METODOLOGIE din 10 februarie 2023de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2023
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 619 din 10 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2023.


  Articolul 1

  Proiectele finanțate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, denumită în continuare Autoritatea finanțatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu această destinație prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sunt menite să determine creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și vor respecta prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) Pot primi fonduri necesare finanțării proiectelor organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități.(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alte organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități.


  Articolul 3
  (1) Sunt finanțate proiecte ce corespund următoarelor obiective specifice, stabilite de Autoritatea finanțatoare:
  Obiectiv specific 1 - Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la activități culturale;
  Obiectiv specific 2 - Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la activități sportive și de recreere și turism;
  Obiectiv specific 3 - Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la ocupare și integrarea în comunitate a acestora.
  (2) Activitățile eligibile sunt următoarele:
  a) activități culturale;
  b) activități recreative;
  c) activități de creație artistică și literară;
  d) activități sportive, inclusiv achiziționarea echipamentelor specifice pentru desfășurarea activităților, a terapiilor recreative;
  e) activități de formare;
  f) campanii de conștientizare privind angajarea persoanelor cu dizabilități;
  g) campanii privind integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități, precum și de combatere a discriminării și segregării.


  Articolul 4
  (1) Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, organizată de către Autoritatea finanțatoare.(2) Etapele procedurii de selecție sunt:
  a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;
  b) publicarea anunțului de participare;
  c) publicarea de către Autoritatea finanțatoare pe site-ul propriu, www.anpd.gov.ro, a documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect;
  d) prezentarea propunerilor de proiecte la registratura Autorității finanțatoare (str. General Constantin Budișteanu nr. 28C, et. 1, sectorul 1, cod poștal 010773, București);
  e) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;
  f) evaluarea propunerilor de proiecte;
  g) comunicarea rezultatelor;
  h) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;
  i) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.


  Articolul 5

  Proiectele vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori preciși, a căror alegere este justificată.


  Articolul 6
  (1) Autoritatea finanțatoare publică anunțul de participare la selecția publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central și pe site-ul propriu, www.anpd.gov.ro. În anunțul de participare este menționată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare.(3) Din motive temeinice, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puțin de 15 zile calendaristice, cu motivația corespunzătoare cuprinsă în anunțul de participare.


  Articolul 7
  (1) Numărul de solicitanți la sesiunea de selecție publică de proiecte nu este limitat.(2) Autoritatea finanțatoare va repeta procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant.(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile în care îndeplinește cerințele din documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.


  Articolul 8
  (1) Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este aprobată prin ordin al conducătorului Autorității finanțatoare și cuprinde în principal următoarele informații:
  a) informații generale privind Autoritatea finanțatoare;
  b) cerințele minime de calificare solicitate de Autoritatea finanțatoare și documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerințelor respective;
  c) termenii de referință;
  d) instrucțiuni privind datele-limită care trebuie respectate și formalitățile care trebuie îndeplinite;
  e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;
  f) informații privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;
  g) modelul contractului de finanțare nerambursabilă.
  (2) Termenii de referință conțin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activitățile care urmează a fi desfășurate, criteriile de evaluare a rezultatelor.(3) Ulterior publicării Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2023 în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea finanțatoare publică pe site-ul www.anpd.gov.ro documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.


  Articolul 9
  (1) Orice persoană juridică fără scop patrimonial care dorește să depună o propunere de proiect în cadrul sesiunii de selecție are dreptul de a solicita și de a primi clarificări din partea Autorității finanțatoare.(2) Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puțin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.(3) Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect.(4) Autoritatea finanțatoare are dreptul de a completa, din proprie inițiativă, prin corrigenda, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și este obligată să comunice prin publicarea pe site-ul www.anpd.gov.ro orice astfel de completare. Transmiterea comunicării trebuie să respecte intervalul de timp prevăzut la alin. (3).


  Articolul 10
  (1) Solicitantul are obligația de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.(2) Propunerea tehnică se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în termenii de referință, în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea tehnică.(3) Propunerea financiară se elaborează în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare în vederea evaluării financiare.(4) Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.(5) Solicitantul are obligația de a exprima prețul în lei din propunerea financiară.


  Articolul 11

  Propunerea de proiect se depune la sediul Autorității finanțatoare din municipiul București, str. General Constantin Budișteanu nr. 28C, et. 1, sectorul 1, cod poștal 010773, până la data-limită prevăzută în anunțul de participare, cu respectarea cerințelor din documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.


  Articolul 12
  (1) Componența nominală a comisiei de evaluare a proiectelor, denumită în continuare comisie, se stabilește prin ordin al conducătorului Autorității finanțatoare.(2) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 25 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.(3) În cazuri temeinic motivate Autoritatea finanțatoare poate prelungi perioada de evaluare. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoștința solicitanților implicați în procedură în termen de maximum două zile.(4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanți.(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obținut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.(6) Comisia întocmește și înaintează conducătorului Autorității finanțatoare spre aprobare raportul în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și cuantumul finanțării ce urmează a fi acordat fiecărui proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.(7) Rezultatul selecției se comunică în scris solicitanților în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.(8) Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor selecției, urmând ca Autoritatea finanțatoare să le soluționeze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestațiilor.(9) Soluționarea contestațiilor se realizează de o comisie de soluționare a contestațiilor a cărei componență nominală este aprobată prin ordin al conducătorului Autorității finanțatoare.(10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea finanțatoare poate iniția o nouă selecție publică de proiecte.


  Articolul 13
  (1) Contractele de finanțare nerambursabilă se încheie între Autoritatea finanțatoare, în calitate de finanțator, și solicitant, în calitate de beneficiar, și se semnează în termen de cel puțin 15 zile calendaristice de la comunicarea privind rezultatul selecției propunerilor de proiecte.(2) Modelul-cadru de contract de finanțare nerambursabilă se constituie anexă la documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.(3) Contribuția beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 2%, în bani, din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanțatoare.(4) Existența unor surse de finanțare, altele decât cele ale Autorității finanțatoare și ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menționarea explicită a acestora, a destinației fondurilor și a cuantumului resurselor atrase.(5) Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Autorității finanțatoare.


  Articolul 14
  (1) Pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași Autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal.(2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la aceeași Autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Autorității finanțatoare respective.(3) În vederea participării la o procedură de selecție, solicitanții sunt obligați să prezinte Autorității finanțatoare o declarație pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (1) și (2).


  Articolul 15
  (1) Autoritatea finanțatoare are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului sau a contractelor de finanțare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia/acestora.(2) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.(3) Finanțarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activităților proiectului și a cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finanțare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce aceștia înaintează rapoartele cu privire la activitățile desfășurate, prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect, însoțite de documentele justificative.(4) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Plata finală de 10% din valoarea finanțării nerambursabile se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanțării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea și validarea raportului final de activitate, prezentarea și validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuției angajate prin contractul de finanțare nerambursabilă și finalizarea de către Autoritatea finanțatoare a etapelor de monitorizare.


  Articolul 16

  Monitorizarea implementării proiectelor și verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanțării nerambursabile în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități se asigură de către Autoritatea finanțatoare.


  Articolul 17
  (1) Finanțarea acordată pentru derularea proiectelor se suspendă în situația în care Autoritatea finanțatoare se sesizează sau este sesizată de alte autorități de control competente cu privire la utilizarea neconformă a fondurilor alocate și, după caz, se sistează în situația în care Autoritatea finanțatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanțare încheiate.(2) Autoritatea finanțatoare poate cere, în condițiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, parțială sau integrală, a finanțării.(3) Pe baza documentelor justificative, Autoritatea finanțatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul bugetar.

  -------