ORDIN nr. 1.146 din 12 aprilie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 22 aprilie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin de publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Alice Cezarina Bîtu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 aprilie 2008.
  Nr. 1.146.


  Anexa
  NORME METODOLOGICE
  privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
  financiare trimestriale ale instituţiilor publice,
  precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008
  A. Situaţii financiare trimestriale
  1. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
  2. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III din anul 2008 se compun din: Bilanţ, Contul de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe.
  3. Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare trimestriale în anul 2008 potrivit modelelor aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare, în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, precum şi în alte reglementări în vigoare, formulare afişate pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.
  La aceeaşi adresă sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele care compun situaţiile financiare.
  4. Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 35 alin. (2) şi (3) următoarele:
  "(2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
  (3) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:
  a) în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
  b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referinţă."
  Având în vedere reglementările mai sus menţionate, se stabilesc următoarele:
  a) în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate, ordonatorii principali de credite vor stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare de către ordonatorii secundari sau terţiari de credite, după caz, iar ordonatorii secundari de credite vor stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare pentru ordonatorii terţiari de credite;
  b) în vederea prezentării la termen a situaţiilor financiare centralizate ale unităţilor administrativ-teritoriale pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti va stabili termenele de depunere a situaţiilor financiare de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe);
  c) termenul de predare la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice - a situaţiilor financiare prevăzute la art. 35 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la finele trimestrului I 2008 este 15 mai 2008. Pentru trimestrele II şi III termenul este 14 august, respectiv 14 noiembrie 2008.
  5. La întocmirea situaţiilor financiare se vor avea în vedere următoarele:
  a) La pct. 2.7.2.3 "Corectarea erorilor contabile" de la cap. II "Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a precizat că "eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată".
  Având în vedere prevederea mai sus menţionată, corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat".
  Precizăm totodată că la pct. 41 lit. h) de la cap. G "Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile se prevede că la elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie să se aibă în vedere ca acestea să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru perioada închisă.
  Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
  b) Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia înscrierii codului de activitate din noua Clasificare a activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007, clasificare ce se aplică de la 1 ianuarie 2008.
  c) Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel:
  1. execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
  2. execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 387/2007, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
  3. execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care va include atât execuţia bugetelor prevăzute la subpct. 1 şi 2, cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
  d) La întocmirea anexei nr. 5*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri", a anexei nr. 8*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" şi a anexei nr. 9*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri" instituţiile publice plătitoare de TVA vor înscrie în coloanele 3, 4 şi 5 reprezentând "Drepturi constatate" întreaga valoare a creanţei, inclusiv TVA colectată, pe structura clasificaţiei bugetare, iar în coloana "Încasări", sumele încasare, inclusiv TVA, pe structura clasificaţiei bugetare.
  e) La întocmirea anexei nr. 6*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", a anexei nr. 7*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", a anexei nr. 10*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) -- Cheltuieli" şi a anexei nr. 11*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli" instituţiile publice plătitoare de TVA vor înscrie în coloana 5 reprezentând "Plăţi efectuate" sumele plătite, inclusiv TVA deductibilă, pe structura clasificaţiei bugetare. TVA plătită (debit cont 4423), determinată ca diferenţă între TVA colectată (cont 4427) şi TVA deductibilă (cont 4426), se evidenţiază în clasificaţia economică la titlul II "Bunuri şi servicii", articolul "Alte cheltuieli", cod 20.30, alineatul "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", cod 20.30.30. TVA recuperată (credit cont 4424) se evidenţiază la codul de clasificaţie economică precizat mai sus, cu semnul minus.
  B. Raportări financiare lunare
  1. În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, se vor avea în vedere următoarele:
  a) autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile publice autonome care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, raportează lunar execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi, respectiv, a Fondului pentru mediu, în formularele anexa nr. 5*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri", respectiv anexa nr. 6*) şi anexa nr. 7*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", potrivit cap. A pct. 5 lit. c) subpct. 3 din prezentele norme metodologice.
  __________ Notă *) Anexele nr. 5-11 fac parte integrantă din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006.
  Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole şi titluri.
  b) Unităţile administrativ-teritoriale raportează lunar execuţia cheltuielilor din finanţările rambursabile externe şi interne, precum şi execuţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, astfel:
  1. cheltuielile efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne, în formularele:
  - anexa nr. 15*) "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";
  - anexa nr. 16*) "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";
  - anexa nr. 7*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli";
  2. veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, în formularele:
  - anexa nr. 19*) "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri";
  - anexa nr. 20*) "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli";
  - anexa nr. 7*) "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli".
  În conturile de execuţie bugetară (partea de cheltuieli), coloana "Cheltuieli efective" nu se completează la raportările lunare.
  2. Termenul de depunere la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice a raportărilor precizate la pct. 1 lit. a) şi b) este data de 25 a lunii următoare celei de raportare.
  Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.
  __________ Notă *) Anexele nr. 7, 15, 16, 19 şi 20 fac parte integrantă din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006.
  ----