LEGE nr. 408 din 18 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 19 decembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) evaluarea - procedura prin care se finalizează stagiul;
  2. La articolul 2, litera g) se abrogă.3. La articolul 7, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) evaluează activitatea stagiarului și propune modalități de îmbunătățire a activității acestuia;
  4. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
  e) elaborează referatul de evaluare.
  5. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Mentorul întocmește, cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:
  ................................................................................................(3) Pe baza referatului de evaluare prevăzut la alin. (1), angajatorul eliberează un certificat/o adeverință de finalizare a stagiului.
  6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului, ce are impact asupra derulării stagiului, acesta are obligația de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment, care este avut în vedere la evaluarea finală de către conducătorul compartimentului.
  7. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.8. Articolul 11 se abrogă.9. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Evaluarea activității stagiarului se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta își desfășoară activitatea pe baza referatului de evaluare prevăzut la art. 8 alin. (1).(2) Conducătorul compartimentului poate solicita mentorului alte documente, precum lucrări, note, proiecte, din care rezultă activitatea desfășurată de stagiar și care au stat la baza referatului de evaluare prevăzut la art. 8 alin. (1).
  10. Articolul 13 se abrogă.11. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Referatul de evaluare prevăzut la art. 8 alin. (1) se aduce la cunoștința stagiarului în termen de 3 zile lucrătoare de la data completării acestuia de către mentor.
  12. La articolul 23, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  g) să primească referatul de evaluare și certificatul/ adeverința de finalizare a stagiului;
  h) să conteste referatul de evaluare, dacă este cazul.
  13. La articolul 25, literele b) și g) se abrogă.


  Articolul II

  Contractele de stagiu încheiate în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt supuse, în ceea ce privește producerea efectelor, reglementărilor legale în vigoare la data încheierii acestora.


  Articolul III

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.


  Articolul IV

  Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 18 decembrie 2023.
  Nr. 408.
  -----