ORDIN nr. 878 din 29 august 2019pentru completarea secțiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 13 septembrie 2019
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase nr. 103.849/DGDSCSP din 23.05.2019,
  în temeiul prevederilor:– art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,– cap. VI pct. 24 lit. d) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Secțiunea 1 din Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu

  București, 29 august 2019.
  Nr. 878.

  ANEXĂ

  Completare la secțiunea 1
  Lucrări și servicii prestate de către autoritățile publice pentru protecția mediului
  Nr. crt.Scopul lucrării sau al serviciuluiTipul lucrării sau al serviciului care se presteazăCuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)Precizări suplimentare
  01234
  .........................................................................................................................................................................
  12Parcurgerea procedurii legale privind avizarea anuală pentru organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului în domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalajeAnaliza documentelor depuse de către organizația licențiată, precum și analiza eventualelor documente, sesizări, reclamații în legătură cu activitatea organizației licențiate10.000
   

  -----