HOTĂRÂRE nr. 241 din 16 februarie 2006
privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă închirierea de către Administraţia Naţională "Apele Române" - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral a plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea acesteia.
  (2) Închirierea bunului proprietate publică prevăzut la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii.


  Articolul 2

  (1) Administraţia Naţională "Apele Române" - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral reţine o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea plajei, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.
  (2) Sumele încasate din închirierea plajei proprietate publică a statului, potrivit prevederilor alin. (1), reprezintă venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral şi se utilizează pentru:
  a) protecţia şi conservarea plajelor litorale prin amplasarea panourilor de protecţie împotriva eroziunii eoliene şi executarea dunelor de nisip pe sectoarele de plajă îngustă;
  b) lucrări de reabilitare a plajelor, după sezonul rece, constând în demontarea perdelelor de protecţie, dislocarea depozitelor de nisip, nivelarea plajelor, transferul de nisip pe sectoarele cu deficit de material sedimentar, evacuarea depozitelor de scoică;
  c) executarea tuturor lucrărilor de întreţinere a plajelor pe sectoarele de plajă rămase necontractate şi a lucrărilor de evacuare a algelor depuse la mal pe toată lungimea ţărmului marin;
  d) promovarea de studii şi proiecte privind stoparea proceselor de eroziune marină, actualizarea cadastrului plajelor, întreţinerea axului cadastral, achiziţionarea de utilaje specifice executării lucrărilor de conservare şi pregătire a plajelor.


  Articolul 3

  Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, contractul-cadru de închiriere şi lista sectoarelor de plajă propuse spre închiriere se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 februarie 2006.
  Nr. 241.
  ---------