liber la justiţie, deoarece atât instanţa de judecată, cât şi reclamantul nu au acces la înscrisurile cu caracter "secret de stat" aflate în posesia pârâtului şi în temeiul cărora s-a dispus măsura respingerii cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă pe teritoriul României. De asemenea, judecătorul, neavând acces la înscrisurile clasificate de care se prevalează o parte, nu poate face o dreaptă judecată.
  Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 17 lit. f), art. 24 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (5) şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul conţinut:
  - Art. 17 lit. f) din Legea nr. 182/2002: "În categoria informaţiilor secrete de stat sunt cuprinse informaţiile care reprezintă sau care se referă la: [...]
  f) activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin lege pentru apărarea ţării şi siguranţa naţională;".
  - Art. 24 alin. (5) din Legea nr. 182/2002: " (5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime."
  - Art. 28 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 182/2002: "(1) Accesul la informaţii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care deţine astfel de informaţii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.[...]
  (5) Neacordarea autorizaţiei sau retragerea motivată a acesteia determină de drept interdicţia de acces la informaţii secrete de stat."
  - Art. 33 din Legea nr. 182/2002: "Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei."
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului instanţei de contencios constituţional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 1.335 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (4), art. 9 lit. b), art. 15 lit. h), art. 17 lit. f), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (5) şi art. 28 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, reţinând în esenţă că "dispoziţiile, referitoare la persoanele ce urmează să aibă acces la informaţiile clasificate, protecţia acestor informaţii prin măsuri procedurale, nivelul de secretizare a acestora, precum şi interdicţia clasificării unor categorii de informaţii ori accesul la informaţiile secrete de stat nu reprezintă impedimente de natură să afecteze drepturile şi libertăţile constituţionale, fiind în deplin acord cu normele din Legea fundamentală invocate. De asemenea, acestea nu înlătură posibilitatea judecătorului de a avea acces la informaţiile secrete de stat, cu respectarea regulilor de natură procedurală prevăzute de lege."
  Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză, inclusiv pentru art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. f), art. 24 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (5) şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie ridicată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 936/2/2008, Dosarul nr. 9.071/2/2007 şi nr. 3.575/2/2007 ale aceleiaşi instanţe.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 februarie 2009.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent-şef delegat,
  Afrodita Laura Tutunaru
  ___________