ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 (*actualizată*)
privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
(actualizată până la data de 29 iulie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 143 din 23 iulie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele întreprinderi de stat prin măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii,
  întrucât reducerea arieratelor către bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intenţie şi Memorandumul tehnic de înţelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional,
  deoarece, prin acest acord, s-au prevăzut obiective trimestriale de reducere a arieratelor şi o serie de măsuri concrete pentru Compania Naţională a Huilei - S.A., printre care şi predarea activelor neviabile în schimbul stingerii obligaţiilor fiscale, în vederea asigurării condiţiilor de accesare a ajutorului de stat pentru închiderea de mine, conform legislaţiei de concurenţă,
  având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ar conduce la ineficientizarea parţială a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, respectiv în ceea ce priveşte Compania Naţională a Huilei - S.A., ar putea pune în pericol funcţionarea Sistemului energetic naţional - obiectiv naţional de interes strategic, pentru susţinerea căruia este necesară asigurarea producerii energiei electrice în termocentrale numai în condiţii de rentabilitate a producţiei de huilă - şi ar atrage nerespectarea acordurilor încheiate de România cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului


  Articolul 1

  (1) Creanţele deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare AVAS, asupra Companiei Naţionale a Huilei - S.A. în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 557/2003, se preiau, pe bază de protocol, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în vederea administrării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Creanţele care fac obiectul preluării potrivit alin. (1) sunt creanţele exigibile din evidenţa contabilă a AVAS, în lei, individualizate în titluri executorii care au stat la baza proceselor-verbale de sechestru, neachitate la data încheierii protocolului de predare-preluare.


  Articolul 2

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creanţele prevăzute la art. 1 alin. (1), AVAS va comunică organelor fiscale ale ANAF:
  a) înscrisurile în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care reprezintă titluri executorii, care au stat la baza proceselor-verbale de sechestru;
  b) orice alte documente şi informaţii disponibile, necesare administrării creanţelor prevăzute la art. 1 alin. (1).


  Articolul 3

  (1) Procedura de predare-preluare a documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 2 va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui AVAS în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) AVAS va notifica debitorului transferul creanţelor prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 5 zile de la data încheierii protocolului de predare-preluare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
  (3) Creanţele preluate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) sunt asimilate creanţelor fiscale de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (2).


  Articolul 4

  Sumele încasate de către AVAS după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează în termen de 5 zile de la data încasării în conturile specifice acestor tipuri de creanţe deschise pe codul de identificare fiscală al contribuabilului la unitatea Trezoreriei Statului.


  Articolul 5

  Sumele rezultate din valorificarea creanţelor preluate de ANAF potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie venituri la bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate.


  Articolul 6

  Pentru neachitarea creanţelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării notificării prevăzute la art. 3 alin. (2).


  Articolul 7

  Sumele reprezentând creanţele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru care dreptul de a cere executare silită s-a prescris până la data predării acestora către ANAF, rămân în responsabilitatea AVAS.


  Capitolul II Reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale


  Articolul 8

  (1) Bunurile aferente activelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale trec din domeniul public în domeniul privat al statului.
  (2) În termen de 7 zile de la data intrării în proprietatea privată a statului a bunurilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va demara procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română, care are iniţial, ca acţionar unic, statul român.
  (3) Societatea prevăzută la alin. (2) va gestiona ajutorul de stat aferent activelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011, potrivit notificării transmise Comisiei Europene.
  (4) Bunurile prevăzute la alin. (1) se constituie ca aport în natură al statului la capitalul social al societăţii prevăzute la alin. (2).
  (5) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură ducerea la îndeplinire, potrivit legii, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de instituţie publică implicată.


  Articolul 8^1

  Pentru bunurile prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, Compania Naţională a Huilei - S.A. va aplica procedura prevăzută la cap. I - Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011
  , aprobată prin Legea nr. 38/2012
  .
  ---------
  Art. 8^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.


  Articolul 8^2

  (1) După finalizarea procedurii prevăzute la art. 8^1, bunurile aferente activelor prevăzute în anexă trec din domeniul public în domeniul privat al statului.
  (2) În termen de 7 zile de la data intrării în proprietatea privată a statului a bunurilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va demara procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română, care are iniţial, ca acţionar unic, statul român.
  (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se constituie ca aport în natură al statului la capitalul social al societăţii prevăzute la alin. (2).
  (4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură ducerea la îndeplinire, potrivit legii, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de instituţie publică implicată.
  ---------
  Art. 8^2 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.


  Articolul 9

  (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru înfiinţarea societăţilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 8^2 alin. (2), se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să introducă la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 72 "Active financiare", suma de 1.000 mii lei, care se asigură prin redistribuiri de credite bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  (2) Utilizarea sumei aprobate conform prevederilor alin. (1) nu va parcurge procedurile în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006
  privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007
  .
  ---------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.


  Articolul 10

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  ---------
  Art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012.


  Anexa
  Activele ale căror bunuri trec în domeniul public al statului
   ┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Nr.│ Denumirea activului │
   │crt│ │
   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 1.│Exploatarea Minieră Lonea │
   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 2.│Exploatarea Minieră Lupeni │
   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 3.│Exploatarea Minieră Vulcan │
   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 4.│Exploatarea Minieră Livezeni │
   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 5.│Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului │
   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 6.│Staţia de Salvare Minieră │
   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ 7.│Sediul administrativ │
   └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ---------
  Anexa a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  p. Secretariatul General al Guvernului,
  Ştefan Gati
  Preşedintele Autorităţii pentru
  Valorificarea Activelor Statului,
  Aurelian Popa
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 22 decembrie 2011.
  Nr. 119.
  -------