ORDONANŢĂ nr. 7 din 31 iulie 2014
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014  Având în vedere importanţa participării României la activităţile de explorare şi cercetare ştiinţifică în regiunea Antarctica, în cooperare cu statele membre ale Tratatului Antarcticii, precum şi necesitatea achitării cotizaţiei ce decurge din calitatea României de membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice, precum şi faptul că plata cotizaţiei aferente acestui statut trebuie efectuată în cel mai scurt timp,
  luând în considerare că neplata cotizaţiei ar putea duce la excluderea României pentru anii următori din Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poziţia 17 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale, în valoare de 5.000 dolari, ce decurge din calitatea României de membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR - Scientific Committee for Antarctic Research).
  (2) Contribuţia restantă către Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) pentru anii 2012 şi 2013, în cuantum de 10.000 dolari, se va suporta din bugetul Academiei Române aprobat pe anul 2014.
  (3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii.
  (4) Plata cotizaţiei anuale a părţii române se face de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române.


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1, punctul III "Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituţii centrale", după numărul curent 28 se introduce un nou număr curent, numărul curent 28^1, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
  ┌─────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬────────┬─────────────────┬──────────────┐
  │Nr. │Denumirea organizaţiei│ Sediul │ Anul │ Anul │Instituţia română│ Explicaţii │
  │crt. │ │ │înfiinţării│aderării│care coordonează │ │
  │ │ │ │ │României│ relaţiile cu │ │
  │ │ │ │ │ │ organizaţia │ │
  │ │ │ │ │ │ internaţională │ │
  │ │ │ │ │ │ respectivă │ │
  ├─────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────────┤
  │"28^1│Comitetul Ştiinţific │Cambridge │ 1958 │ 2008 │ Academia Română │România a │
  │ │pentru Cercetări │ │ │ │ │devenit membru│
  │ │Antarctice (SCAR) │ │ │ │ │asociat în │
  │ │ │ │ │ │ │2008." │
  └─────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────────────┴──────────────┘

  2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale" subcapitolul "Academia Română", după numărul curent 23 se introduce un nou număr curent, numărul curent 24, cu următorul cuprins:
  ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
  │Nr. │ Organismul internaţional │Valută │ Sume propuse la plată │
  │crt.│ │ │(cotizaţii curente plus│
  │ │ │ │ restante) │
  ├────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────┤
  │"24.│Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări │dolari │ │
  │ │ Antarctice (SCAR) │ S.U.A.│ 15.000" │
  └────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────┘

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ
  superior, cercetare ştiinţifică
  şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  p. Preşedintele Academiei Române,
  Cristian Hera
  Bucureşti, 31 iulie 2014.
  Nr. 7.
  ------