ORDONANTA nr. 79 din 30 august 2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora, în traversarea localităţilor, se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."
  2. La alineatul (2) al articolului 17 se introduce litera d) cu următorul cuprins:
  "d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop."
  3. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor între drumurile publice, precum şi dintre acestea cu căile ferate se va obţine şi acordul Ministerului de Interne, prin direcţiile sale de specialitate."
  4. La articolul 37 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Accesul la zonele functionale care cuprind în perimetrul lor drumurile de interes naţional se va realiza numai prin artere colectoare în intersectiile existente, amenajate corespunzător volumelor de trafic."
  5. Alineatele (1)-(4) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute de administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă.
  (2) Masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum şi condiţiile impuse vehiculelor admise în circulaţie pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor maxime admise pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilită anual prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor."
  6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 41 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  ...............................................................
  (3) Pentru transporturile prevăzute la alin. (1) se aplică tarife, în funcţie de masa totală sau de masa pe osie, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanta parcursă, care constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor. Aceste tarife se determina şi se propun de administratorii drumurilor publice şi se aproba:
  a) pentru drumurile de interes naţional, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei;
  b) pentru drumurile de interes judeţean, prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  c) pentru drumurile de interes local, prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."
  7. La articolul 41 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (3) autovehiculele care aparţin Corpului Pompierilor Militari, Serviciilor Publice de Pompieri şi administratorului drumului public."
  8. Articolul 42 se abroga.
  9. Alineatul (2) al articolului 44 va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri administratorii acestora, cu acordul Poliţiei rutiere şi cu aprobarea, după caz, a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pot institui restrictii cu caracter temporar, semnalizate corespunzător, privind masa totală maxima admisă sau masa maxima admisă pe osie a vehiculelor admise sa circule pe sectorul respectiv, cu informarea prealabilă a utilizatorilor. Sunt exceptate autovehiculele destinate transportului public de persoane."
  10. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) În vederea fluidizarii traficului în afară localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea imbracamintei asfaltice în cazul autostrazilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean."
  11. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 47 vor avea următorul cuprins:
  "(5) Deţinătorii construcţiilor sau ai instalaţiilor acceptate în zona drumurilor sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea şi exploatarea drumului public sau de siguranţă circulaţiei.
  (6) Administratorul drumului este obligat sa înştiinţeze pe deţinătorul de construcţii sau instalaţii acceptate în zona drumului asupra lucrărilor ce se vor executa la drum, după cum urmează:
  a) cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea sau modificarea, pentru construcţii şi instalaţii autorizate cu caracter definitiv;
  b) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor şi instalaţiilor acceptate cu caracter provizoriu."
  12. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:
  "(2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la această lege."
  13. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru proiectarea şi modernizarea strazilor care constituie părţi componente ale drumurilor de interes naţional, inclusiv în traversarea localităţilor, este necesar acordul prealabil al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."
  14. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni:
  a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31, 36, art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (1) şi ale art. 49 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei;
  b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (2) şi (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1), (2)-(5), art. 48, 50, 52 şi 53 se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.
  (2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi art. 44 alin. (2) contravenientul va plati, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport care se eliberează de administratorul drumului pentru parcursul rămas până la destinaţia finala a transportului, astfel cum este prevăzută în documentele de transport."
  15. După alineatul (1) al articolului 60 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se pot aplica şi persoanelor juridice."
  16. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
  "Art. 61. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (2) se fac de către personalul împuternicit din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, din unităţile care funcţionează în subordinea sau autoritatea acestuia ori al administratorului drumului, iar în trafic, împreună cu organele Poliţiei rutiere."
  17. Articolul 65 se abroga.
  18. Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urma prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat


  Anexa
  (anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)
  ──────────────────────────────────────────────────
                              Mase şi dimensiuni maxime admise
                   Categoriile de drumuri din punct de vedere al maselor
                              şi dimensiunilor maxime admise:
    E.R. = European reabilitat E = European M = Modernizat P = Pietruit

  ┌───────────┬──────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
  │ │ │ E.R. │ E │ M │ P │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1. │DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în │ │ │ │ │
  │ │metri) │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.1. │Lungime │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │Autovehicul │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │Remorca │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │Vehicul articulat │ 16,50m │ 16,50m │ 16,50m │ 16,50m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │Tren rutier │ 18,75m │ 18,75m │ 18,75m │ 18,75m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ │Autobuz articulat │ 18,00m │ 18,00m │ 18,00m │ 18,00m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.2. │Latime │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ (a)│Toate vehiculele, cu excepţia │ │ │ │ │
  │ │celor frigorifice având │ │ │ │ │
  │ │caroseria izoterma │ 2,55m │ 2,55m │ 2,55m │ 2,55m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ (b)│Vehicule frigorifice având │ │ │ │ │
  │ │caroseria izoterma │ 2,60m │ 2,60m │ 2,60m │ 2,60m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.3. │Înălţime (toate vehiculele) │ 4,00m │ 4,00m │ 4,00m │ 4,00m │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.4. │Suprastructuri demontabile │ │ │ │ │
  │ │şi unităţi de transport │ │ │ │ │
  │ │standardizate cum ar fi con- │ │ │ │ │
  │ │tainerele vor respecta dimen- │ │ │ │ │
  │ │siunile precizate la punctele │ │ │ │ │
  │ │1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.5. │Toate autovehiculele sau │ │ │ │ │
  │ │ansamblurile de vehicule │ │ │ │ │
  │ │trebuie să aibă posibilitatea │ │ │ │ │
  │ │de a întoarce într-un cerc cu │ │ │ │ │
  │ │o raza exterioară de 12,5 m │ │ │ │ │
  │ │şi o raza interioară de 5,3m │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.6. │Distanta maxima între axa │ │ │ │ │
  │ │pivotului de cuplare al │ │ │ │ │
  │ │semiremorcii şi partea din │ │ │ │ │
  │ │spate a semiremorcii │ 12,00m│ 12,00m│ 12,00m│ 12,00m│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.7. │Distanta maxima masurata para-│ │ │ │ │
  │ │lel cu axa longitudinala a │ │ │ │ │
  │ │trenului rutier din punctul │ │ │ │ │
  │ │extern aflat cel mai în faţa │ │ │ │ │
  │ │al zonei de încărcare din │ │ │ │ │
  │ │spatele cabinei, până la │ │ │ │ │
  │ │punctul cel mai din spate al │ │ │ │ │
  │ │remorcii din ansamblu, minus │ │ │ │ │
  │ │distanta dintre partea din │ │ │ │ │
  │ │spate a autovehiculului şi │ │ │ │ │
  │ │partea din faţa a remorcii │ 15,65m│ 15,65m│ 15,65m│ 15,65m│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │1.8. │Distanta maxima masurata para-│ │ │ │ │
  │ │lel cu axa longitudinala a │ │ │ │ │
  │ │trenului rutier din punctul │ │ │ │ │
  │ │extern aflat cel mai în faţa │ │ │ │ │
  │ │al zonei de încărcare din │ │ │ │ │
  │ │spatele cabinei până la │ │ │ │ │
  │ │punctul cel mai din spate al │ │ │ │ │
  │ │remorcii din ansamblu │ 16,40m│ 16,40m│ 16,40m│ 16,40m│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2. │MASA TOTALĂ MAXIMA ADMISĂ A │ │ │ │ │
  │ │VEHICULULUI (în tone) │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.1. │Vehicule care fac parte dintr-│ │ │ │ │
  │ │un ansamblu de vehicule │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.1.1. │Remorca cu doua osii │ 18t│ 17t│ 17t│ 16t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.1.2. │Remorca cu trei osii │ 24t│ 22t│ 22t│ 20t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2. │Ansamblu de vehicule │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.1 │Trenuri rutiere cu cinci sau │ │ │ │ │
  │ │şase osii │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ (a)│Autovehicule cu doua osii şi │ │ │ │ │
  │ │remorci cu trei osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ (b)│Autovehicule cu trei osii şi │ │ │ │ │
  │ │remorci cu doua sau trei osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.2. │Vehicule articulate cu cinci │ │ │ │ │
  │ │sau şase osii │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ (a)│Autovehicule cu doua osii şi │ │ │ │ │
  │ │semiremorca cu trei osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ (b)│Autovehicul cu trei osii şi │ │ │ │ │
  │ │semiremorca cu doua sau trei │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│
  │ │osii │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ (c)│Autovehicul cu trei osii cu │ │ │ │ │
  │ │semiremorca cu doua sau trei │ │ │ │ │
  │ │osii care transporta un con- │ │ │ │ │
  │ │tainer ISO de 12 m (40 de │ │ │ │ │
  │ │picioare) într-o operaţiune de│ │ │ │ │
  │ │transport combinat │ 44t│ 42t│ 40t│ 40t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.3. │Trenuri rutiere cu patru osii │ │ │ │ │
  │ │compuse dintr-un autovehicul │ │ │ │ │
  │ │cu doua osii şi o remorca cu │ │ │ │ │
  │ │doua osii │ 36t│ 36t│ 36t│ 34t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.4. │Vehicule articulate cu patru │ │ │ │ │
  │ │osii compuse dintr-un auto- │ │ │ │ │
  │ │vehicul cu doua osii şi o │ │ │ │ │
  │ │semiremorca cu doua osii, dacă│ │ │ │ │
  │ │distanta (d) dintre osiile │ │ │ │ │
  │ │semiremorcii este de: │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.4.1. │1,3m sau ce mult 1,8m │ 36t│ 36t│ 36t│ 34t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.4.2. │Mai mare de 1,8m │ 36t*│ 36t│ 36t│ 34t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.5. │Vehicule articulate cu patru │ │ │ │ │
  │ │osii compuse din autovehicul │ │ │ │ │
  │ │cu trei osii şi semiremorca │ │ │ │ │
  │ │cu o osie │ 34t│ 34t│ 34t│ 32t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.6. │Tren rutier compus din auto- │ │ │ │ │
  │ │vehicul cu doua osii şi re- │ │ │ │ │
  │ │morca cu o osie │ 30t│ 30t│ 30t│ 28t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.2.7. │Vehicule articulate compuse │ │ │ │ │
  │ │din autovehicule cu doua osii │ │ │ │ │
  │ │şi semiremorca cu o osie │ 30t│ 30t│ 30t│ 28t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.3. │Autovehicule │ │ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.3.1. │Autovehicule cu doua osii │ 17t│ 17t│ 16t│ 16t│
  │ │ │ 18t***│ │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.3.2. │Autovehicule cu trei osii │24t sau │22t sau │ 22 │ 22t│
  │ │ │26t** │24t** │ │ │
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.3.3. │Autovehicule cu patru osii │30t sau │ │ │ │
  │ │din care doua osii de direcţie│32t** │30 │ 30 │ 28t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.3.4. │Autovehicule cu mai mult de │ │ │ │ │
  │ │patru osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│
  ├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │2.4. │Autobuze articulate cu trei │ │ │ │ │
  │ │osii │ 28t│ 28t│ 26t│ 26t│
  ├───────┬───┴──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
  │3. │MASA MAXIMA ADMISĂ PE OSII (în tone) │
  ├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3.1. │Osia simpla │
  │ ├──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤
  │ │Osia simpla nemotoare │10 t │ 10 t │ 8 t │ 7,5 t │
  ├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤
  │3.2. Osia dubla (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor │
  │ Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:│
  ├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤
  │3.2.1. │Sub 1 m (d < 1,0) │ 11 t │ 11 t │ 11 t │ 11 t │
  ├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
  │3.2.2. │Între 1 şi cel mult 1,3 m │ 16 t │ 16 t │ 15 t │ 14 t │
  │ │(1,0 ≤ d < 1,3) │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │Peste 1,3 şi cel mult 1,8 m │ 17 t │ 17 t │ 16 t │ 15 t │
  │3.2.3. │(1,3 ≤ d < 1,8) │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
  │3.2.4. │1,8 m sau mai mare (1,8≤d) │ 18 t │ 17 t │ 16 t │ 15 t │
  │ │ │20t*** │ │ │ │
  ├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤
  │3.3. Osia tripla (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor │
  │ Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:│
  ├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤
  │3.3.1. │1,3 m sau mai mica (d≤1,3) │ 21 t │ 21 t │ 19 t │ 16,5 t │
  ├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
  │3.3.2. │Între 1,3 m şi 1,4 m │ 22 sau│ 22 t │ 20 t │ 18 t │
  │ │(1,3 < d ≤ 1,4) │24t*** │ │ │ │
  ├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤
  │3.4. Osia simpla motoare a autovehiculelor │
  ├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤
  │ │Osia motoare a vehiculelor la care│10t sau│ │ │ │
  │3.4.1. │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t │
  │ │ 2.2.1. şi 2.2.2. │ *** │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
  │ │Osia motoare a vehiculelor la care│10t sau│ │ │ │
  │ │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t │
  │3.4.2. │2.2.3., 2.2.4.,2.2.5.,2.2.6, 2.2.7│ *** │ │ │ │
  ├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤
  │3.5. Osiile tandem ale autovehiculelor │
  │ Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:│
  ├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤
  │3.5.1. │Sub 1 m (d < 1,0) │10t sau│ 10 t │ 10 t │ 10 t │
  │ │ │11,5 t │ │ │ │
  │ │ │ ***) │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
  │3.5.2. │Peste 1 m sau cel mult 1,3 m │15t sau│ 15 t │14t sau │ 13 t │
  │ │(1,0 ≤ d < 1,3) │16 t***│ │15 t*** │ │
  ├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤
  │3.5.3. │Peste 1,3 sau cel mult 1,8 m │18t sau│17 t sau│ 16 t │ 15 t │
  │ │(1,3 ≤ d < 1,8) │19 t***│18t*** │ │ │
  └───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┘
  Notă *) Plus o limita de 2 tone, atunci când masa maxima admisă a vehiculului motor este de 18 tone, masa maxima admisă a osiei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi osia motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia. Notă **) Se aplica în cazul în care osia motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia ori în cazul în care fiecare osie motoare este prevăzută cu roti jumelate şi masa maxima a fiecărei osii nu depăşeşte 9,5 tone. Notă ***) Se aplica în cazul în care osia este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
  NOTĂ:
  1) E.R. - drum european reabilitat - cuprinde autostrazile, drumurile expres şi alte drumuri, pe măsura reabilitării lor.
  2) Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua osii având între ele o distanta de cel mult 1,8 m. La mase inegale pe osii masa pe osia cea mai încărcată ce face parte din tandem nu trebuie să depăşească masa maxima admisă pe osia simpla, pentru categoria de drum respectiva.
  Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei osii având între ele distanta de cel mult 1,4 m, iar masa pe doua osii alăturate făcând parte din tridem nu trebuie să depăşească masa maxima admisă pe osia dubla (cu aceeaşi distanta între osii) pentru categoria de drum respectiva.
  Pentru osii multiple constituite din mai mult de trei osii alăturate masa pe orice grup de osii alăturate nu trebuie să depăşească masa admisă pe osia astfel constituită (în funcţie de distanta dintre osii) pentru categoria de drum respectiva.
  ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR

  Pentru toate vehiculele
  Masa suportată de osia motoare sau de osiile motoare ale unui vehicul sau ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu incarcatura a vehiculului sau a ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.
  Trenuri rutiere
  Distanta dintre osia din spate a unui autovehicul şi osia din faţa a remorcii va fi de cel puţin 3 m.
  Masa maxima admisă în funcţie de ampatament
  Masa maxima admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu patru osii nu poate depăşi de cinci ori distanta, exprimată în metri, dintre axele osiilor extreme ale vehiculului.
  Semiremorci
  Distanta masurata în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontala a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m.
  ────────────