LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 (*actualizată*)
educaţiei fizice şi sportului
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2002*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 mai 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 240 din 24 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 11 aprilie 2001 respinsă de LEGEA nr. 610 din 31 octombrie 2001; ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării abrogându-se HOTĂRÂREA nr. 690 din 6 noiembrie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 9 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale prin abrogarea HOTĂRÂRII nr. 188 din 23 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999 care reglementa organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei abrogându-se HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 14 decembrie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 27 decembrie 2000.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Titlul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizica şi sport în România.
  (2) În sensul prezentei legi, prin educaţie fizica şi sport se înţelege toate formele de activitate fizica menite, printr-o participare organizată sau independenta, sa exprime sau sa amelioreze condiţia fizica şi confortul spiritual, sa stabilească relaţii sociale civilizate şi sa conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.
  (3) Termenii folosiţi în textul legii au semnificaţia stabilită în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 2

  (1) Educaţia fizica şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat.
  (2) Statul recunoaşte şi stimuleaza acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale.
  (3) Educaţia fizica şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizica, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.
  (4) Statul garantează exercitarea funcţiilor sectorului public şi ale sectorului particular în domeniile educaţiei fizice şi sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toţi factorii interesaţi.
  (5) Practicarea educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera şi voluntara şi se realizează independent sau în cadrul structurilor sportive asociative.
  (6) Statul recunoaşte şi garantează persoanei fizice şi juridice dreptul la libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive.


  Articolul 3

  (1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.
  (2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârsta prescolara, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale.
  (3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor.


  Titlul II Organizarea educaţiei fizice şi sportului


  Capitolul I Educaţia fizica şi sportul şcolar şi universitar


  Articolul 4

  Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează activitatea de educaţie fizica şi practicarea sportului în învăţământul preuniversitar şi universitar.


  Articolul 5

  Educaţia fizica şcolară este disciplina obligatorie, prevăzută în planurile de învăţământ cu un număr de ore diferenţiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 6

  (1) Activitatea sportiva din unităţile şi instituţiile de învăţământ se organizează în cadrul asociaţiilor sportive şcolare şi universitare.
  (2) Asociaţiile sportive şcolare şi universitare sunt structuri sportive înfiinţate în condiţiile prezentei legi, a căror activitate este coordonata de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.
  (3) Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, înfiinţată în condiţiile legii, are următoarele atribuţii:
  a) promovarea valentelor educative ale sportului;
  b) iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor şi studenţilor la practicarea sportului;
  c) coordonarea competiţiilor sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ, organizate de asociaţiile sportive şcolare şi universitare;
  d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale, zonale şi naţionale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;
  e) deţinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar.
  (4) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  (5) Finanţarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face prin alocaţii de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum şi prin venituri extrabugetare. Pentru susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile internaţionale oficiale, desfăşurate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi sportului universitar, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar poate beneficia, cu prioritate, de alocaţii guvernamentale.
  (6) Participarea la sistemul competiţional pentru elevii şi studenţii din unităţile şi instituţiile de învăţământ se face exclusiv pe baza legitimaţiei şcolare/de student şi a avizului medical la zi.
  (7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în condiţiile legii, clase, şcoli şi licee cu program sportiv, precum şi cluburi sportive şcolare.
  (8) Toate unităţile de învăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou-înfiinţate, au obligaţia sa dispună sau să aibă acces la bazele şi instalaţiile sportive, pentru a permite desfăşurarea lectiilor de educaţie fizica şi practicarea sportului cu elevii şi studenţii.
  (9) Bazele şi instalaţiile sportive proprii pot fi puse la dispoziţie, gratuit sau cu plata, comunităţilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligaţia respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor de învăţământ şi ale cluburilor sportive şcolare şi universitare.
  (10) Sportul de performanţă pentru elevi şi studenţi se organizează, de regula, în cadrul cluburilor sportive şcolare şi universitare. Elevii şi studenţii pot practica sportul de performanţă şi în alte cluburi sportive.


  Capitolul II Educaţia fizica militară şi profesională


  Articolul 7

  Educaţia fizica militară este disciplina obligatorie, prevăzută în planul de instrucţie şi învăţământ. Ea se desfăşoară sistematic şi continuu, pe întreaga perioadă a săptămânii, a procesului de instrucţie şi învăţământ, în limita a cel puţin 3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre militare sau civile de specialitate.


  Articolul 8

  Educaţia fizica profesională se organizează în domeniile de activitate care implica diferite forme de practicare a exerciţiilor fizice, în scopul dezvoltării şi menţinerii unei bune condiţii fizice. Educaţia fizica profesională este reglementată prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.


  Articolul 9

  Exerciţiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza diferenţiat pe domenii, în funcţie de alte obiective urmărite, în afară celor specifice educaţiei fizice şi sportului. Ele pot fi de întreţinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.


  Capitolul III Sportul pentru toţi


  Articolul 10

  (1) Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea libera a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.
  (2) Sportul pentru toţi este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei locale, în vederea menţinerii sănătăţii, a recrearii şi socializarii cetăţenilor.
  (3) Pentru coordonarea aplicării Programului naţional "Sportul pentru toţi" se constituie Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreare, organism consultativ pe lângă Secretariatul General al Guvernului, a cărui organizare, funcţionare şi componenta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 11

  (1) Mijloacele financiare necesare pentru susţinerea subprogramelor derulate de Federaţia Sportiva Naţionala "Sportul pentru toţi" se asigura de la bugetul de stat, sub forma de subvenţie acordată suplimentar Ministerului Tineretului şi Sportului.
  (2) Subprogramele propuse de celelalte instituţii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreare, sunt finanţate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internaţionale, din sponsorizări, donaţii şi legate, precum şi din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinaţia pentru activitatea sportiva şi de tineret.


  Capitolul IV Sportul de performanţă


  Articolul 12

  (1) Sportul de performanţă constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportiva pe plan naţional, indeplinind o importanţa funcţie reprezentativa pentru România în competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional.
  (2) Organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport şi autorităţile administraţiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională.
  (3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administraţiei publice centrale de specialitate asigura sportivilor de performanţă condiţii pentru continuarea pregătirii, precum şi pentru participarea la concursurile sportive interne şi internaţionale.


  Articolul 13

  (1) Prin sportul de performanţă se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.
  (2) Sportivii de performanţă sunt persoanele care practica sistematic şi organizat sportul şi participa în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru autodepasire sau record.
  (3) Pentru a participa la competiţiile sportive oficiale locale sau naţionale un sportiv de performanţă trebuie să fie legitimat la un club sportiv.
  (4) Evidenta legitimării şi transferarea sportivilor sunt în competenţa federaţiilor sportive naţionale, a ligilor profesioniste şi a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.
  (5) Sistemul competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat şi organizat de federaţiile sportive naţionale, potrivit statutelor şi regulamentelor acestora.


  Articolul 14

  (1) Sportivii de performanţă pot fi amatori şi nonamatori, conform prevederilor cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale, în condiţiile legii.
  (2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sau cu asociaţiile sportive la care sunt legitimati.
  (3) Sportivii nonamatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în condiţiile legii, cu cluburile sau cu asociaţiile sportive la care sunt legitimati:
  a) o convenţie civilă de prestări de servicii;
  b) un contract individual de muncă pe baza căruia obţin licenţa de sportiv profesionist, care le conferă statutul de sportiv profesionist.
  (4) Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Tineretului şi Sportului, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.


  Articolul 15

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini pregătirea sportiva, integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea socială şi profesională a sportivilor de performanţă, după caz, pe întreaga perioadă a carierei sportive.
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), unităţile sau instituţiile de învăţământ asigura, după caz, pentru sportivii de performanţă scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise şi condiţii de înscriere în învăţământul universitar, potrivit legii.


  Articolul 16

  Criteriile de clasificare a sportivilor de performanţă se stabilesc prin regulamente elaborate de federaţiile sportive naţionale.


  Titlul III Structurile administraţiei publice pentru sport


  Capitolul I Ministerul Tineretului şi Sportului


  Articolul 17

  (1) Ministerul Tineretului şi Sportului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care coordonează activitatea din domeniul educaţiei fizice şi sportului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent:
  a) activitatea de educaţie fizica şi sport din unităţile şi instituţiile de învăţământ, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 4-6 şi a celorlalte prevederi legale în vigoare;
  b) activitatea de educaţie fizica şi sport din unităţile militare şi de învăţământ militar, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 7 şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.


  Articolul 18

  (1) Ministerul Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează potrivit legii şi are următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:
  a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile de specialitate;
  b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
  c) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocaţii de la bugetul de stat;
  d) conlucreaza cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului;
  e) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice, precum şi pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;
  f) administrează patrimoniul sportiv din domeniul public al statului, încredinţat Ministerului Tineretului şi Sportului;
  g) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după 1989;
  h) propune structura anuală a alocaţiilor de la bugetul de stat;
  i) repartizează bugetul activităţii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:
  - activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordinea sa;
  - federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care au calitatea de instituţii de utilitate publică, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi programelor sportive ale acestora;
  - premierea performantelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale;
  j) avizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale şi la alte foruri continentale sau mondiale şi autorizează afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate;
  k) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora;
  l) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrand în acest scop cu instituţiile şi cu organismele de specialitate din ţara şi din străinătate;
  m) elaborează şi aduce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive;
  n) recunoaşte sau revoca, în sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;
  o) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora;
  p) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;
  q) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv;
  r) autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale;
  s) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate sa mărească în mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competiţiilor;
  s,) adopta măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive;
  t) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale în vigoare;
  t,) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul sportului, pentru susţinerea sportului pentru toţi şi de performanţă, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului.
  (2) Ministerul Tineretului şi Sportului poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare.


  Capitolul II Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti


  Articolul 19

  (1) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.
  (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.
  (3) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea şi promovarea activităţilor sportive.
  (4) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Tineretului şi Sportului.


  Articolul 20

  (1) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:
  a) ţin evidenta structurilor sportive din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
  b) repartizează, pe bază de contract, subvenţiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectiva, alocate de organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;
  c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanţă în teritoriu;
  d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; subvenţionează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
  e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
  f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
  g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;
  h) îndruma şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ.
  (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.


  Titlul IV Structurile sportive


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 21

  (1) În sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:
  a) asociaţiile sportive;
  b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale;
  c) asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport;
  d) ligile profesioniste;
  e) federaţiile sportive naţionale;
  f) Comitetul Olimpic Roman.
  (2) Dreptul la libera asociere, în scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice.
  (3) Ministerul Tineretului şi Sportului organizează, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare şi Certificatul de identitate sportiva.


  Articolul 22

  (1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociaţii de drept privat, formate din persoane fizice sau juridice, constituite în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive.
  (2) Pentru scopurile şi în condiţiile stabilite prin lege pot funcţiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate în subordinea organelor administraţiei publice centrale sau locale.


  Articolul 23

  Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific şi de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare şi de atribuire a Certificatului de identitate sportiva şi a numărului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.


  Articolul 24

  (1) Recunoaşterea unei structuri sportive, în sensul prezentei legi, se dovedeşte prin Certificatul de identitate sportiva, eliberat în condiţiile prezentei legi.
  (2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:
  a) la asociaţiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competiţiile oficiale locale;
  b) la federaţia sportiva naţionala corespunzătoare, constituită potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competiţiile oficiale naţionale sau internaţionale.


  Capitolul II Asociaţiile sportive


  Articolul 25

  (1) Asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot constitui ca societăţi civile particulare, potrivit legislaţiei în vigoare. Constituirea unei asociaţii sportive fără personalitate juridică da dreptul acesteia la obţinerea unui certificat de identitate sportiva, precum şi la afilierea la asociaţia judeţeana, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competiţiile sportive oficiale locale.
  (2) Asociaţii sportive se pot constitui şi în cadrul instituţiilor publice sau private, ca unităţi fără personalitate juridică.
  (3) În cadrul instituţiilor publice sau private se poate constitui o singura asociaţie sportiva ca unitate fără personalitate juridică.


  Capitolul III Cluburi sportive


  Articolul 26

  (1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii.
  (2) Cluburile sportive pot fi:
  a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni;
  b) persoane juridice de drept public.


  Articolul 27

  Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, în condiţiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.


  Articolul 28

  (1) Cluburile sportive au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii.
  (2) Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.
  (3) Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinaţiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului şi Sportului.
  (4) Cluburile sportive dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
  (5) În cazul dizolvării unui club sportiv, patrimoniul sau net va fi îndreptat spre realizarea unor activităţi sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului urmând sa stabilească destinaţia sa concretă, la propunerea federaţiei sportive naţionale corespunzătoare.
  (6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.


  Articolul 29

  (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate performanta, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
  (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege, cu excepţia implicarii patrimoniale a autorităţii publice căreia i se subordonează.


  Articolul 30

  Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportiva fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.


  Articolul 31

  (1) Cluburile sportive, organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, sunt cluburi sportive profesioniste. Acestea au drept obiect de activitate participarea la competiţii sportive profesioniste, promovarea şi dezvoltarea activităţilor sportive, precum şi alte activităţi legate sau derivate din obiectul lor social.
  (2) Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singura disciplina sportiva.
  (3) Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile cuprinse în prezenta lege.
  (4) Pentru participarea la competiţiile sportive profesioniste cluburile sportive profesioniste trebuie să se afilieze la federaţia sportiva naţionala respectiva şi, după caz, la liga profesionista respectiva.


  Articolul 32

  (1) Capitalul social iniţial al cluburilor sportive profesioniste, constituite ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni prin reorganizarea actualelor cluburi sportive, va fi format din totalitatea patrimoniului net dobândit legal şi existent la data constituirii societăţii comerciale sportive pe acţiuni, precum şi prin aport în natura şi în numerar.
  (2) Sumele rezultate din vânzarea acţiunilor, determinate până la nivelul patrimoniului net existent, se vărsa în contul federaţiilor sportive, în vederea constituirii unor fonduri cu destinaţie exclusiva pentru sport, creării sau dezvoltării infrastructurii naţionale a ramurii sportive respective.
  (3) Valoarea nominală a unei acţiuni, precum şi nivelul minim al capitalului social al cluburilor sportive profesioniste, constituite sau reorganizate în baza prezentei legi, se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  (4) Transformarea cluburilor existente în societăţi comerciale sportive pe acţiuni se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.
  (5) Pot fi acţionari ai societăţilor comerciale sportive pe acţiuni persoane fizice şi juridice române, precum şi persoane fizice şi juridice străine. Participarea persoanelor fizice şi juridice străine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depăşi 49% din totalul acţiunilor.
  (6) Nici o persoană fizica sau juridică dintre cele menţionate la alin. (5) nu poate deţine acţiuni din capitalul social, în mod simultan, la doua sau mai multe societăţi comerciale sportive pe acţiuni de la aceeaşi ramura de sport.
  (7) Statutul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni nu va putea cuprinde nici o alta limitare pentru libera transmitere a acţiunilor.


  Articolul 33

  Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalaţiilor destinate practicării sportului, aflate în proprietatea societăţii comerciale sportive pe acţiuni, se face în condiţiile legii, fără schimbarea destinaţiei sportive.


  Capitolul IV Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport


  Articolul 34

  (1) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectiva.
  (2) Asociaţiile judeţene "Sportul pentru toţi" şi "Sportul pentru persoanele cu handicap" se constituie prin asocierea persoanelor fizice şi juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare judeţ.
  (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizaţie-asociaţie fără scop lucrativ.
  (4) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt constituite din secţiile asociaţiilor şi cluburilor sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de acestea.
  (5) Obiectivele, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport decurg din statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare, precum şi din puterea delegată de către acestea.
  (6) La nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociaţie judeţeana.
  (7) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, care funcţionează în raza lor teritorială.


  Capitolul V Federaţiile sportive naţionale


  Articolul 35

  (1) Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.
  (2) Potrivit prezentei legi federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.
  (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.


  Articolul 36

  (1) Federaţiile sportive naţionale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.
  (2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singura federatie sportiva naţionala.
  (3) Prin excepţie, se pot constitui Federaţia sportiva naţionala "Sportul pentru toţi" şi Federaţia sportiva naţionala "Sportul pentru persoanele cu handicap", ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice şi juridice cu activitate specifică în domeniu.
  (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federaţiilor sportive naţionale este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obţinut avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.
  (5) Federaţiile sportive naţionale se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu statutele federaţiilor internaţionale corespondente.
  (6) Înfiinţarea federaţiilor sportive naţionale sau modificarea statutelor şi a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4), este nulă de drept.


  Articolul 37

  (1) Federaţiile sportive naţionale au următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează strategia naţionala de dezvoltare a ramurii de sport şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliati;
  b) organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza normelor şi regulamentelor adoptate potrivit statutelor proprii;
  c) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfecţionarea continua, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcţionare;
  d) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor naţionale la competiţiile internaţionale;
  e) exercita puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de prezenta lege şi potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;
  f) organizează sau tuteleaza competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului;
  g) colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi/sau cu instituţiile din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului;
  h) promovează măsurile de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi al metodelor neregulamentare, destinate sa mărească în mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competiţiilor organizate direct la nivel naţional;
  i) întreprind măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a tolerantei în activitatea sportiva.
  (2) Federaţiile sportive naţionale asigura reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care sunt afiliate.


  Articolul 38

  (1) Federaţiile sportive naţionale se înscriu în Registrul sportiv, pentru obţinerea Certificatului de identitate sportiva.
  (2) Federaţiile sportive naţionale se pot afilia la federaţiile sportive internaţionale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului şi Sportului.


  Articolul 39

  (1) Federaţiile sportive naţionale au organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului, constituite conform legii, precum şi propriilor statute şi regulamente.
  (2) Federaţiile sportive naţionale se supun verificărilor financiare, potrivit legii şi statutelor proprii.
  (3) Federaţiile sportive naţionale dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
  (4) Federaţiile sportive naţionale pot greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.


  Articolul 40

  În cazul dizolvării unei federaţii sportive naţionale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 41

  Federaţia sportiva naţionala "Sportul pentru toţi" şi Federaţia sportiva naţionala "Sportul pentru persoanele cu handicap" beneficiază de drepturile şi de obligaţiile federaţiilor sportive naţionale şi îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe naţionale, finanţate prioritar de Guvern.


  Capitolul VI Ligile profesioniste


  Articolul 42

  (1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.
  (2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.
  (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.
  (4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federaţiilor sportive naţionale, îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor şi regulamentelor proprii.
  (5) Statutele şi regulamentele ligilor profesioniste stabilesc competentele, drepturile şi obligaţiile acestora şi sunt aprobate de federaţiile sportive naţionale respective.
  (6) Înfiinţarea ligilor profesioniste ca structuri sportive şi dobândirea personalităţii juridice se fac în condiţiile legii, în baza acordului federaţiei sportive naţionale corespunzătoare şi a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului şi Sportului.
  (7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga naţionala profesionista. Prin excepţie, se pot înfiinţa ligi profesioniste, pe niveluri competiţionale, în cadrul aceleiaşi ramuri de sport.
  (8) Înfiinţarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor şi a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nulă de drept.
  (9) Ligile profesioniste au următoarele atribuţii:
  a) organizează competiţia oficială profesionista în ramura de sport respectiva şi la nivelul stabilit de federaţia sportiva naţionala;
  b) controlează şi exercită puterea disciplinară asupra membrilor, în limitele stabilite de prezenta lege şi de federaţia sportiva naţionala corespunzătoare;
  c) negociază şi încheie contractele colective de muncă, conform legii;
  d) alte atribuţii acordate de federaţiile sportive naţionale corespunzătoare, în sensul lit. a).


  Capitolul VII Comitetul Olimpic Roman


  Articolul 43

  (1) Comitetul Olimpic Roman este o asociaţie de interes naţional care se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice şi ale prezentei legi.
  (2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentala, apolitica şi fără scop lucrativ.
  (3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.
  (4) Comitetul Olimpic Roman deţine competenţa exclusiva pentru reprezentarea tarii la Jocurile Olimpice şi la celelalte programe organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic sau a asociaţiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul deţinător pe teritoriul României al drepturilor de folosire a însemnelor şi a tuturor simbolurilor olimpice specificate în statutul propriu, în Charta Olimpica şi în alte documente normative ale miscarii olimpice.
  (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României nu pot folosi însemnele Comitetului Internaţional Olimpic, însemnele şi emblema Comitetului Olimpic Roman decât cu acordul Comitetului Olimpic Roman şi în limitele Chartei Olimpice. Litigiile generate de folosirea neautorizata a însemnelor olimpice sunt de competenţa instanţei române.
  (6) Comitetul Olimpic Roman organizează şi coordonează activitatea Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuţii în dezvoltarea şi promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.
  (7) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Comitetul Olimpic Roman colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu celelalte asociaţii şi organizaţii de drept public sau privat. Comitetul Olimpic Roman organizează, coordonează şi susţine financiar, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu federaţiile sportive naţionale, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu organe ale administraţiei publice locale şi centrale, activitatea centrelor olimpice naţionale de pregătire a juniorilor.
  (8) Sursele de finanţare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi:
  a) alocaţii bugetare;
  b) venituri proprii;
  c) alte surse.
  (9) Nivelul alocaţiilor bugetare, precum şi categoriile de cheltuieli ce urmează să fie finanţate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale.
  ------------
  Alin. (9) al art. 43 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 56 din 11 aprilie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001 de către LEGEA nr. 610 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 9 noiembrie 2001.
  (10) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia, cu prioritate, de alocaţii guvernamentale pentru îndeplinirea programelor olimpice.
  ------------
  Alin. (10^1) al art. 43 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 56 din 11 aprilie 2001, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001 de către LEGEA nr. 610 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 9 noiembrie 2001.
  (11) Comitetul Olimpic Roman poate deţine în proprietate, concesiune sau folosinţa imobile, baze şi instalaţii sportive de interes naţional.
  (12) Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.


  Capitolul VIII Dispoziţii comune


  Articolul 44

  Pentru înregistrarea cluburilor sportive şi a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, în Registrul sportiv şi pentru dobândirea Certificatului de identitate sportiva acestea trebuie să facă dovada afilierii la federaţiile sportive naţionale corespunzătoare profilului de activitate al secţiilor pe ramurile de sport componente. În cazul cluburilor sportive profesioniste se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 31 alin. (4).


  Articolul 45

  (1) Structurile sportive deţin exclusivitatea:
  a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica şi în mişcare a sportivilor lor în echipament de concurs şi de reprezentare, când participa la competiţii în numele respectivei structuri;
  b) dreptului de folosinţa asupra siglei/emblemei proprii;
  c) drepturilor de reclama, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participa, după caz.
  (2) Drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate de structurile sportive, în condiţiile legii.


  Titlul V Autoritatea disciplinară


  Articolul 46

  (1) Autoritatea disciplinară în sport se exercită deplin şi legitim potrivit:
  a) competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al structurilor sportive de către organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;
  b) statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale, asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste şi Comitetului Olimpic Roman.
  (2) Puterea disciplinară da titularilor legitimi, enumeraţi la alin. (1) lit. b), facultatea de a investiga şi, după caz, de a sanctiona persoanele şi instituţiile în culpa.


  Articolul 47

  Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:
  a) un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător domeniilor respective, gradat, în funcţie de gravitatea faptelor;
  b) diferenţierea graduala a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea posibilităţii dublei sancţiuni pentru aceeaşi fapta, excluderea retroactivitatii în aplicarea sancţiunilor şi interdicţia de a da sancţiuni pentru fapte săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauza;
  c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suspendarea sancţiunii;
  d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;
  e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.


  Articolul 48

  (1) Revocarea recunoaşterii funcţionarii oricărei structuri sportive este de competenţa Ministerului Tineretului şi Sportului şi se va produce în următoarele cazuri:
  a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
  b) structura sportiva, fără a fi autorizata, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;
  c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor statutare, actelor constitutive şi ale legii;
  d) revocarea de drept a recunoaşterii funcţionarii, ca urmare a dizolvării şi lichidării unei structuri sportive.
  (2) Revocarea recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive se face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, pe baza constatărilor rezultate din supravegherea şi controlul organelor enunţate la art. 46 şi are ca efect, după caz, suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportiva sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective.
  (3) Împotriva ordinului de revocare a recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptatit se poate adresa instanţei de judecată în termen de 30 de zile.
  (4) De la data declanşării acţiunii de atac menţionate la alin. (3) şi până la pronunţarea hotărârii definitive a instanţei de judecată ordinul de suspendare temporară a Certificatului de identitate sportiva sau de revocare a structurii sportive în cauza se suspenda.
  (5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului şi Sportului sesizează instanţa competenţa, în vederea pierderii personalităţii juridice a structurii sportive.


  Titlul VI Supraveghere şi control


  Articolul 49

  (1) Ministerul Tineretului şi Sportului exercita supravegherea şi controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi şi regulamentului de aplicare a acesteia.
  (2) Prin delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de:
  a) direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru asociaţiile şi cluburile sportive din zona teritorială;
  b) federaţiile sportive naţionale, pentru cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste şi cluburile sportive profesioniste din ramura de sport respectiva.


  Articolul 50

  În înţelesul prezentei legi, supravegherea şi controlul nu pot substitui controlul propriu instituit de federaţiile sportive naţionale, asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, precum şi de asociaţiile şi cluburile sportive, ligile profesioniste şi cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii.


  Titlul VII Cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului


  Articolul 51

  Cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului urmăreşte:
  a) ameliorarea programelor de educaţie fizica şi mărirea eficientei sociale a sportului pentru toţi;
  b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetării;
  c) fundamentarea metodico-ştiinţifică şi medico-biologica a selecţiei, antrenamentului şi participării sportivilor la competiţii;
  d) valorificarea rezultatelor cercetării în educaţie fizica şi sport, în folosul tuturor categoriilor populaţiei.


  Articolul 52

  (1) Programele de cercetare ştiinţifică pentru educaţie fizica şi sport, de interes naţional, se includ în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.
  (2) Finanţarea şi atribuirea programelor de cercetare ştiinţifică pentru educaţie fizica şi sport se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale pot iniţia şi susţine programe de cercetare ştiinţifică în educaţie fizica şi sport, atribuite în condiţiile legii.


  Articolul 53

  (1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetării şi asistenţei ştiinţifice pentru educaţie fizica şi sport se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport ca instituţie publică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Activitatea Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport este finanţată din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului.
  (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Titlul VIII Controlul şi asistenţa medicală în domeniul educaţiei fizice şi sportului


  Articolul 54

  Controlul şi asistenţa medicală în activităţi de educaţie fizica şi sport sunt obligatorii.


  Articolul 55

  (1) Practicarea exerciţiilor fizice în forme organizate se realizează numai cu aviz medical.
  (2) Pentru a participa la antrenamente şi competiţii sportivii legitimati trebuie să efectueze controlul medical periodic şi ori de câte ori este nevoie la unităţile de medicina sportiva.
  (3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente şi/sau înscrierea lor la competiţiile sportive sunt condiţionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unităţile de medicina sportiva.


  Articolul 56

  (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei, elaborează normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor şi studenţilor în vederea participării la lectiile de educaţie fizica.
  (2) Ministerul Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei, elaborează normele tehnice privind:
  a) controlul medical al sportivilor;
  b) asistenţa medico-sportiva în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice;
  c) asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor.


  Articolul 57

  (1) Controlul şi asistenţa medicală de specialitate pentru persoanele care participa la activităţile sportive menţionate la art. 55 alin. (1) şi (2) se acordă conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
  (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei realizează controlul şi asistenţa medicală a sportivilor prin:
  a) Institutul Naţional de Medicina Sportiva, ca unitate medicală de asistenţa şi cercetare medico-sportiva, pentru loturile naţionale şi olimpice;
  b) policlinicile judeţene de medicina sportiva, pentru toţi sportivii din raza lor teritorială;
  c) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru sportivii din raza lor teritorială;
  d) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul complexurilor sportive naţionale şi al cluburilor sportive, la antrenamente şi competiţii.


  Titlul IX Formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului


  Articolul 58

  Predarea educaţiei fizice sau instruirea sportiva, în forme organizate, se asigura numai de persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în condiţiile legii.


  Articolul 59

  (1) Formarea licenţiaţilor în educaţie fizica şi sport, a profesorilor de educaţie fizica, a antrenorilor, a managerilor şi a kinetoterapeutilor se realizează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii.
  (2) Antrenorii se pot forma şi în cadrul şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.
  (3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv, în condiţiile legii. Instructorii sportivi se pot forma şi prin cursuri organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de alte persoane juridice interesate, în condiţiile legii.
  (4) Standardele de evaluare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, în vederea acreditării sau autorizării unităţilor, instituţiilor de învăţământ, a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională a adulţilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi, după caz, cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.


  Articolul 60

  (1) Formarea continua a specialiştilor cu studii superioare se face în condiţiile legii. Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfecţionare şi stagii de pregătire, organizate de federaţiile sportive naţionale împreună cu instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate în condiţiile legii.
  (2) Sistemul de clasificare şi promovare a antrenorilor se stabileşte prin statutul antrenorului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 61

  (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, ai şcolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate, pot obţine carnetul de antrenor pe baza licenţei, diplomei sau a certificatului de absolvire, după caz, care atesta specializarea în ramura de sport respectiva.
  (2) Carnetul de antrenor se eliberează, la cerere, de federaţia sportiva naţionala şi conferă titularului drepturile şi obligaţiile prevăzute în statutul şi în regulamentele federaţiei.
  (3) Carnetul de antrenor atesta ocupaţia de antrenor, care se va exercita în condiţiile legii.


  Articolul 62

  În activitatea de educaţie fizica şi sport, pe lângă profesorii cu diploma de licenţa sau de absolvire, antrenorii, instructorii şi managerii din domeniu, pot funcţiona ca specialişti şi alte persoane calificate pentru asistenţa medicală, cercetare şi asistenţa ştiinţifică, organizare şi conducere tehnica, precum şi pentru alte ocupaţii complementare specificate în regulamentul de aplicare a prezentei legi.


  Titlul X Protecţia socială a sportivilor de performanţă


  Articolul 63

  Sportivii de performanţă beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asistenţa socială, de asigurare socială de sănătate, precum şi de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, în condiţiile legii.


  Articolul 64

  (1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale şi europene de seniori probe olimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o renta viageră.
  (2) Renta viageră prevăzută la alin. (1) reprezintă echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie.
  (3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica pentru luna anterioară celei în care se face plata drepturilor.
  (4) Renta viageră se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (5) În funcţie de nivelul performantei sportive, din renta viageră, calculată potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acordă din 1,5 salarii medii brute pe economie, după cum urmează:
  a) - 100% pentru prima medalie de aur obţinută la jocurile olimpice;
  - 80% pentru prima medalie de argint obţinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele mondiale;
  - 70% pentru prima medalie de bronz obţinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele europene;
  b) 50% din valoarea indemnizaţiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru următoarele medalii de aur obţinute la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau campionatele europene.
  (6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion olimpic şi cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viageră acordată pentru cea mai buna performanta se cumulează cu cea pentru performanta inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b).
  (7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezentul articol se aloca de la bugetul de stat şi se plătesc de Ministerul Tineretului şi Sportului.
  (8) Modalităţile de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (9) Renta viageră prevăzută în prezentul articol se plăteşte lunar în lei şi nu este impozabilă.
  (10) În perioada revenirii în activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda.


  Articolul 65

  (1) Sportivii legitimati care participa în competiţii incluse în calendarul intern sau internaţional sportiv sunt obligaţi, după caz, sa posede asigurarea medicală de sănătate în caz de accidente.
  (2) Asigurarea medicală de sănătate în caz de accidente se realizează astfel:
  a) de cluburile şi asociaţiile sportive, pentru sportivii acestora;
  b) de federaţiile sportive naţionale, pentru componenţii loturilor naţionale;
  c) de Comitetul Olimpic Roman, pentru componenţii loturilor, calificaţi la jocurile olimpice.


  Articolul 66

  Sportivii profesionisti, asociaţi în sindicate pe ramuri de sport, beneficiază şi de celelalte drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.


  Titlul XI Finanţarea activităţii sportive


  Articolul 67

  (1) Veniturile, indiferent de sursa, şi cheltuielile de orice natura ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu.
  (2) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel:
  a) potrivit competentelor stabilite în statutele şi regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;
  b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, pentru finanţarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică;
  c) în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale structurilor sportive de drept public, precum şi pentru veniturile proprii ale acestora.
  (3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:
  a) venituri proprii, precum şi sume destinate finanţării unor programe sportive de utilitate publică;
  b) sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de programe a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;
  c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale sau locale;
  d) alte surse.
  (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba după cum urmează:
  a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat;
  b) de organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin care se acordă alocaţiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, pentru structurile sportive de drept public.
  (5) Structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de impozite şi taxe locale.
  (6) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului structurilor sportive de drept public se reportează în anul următor.


  Articolul 68

  (1) Veniturile obţinute din activitatea structurilor sportive fără scop lucrativ, care sunt neeconomice, nu sunt impozabile şi includ:
  a) cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natura ale membrilor şi simpatizantilor;
  b) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
  c) donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
  d) dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din asemenea venituri;
  e) veniturile obţinute din reclama şi publicitate, cu excepţia celor realizate prin unităţile specializate în acest domeniu;
  f) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
  g) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
  h) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive;
  i) indemnizaţiile obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
  j) indemnizaţiile obţinute din transferurile sportivilor.
  (2) Structurile sportive cu personalitate juridică fără scop lucrativ sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursa în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare.
  (3) Societăţile comerciale sportive pe acţiuni sunt scutite de orice impozite faţă de bugetul de stat şi faţă de bugetele locale pentru activităţile economice legate exclusiv de obiectul lor social, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (1), astfel:
  a) 100% pe o perioadă de un an calendaristic de la data adoptării acestei forme de organizare, respectiv data emiterii certificatului de înmatriculare de către registrul comerţului;
  b) 50% pentru încă 2 ani calendaristici următori perioadei prevăzute la lit. a).
  (4) Profitul obţinut de societăţile comerciale sportive pe acţiuni din alte activităţi comerciale, care este destinat în exclusivitate finanţării activităţilor sportive, este scutit de impozit, în condiţiile prevăzute la alin. (3).
  (5) Sunt considerate cheltuieli deductibile fiscal şi cele realizate pentru promovarea şi dezvoltarea activităţilor sportive neprofesioniste din propria structura.


  Articolul 69

  (1) Structurile sportive, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, inclusiv pentru finanţarea de programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigura pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.
  (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se fac în condiţiile legii.
  (3) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
  (4) Structurile sportive de drept public pot beneficia şi de alte surse de venituri, astfel:
  a) cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natura ale simpatizantilor;
  b) donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizări;
  c) veniturile obţinute din reclama şi publicitate;
  d) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;
  e) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
  f) indemnizaţiile obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
  g) indemnizaţiile obţinute din transferurile sportivilor.
  (5) Veniturile obţinute din activităţile structurilor sportive de drept public se gestionează şi se utilizează la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.


  Articolul 70

  (1) Ministerul Tineretului şi Sportului îşi asigura sursele pentru finanţarea activităţilor sportive din:
  a) alocaţii de la buget, stabilite de administraţia publică centrala şi locală;
  b) venituri provenite din încasările Regiei Autonome "Loteria Naţionala", stabilite potrivit legii;
  c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru tigari şi băuturi alcoolice;
  d) donaţii şi sponsorizări;
  e) alte venituri, în condiţiile legii;
  f) sumele rămase din exerciţiul financiar precedent.
  (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi asigura sursele pentru finanţarea activităţilor sportive de interes local din:
  a) alocaţia bugetară anuală stabilită de administraţia publică centrala şi locală;
  b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfăşurate pe teritoriul judeţului respectiv;
  c) 15% din valoarea de piaţa a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judeţului respectiv;
  d) donaţii şi sponsorizări;
  e) alte venituri, în condiţiile legii;
  f) sumele rămase din exerciţiul financiar precedent.


  Articolul 71

  (1) Sursele de finanţare a federaţiilor sportive naţionale provin din:
  a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz;
  b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;
  c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit prevederilor statutelor şi regulamentelor proprii;
  d) donaţii şi sponsorizări;
  e) 20% din încasările realizate din pronosticurile sportive, ca urmare a utilizării de competiţii de gen pentru ramura respectiva, organizate în campionatele naţionale din alte tari, de federaţiile şi organismele sportive internaţionale, precum şi în "Cupa României";
  f) minimum 10% din indemnizaţiile de transferuri interne şi internaţionale ale sportivilor, care se constituie în sursa de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori;
  g) alte venituri, în condiţiile legii;
  h) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.
  (2) Sursele de finanţare a cluburilor sportive provin din:
  a) alocaţii de la bugetul de stat şi bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se afla, după caz;
  b) sume destinate finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat şi înscrise în contractele încheiate cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau cu organele administraţiei publice locale, după caz;
  c) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură directa cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;
  d) cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;
  e) sume obţinute din transferurile sportivilor;
  f) donaţii şi sponsorizări;
  g) alte venituri, în condiţiile legii;
  h) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.
  (3) Sursele de finanţare a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică se asigura prin:
  a) aportul membrilor;
  b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor sau unităţilor în cadrul cărora s-au constituit;
  c) alte surse.


  Articolul 72

  Sursele de finanţare a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, se asigura din:
  a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau cu organe ale administraţiei publice locale, după caz;
  b) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;
  c) veniturile obţinute din activităţile economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;
  d) donaţii şi sponsorizări;
  e) alte venituri, în condiţiile legii;
  f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.


  Articolul 73

  (1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni realizează venituri proprii din activităţile prevăzute la art. 31 alin. (1).
  (2) Gestionarea patrimoniului propriu şi exerciţiul financiar al cluburilor sportive profesioniste se conduc potrivit reglementărilor aplicabile pentru societăţile comerciale.


  Articolul 74

  Sursele de finanţare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din:
  a) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;
  b) veniturile obţinute din activităţile realizate în legătură directa cu statutul şi obiectul de activitate ale acestora;
  c) donaţii şi sponsorizări;
  d) 20% din încasările nete rămase după deducerea taxei asupra jocurilor la sistemele de pronosticuri sportive, organizate cu utilizarea competiţiei sportive profesioniste respective;
  e) 5% din încasările rezultate din vânzarea biletelor de intrare la competiţiile sportive oficiale organizate de liga;
  f) 2% din încasările rezultate din contractele încheiate de cluburile sportive profesioniste pentru reclama, publicitate şi drepturi TV;
  g) alte venituri, în condiţiile legii;
  h) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.


  Articolul 75

  Sursele de finanţare a Comitetului Olimpic Roman se constituie din:
  a) alocaţii de la bugetul de stat;
  b) timbrul olimpic, reprezentând 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestările sportive;
  c) venituri provenite din încasările Regiei Autonome "Loteria Naţionala", stabilite potrivit legii;
  d) donaţii şi legate;
  e) sponsorizări;
  f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinţa a emblemei Comitetului Olimpic Roman;
  g) contribuţii din partea Comitetului Internaţional Olimpic şi a Solidarităţii Olimpice;
  h) venituri din organizarea şi exploatarea pronosticurilor şi pariurilor sportive, în condiţiile legii;
  i) alte venituri, conform legislaţiei în vigoare;
  j) sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
  k) o pătrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).


  Articolul 76

  Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Roman şi federaţiile sportive naţionale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul, precum şi de la plata T.V.A. pentru achiziţiile de pe piaţa interna, de echipament sportiv şi materiale sportive, instalaţii şi aparatura specifică, necesare activităţii de pregătire, reprezentare şi participare a sportivilor şi echipelor componente ale loturilor sportive naţionale şi olimpice la competiţiile internaţionale oficiale: jocuri olimpice, campionate şi cupe mondiale şi europene.

  ------------
  Art. 77 a fost abrogat de art. 85 din ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.


  Titlul XII Baza materială pentru activitatea sportiva


  Articolul 78

  (1) În sensul prezentei legi baza materială sportiva cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizica şi sport.
  (2) Bunurile menţionate la alin. (1) aparţin, după caz, proprietăţii publice sau private.
  (3) Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportiva, care aparţine domeniului public sau privat al statului, se face în condiţiile legii.


  Articolul 79

  (1) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi cu garanţia construirii altor baze sportive similare.
  (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, după caz, şi societăţilor comerciale care dobândesc active patrimoniale destinate activităţii sportive ce au aparţinut statului.


  Articolul 80

  (1) Baza materială pentru activitatea sportiva, aflată în patrimoniul statului şi în folosinţa fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Tineretului şi Sportului.
  (2) Predarea-preluarea se face pe bază de protocol.
  Justa despăgubire se acordă, după caz, de Guvern. În acelaşi timp se reintegrează fără plata şi imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societăţi comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bază de protocol.
  (3) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului, se face pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, cu revizuirea anuală a acestuia, numai în conformitate cu metodologia stabilită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
  (4) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în condiţiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activităţi sportive.
  (5) Deţinătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) şi (2), care urmează să fie reintegrate în patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului, sunt obligaţi sa pună la dispoziţie imputernicitilor Ministerului Tineretului şi Sportului toate documentele care atesta proprietatea, evidentele contabile, precum şi documentele necesare în vederea înregistrării. Ministerul Tineretului şi Sportului, prin împuterniciţii săi, va acţiona în justiţie persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor şi predarea documentelor de proprietate. Aceste acţiuni sunt scutite de taxa de timbru.
  (6) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparţinând Ministerului Tineretului şi Sportului se face în cartea funciară, cu scutirea de la plata taxelor prevăzute de lege.
  (7) Acţiunile în justiţie formulate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxa de timbru.
  (8) În condiţiile alin. (7) şi alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportiva.
  (9) Ministerul Tineretului şi Sportului administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naţionale, unităţile judeţene de administrare a bazelor sportive şi cluburile sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii.
  (10) Complexurile sportive naţionale sunt persoane juridice, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului ca instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Obiectul de activitate al acestora îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional. Complexurile sportive naţionale se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
  (11) Unităţile judeţene pentru administrarea bazelor sportive sunt persoane juridice, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului ca instituţii publice în subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Obiectul de activitate al acestora consta în administrarea bazelor sportive de interes naţional de pe teritoriul judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti. Unităţile judeţene pentru administrarea bazelor sportive se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
  (12) Sursele de finanţare a complexurilor sportive naţionale şi a unităţilor judeţene de administrare a bazelor sportive provin din:
  a) alocaţii de la bugetul de stat;
  b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi cu obiectul de activitate ale acestora;
  c) donaţii şi sponsorizări;
  d) alte venituri, în condiţiile legii;
  e) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.
  (13) Veniturile obţinute din activitatea complexurilor sportive naţionale şi a unităţilor judeţene de administrare a bazelor sportive se gestionează şi se utilizează integral la nivelul unităţilor respective, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.
  (14) Comitetul Olimpic Roman şi federaţiile sportive naţionale, ca persoane juridice fără scop lucrativ, de utilitate publică, pot primi în folosinţa gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
  (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat la data intrării în vigoare a prezentei legi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi care nu este administrat potrivit prevederilor alin. (9)-(11), poate fi transferat în domeniul public al comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz, în condiţiile legii.


  Articolul 81

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa includă în planurile de urbanism şi amenajare rurală suprafeţe de teren pentru construirea de baze sportive destinate educaţiei fizice şi sportului comunitar.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva, în condiţiile legii.


  Articolul 82

  Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin bazele sportive nautice au dreptul de folosinţa gratuita şi prioritara a luciului de apa pentru activitatea de pregătire şi competiţionala.


  Articolul 83

  Regimul de gestionare şi administrare a bunurilor mobile şi imobile, achiziţionate ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează pe baza contractului încheiat între părţi.


  Titlul XIII Prevenirea violenţei în sport şi lupta împotriva dopajului


  Articolul 84

  (1) Activitatea sportiva în România se organizează pornindu-se de la principiul asigurării unui climat civilizat, de fair-play şi sportivitate în toate locurile în care se desfăşoară astfel de acţiuni.
  (2) Modalităţile concrete de acţiune în acest domeniu, pe plan naţional şi local, se stabilesc avându-se în vedere prevederile Convenţiei europene privind violenta şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal.


  Articolul 85

  (1) Se înfiinţează Comisia Naţionala de Acţiune împotriva Violenţei în Sport, ca organism de reglementare, control şi supraveghere, format din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, reprezentanţi ai federaţiilor sportive naţionale, reprezentanţi ai ligilor profesioniste şi reprezentanţi ai direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (2) Comisia Naţionala de Acţiune împotriva Violenţei în Sport are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) stabileşte normele obligatorii privind organizarea spectacolelor şi manifestărilor sportive şi de prevenire a violenţei cu ocazia desfăşurării acestora;
  b) supraveghează şi controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate şi aplicate de organizatorii de spectacole sportive şi de administratorii de baze sportive în cadrul cărora se desfăşoară aceste spectacole;
  c) stabileşte şi aplica sancţiuni, altele decât cele cuprinse în statutele şi în regulamentele structurilor sportive;
  d) ia măsuri pentru prevenirea violenţei fizice exercitate în timpul pregătirii sportivilor.
  (3) Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului.


  Articolul 86

  (1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii şi tehnicienii îşi vor desfăşura activitatea pornind de la excluderea utilizării mijloacelor şi metodelor care sporesc în mod artificial performanţele sportive şi prejudiciază sănătatea sportivilor şi etica sportiva.
  (2) Pentru prevenirea utilizării şi pentru eliminarea dopajului din activitatea sportiva Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic Roman susţin Programul naţional antidoping, conform prevederilor Convenţiei antidoping a Consiliului Europei.
  (3) Programul naţional antidoping cuprinde măsuri referitoare la:
  a) constituirea Comisiei Naţionale Antidoping;
  b) constituirea şi funcţionarea laboratorului de control doping;
  c) normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping şi sancţiunile care se vor aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate în cazuri de dopaj.


  Titlul XIV Sancţiuni


  Articolul 87

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.


  Articolul 88

  Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de către organizatori a participării la competiţiile sportive oficiale înscrise în calendarele federaţiilor sportive naţionale pe ramuri de sport;
  b) participarea la activităţile sportive organizate a sportivilor care nu prezintă avizul medical, conform prevederilor art. 55;
  c) prezentarea unor declaraţii sau documente inexacte în baza cărora s-a operat înscrierea la competiţii potrivit prevederilor lit. a) este sanctionabila cu amendă, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune;
  d) îngrădirea de către deţinătorii de baze sportive a accesului celor îndreptăţiţi să le utilizeze;
  e) organizarea manifestărilor sportive fără a asigura condiţiile prevăzute prin regulamentul federaţiei sportive naţionale respective;
  f) administrarea necorespunzătoare a bazelor şi a instalaţiilor sportive de către deţinătorii acestora sau de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosinţa asupra lor, sanctionabila cu amendă, potrivit legii, dacă fapta nu constituie infracţiune;
  g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele şi autorizaţiile de funcţionare;
  h) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale Ministerului Tineretului şi Sportului.


  Articolul 89

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 88, săvârşite de persoanele fizice şi persoanele juridice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c);
  b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f);
  c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) şi h).
  (2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 90

  În cazul săvârşirii repetate a contravenţiilor prevăzute la art. 88, pe lângă amenda se vor aplica şi sancţiunile specifice autorităţii disciplinare în sport, stabilite potrivit prevederilor art. 47.


  Articolul 91

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 89 se fac de:
  a) inspectorii din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
  b) directorii direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene sau/şi a municipiului Bucureşti, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritorială aferentă;
  c) alte persoane împuternicite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
  (2) Persoanele abilitate menţionate la alin. (1) constata încălcările legii şi aplica sancţiuni în raport cu gravitatea lor, pa baza de proces-verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului.


  Articolul 92

  Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.
  -------------
  *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de alin. (2) al art. 51 din ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.


  Articolul 93

  Nerespectarea dispoziţiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) şi ale art. 42 alin. (7) determina nulitatea actului de înfiinţare a structurii sportive în culpa.


  Titlul XV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 94*)

  În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 240 din 24 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000, termenul prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se proroga la data de 31 decembrie 2001.


  Articolul 95

  Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legale în vigoare pentru persoanele juridice asociaţii şi fundaţii -, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice.


  Articolul 96

  În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.


  Articolul 97

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  ION DIACONESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU


  Anexă

  DEFINIŢII
  În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
  a) baza sportiva - amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţii de educaţie fizica şi sport;
  b) Registrul sportiv - document care evidenţiază situaţia înregistrării structurilor sportului în ordine cronologică şi care are doua componente: subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică şi subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică;
  c) Certificat de identitate sportiva - act oficial prin care se atesta calitatea de structura sportiva;
  d) licenţa de sportiv profesionist - document care atesta existenta unui raport juridic determinat între un sportiv şi un club sportiv profesionist şi care este eliberat de o federatie sportiva naţionala;
  e) oficiali sportivi - persoanele a căror activitate conduce la organizarea şi administrarea activităţii sportive de agrement, recreative şi competiţionale, aflate în relaţie cu structura sportiva pe bază de contract de muncă, convenţie civilă de prestări de servicii sau voluntariat.
  ------------