LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
(actualizată până la data de 25 iulie 2005*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale

  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  (1) Prin prezenta lege se înfiinţează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în cadrul Ministerului Public, ca structură specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin reorganizarea Secţiei de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog şi a structurilor sale teritoriale.
  (2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României, prin procurori specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi a terorismului.
  (3) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este condusă de un procuror-şef şi este coordonată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.


  Articolul 2

  (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism are următoarele atribuţii:
  a) efectuarea urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute în prezenta lege în condiţiile Codului de procedură penală şi ale legilor speciale:
  b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară aflaţi în coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  c) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile care sunt, potrivit art. 12, în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  d) studierea cauzelor care generează săvârşirea infracţiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, macrocriminalitate economico-financiară, criminalitate informatică şi terorism şi a condiţiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale în acest domeniu;
  e) constituirea şi actualizarea bazei de date vizând infracţiunile ce sunt date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
  f) exercitarea altor atribuţii prevăzute de Codul de procedură penală şi de legile speciale.
  (2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa sa.


  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Articolul 3

  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este condusă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror-şef, ajutat de un procuror-şef adjunct.


  Articolul 4

  (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este organizată în următoarele servicii, conduse de procurori-şefi:
  a) serviciul de combatere a criminalităţii organizate;
  b) serviciul de combatere a traficului de droguri;
  c) serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare;
  d) serviciul de combatere a criminalităţii informatice;
  e) serviciul de combatere a infracţiunilor de terorism.
  (2) În cadrul serviciilor se pot organiza birouri conduse de procurori-şefi, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la propunerea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (3) În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se înfiinţează un birou pentru studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează săvârşirea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, subordonat direct procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Articolul 5

  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se încadrează cu procurori, specialişti în domeniul prelucrării şi valorificării informaţiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, precum şi cu personal auxiliar de specialitate şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.


  Articolul 6

  (1) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel se înfiinţează servicii ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale se înfiinţează birouri.
  (2) Serviciile şi birourile Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt conduse de procurori-şefi.
  (3) Procurorul-şef al biroului de la nivelul parchetului de pe lângă tribunal se subordonează procurorului-şef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie funcţionează.
  (4) Procurorul-şef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel se subordonează procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (5) Numărul procurorilor încadraţi în serviciile prevăzute la alin. (1) este stabilit de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la propunerea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru fiecare serviciu, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat.


  Articolul 7

  Procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii cu funcţie de conducere, precum şi ceilalţi procurori din cadrul acesteia sunt numiţi, promovaţi, transferaţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.


  Articolul 9

  (1) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară anume desemnaţi potrivit art. 27 efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub directa supraveghere şi controlul nemijlocit al acestora.
  (2) Dispoziţiile procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1). Actele întocmite de ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.


  Articolul 10

  (1) În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt numiţi, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la propunerea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu avizul miniştrilor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul prelucrării şi valorificării informaţiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.
  (2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii centrale, sub directa conducere a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
  (3) Constatarea tehnico-ştiinţifică efectuată din dispoziţia scrisă a procurorului de către specialiştii prevăzuţi la alin. (1) poate constitui mijloc de proba, în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. IX, Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (4) Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private române sau străine, organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi, potrivit legii.
  -------------
  Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. IX, Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.


  Articolul 11

  Funcţia de procuror sau de specialist în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.


  Capitolul III Competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  Articolul 12

  (1) Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism următoarele infracţiuni prevăzute în Codul penal şi în legi speciale, cu excepţia celor date în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie: art. 189 alin. 4, 5 şi 6 din Codul penal, art. 215 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, art. 279, 279^1, 280, 282, 284 din Codul penal, infracţiuni contra siguranţei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal şi cele prevăzute în legi speciale, Legea nr. 39/2003
  privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, Legea nr. 678/2001
  privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001
  privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001
  privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002
  , dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 141/1997
  privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 656/2002
  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, Legea nr. 143/2000
  privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 300/2002
  privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 2/1998
  privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 111/1996
  privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 535/2004
  privind prevenirea şi combaterea terorismului, Legea nr. 161/2003
  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare - titlul III referitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002
  privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare, infracţiunile prevăzute de Legea nr. 87/1994
  pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările ulterioare, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 de euro, şi de Legea nr. 297/2004
  privind piaţa de capital.
  (2) Faptele prevăzute la alin. (1), când sunt săvârşite de militari activi, sunt cercetate de Parchetul militar şi judecate de instanţa militară competentă, în condiţiile legii.
  (3) Sunt de competenţa structurii centrale infracţiunile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, în una dintre următoarele condiţii:
  a) prin activitatea lor pot aduce atingere siguranţei naţionale a României;
  b) activitatea infracţională s-a desfăşurat sau şi-a produs rezultatul în circumscripţia mai multor curţi de apel;
  c) s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro;
  d) există pericolul producerii ori s-a cauzat o tulburare importantă a relaţiilor sociale la nivelul unei colectivităţi.
  (4) Sunt de competenţa serviciilor teritoriale următoarele infracţiuni:
  a) infracţiunile contra siguranţei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal;
  b) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004
  ;
  c) infracţiunile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, dacă activitatea infracţională s-a desfăşurat sau şi-a produs rezultatul în mai multe judeţe din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul a 500.000 euro.
  (5) Sunt de competenţa birourilor teritoriale toate celelalte infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (1).
  (6) Procurorul care efectuează urmărirea penală în condiţiile alin. (3), (4) şi (5) sesizează instanţa competentă potrivit titlului II cap. I din Codul de procedură penală.
  (7) Procurorii specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1).
  (8) Pentru infracţiunile prevăzute în alin. (1), săvârşite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, anume desemnaţi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  -----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005.


  Capitolul IV Dispoziţii procedurale

  Dispoziţii procedurale

  Articolul 13

  (1) Persoanele cu atribuţii de conducere sau de control sunt obligate să sesizeze Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă că s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.
  (3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune de îndată la dispoziţie Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism toate datele şi informaţiile deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 12.
  (4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie toate datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.
  (5) În cazul dispunerii sau efectuării de acte premergătoare pentru infracţiunile contra siguranţei naţionale şi pentru infracţiunile de terorism, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism încunoştinţează organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, potrivit competenţelor legale ale acestora şi, după caz, solicită sprijinul de specialitate al acestora.
  (6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(5) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.


  Articolul 14

  (1) Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti constată că infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aceştia au obligaţia de a înainta de îndată dosarul procurorului competent.
  (2) Dacă în cursul efectuării activităţilor specifice de investigare organele de poliţie constată că fapta care formează obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, acestea au obligaţia de a înainta de îndată lucrarea procurorului competent.


  Articolul 15

  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este autorizată să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor privitoare la infracţiunile date în competenţa sa, în condiţiile legii. Orice date şi informaţii ce excedează competenţei se transmit autorităţilor abilitate prin lege.


  Articolul 16

  (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, pot fi dispuse următoarele măsuri:
  a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora;
  b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor;
  c) accesul la sisteme informatice.
  (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonanţă motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maximă a măsurii dispuse este de 4 luni.
  (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispoziţiilor art. 91^1-91^6 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.
  (4) Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot dispune să li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 17

  (1) În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificaţi prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care există presupunerea că au săvârşit o infracţiune, investigatori sub acoperire sau colaboratori şi informatori ai poliţiei judiciare, în condiţiile prevăzute de art. 224^1-224^4 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.
  (2) Investigatorii sub acoperire sunt ofiţeri sau agenţi de poliţie judiciară special desemnaţi în acest scop şi pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului anume desemnat de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (3) Dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea şi prevenirea criminalităţii organizate se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 18

  Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.


  Articolul 19

  Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a procurorului anume desemnat de acesta, în condiţiile legii.


  Articolul 20

  (1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor şi birourilor teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt confirmate de procurorii şefi ai acestor servicii ori birouri.
  (2) Rechizitoriile întocmite de procurorii şefi ai birourilor teritoriale sunt confirmate de procurorii şefi ai serviciilor teritoriale.
  (3) Rechizitoriile întocmite de procurorii şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi de procurorii din cadrul structurii centrale a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt confirmate de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  (4) Conflictul de competenţă ivit între structurile din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se soluţionează de către procurorul şef al direcţiei.
  -----------
  Alin. (4) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005.
  (5) Conflictul de competenţă ivit între Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi celelalte structuri din cadrul Ministerului Public se soluţionează de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  -----------
  Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005.


  Articolul 21

  Dispoziţiile din Codul de procedură penală şi dispoziţiile procedurale din legile speciale se aplică în mod corespunzător şi în cauzele atribuite prin prezenta lege în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Capitolul V Cooperare internaţională

  Cooperare internaţională

  Articolul 22

  În vederea consultării reciproce cu organisme similare din alte ţări, în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al schimbului de date şi informaţii cu privire la cercetarea acestor infracţiuni, se constituie un birou de asistenţă judiciară internaţională, care funcţionează în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în subordonarea directă a procurorului-şef.


  Capitolul VI Dispoziţii finale

  Dispoziţii finale

  Articolul 23

  (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează cu următorul număr total de posturi:
  a) 230 de posturi de procuror;
  b) 40 de posturi de specialişti;
  c) 200 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi administrativ.
  -----------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005.
  (2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) include necesarul pentru structurile teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Articolul 24

  (1) Conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite pentru magistraţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în alte acte normative, precum şi în prezenta lege. Aceştia sunt salarizaţi potrivit cap. A nr. crt. 1-11 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003.
  (2) Procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este asimilat din punct de vedere al salarizării funcţiei de consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar procurorul-şef ajunct este asimilat procurorului şef de secţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (3) Specialiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de drepturile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în prezenta lege. Salariul de bază al specialiştilor se stabileşte potrivit cap. A nr. crt. 29 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003.
  (4) Personalul prevăzut la alin. (1), cel prevăzut la cap. A nr. crt. 1-4 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, procurorii şi judecătorii care participă la judecarea cauzelor în care urmărirea penală a fost efectuată de procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de un spor de 40% la indemnizaţia de încadrare brută lunară, iar personalul prevăzut la alin. (3) beneficiază de un spor de 30% la indemnizaţia de încadrare brută lunară.
  (5) Magistraţii şi personalul prevăzut la alin. (3) care beneficiază de sporul de 40% sau, după caz, de 30% pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele de corupţie şi pentru participarea la judecarea acestor cauze nu pot beneficia şi de sporurile prevăzute la alin. (4).
  (6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (7) Sporurile prevăzute la alin. (4) se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2005.
  (8) Modul de acordare a sporurilor la indemnizaţiile de încadrare brute lunare prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
  -----------
  Alin. (8) al art. 24 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005.


  Articolul 25

  (1) În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcţionează Centrul de Aplicaţii Operaţionale al Procurorilor.
  (2) În acest scop, prin hotărâre a Guvernului va fi atribuit Ministerului Public sediul necesar funcţionării Centrului de Aplicaţii Operaţionale al Procurorilor.


  Articolul 26

  Dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se aplică în mod corespunzător şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Articolul 27

  Ministrul administraţiei şi internelor, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, va desemna ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară care îşi vor desfăşura activitatea sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Articolul 28

  Cauzele aflate pe rolul Secţiei de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog trec în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.


  Articolul 29

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va propune modificarea şi completarea regulamentului parchetelor, în condiţiile legii.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 17 noiembrie 2004.
  Nr. 508.
  ------------