ORDIN nr. 306 din 26 februarie 2002 (*actualizat*)
pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene
(actualizat până la data de 22 ianuarie 2004*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 bis din 25 aprilie 2002**). Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 ianuarie 2004 cu modificările şi completările aduse de ORDIN nr. 1.827 din 22 decembrie 2003.
  ----------------
  **) Ordinul nr. 306/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 25 aprilie 2002, şi este reprodus şi în acest numar bis.
  Ministrul finanţelor publice,
  în baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Reglementarile contabile prevăzute la art. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003 de către persoanele juridice prevăzute la art. 27 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001.
  (2) Prezentele reglementari se aplică, de asemenea, şi de către persoanele juridice prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, în condiţiile prevăzute de secţiunea a 7-a a cap. II din prezentele reglementari.


  Articolul 3*)

  (1) Prezentele reglementari se aplică persoanelor juridice care indeplinesc cel puţin două dintre criteriile menţionate mai jos:
  a) cifra de afaceri - până la 7,3 milioane euro;
  b) total active - până la 3,65 milioane euro;
  c) numar mediu de salariati - până la 50
  (2) Criteriile menţionate la alin. (1) sunt stabilite pe baza situaţiilor financiare anuale intocmite la finele anului precedent, după cum urmeaza:
  - cifra de afaceri, pe baza datelor inscrise în formularul "Contul de profit şi pierdere", incheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;
  - total active, pe baza datelor inscrise în formularul "Bilant" incheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;
  - numărul mediu de salariati, pe baza datelor inscrise în nota explicativa "Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii" incheiata la data de 31 decembrie a anului precedent.
  (3) Prezentele reglementari se aplică, de asemenea, şi de către persoanele juridice care, desi depasesc doua dintre criteriile prevăzute la alin. (1), nu sunt supuse prevederilor Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene şi cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, până la data de 31 decembrie 2005.
  (4) Cifra de afaceri şi total active se stabilesc pe baza ratei de schimb lei/euro la sfârşitul exercitiului financiar precedent.
  -------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat prin art. 2 din ORDINUL nr. 1.827 din 22 decembrie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2004.
  -------------
  *) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:
  Potrivit art. 2 din ORDINUL nr. 1.827 din 22 decembrie 2003 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2004, modificarea prevăzută la alin. (1) al art. 3 intră în vigoare începând cu exercitiul financiar al anului 2005.


  Articolul 4

  Începând cu exercitiul financiar care se incheie la data de 31 decembrie 2005, dacă sunt depăşite în 2 ani consecutivi doua dintre criteriile menţionate la art. 3 alin. (1), persoana juridica va aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene şi cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, fără posibilitatea de a reveni la reglementarile contabile simplificate.


  Articolul 5

  Persoanele juridice care intra sub incidenţa prezentelor reglementari, pe baza criteriilor de marime au obligaţia să asigure continuitatea aplicarii acestora.


  Articolul 6

  Directia de reglementari contabile va lua măsuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga pct. I din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii la microintreprinderi, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.880/2001.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexă

  REGLEMENTARI 26/02/2002