DECRET nr. 5 din 7 ianuarie 1982
privind organizarea Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 9 ianuarie 1982  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pe data de 1 ianuarie 1982 se organizează Direcţia de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice, în subordinea Direcţiei tehnice, din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.


  Articolul 2

  Direcţia de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice are următoarele atribuţii principale:
  a) certifica materialele, semifabricatele, echipamentele şi agregatele - denumite produse aeronautice - şi atesta întreprinderile furnizoare ale acestor produse; testeaza şi certifica produsele aeronautice care se fabrica în Republica Socialistă România, inclusiv pe cele destinate livrării la export;
  b) aproba programele de omologare a produselor aeronautice;
  c) coordonează şi controlează activităţile de asigurare a calităţii produselor aeronautice ce se vor desfăşura potrivit prevederilor planurilor şi manualelor de calitate şi informează periodic Autoritatea aeronautica de stat asupra condiţiilor de aeronavigabilitate realizate;
  d) coordonează şi controlează, în întreprinderile constructoare şi de reparare a tehnicii de aviatie, sistemul de asigurare a calităţii şi a securităţii de zbor;
  e) aproba programele de omologare a aeronavelor şi motoarelor de aeronave şi le transmite spre avizare Autorităţii aeronautice de stat;
  f) avizează documentaţia de pregătire a fabricaţiei de serie a aeronavelor şi motoarelor de aeronave;
  g) participa la elaborarea normelor tehnice de navigabilitate a aeronavelor civile şi a acordurilor internaţionale ale Autorităţii aeronautice de stat privind condiţiile de aeronavigabilitate ce trebuie îndeplinite în construcţia, omologarea şi certificarea aeronavelor şi motoarelor de aeronave;
  h) efectuează controale, prin sondaj, în toate compartimentele tehnice ale întreprinderilor şi pe fluxul de fabricaţie şi ia măsurile necesare. În cazuri extreme, cere oprirea procesului de producţie, parţial sau pe întreaga întreprindere.


  Articolul 3

  Direcţia de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice exercita acţiuni de control în toate unităţile Centrului naţional al industriei aeronautice române şi în celelalte unităţi economice care proiectează sau executa produse destinate industriei aeronautice.


  Articolul 4

  Personalul cu atribuţii de control din cadrul Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice, în cazul încălcării normelor privind calitatea produselor, aplica sancţiunile prevăzute de Legea calităţii produselor şi serviciilor nr. 7/1977, în toate unităţile în care exercită acţiuni de control.


  Articolul 5

  Direcţia de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico financiare, cu personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, se încadrează în gradul special de organizare şi are structura organizatorică prevăzută în anexa* la prezentul decret.


  Articolul 6

  Retribuţiile personalului Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice sînt cele prevăzute de Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, pentru centralele industriale de grad special, grupa III de ramuri. Pentru funcţia de director se aplică retributia prevăzută la directorul tehnic pentru centralele industriale de grad special, grupa III de ramuri.
  Cota de spor special este cea prevăzută de Decretul nr. 100/1979, pentru aplicarea legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii - anexa nr. 4, poziţia 5, pentru Centrul naţional al industriei aeronautice române.


  Articolul 7

  Indicatorii economici şi financiari, inclusiv numărul de personal şi fondul de retribuire necesar Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice, se asigura din cadrul planului aprobat, pe total activităţi, pe anul 1982, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini - Centrul naţional al industriei aeronautice române.
  Numărul de personal aferent acestei direcţii nu se va lua în calcul pentru stabilirea încadrării în normativul de personal de conducere, administraţie şi funcţionari, aprobat pentru Centrul naţional al industriei aeronautice române.


  Articolul 8

  Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice se suporta, pe bază de cota, din cheltuielile de producţie, de către unităţile subordonate Centrului naţional al industriei aeronautice române.


  Articolul 9

  Direcţia de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice se doteaza cu un autoturism destinat transporturilor de persoane în interes de serviciu, potrivit Decretului nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule, cu majorarea numărului stabilit pentru Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini.


  Articolul 10

  Activităţile economico-financiare, precum şi baza materială necesară desfăşurării activităţii Direcţiei de control industrial al asigurării calităţii produselor aeronautice, se asigura de către Centrul naţional al industriei aeronautice române. Notă *) Anexa a fost comunicată celor interesaţi.
  ----------------