ORDONANTA nr. 27 din 26 ianuarie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006  Având în vedere faptul ca începând de la 1 septembrie 2005 Comisia Europeană monitorizează modul în care este implementata Recomandarea nr. 2003/361/CE la nivelul statelor membre, precum şi importanţa respectării regulilor privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cuprinse în Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 13/2005 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 57/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii, este necesară alinierea integrală la definitia întreprinderilor mici şi mijlocii din Recomandarea nr. 2003/361/CE ,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) realizează o cifra de afaceri anuală neta de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;".
  2. Litera c) a alineatului (1) şi alineatele (2)-(4) ale articolului 3 se abroga.
  3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifica, în funcţie de numărul mediu de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală neta sau activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:
  a) microintreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifra de afaceri anuală neta sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifra de afaceri anuală neta sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifra de afaceri anuală neta de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro."
  4. După articolul 4 se introduc cinci noi articole, articolele 4^1 - 4^5, cu următorul cuprins:
  "Art. 4^1. - În funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţa dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:
  a) întreprinderi autonome;
  b) întreprinderi partenere;
  c) întreprinderi legate.
  Art. 4^2. - (1) O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificata ca întreprindere legată sau ca întreprindere partenera, în sensul acestei legi.
  (2) O întreprindere este autonomă dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauza.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), o întreprindere este considerată autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere partenera, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depăşit de către următoarele categorii de investitori, cu condiţia ca aceşti investitori sa nu fie legaţi, în sensul art. 4^4, individual sau în comun, de întreprinderea în cauza:
  a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventa de investiţii în capital de risc (business angels), care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursa, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere sa nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
  b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
  c) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
  d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv primării, având un buget anual mai mic decât echivalentul în lei a 10 milioane euro şi mai puţin de 5.000 de locuitori.
  Art. 4^3. - Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi între care exista următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
  Art. 4^4. - (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care exista oricare dintre următoarele raporturi:
  a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
  b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
  c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu aceasta întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
  d) o întreprindere este actionara sau asociata a celeilalte întreprinderi şi deţine singura, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
  (2) Se prezuma că nu exista o influenţa dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.
  (3) Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care exista oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2.
  (4) Întreprinderile între care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţa relevanta ori pe pieţe adiacente.
  (5) O piaţa adiacenta, în sensul prezentei legi, este acea piaţa a unui produs sau a unui serviciu situata direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauza.
  Art. 4^5. - Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2, o întreprindere nu poate fi considerată mica sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice."
  5. Alineatele (3), (5) şi (6) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:
  "(3) În efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea numărului mediu anual de salariaţi se includ salariaţii angajaţi pe durata nedeterminată şi acele persoane, cum ar fi salariaţii temporari care lucrează pentru întreprindere având cu aceasta legături de subordonare şi sunt asimilaţi cu salariaţii conform legislaţiei în vigoare în domeniu.
  ..................................................................
  (5) La calcularea numărului mediu anual de salariaţi nu se vor avea în vedere salariaţii al căror contract individual de muncă este suspendat pentru perioada luată în calcul, conform prevederilor legale, şi ucenicii şi elevii sau studenţii care urmează o formă de pregătire profesională pe bază de contract de ucenicie sau de formare profesională.
  (6) Nu vor fi introduse în numărul mediu anual scriptic salariatele/salariaţii aflate/aflaţi în concediu de maternitate sau parental."
  6. După alineatul (6) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Numărul mediu anual de salariaţi se determina pe baza Registrului general de evidenta a salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor legale în vigoare."
  7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar anterior, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.
  (2) Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în doua exercitii financiare consecutive.
  (3) În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale carei situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale se determina în cursul exerciţiului financiar şi se declara pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauza.
  (4) În calculul cifrei de afaceri anuale nete sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adăugată şi alte taxe indirecte.
  (5) În cazul unei întreprinderi autonome, datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, vor fi stabilite exclusiv pe baza situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii respective.
  (6) Datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o alta întreprindere se vor stabili pe baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă exista, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauza, situata imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).
  (7) Datele prevăzute la alin. (6) se vor cumula în proporţie de 100% cu datele oricărei întreprinderi care este legată direct sau indirect de întreprinderea în cauza, dacă datele nu sunt deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
  (8) Datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauza trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea exista. La acestea se adauga 100% din datele întreprinderilor legate de aceste întreprinderi partenere, cu excepţia cazului în care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.
  (9) Datele întreprinderilor cu care întreprinderea respectiva este legată trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea exista. La acestea se adauga, în mod proporţional, datele oricărei întreprinderi partenere a acestor întreprinderi legate, situata imediat în amonte sau în aval de acestea, cu excepţia cazului în care au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, într-o proporţie cel puţin egala cu procentul definit la alin. (6).
  (10) Atunci când în evidentele consolidate nu sunt incluse informaţii cu privire la numărul mediu anual de salariaţi al unei întreprinderi, cifrele privind numărul mediu anual de salariaţi se calculează prin cumularea proporţională a datelor aferente întreprinderilor partenere şi a datelor aferente întreprinderilor cu care întreprinderea respectiva este legată."
  8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege."
  9. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "(3) Întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de asistenţa tehnica pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achiziţiilor publice."
  10. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) În vederea îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, funcţionează Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, înfiinţat prin hotărâre a Guvernului ca instituţie cu capital de risc, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care poate înfiinţa filiale sau unităţi teritoriale fără personalitate juridică.
  (2) În scopul sustenabilitatii reţelei teritoriale, Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii cogaranteaza şi supraveghează activitatea filialelor.
  (3) Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, în calitate de acţionar majoritar al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aproba anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, politica de risc a fondului."
  11. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) În vederea constituirii bazei de date prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare având ca obiect schimbul de informaţii cu titlu gratuit."
  12. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - Până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Guvernul, prin Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, modul în care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ şi cel instituţional corespund necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii, politicile de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii adoptate şi stadiul aplicării acestora, măsurile concrete luate în aplicarea acestora şi efectele constatate. Raportul anual trebuie să fie însoţit de programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, care urmează a fi întreprinse în anul calendaristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a fondurilor ce se estimeaza a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor."
  13. După articolul 34 se introduc anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă transpune în legislaţia naţionala Recomandarea 2003/361/CE privind definitia microintreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003, p. 0036-0041, şi parţial Comunicarea Comisiei Europene privind modelul de declaraţie a informaţiilor referitoare la încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003, respectiv modelul declaraţiei "Informaţii privind calificarea ca întreprindere mica şi mijlocie", anexa la declaraţie "Calculul pentru întreprinderile legate sau partenere", anexa A şi anexa B.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Francu
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie,
  Gabriela Vasile
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2006.
  Nr. 27.


  Anexa 1
  DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
      I. Date de identificare a întreprinderii
      Denumirea întreprinderii
      ............................................................
      Adresa sediului social
      ............................................................
      Cod unic de înregistrare
      ............................................................
      Numele şi funcţia
      ............................................................
      (preşedintele consiliului de administraţie, director general
       sau echivalent)
      II. Tipul întreprinderii
      Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
      [] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos
  sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii
  solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.
      [] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza
  rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor
  adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
      [] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza
  rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor
  adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
      III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
   
  Exerciţiul financiar de referinţa*2)
  Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
      Important:
      Precizati dacă, faţă de exerciţiul [] Nu
      financiar anterior, datele financiare [] Da (în acest caz se va completa
      au înregistrat modificări care şi se va ataşa o declaraţie
      determina încadrarea întreprinderii referitoare la exerciţiul
      într-o alta categorie (respectiv financiar anterior)
      micro-întreprindere, întreprindere
      mica, mijlocie sau mare).
               Semnatura ........................................
                             (numele şi funcţia semnatarului,
                          autorizat sa reprezinte întreprinderea)
      Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie şi din
  anexe sunt conforme cu realitatea.
      Data întocmirii ...........................
      Semnatura .................................
  --------------
      *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
      *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de
  afaceri anuală neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul
  exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de
  acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu
  privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală neta şi
  activele totale se determina şi se declara pe propria răspundere.


  Anexa 2
  CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate

      Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
      - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitanta are cel puţin o
  întreprindere partenera (precum şi orice fise adiţionale);
      - secţiunea B dacă întreprinderea solicitanta este legată cu cel puţin
  o întreprindere (precum şi orice fise adiţionale).

      Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Perioada de referinţa │
  ├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤
  │ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Total active│
  │ │anual de │anuală neta │(mii lei/ │
  │ │salariaţi │(mii lei/ │ mii euro) │
  │ │ │ mii euro) │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │1. Datele*1) întreprinderii │ │ │ │
  │solicitante sau din situaţiile │ │ │ │
  │financiare anuale consolidate │ │ │ │
  │(se vor introduce datele din │ │ │ │
  │tabelul B1 din secţiunea B*2) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │2. Datele cumulate*1) în mod │ │ │ │
  │proporţional ale tuturor │ │ │ │
  │întreprinderilor partenere, │ │ │ │
  │dacă este cazul (se vor │ │ │ │
  │introduce datele din │ │ │ │
  │secţiunea A) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
  │întreprinderilor legate*1) (dacă│ │ │ │
  │exista) - dacă nu au fost deja │ │ │ │
  │incluse prin consolidare la │ │ │ │
  │pct. 1 din acest tabel (se vor │ │ │ │
  │introduce datele din tabelul │ │ │ │
  │B2 din secţiunea B) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │TOTAL │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

      Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul
  "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.

  ----------
      *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de
  afaceri anuală neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul
  exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de
  acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu
  privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală neta
  şi activele totale se determina şi se declara pe propria răspundere.
      *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi,
  sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor
  întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare
  anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare
  anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.


                                FIŞA DE PARTENERIAT

      1. Date de identificare a întreprinderii

      Denumirea întreprinderii
      ............................................................
      Adresa sediului social
      ............................................................
      Cod unic de înregistrare
      ............................................................
      Numele şi funcţia
      ............................................................
      (preşedintele consiliului de administraţie, director general
       sau echivalent)


      2. Date referitoare la întreprinderea legată
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Perioada de referinţa │
  ├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤
  │ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active │
  │ │anual de │anuală neta │totale │
  │ │salariaţi*3) │(mii lei/ │ (mii lei/ │
  │ │ │ mii euro) │ mii euro) │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │TOTAL │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

      NOTĂ:
      Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii
  partenere, consolidate, dacă exista. La acestea se adauga într-un procent
  de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceasta întreprindere
  partenera, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate
  au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere.
  Dacă este necesar, se va adauga "fişa întreprinderii legate" pentru
  întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

      3. Calculul proporţional
      a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitanta
  (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătură
  de parteneriat), în întreprinderea partenera la care se referă aceasta fişa:
      ......................................................................
      ......................................................................
      ......................................................................
      Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea partenera,
  la care se referă aceasta fişa, din capitalul social al întreprinderii
  solicitante (sau în întreprinderea legată)
      ......................................................................
      ......................................................................
      b) Introduceti în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional
  obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face
  referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.


      Tabelul de parteneriat - A.2.
  ┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active │
  │ Procent │anual de │anuală neta │totale*5) │
  │ │salariaţi │(mii lei/ │ (mii lei/ │
  │ │ │ mii euro) │ mii euro)│
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │Valoare rezultată în urma │ │ │ │
  │aplicării celui mai mare procent│ │ │ │
  │la datele introduse în tabelul │ │ │ │
  │de la pct. 1. │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

      Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

  -----------
      *3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu exista
  date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de
  la întreprinderile legate.
      *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute,
  oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată
  proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere
  partenera.
      *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante +
  cheltuieli în avans.


      Secţiunea A
      Întreprinderi partenere

      Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de
  parteneriat" [câte o fişa pentru fiecare întreprindere partenera a
  întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere partenera a
  oricărei întreprinderi legate, ale carei date nu au fost încă incluse în
  situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate],
  datele din aceasta fişa de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul
  de mai jos.

      1. Date de identificare şi date financiare preliminare

                                                       Tabelul A.1.
  ┌───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
  │Întreprinderea partenera - Date de │Numărul │Cifra de │Active │
  │ identificare │mediu │afaceri │totale │
  ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤anual de │anuală │(mii lei/ │
  │Numele sau│Adresa │Cod unic │Numele şi │salariaţi │neta │mii euro) │
  │denumirea │sediului │de inre- │prenumele │ │(mii lei/ │ │
  │intreprin-│social │gistrare │preşedin- │ │mii euro) │ │
  │derii │ │ │telui con-│ │ │ │
  │ │ │ │siliului │ │ │ │
  │ │ │ │de adminis│ │ │ │
  │ │ │ │tratie, │ │ │ │
  │ │ │ │director │ │ │ │
  │ │ │ │general │ │ │ │
  │ │ │ │sau echi- │ │ │ │
  │ │ │ │valent │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8. │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
  │ Total │ │ │ │
  └───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

      NOTĂ:
      Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza
  "fisei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea
  solicitanta este direct sau indirect partenera.
      Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din
  tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate"
  (referitor la întreprinderile partenere).
      Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din
  alte date ale întreprinderii partenere, dacă exista, la care se adauga în
  proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceasta
  întreprindere partenera, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse
  în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.
  Dacă este necesar, adaugati "fise privind legătură dintre întreprinderi"
  pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile
  financiare anuale consolidate.


      Secţiunea B
      ÎNTREPRINDERI LEGATE

      1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită
  încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
      [] Cazul 1: Întreprinderea solicitanta tine situaţii financiare anuale
  consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate
  ale unei alte întreprinderi (tabelul Bl).
      [] Cazul 2: Întreprinderea solicitanta sau una ori mai multe
  întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt
  inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

      NOTĂ:
      Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitanta deriva
  din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate
  dacă este cazul. La acestea se adauga în mod proporţional datele oricărei
  eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situata
  imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).

      2. Metode de calcul pentru fiecare caz
      Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de
  calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

                                                                Tabelul B1
                                   ┌───────────────┬────────────────┬────────────┐
                                   │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active │
                                   │anual de │anuală neta │totale │
                                   │salariaţi*7) │(mii lei/ │ (mii lei/ │
                                   │ │ mii euro) │ mii euro)│
  ┌────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │Total │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

      Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor
  introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi
  partenere sau legate".

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
  ├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤
  │Întreprinderea legată │Adresa sediului│Cod unic de │Numele şi │
  │(denumire/date de identificare) │social │înregistrare │prenumele │
  │ │ │ │preşedinte- │
  │ │ │ │lui consiliu│
  │ │ │ │lui de admi-│
  │ │ │ │nistratie, │
  │ │ │ │director │
  │ │ │ │general sau │
  │ │ │ │echivalent │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ A. │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ B. │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ C. │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ D. │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ E. │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

      NOTĂ:
      Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost
  încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate
  partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora
  şi o "fişa de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

  ----------
      *6) Definitia întreprinderii legate din prezenta lege.
      *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu
  exista date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea
  datelor de la întreprinderile legate.

      Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul
  altor întreprinderi legate), se va completa o "fişa privind legătură dintre
  întreprinderi" şi se vor adauga datele din situaţiile financiare anuale ale
  tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

                                                               Tabelul B2
  ┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │ Întreprinderea numărul: │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active │
  │ │anual de │anuală neta │totale │
  │ │salariaţi │(mii lei/ │ (mii lei/ │
  │ │ │ mii euro) │ mii euro)│
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ 1.*) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ 2.*) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ 3.*) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ 4.*) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ 5.*) │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │ Total │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

      NOTA
      Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor
  introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi
  partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
  ---------
      *) Atasati câte o "fişa privind legătură dintre întreprinderi" pentru
  fiecare întreprindere.                                        FIŞA
                  privind legătură dintre întreprinderi nr. ......
                            din tabelul B2, secţiunea B

             (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
                    în situaţiile financiare anuale consolidate)

      1. Date de identificare a întreprinderii

      Denumirea întreprinderii
      ............................................................
      Adresa sediului social
      ............................................................
      Cod unic de înregistrare
      ............................................................
      Numele şi funcţia
      ............................................................
      (preşedintele consiliului de administraţie, director general
       sau echivalent)


      2. Date referitoare la întreprindere
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Perioada de referinţa │
  ├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤
  │ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active │
  │ │anual de │anuală neta │totale │
  │ │salariaţi*7) │(mii lei/ │ (mii lei/ │
  │ │ │ mii euro) │ mii euro) │
  ├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
  │TOTAL │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘

      Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

      NOTĂ:
      Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitanta sunt extrase
  din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora,
  consolidate dacă este cazul. La acestea se adauga în mod proporţional datele
  oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situata
  imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în
  situaţiile financiare anuale consolidate.
      Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind
  întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitanta. Datele aferente
  acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

  -------------
      *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu
  exista date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face
  prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

  -------