ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008pentru modificarea și completarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.822/2004 și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 394/2004
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR
 • Nr. 269 din 4 martie 2008
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Nr. 431 din 31 martie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2008
  În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
  având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4/2007 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 12 - Fizica construcțiilor și cerințe funcționale pentru construcții,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. d) și ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.822/2004 și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 394/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și ale art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și ministrul internelor și reformei administrative emit următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.822/2004 și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 23^1
  (1) La elaborarea documentațiilor tehnice de proiectare, proiectanții sunt obligați să înscrie în proiectul tehnic clasa de reacție la foc a produselor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, și, informativ, clasa de combustibilitate, în funcție de utilizarea finală preconizată.(2) Clasele de combustibilitate definite în «Normativul de siguranță la foc a construcțiilor», indicativ P118-1999, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 7/1999, editat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor București din coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, se înlocuiesc cu clasele de reacție la foc, în funcție de utilizarea finală preconizată a materialului sau a elementului de construcție.(3) Clasele de combustibilitate prevăzute în alte reglementări specifice au caracter informativ și se înlocuiesc, în mod obligatoriu, cu clasele de reacție la foc.
  2. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25

  Tabelele nr. 1-8 și anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  3. După tabelul nr. 7 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 8 "Înlocuirea claselor de combustibilitate cu clase de reacție la foc", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David


  ANEXĂ

  Tabelul nr. 8
  ÎNLOCUIREA CLASELOR DE COMBUSTIBILITATE CU CLASE DE REACȚIE LA FOC

  Clasa de combustibilitate

  Clasa de reacție la foc

  C0 (CA1)

  A1

  -

  A2

  s1, d0

  C1 (CA2a)

  A2

  s1, d1

  s2, d0

  s2, d1

  s3, d0

  s3, d1

  B

  s1, d0

  s1, d1

  s2, d0

  s2, d1

  s3, d0

  s3, d1

  C2 (CA2b)

  C

  s1, d0

  s1, d1

  s2, d0

  s2, d1

  s3, d0

  s3, d1

  C3 (CA2c)

  D

  s1, d0

  s1, d1

  s2, d0

  s2, d1

  s3, d0

  s3, d1

  C4 (CA2d)

  A2

  s1, d2

  s2, d2

  s3, d2

  B

  s1, d2

  s2, d2

  s3, d2

  C

  s1, d2

  s2, d2

  s3, d2

  D

  s1, d2

  s2, d2

  s3, d2

  E

  d2

  F

  -

  NOTĂ: 1. Clasa de combustibilitate a produsului se înlocuiește în funcție de utilizarea finală preconizată cu una dintre clasele de reacție la foc din tabel.
  2. La înlocuirea claselor de combustibilitate cu clasele de reacție la foc se va avea în vedere adoptarea nivelurilor de performanță pentru emisia de fum și picături/particule arzânde corespunzător utilizării preconizate/finale a produsului, conform precizărilor din tabelul nr. 2 din prezentul regulament.

  -----