ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 7 noiembrie 2002
privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, societatea de turism balnear şi de recuperare este acea societate comercială constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prestează cumulat servicii de cazare, alimentaţie publică, tratament balnear şi de recuperare, folosind factori naturali de cura şi agenţi fizici terapeutici, denumita în continuare societate.
  (2) Societatea poate desfăşura şi alte activităţi prevăzute în actul constitutiv.
  (3) Pentru prestarea serviciilor de tratament balnear şi de recuperare societatea poate să angajeze personal medical şi paramedical sau sa încheie contracte de parteneriat cu următoarele structuri medicale:
  a) Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie Bucureşti;
  b) unităţi sanitare cu personalitate juridică din subordinea direcţiilor de sănătate publică, precum: spitale de recuperare, sanatorii balneare şi de recuperare, secţii de profil din spitale, centre medicale balneare şi de recuperare, ambulatorii de recuperare-reabilitare din staţiunile balneoclimatice;
  c) cabinete medicale de specialitate;
  d) unităţi sanitare de profil din subordinea altor ministere sau instituţii, autorizate şi acreditate conform legii.


  Articolul 2

  În vederea realizării obiectului de activitate societatea trebuie să deţină în proprietate sau în folosinţă structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, de alimentaţie publică, tratament balnear şi de recuperare.


  Articolul 3

  Când societatea încheie direct contracte de prestări de servicii turistice şi de tratament balnear şi de recuperare cu beneficiari interni şi externi, inclusiv cu casele de asigurări de sănătate şi cu alte structuri de asigurări sociale legal constituite, din ţara şi din străinătate, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) structura de primire turistica cu funcţiuni de tratament balnear şi de recuperare aflată în proprietatea sau, după caz, în folosinţă societăţii îndeplineşte criteriile de funcţionare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru ambulatoriul de specialitate;
  b) societatea are în mod obligatoriu un director medical, de profesie medic, care va coordona activitatea bazei de tratament.


  Articolul 4

  Acreditarea şi controlul bazelor de tratament din cadrul societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare se realizează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  Articolul 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul turismului,
  Alin Burcea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Bucureşti, 7 noiembrie 2002.
  Nr. 152.
  -----------