ORDIN nr. 858 din 17 septembrie 2003
pentru aprobarea modelului Raportului standard de evaluare a calităţii produselor medicamentoase
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatura medicală nr. MB 3.350 din 3 septembrie 2003,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul Raportului standard de evaluare a calităţii produselor medicamentoase, potrivit anexei la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţionala a Medicamentului, persoanele fizice şi juridice interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Începând cu data publicării prezentului ordin toate prevederile contrare se abroga.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Beuran
  Bucureşti, 17 septembrie 2003.
  Nr. 858.


  Anexa
  RAPORT STANDARD
  de evaluare a calităţii produselor medicamentoase
    Denumirea comercială a produsului:
    Forma farmaceutică, concentraţia:
    Denumirea substanţei active:
    Producător:
    I.A.DATE ADMINISTRATIVEpunctaj
    1.Cerere de autorizare de punere pe piaţă  
    2.Certificatul produsului medicamentos în format OMS completat la toate rubricile şi cu anexe  
    - număr, data:    
    - instituţia emitentă:    
    - valabilitate:    
    sau  
    3.Certificat GMP  
    - număr, data:    
    - instituţia emitentă:    
    - valabilitate:    
    Autorizaţia de punere pe piaţă din:  
    - ţara de origine:    
    - număr, data:    
    - instituţia emitentă:    
    - valabilitate    
    sau alte două ţări din UE1) sau o ţară membră a ICH2):  
    4.Autorizaţie de funcţionare PR3)  
    - număr, data:    
    - instituţia emitentă:    
    - valabilitate:    
    I.B.1Rezumatul caracteristicilor produsului  
      - în limba română:  
    - în engleză/franceză:  
    I.B.2.1Prospectul  
      - în limba română:  
    - în engleză/franceză:  
    I.B.2.2Propunere de ambalare şi etichetare  
         
    I.C.RAPORTUL EXPERTULUI ASUPRA DOCUMENTAŢIEI CHIMICO-FARMACEUTICE ŞI BIOLOGICE1.00
    I.C.1Evaluarea critică asupra:0.70
      - compoziţiei produsului0.05
    - dezvoltării farmaceutice0.05
    - stereoizomerismului0.05
    - metodei de preparare0.05
    - validării procesului0.05
    - controlului s.a. prevăzute în farmacopee0.05
    - controlului s.a. neprevăzute în farmacopee0.05
    - excipienţilor0.05
    - materialului pentru ambalajul primar0.05
    - testelor de control pentru produşii intermediari0.05
    - testelor de control pentru produsul finit0.05
    - stabilităţii substanţei active0.05
    - stabilităţii produsului finit0.05
    - alte informaţii0.05
       
    I.C.2Partea tabulară0.20
         
    I.C.3Informaţii asupra calificării şi experienţei expertului0.10
         
    Opinia evaluatorului despre calitatea raportului expertului
     
    II.DOCUMENTAŢIA CHIMICO-FARMACEUTICĂ ŞI BIOLOGICĂ2.00
    II.ACompoziţie  
    II.A.1Compoziţia produsului medicamentos0.20
      ComponentaCantitateFuncţia în formulareReferinţa privind calitatea
           
           
           
           
           
    II.A.2Recipient0.20
         
    II.A.3Formula folosită în studiile clinice0.10
      - identică cu formula produsului comercial  
    - diferită de formula produsului comercial  
    II.A.4Dezvoltarea farmaceutică1.50
      - explicarea alegerii formulei0.20
    - explicarea alegerii procesului de fabricaţie0.20
    - comentarii asupra:- substanţei active0.20
    - excipienţilor0.20
    - produsului finit0.20
    - eventuala utilizare a supradozării0.05
    - explicarea alegerii materialelor de ambalare- posibilitatea sorbţiei componentelor de către container0.20
    - posibilitatea cedării unor componente din materialul de ambalare
    - aspecte specifice pentru alte forme dozate0.25
    Opinia evaluatorului despre modul de prezentare a dezvoltării farmaceutice
     
    II.BMETODA DE PREPARARE3.00
    II.B.1Formula de fabricaţie (inclusiv detalii despre mărimea seriei)0.30
         
    II.B.2Procesul de fabricaţie1.70
      - metoda de fabricaţie1.00
    - lista echipamentelor0.10
    - control interfazic0.50
    - schema de fabricaţie0.10
    II.B.3Validarea procesului tehnologic1.00
      - validare retrospectivă (minimum 10 serii)  
    sau  
    - validare prospectivă (minimum 3 serii)  
    Opinia evaluatorului despre metoda de preparare
       
    II.CCONTROLUL MATERIILOR PRIME4.00
    II.C.1Substanţa/substanţele activă/active2.00
      - producătorul substanţei active0.10
    II.C.1.1Specificaţii şi teste de rutină0.50
    II.C.1.1.1Substanţa activă descrisă în farmacopee0.40
      - existenţa certificatului de conformitate cu FE4)0.70
    - prezentarea parametrilor suplimentari, dacă este cazul0.20
      sau  
    II.C.1.1.2 şi II.C.1.2.Substanţa activă nedescrisă în farmacopee şi substanţa activă descrisă în farmacopee dar fără certificat de conformitate cu FE4)  
      Existenţa DMF5)-ului sau date ştiinţifice1.30
    - nomenclatură0.05
    - descriere0.05
    - fabricaţie0.20
    - controlul de calitate în timpul fabricaţiei0.20
    - dezvoltarea chimică0.20
    - impurităţi0.20
    - validarea metodelor de analiză0.20
    - studii de stabilitate0.20
    - serii analizate0.00
    - discutarea diferenţelor, dacă există, între nivelele de impurităţi din seriile utilizate în studiile pre-clinice, clinice şi seriile de producţie0.00
      Buletine de analiză0.10
    II.C.2Excipienţi1.00
      - menţionarea producătorilor0.00
    II.C.2.1Specificaţii şi teste de rutină  
      - excipienţi descrişi în farmacopee0.70
    sau  
    - excipienţi nedescrişi în farmacopee- caracteristici fizice0.05
    - teste de identificare0.15
    - teste de puritate cu limite pentru impurităţi definite0.15
    - teste fizice0.15
    - teste chimice0.15
    - alte teste0.05
    II.C.2.2Date ştiinţifice - pentru excipienţi folosiţi pentru prima dată la fabricaţia produselor medicamentoase0.20
         
      Buletine de analiză0.10
    II.C.3Materiale de ambalare (ambalaj primar)1.00
      - declararea producătorului6)0.10
    II.C.3.1Specificaţii şi teste de rutină0.50
      - tip material0.10
    - elementele containerului (denumire, descriere, dimensiuni)0.10
    - schiţa containerului0.15
    - specificaţii de calitate şi proceduri de testare0.15
    II.C.3.2Date ştiinţifice0.30
      - certificat de conformitate pentru materialul de execuţie a containerului sau alte tipuri de documente0.15
    - compoziţia materialului6) (cu eventuali aditivi)0.15
      Buletine de analiză0.10
      Opinia evaluatorului asupra controlului materiilor prime
     
    II.DCONTROLUL PRODUŞILOR INTERMEDIARI (dacă este cazul)0.20
    II.ECONTROLUL PRODUSULUI FINIT5.00
    II.E.1Specificaţii şi teste de rutină pentru produsul finit  
    II.E.1.1Specificaţiile produsului şi testele la eliberare2.25
      a) Parametri de calitate referitori la:- forma farmaceutică0.40
    - compoziţia chimică- substanţa activă (I7, D8)0.25
    - excipienţi- conservant (I7, D8)0.25
    - edulcorant (I7)
    - colorant (I7)
    - alţi excipienţi (I7)
    - puritate chimică- produşi înrudiţi0.50
    - produşi de degradare
    - siguranţa produsului- sterilitate0.30
    - contaminare microbiană
    - endotoxine bacteriene
    - impurităţi pirogene
    - toleranţa locală
    b) Limite de admisibi- litate- conform prevederilor farmacopeelor0.30
    - conform unor prevederi speciale
      c) Metodologie de control1.45
      - principiul metodei0.60
    - formula de calcul0.40
    - echipamentul folosit0.15
    - spectru anexat0.10
    - cromatograma de referinţă anexată0.20
      d) Validare analitică1.00
        - protocol experimental0.30
    - rezultate0.30
    - spectre, cromatograme de referinţă0.10
    - interpretarea rezultatelor0.30
      Buletine de analiză0.15
      Analiza seriilor0.15
    Opinia evaluatorului referitoare la controlul produsului finit
     
    II.F.TESTAREA STABILITĂŢII4.80
    II.F.1Testarea stabilităţii substanţei active1.50
      - producătorul substanţei active0.05
    - locul de producţie0.05
    - varianta/variantele de sinteză0.05
    - seriile testate- număr0.05
    - tip (industrial, pilot, experimental)0.05
    - ambalaj0.05
    - metodologia de testare- în condiţii de stress0.10
    - în condiţii accelerate0.15
    - pe termen lung0.15
    - testarea fotostabilităţii0.10
    - specificaţia de calitate   0.10
    - procedurile analitice de testare- tipul de metodă0.15
    - validarea0.15
    - rezultatele testelor   0.10
    - concluziile producătorului- condiţiile de depozitare pentru perioada de valabilitate0.05
    - termen de valabilitate şi/sau termen de retestare propus0.05
      - studii de stabilitate în curs de desfăşurare0.10
         
    II.F.2TESTAREA STABILITĂŢII PRODUSULUI FINIT3.30
      - seriile testate- număr0.05
    - tip (industrial, pilot, experimental)0.10
    - ambalaj0.05
    - loc de producţie pentru produsul finit0.05
    - declararea producătorului substanţei active, a calităţii acesteia şi, după caz, a variantei de sinteză0.10
    - metodologia de testare- în condiţii accelerate0.25
    - pe termen lung0.40
    - testarea fotostabilităţii0.10
    - procedurile analitice de testare- descriere0.35
    - validare0.40
    - rezultatele testelor, cromatograme şi/sau spectre justificative0.40
    - concluziile producătorului- specificaţia de calitate pentru perioada de valabilitate propusă0.50
    - condiţiile de depozitare pentru perioada de valabilitate0.10
    - termen de valabilitate propus0.10
    - studii de stabilitate în curs de desfăşurare0.20
    - studii de stabilitate pentru soluţia reconstituită şi/sau diluată (dacă este cazul)  
    - metodologie de testare0.10
    - concluziile producătorului- termen de valabilitate propus0.05
    - condiţiile de depozitare pentru perioada de valabilitate
    sau
    - studii de stabilitate după prima deschidere (dacă este cazul)  
    - metodologie de testare0.10
    - concluziile producătorului- termen de valabilitate propus0.05
    - condiţiile de depozitare pentru perioada de valabilitate
    Opinia evaluatorului în legătură cu testarea stabilităţii
     
    CONCLUZIE PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DEPUSE
       


      NOTĂ:
      1. Punctaj maxim: 20 puncte
      2. Punctaj minim pentru aprobarea autorizaţiei de punere pe piaţa:
         19 puncte
      3. Punctaj pentru solicitare de completări: 12.0 - 18.9 puncte
      4. Punctaj pentru respingerea autorizaţiei de punere pe piaţa:
         <12 puncte
      5. În situaţia în care un capitol sau subcapitol nu se aplică se punctează
         cu punctajul maxim.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *1)UE = Uniunea Europeană
      *2)ICH = Internaţional Conference on Harmonization (Conferinţa
               Internationala pentru Armonizare)
      *3)PR = produse româneşti
      *4)FE = Farmacopeea Europeană
      *5)DMF = Drug Master File
      *6) obligatorie numai pentru ambalaje din plastic pentru preparate
          oftalmice şi injectabile
      *7)I = identificare
      *8)D = dozare

  -------------