ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 218 din 30 decembrie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1317 din 31 decembrie 2020
  Având în vedere evoluția situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare la nivelul unităților sanitare publice și private, precum și faptul că actualul context epidemiologic impune luarea unor măsuri care țin de acordarea asistenței medicale și a tratamentului în ceea ce privește combaterea răspândirii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2,
  luând în considerare faptul că o serie de măsuri din domeniul sănătății luate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 au fost prevăzute a se aplica până la data de 31 decembrie 2020,
  ținând cont de necesitatea asigurării în continuare a serviciilor medicale în condițiile determinate de contextul epidemiologic actual, respectiv servicii medicale acordate la distanță de medicii de familie și medicii care își desfășoară activitatea în ambulatoriul de specialitate clinic, servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19 pentru care decontarea se va face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, necesitatea decontării la nivelul realizat a serviciilor din cadrul programelor naționale de sănătate curative și, de asemenea, a investigațiilor paraclinice și de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice,
  pentru asigurarea accesului neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate,
  se impune prelungirea aplicabilității măsurilor în domeniul sănătății, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, ca urmare a evoluției ulterioare a epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României.
  Astfel, se va asigura continuitate în acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate derulate în prezent, preîntâmpinându-se apariția unor disfuncționalități majore în asigurarea accesului bolnavilor la serviciile medicale preventive și curative.
  Luând în considerare că prin neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență se poate ajunge la afectarea în mod grav a sănătății asiguraților, în perioada imediat următoare, prin neasigurarea necesarului de medicamente și a accesului la dispozitivele medicale adecvate,
  ținând cont de faptul că neluarea acestor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra sănătății populației,
  întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea măsurilor necesare pentru garantarea siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  După articolul 25^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 25^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 25^2
  (1) Măsurile în domeniul sănătății prevăzute la art. 10 alin. (1) și (4)-(13), precum și la art. 14^1 se aplică până la data de 31 martie 2021, având în vedere riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, determinat de epidemia cu coronavirusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României.(2) Măsurile prevăzute la art. 10 alin. (5) și (13) se aplică până la data de 31 martie 2021, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I al anului 2021.(3) Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, precum și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, care expiră până la data de 31 martie 2021, își mențin valabilitatea până la această dată.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 30 decembrie 2020.
  Nr. 218.
  ----