HOTĂRÂRE nr. 578 din 13 iulie 2023pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut pentru Direcția Națională Anticorupție
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 146 alin. (1) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 punctul VII^1, subpunctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. coordonează, îndrumă și evaluează activitatea de audit public intern desfășurată în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministrului justiției, prin verificarea respectării normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică, și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;2. La articolul 6 punctul VII^1, subpunctul 5 se abrogă.3. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, și compus din 434 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, denumită în continuare DIPFIE, și Direcției Naționale de Probațiune, denumită în continuare DNP.
  4. După articolul 27^3 se introduce un nou articol, art. 27^4, cu următorul cuprins:

  Articolul 27^4
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind verificarea respectării prelucrării și tranzacționării datelor cu caracter personal, la nivelul Ministerului Justiției se înființează Compartimentul pentru protecția datelor cu caracter personal.(2) Activitatea compartimentului este coordonată direct de către ministrul justiției.(3) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului justiției, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiției.(4) Atribuțiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
  5. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.6. La anexa nr. 2, nota se modifică și va avea următorul cuprins:
  NOTĂ:
  Unitățile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 15.005 de posturi.


  Articolul II

  Cele 8 posturi suplimentate pentru instanțele judecătorești, potrivit prezentei hotărâri, sunt alocate astfel:
  a) câte un post de funcționar public - auditor intern, pentru: Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Constanța, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Ploiești și Curtea de Apel Târgu Mureș;
  b) un post de personal contractual pentru Curtea de Apel București.


  Articolul III

  Numărul maxim de posturi de personal economic și administrativ, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează cu 8 posturi de personal economic și administrativ.


  Articolul IV

  Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul justiției,
  Alina-Ștefania Gorghiu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Marius Andrieș,
  secretar de stat

  București, 13 iulie 2023.
  Nr. 578.

  ANEXĂ^1)

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Justiției

  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (la 27-07-2023, Structura organizatorică a Ministerului Justiției a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 27 iulie 2023 )