LEGE nr. 452 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. După articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - Pensiile existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor recalcula în termen de 6 luni."
  2. La articolul 12, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
  "(4) Casa de Asigurări a Avocaţilor este instituţie autonomă de interes public cu personalitate juridică.
  (5) Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor, constituite în condiţiile prevăzute de lege, au personalitate juridică, cu buget şi patrimoniu propriu."
  3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Prin lege, în cuprinsul prezentului act normativ, se înţelege Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările ulterioare, şi prezenta ordonanţă de urgenţă."
  4. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - (1) Între sistemul de pensii al avocaţilor şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca, în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru pensiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) şi e).
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pensia, în sistemul de pensii al avocaţilor, se stabileşte numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.
  (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, care constituie stagiu de cotizare atât în sistemul public de pensii, cat şi în sistemul de pensii al avocaţilor, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme."
  5. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(3) Dispoziţiile tranzitorii privind recalcularea pensiilor aflate în plata, potrivit art. 10^1, precum şi cele privind acordarea pensiei de retragere anticipata din profesie vor fi prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.
  (4) Pentru pensiile stabilite sau cuvenite până la data de 1 aprilie 2001, decontările reciproce dintre Casa de Asigurări a Avocaţilor şi celelalte sisteme de pensii se sting în anul bugetar 2001."


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iulie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ---------