REGULAMENT nr. 1 din 22 februarie 2021pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 2 martie 2021
  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24 și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
  în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,
  Banca Națională a României emite prezentul regulament.

  Articolul I

  Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 și 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, punctul 4 va avea următorul cuprins:4. Procedura de ștergere a riscurilor trebuie utilizată în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidențele persoanei declarante, precum și în cazul riscurilor raportate anterior care cad sub incidența prevederilor art. 5 alin. (3^1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare. Ștergerea informației de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A.2. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Informația de risc de credit raportată la CRC este cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea, cu excepția riscurilor de credit care cad sub incidența prevederilor art. 5 alin. (3^1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Formularul F3 A din anexa nr. 3 se înlocuiește cu formularul F3 A prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament și formularele F4 A și F4 B din anexa nr. 4 se înlocuiesc cu formularele F4 A și F4 B din anexele nr. 2 și 3 la prezentul regulament.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul III

  Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu

  București, 22 februarie 2021.
  Nr. 1.

  Anexa nr. 1

  F3 A

  Nr. ............... Data .....................
  FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
  pentru luna ……………………… anul ……………

  Persoană declarantă ……………………………………………
  Cod ……………………………………………

  Secţiunea 1


  -lei-

  Nr. crt.

  Cod unitate

  Cod de identificare debitor

  Sume acordate

  Valută

  Data acordării

  Data scadenței

  Credit/
  Angajament luat
  împreună
  cu alți debitori

  Cod risc

  Stare credit

  Cod CRC

  Sume datorate

  Sume restante

  Serviciul datoriei

  Restructurare

  Comportament credit

  Credite scoase în afara bilanțului - Principal

  Tip raportare

  Identificator

  Garanții

  Tip risc

  Termen de acordare

  Carduri și leasing

  utilizate

  neutilizate

  Tip garanție

  Valoarea garanției - Total

  (0)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  a

  b

  Total

  Total

  RISC INDIVIDUAL (11.1 + 11.2)

  TOTAL SUME RESTANTE
  Secţiunea 2

  Nr. crt.Clasă ratingProbabilitate de nerambursareTip garanție imobiliarăValoare garanție imobiliarăExpuneri neperformanteImprobabilitate de platăStare de nerambursareCredite depreciateSuma de plată lunară - TotalSuma de plată lunară - PrincipalSuma de plată lunară - DobândăSuma restantă - DobânziDobânzi penalizatoare - sume
  Rata anualizată
  a dobânzii aplicată creditului

  Dobânda anuală
  efectivă (DAE)

  LTV - Raportul
  valoarea creditului
  pe garanții

  Credite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate și sume
  de amortizat

  Credite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate acumulate
  după scoaterea în afara bilanțului

  Ajustări pentru pierderi așteptate/Ajustări
  pentru depreciere

  Tip ajustări pentru
  pierderi așteptate/
  ajustări pentru
  depreciere
  Credit nou/vechiTip operațiune creditStadiul de depreciereCategoria de clasificare
  Valoarea activului
  ponderat la risc (RWA)

  Factorul de conversie asociat părții
  extrabilanțiere

  Expunerea la riscul
  de credit
  (0)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)


  Secţiunea 3

  Nr. crt.LocuințăValoare garanție imobiliară supusă executării siliteValoare obținută din executarea silită a garanției imobiliareModificare valutăDarea în plată
  Etape ale dării în platăData etapei dării în plată
  (0)(46)(47)(48)(49)(50)

  12  Persoană acreditată

  Modul de completare
  Rubrica „Nr. “
  Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.

  Rubrica „Data“
  Se completează cu data la care se emite formularul.

  Rubricile „pentru luna“ și „anul“
  Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit.

  Rubrica „Persoană declarantă“
  Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

  Rubrica „Cod“
  Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.


  Secţiunea 1

  Rubrica 0 - „Nr. crt.“
  Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

  Rubrica 1 - „Cod unitate“
  Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau și-a asumat angajamentul.

  Rubrica 2 - „Cod de identificare debitor“
  Se completează astfel:
  a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
  b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
  c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
  d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

  Rubrica 3 - „Sume acordate“
  Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

  Rubrica 4 - „Valută“
  Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

  Rubrica 5 - „Data acordării“
  Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul.

  Rubrica 6 - „Data scadenței“
  Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.

  Rubrica 7 - „Credit/angajament luat împreună cu alți debitori“
  Se completează astfel:– cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;– cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori.

  Rubrica 8 - „Cod risc“^1
  ^1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit.
  Se completează cu un cod format din 4 poziții, care corespund garanțiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare și informațiilor referitoare la carduri și leasing, aferente creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel:– poziția 1 - garanții:
  lit. a: tip garanție:
  A - garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate;
  B - garanții primite de la societăți de asigurare și reasigurare;
  C - garanții primite de la alte instituții financiare;
  E - gajuri cu deposedare;
  F - gajuri fără deposedare;
  G - alte garanții primite de la clientelă;
  H - fără garanții;
  I - depozite colaterale;
  J - garanții primite de la instituții nefinanciare;
  K - clădiri rezidențiale;
  L - clădiri comerciale;
  M - terenuri;
  N - alte ipoteci imobiliare;
  V - garanții primite de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligației de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare;
  W - garanții primite de la FNGCIMM pentru creditele care beneficiază de măsuri excepționale conform legislației în vigoare în contextul pandemiei de COVID-19 - cu excepția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanții, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.

  lit. b: valoarea garanției - Total:
  Se completează cu valoarea totală a garanțiilor aferente creditului acordat și/sau angajamentului asumat, conform evidențelor contabile.
  – poziția 2 - tip risc:
  A1 - creanțe comerciale;
  B1 - credite de trezorerie;
  C1 - credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior;
  D1 - credite pentru finanțarea stocurilor;
  D2 - credite pentru echipamente;
  E1 - credite ipotecare;
  E2 - alte credite pentru investiții imobiliare;
  F1 - alte credite;
  G1 - obligațiuni;
  H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate;
  H2 - angajamente asumate față de debitor;
  I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României;
  J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate;
  K1 - credite de consum;
  K2 - vânzări în rate;
  – poziția 3 - termen de acordare:
  A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);
  B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani);
  C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani);
  – poziția 4 - carduri și leasing:
  C - pentru cardurile de credit;
  D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;
  L - pentru leasing;
  N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă.

  Rubrica 9 - „Stare credit“^2
  ^2 Acest nomenclator va fi valabil pe perioada îndeplinirii condițiilor conform prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, nomenclatorul pentru indicatorul Cod stare credit va reveni la structura de 3 coduri, respectiv E, R și C.
  Se completează astfel:– litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident;– litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție;– litera X - credit cu cod stare E, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare;– litera Y - credit cu cod stare R, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare;– litera Z - credit cu cod stare C, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare.

  Rubrica 10 - „Cod CRC“
  Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv, și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.

  Rubrica 11 - „Sume datorate“– poziția 1 - sume datorate - utilizate
  Se completează astfel:– pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție;– pentru tipurile de risc A1-F1 și J1-K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;– pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).
  În aceste sume sunt incluse și sumele restante.
  – poziția 2 - sume datorate - neutilizate
  Se completează astfel:– pentru tipurile de risc A1-F1, K1 și K2 care funcționează ca o linie de credit cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier;– pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana declarantă;– pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero);– pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

  Rubrica 12 - „Sume restante“
  Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
  Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

  Rubrica 13 - „Serviciul datoriei“
  Se completează astfel:– cu litera A - în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;– cu litera B - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;– cu litera C - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;– cu litera D - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;– cu litera E - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv;– cu litera F - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 zile și 1 an inclusiv;– cu litera G - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an și 5 ani inclusiv;– cu litera H - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.

  Rubrica 14 - „Restructurare“
  Se completează astfel:– cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera E - refinanțare, în cazul debitorilor fără dificultăți financiare; – cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni;– cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni;– cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni;– cu litera N - credite fără restructurări/refinanțări.

  Rubrica 15 - „Comportament credit“
  Se completează astfel:– cu litera C - credit (toate facilitățile care nu sunt linie de credit);– cu litera L - linie de credit.

  Rubrica 16 - „Credite scoase în afara bilanțului - Principal“*
  * Se completează cu informația aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentația aplicației informatice a Centralei Riscului de Credit.

  Rubrica 17 - „Tip raportare“
  Se completează astfel:– cu litera N - pentru creditele și/sau angajamentele care nu se șterg și pentru creditele care au fost suplimentate și care se raportează ca fiind credite noi;– cu litera R - pentru creditele refinanțate la altă persoană declarantă și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmite și suma refinanțată;– cu litera C - pentru creditele cesionate și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmit și următoarele informații:– prețul cesiunii; – tipul entității căreia i-a fost cesionat creditul:– rezident/nerezident;– instituție de credit, instituție financiară nebancară, firmă de recuperare, alte entități;– denumirea entității căreia i-a fost cesionat creditul;– cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmite și valoarea pierderii;– cu litera D - pentru creditele închise ca urmare a notificării de dare în plată și care se consideră riscuri care se șterg; pentru aceste credite, la data finalizării procedurii de dare în plată în favoarea debitorului, se transmite valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată; – cu litera S - pentru creditele și/sau angajamentele care se șterg; pentru acestea se completează valoarea 0.

  Rubrica 18 - „Identificator“
  Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.


  Secţiunea 2

  Rubrica 19 - „Clasă rating“
  Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfanumerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deține informația.

  Rubrica 20 - „Probabilitate de nerambursare“
  Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deține informația.

  Rubrica 21 - „Tip garanție imobiliară“*
  Rubrica 22 - „Valoare garanție imobiliară“*
  Rubrica 23 - „Expuneri neperformante“*
  Rubrica 24 - „Improbabilitate de plată“*
  Rubrica 25 - „Stare de nerambursare“*
  Rubrica 26 - „Credite depreciate“*
  Rubrica 27 - „Suma de plată lunară - Total“*
  Rubrica 28 - „Suma de plată lunară - Principal“*
  Rubrica 29 - „Suma de plată lunară - Dobândă“*
  Rubrica 30 - „Suma restantă - Dobânzi“*
  Rubrica 31 - „Dobânzi penalizatoare - sume“*
  Rubrica 32 - „Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului“*
  Rubrica 33 - „Dobânda anuală efectivă (DAE)“*
  Rubrica 34 - „LTV - Raportul valoarea creditului pe garanții“*
  Rubrica 35 - „Credite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate și sume de amortizat“*
  Rubrica 36 - „Credite scoase în afara bilanțului - Creanțe atașate acumulate după scoaterea în afara bilanțului“*
  Rubrica 37 - „Ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere“*
  Se completează astfel:– ajustări pentru pierderi așteptate se completează de către instituțiile de credit;– ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit.

  Rubrica 38 - „Tip ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere“*
  Se completează astfel:– tip ajustări pentru pierderi așteptate se completează de către instituțiile de credit;– tip ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit.

  Rubrica 39 - „Credit nou/vechi“*
  Rubrica 40 - „Tip operațiune credit“*
  Rubrica 41 - „Stadiul de depreciere“* - se raportează de către instituțiile de credit.
  Rubrica 42 - „Categoria de clasificare“* - se raportează de către persoanele declarante, altele decât instituțiile de credit.
  Rubrica 43 - „Valoarea activului ponderat la risc (RWA)“*
  Acest indicator se raportează trimestrial.

  Rubrica 44 - „Factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere“*
  Acest indicator se raportează trimestrial.

  Rubrica 45 - „Expunerea la riscul de credit“*
  Acest indicator se raportează trimestrial.


  Secţiunea 3

  Rubrica 46 - „Locuință“
  Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel:– cu litera L - dacă debitorul locuiește în imobilul cumpărat cu creditul respectiv;– cu litera N - dacă debitorul nu locuiește în imobilul cumpărat cu creditul respectiv.

  Rubrica 47 - „Valoare garanție imobiliară supusă executării silite“*
  Rubrica 48 - „Valoare obținută din executarea silită a garanției imobiliare“*
  Rubrica 49 - „Modificare valută“
  Se completează cu noua valută în situația în care se modifică valuta din contractul de credit.

  Rubrica 50 - „Darea în plată“– poziția 1 - „Etapele dării în plată“:
  Se completează astfel:– cu codul 1 - notificarea efectuată de client către persoana declarantă privind darea în plată; – cu codul 3 - acceptarea dării în plată; – cu codul 0 - anularea dării în plată;
  – poziția 2 - „Data etapei dării în plată“
  Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată.

  Rubrica „RISC INDIVIDUAL“ se obține prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 și 11.2.
  Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.

  Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE“
  Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.
  În cazul creditelor acordate și angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieței valutare comunicate de Banca Națională a României, utilizate pentru închiderea situațiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.
  În cazul creditelor și angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit și în cazul creditelor și angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puțin rubrica 10, „Cod CRC“, care se completează de Centrala Riscului de Credit și care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.
  În cazul creditelor și angajamentelor care au fost raportate anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere, se completează rubricile 11-50.

  * Se completează cu informația aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentația aplicației informatice a Centralei Riscului de Credit.


  Anexa nr. 2

  F4 A

  Nr. ............... Data .....................
  SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE
  pentru luna ............................ anul ................

  Către
  Persoana declarantă ........................................................................…
  Cod ............................................................….
  Referință ..................................................
  Numele/Denumirea persoanei recenzate ......................................................
  Cod de identificare .............................................
  Grup .................
  Țară .............., județ .................….
  Sucursală a unei persoane juridice ..........................
  Activitate ........................
  Sector instituțional .................…
  Formă de proprietate ..............................
  Formă juridică de organizare ..............................
  Situație specială ........................….
  Risc global .................…..
  Informații referitoare la fraudele cu carduri .............................
  Informații referitoare la incidentele de plăți .............................…

  -lei-

  Acro

  Cod CRC

  Identificator

  Stare credit

  Credit/angajament luat împreună cu alți debitori

  Cod risc

  Comportament credit

  Serviciul datoriei

  Valută

  Restructurare

  Sume acordate

  Sume datorate

  Sume restante

  Credite scoase în afara bilanțului - Principal

  Angajamente față de alte persoane declarante

  Data acordării

  Data scadenței

  Garanții

  Tip risc

  Termen de acordare

  Carduri și leasing

  utilizate

  neutilizate

  Tip garanție

  Valoarea garanției - Total

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  a

  b

  Total

  Total

  RISC GLOBAL (12.1 + 12.2)

  TOTAL SUME RESTANTE

  TOTAL ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE

  Modul de completare
  Rubrica „Nr. “
  Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.

  Rubrica „Data“
  Se completează cu data la care se completează formularul.

  Rubricile „pentru luna“ și „anul“
  Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația.

  Rubrica „Persoana declarantă“
  Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.

  Rubrica „Cod“
  Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.

  Rubrica „Referință“
  Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul și data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit.

  Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată“
  Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

  Rubrica „Cod de identificare“
  Se completează astfel:
  a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
  b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
  c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
  d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

  Rubrica „Grup“
  Se completează astfel:– cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;– cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

  Rubrica „Țară“
  Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu codul României;– în cazul persoanelor fizice străine și al persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării care a emis pașaportul, respectiv al țării în care este înregistrată persoana juridică.

  Rubrica „Județ“
  Se completează cu codul numeric al județului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerțului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

  Rubrica „Sucursală a unei persoane juridice“
  Se completează astfel:– cu litera D - în cazul în care debitorul este sucursală a unei persoane juridice;– cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursală a unei persoane juridice.

  Rubrica „Activitate“
  Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activității principale;– în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activității principale;– în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

  Rubrica „Sector instituțional“
  Se completează cu codul sectorului instituțional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUȚIONALE, conform SEC 2010.

  Rubrica „Formă de proprietate“
  Se completează astfel:– în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate“ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice;– în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate“ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice;– în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

  Rubrica „Formă juridică de organizare“
  Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE.

  Rubrica „Situație specială“
  Se completează astfel:– cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de reorganizare;– cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de insolvență;– cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situația de faliment;– cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvență.
  În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situațiile de mai sus, se va completa cu litera N.

  Rubrica „Risc global“
  Se completează cu totalul sumelor din coloana 12.

  Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“
  Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:– număr fraude cu carduri;– total sumă fraudată.

  Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“
  Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel:– numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;– perioade de interdicție bancară.
  Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit.

  Rubrica 1 - „Acro“
  Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu *, dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.

  Rubrica 2 - „Cod CRC“
  Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv.

  Rubrica 3 - „Identificator“
  Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu *, dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.

  Rubrica 4 - „Stare credit“^1
  ^1 Acest nomenclator va fi valabil pe perioada îndeplinirii condițiilor conform prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, nomenclatorul pentru indicatorul Cod stare credit va reveni la structura de 3 coduri, respectiv E, R și C.
  Se completează astfel:– litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; – litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție;– litera X - credit cu cod stare E, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare;– litera Y - credit cu cod stare R, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare;– litera Z - credit cu cod stare C, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare;

  Rubrica 5 - „Credit/angajament luat împreună cu alți debitori“
  Se completează astfel:– cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;– cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori.

  Rubrica 6 - „Cod risc“^2
  ^2 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit.
  Se completează cu un cod format din 4 poziții, care corespund garanțiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare și comportamentului creditului, aferente creditelor acordate și/sau angajamentelor asumate, astfel:– poziția 1 - garanții:
  lit. a: tip garanții:
  A - garanții primite de la instituțiile administrației publice și asimilate;
  B - garanții primite de la societăți de asigurare și reasigurare;
  C - garanții primite de la alte instituții financiare;
  E - gajuri cu deposedare;
  F - gajuri fără deposedare;
  G - alte garanții primite de la clientelă;
  H - fără garanții;
  I - depozite colaterale;
  J - garanții primite de la instituții nefinanciare;
  K - clădiri rezidențiale;
  L - clădiri comerciale;
  M - terenuri;
  N - alte ipoteci imobiliare;
  V - garanții primite de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligației de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare;
  W - garanții primite de la FNGCIMM, pentru creditele care beneficiază de măsuri excepționale conform legislației în vigoare în contextul pandemiei de COVID-19 - cu excepția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanții se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.

  lit. b: valoarea garanției:
  Se completează cu valoarea totală a garanțiilor aferente creditului acordat și/sau angajamentului asumat, conform evidențelor contabile.
  – poziția 2 - tip risc:
  A1 - creanțe comerciale;
  B1 - credite de trezorerie;
  C1 - credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior;
  D1 - credite pentru finanțarea stocurilor;
  D2 - credite pentru echipamente;
  E1 - credite ipotecare;
  E2 - alte credite pentru investiții imobiliare;
  F1 - alte credite;
  G1 - obligațiuni;
  H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate;
  H2 - angajamente asumate față de debitor;
  I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României;
  J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate;
  K1 - credite de consum;
  K2 - vânzări în rate;
  – poziția 3 - termen de acordare:
  A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);
  B - credite și angajamente pe termen mediu (1-5 ani);
  C - credite și angajamente pe termen lung (peste 5 ani);
  – poziția 4 - carduri și leasing:
  C - pentru cardurile de credit;
  D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;
  L - pentru leasing;
  N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă.

  Rubrica 7 - „Comportament credit“
  Se completează astfel:– cu litera C - credit (toate facilitățile care nu sunt linie de credit);– cu litera L - linie de credit.

  Rubrica 8 - „Serviciul datoriei“
  Se completează astfel:– cu litera A - în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;– cu litera B - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16 și 30 zile inclusiv;– cu litera C - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31 și 60 zile inclusiv ;– cu litera D - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61 și 90 zile inclusiv;– cu litera E - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91 și 180 zile inclusiv;– cu litera F - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 zile și 1 an inclusiv;– cu litera G - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an și 5 ani inclusiv;– cu litera H - în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.

  Rubrica 9 - „Valută“
  Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

  Rubrica 10 - „Restructurare“
  Se completează astfel:– cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor și condițiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanțare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăți financiare);– cu litera E - refinanțare, în cazul debitorilor fără dificultăți financiare;– cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni;– cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni;– cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plății ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni;– cu litera N - credite fără restructurări/refinanțări.

  Rubrica 11 - „Sume acordate“
  Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

  Rubrica 12 - „Sume datorate“– poziția 1 - sume datorate - utilizate
  Se completează astfel:– pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție;– pentru tipurile de risc A1-F1 și J1-K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;– pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).
  În aceste sume sunt incluse și sumele restante.
  – poziția 2 - sume datorate - neutilizate
  Se completează astfel:– pentru tipurile de risc A1-F1, K1 și K2 care funcționează ca o linie de credit, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier;– pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana declarantă;– pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero);– pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

  Rubrica 13 - „Sume restante“
  Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
  Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

  Rubrica 14 - „Credite scoase în afara bilanțului - Principal“*
  Rubrica 15 - „Angajamente față de alte persoane declarante“
  Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către persoana declarantă în numele debitorului față de alte persoane declarante (litera I1 pe poziția 2 în rubrica 6 - „Codul riscului“).

  Rubrica 16 - „Data acordării“
  Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul.

  Rubrica 17 - „Data scadenței“
  Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.

  Rubrica „RISC GLOBAL“ se obține prin însumarea totalurilor rubricilor 12.1 și 12.2.
  Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 12.

  Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE“
  Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 13.

  Rubrica „TOTAL ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE“
  Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 15.

  * Se completează cu informația aferentă, după caz.


  Anexa nr. 3

  SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE

  Către
  Persoana declarantă ........................................................................….
  Cod ............................................................….
  Nume/Denumire persoană recenzată ......................................................
  Cod de identificare .............................................
  Informații referitoare la fraudele cu carduri .............................
  Informații referitoare la incidentele de plăți .............................…
  F4 B

  Nr. ............... Data .....................

  -lei-

  Luna/Anul

  Risc global

  Sume restante - Serviciul datoriei

  Total sume restante

  Credite scoase în afara bilanțului - Principal

  Sume refinanțate

  Sume raportate ca pierderi

  Prețul cesiunii

  Suma obținută din executarea silită a garanției imobiliare

  Credit notificat pentru dare în plată/
  Valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  Modul de completare
  Rubrica „Nr. “
  Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.

  Rubrica „Data“
  Se completează cu data la care se completează formularul.

  Rubrica „Persoana declarantă“
  Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația.

  Rubrica „Cod“
  Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația.

  Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată“
  Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

  Rubrica „Cod de identificare“
  Se completează astfel:
  a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
  b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
  c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
  d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

  Rubrica „Informații referitoare la fraudele cu carduri“
  Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:– număr fraude cu carduri;– total sumă fraudată.

  Rubrica „Informații referitoare la incidentele de plăți“
  Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel:– numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;– perioade de interdicție bancară.
  Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit.

  Rubrica 1 - „Luna/Anul“
  Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante.

  Rubrica 2 - „Risc global“
  Se completează cu riscul global al debitorului.

  Rubrica 3 - „Sume restante - Serviciul datoriei - A“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.

  Rubrica 4 - „Sume restante - Serviciul datoriei - B“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.

  Rubrica 5 - „Sume restante - Serviciul datoriei - C“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.

  Rubrica 6 - „Sume restante - Serviciul datoriei - D“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.

  Rubrica 7 - „Sume restante - Serviciul datoriei - E“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.

  Rubrica 8 - „Sume restante - Serviciul datoriei - F“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei F.

  Rubrica 9 - „Sume restante - Serviciul datoriei - G“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.

  Rubrica 10 - „Sume restante - Serviciul datoriei - H“
  Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei H.

  Rubrica 11 - „Total sume restante“
  Se completează cu totalul sumelor restante.

  Rubrica 12 - „Credite scoase în afara bilanțului - Principal“*
  Rubrica 13 - „Sume refinanțate“
  Se completează cu sumele creditelor refinanțate la alte instituții și care se consideră riscuri ce se șterg.

  Rubrica 14 - „Sume raportate ca pierderi“
  Se completează cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.

  Rubrica 15 - „Prețul cesiunii“
  Se completează cu prețul cesiunii.

  Rubrica 16 - „Suma obținută din executarea silită a garanției imobiliare“
  Se completează cu valoarea obținută din executarea garanției imobiliare.

  Rubrica 17 - „Credit notificat pentru dare în plată/Valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată“
  Se completează cu textul „Notificat pentru dare în plată“, la data notificării, respectiv cu valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată, la data finalizării procedurii de dare în plată în favoarea debitorului.

  * Se completează cu informația aferentă, după caz.

  ------