ORDIN nr. 818 din 17 octombrie 2003
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 13 noiembrie 2003  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea abordarii integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 17 octombrie 2003.
  Nr. 818.


  Anexa
  PROCEDURA
  de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

  Capitolul I Prevederi generale


  Secţiunea 1 Cadrul legal al procedurii


  Articolul 1

  (1) Prezenta procedura prezintă metodologia de aplicare a cerinţelor de conformare a activităţilor/ instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, denumita în continuare Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, care face parte integrantă din documentele de reglementare a funcţionarii activităţii.
  (2) Autoritatea competenţa pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel regional în a carei raza de competenţa se afla amplasamentul.
  (3) Prezenta procedura se aplică tuturor activităţilor/ instalaţiilor existente sau celor care au suferit modificări substanţiale ori activităţilor/instalaţiilor noi, reglementate prin acordul integrat de mediu.


  Articolul 2

  (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedura sunt în conformitate cu definiţiile prevăzute în anexa nr. I la Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 şi în art. 2 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, denumita în continuare Convenţia de la Aarhus.
  (2) Definiţiile din actele normative menţionate la alin. (1) şi explicarea acestora în contextul specific prezentei proceduri sunt prezentate în Ghidul tehnic general, care va fi aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în termen de 3 luni.


  Articolul 3

  (1) Condiţiile şi procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu asigura informarea şi participarea publicului şi a tuturor autorităţilor implicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (2) Participarea autorităţilor implicate la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se realizează în cadrul Comisiei de analiza tehnica (CAT), organizată la nivelul autorităţii competente pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
  (3) Participarea publicului se realizează în baza Convenţiei de la Aarhus, detaliată în cap. IX secţiunea a 2-a din prezentul ordin.


  Secţiunea a 2-a Aplicabilitate şi competente în emiterea autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 4

  (1) Autoritatea regionala pentru protecţia mediului stabileşte măsurile şi condiţiile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile/instalaţiile existente, după evaluarea condiţiilor de operare care nu respecta prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, pe baza proiectului de program de conformare aprobat.
  (2) Pentru activităţile/instalaţiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale titularul activităţii/instalaţiei are obligaţia să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul integrat de mediu pentru toate activităţile/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, punerea în funcţiune a acestora având loc numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.


  Articolul 5

  (1) Depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie pentru funcţionarea oricărei instalaţii/activităţi menţionate în lista din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.
  (2) În termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autoritatea locală pentru protecţia mediului va inainta titularilor de activităţi/instalaţii, care desfăşoară activităţi listate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, instiintari scrise privind necesitatea demararii procedurii specifice de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
  (3) Titularul activităţii/instalaţiei va depune solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu la sediul autorităţii locale pentru protecţia mediului unde se afla amplasamentul activităţii/instalaţiei.


  Articolul 6

  (1) În termen de 10 zile de la primirea solicitării, autoritatea locală pentru protecţia mediului este obligată sa informeze în scris autoritatea regionala pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei integrate de mediu.
  (2) Autoritatea regionala pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei coordonează şi controlează procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi poate delega autorităţilor locale competenţa analizarii anumitor faze din procedura.


  Articolul 7

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, la sediul autorităţilor locale şi regionale pentru protecţia mediului se afişează la loc public următoarele:
  - conţinutul anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002;
  - lista documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF);
  - condiţiile locale de mediu specifice amplasamentului;
  - lista documentelor pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
  - condiţiile de participare a publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
  - formularul-tip pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
  - lista taxelor şi tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, stabilite conform legislaţiei în vigoare.


  Capitolul II Solicitarea de autorizaţie integrată de mediu


  Secţiunea 1 Conţinutul solicitării autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 8

  Titularul de activitate care intra sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 are obligaţia de a elabora şi de inainta autorităţii locale pentru protecţia mediului solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, care cuprinde:
  - cerere;
  - raport de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general prevăzut la art. 2 alin. (2);
  - evaluări privind nivelul impactului activităţilor asupra mediului;
  - proiect de program pentru conformare în cazul instalaţiilor existente;
  - dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu;
  - dovada achitării tarifului pentru verificarea solicitării.


  Articolul 9

  (1) Analiza preliminară efectuată de autoritatea locală pentru protecţia mediului stabileşte dacă solicitarea este sau nu corect întocmită şi dacă îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supusă analizei propriu-zise. O solicitare nu este corect întocmită dacă:
  a) nu au fost depuse toate documentele de sustinere a solicitării;
  b) face referire la o instalatie ce nu se încadrează în domeniul reglementat pentru autorizarea integrată de mediu;
  c) tarifele necesare nu au fost achitate.
  (2) În cazul acceptării solicitării, titularul de activitate/operatorul este invitat sa achite tarifele corespunzătoare etapei de analiza a documentaţiei de sustinere a solicitării.
  (3) Respingerea motivată a solicitării se comunică solicitantului fără perceperea taxei de autorizare, dar cu perceperea tarifului pentru etapa parcursă pentru verificarea solicitării.
  (4) După analiza preliminară a documentaţiei de solicitare autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel local transmite în scris titularului de activitate/operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, răspunsul privind acceptarea solicitării sau respingerea motivată.


  Articolul 10

  Autoritatea regionala pentru protecţia mediului stabileşte şi comunică în termen de 7 zile lucrătoare titularului de activitate/instalatie, în funcţie de numărul autorităţilor implicate în aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi componenta CAT, numărul de exemplare pe hârtie ale solicitării autorizaţiei integrate de mediu şi un exemplar pe suport electronic.


  Secţiunea a 2-a Conţinutul documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 11

  (1) Formularul-tip de cerere pentru solicitarea demararii procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este prevăzut în Ghidul tehnic general şi se completează conform specificatiilor acestuia.
  (2) Raportul de amplasament se întocmeşte pe baza investigatiilor efectuate, a datelor şi informaţiilor conţinute în evaluarile privind nivelul impactului asupra mediului şi în conformitate cu recomandările Ghidului tehnic general.
  (3) Evaluarile privind nivelul impactului activităţilor asupra mediului, constând în studiul de evaluare a impactului asupra mediului în cazul activităţilor noi şi în bilanţul de mediu pentru cele existente, se realizează de persoane fizice sau juridice atestate în acest scop de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale în vigoare.


  Secţiunea a 3-a Analiza propriu-zisa a conţinutului documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 12

  (1) Documentaţia de sustinere a solicitării trebuie să fie corect întocmită şi să prezinte autorităţii regionale pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
  (2) Toate documentele de sustinere a solicitării care au trecut de analiza preliminară a autorităţii locale pentru protecţia mediului se supun analizei detaliate efectuate de către autoritatea regionala pentru protecţia mediului.


  Articolul 13

  (1) Analiza detaliată a documentelor de sustinere a solicitării se realizează în cadrul CAT.
  (2) În situaţia în care analiza documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu necesita evaluarea unui expert, CAT poate solicita un punct de vedere al grupului de experţi în domeniul de activitate supus analizei.


  Articolul 14

  Autoritatea regionala pentru protecţia mediului stabileşte, în urma analizei detaliate a documentelor de sustinere a solicitării, dacă procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu continua.


  Articolul 15

  (1) Autoritatea regionala pentru protecţia mediului, în urma analizei detaliate, stabileşte:
  a) respingerea solicitării, în cazul în care documentele de sustinere a solicitării nu sunt corect întocmite;
  b) completări pe baza raportului de analiza CAT, în cazul în care nu se furnizează datele şi informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
  (2) Autoritatea regionala pentru protecţia mediului, în cazul respingerii documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, sa înştiinţeze în scris titularul de activitate/operatorul despre motivatia respingerii solicitării, o dată cu returnarea documentelor depuse, fără restituirea tarifului perceput pentru etapa de verificare parcursă.
  (3) În cazul în care autoritatea regionala pentru protecţia mediului solicita completări la documentaţia depusa, titularul de activitate/operatorul este obligat sa transmită informaţiile şi datele în termen de 30 de zile, în vederea continuării procedurii. Neincadrarea în acest termen atrage respingerea documentaţiei în condiţiile alin. (2).
  (4) Completările la documentaţia depusa, solicitate de autoritatea regionala pentru protecţia mediului, se reanalizeaza în cadrul CAT, în conformitate cu prevederile art. 13.
  (5) În situaţia respingerii documentaţiei, titularul de activitate/operatorul este obligat sa reia procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu de la etapa iniţială, în conformitate cu prevederile art. 31.


  Capitolul III

  Secţiunea 1 Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie existenta


  Articolul 16

  (1) Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru funcţionarea instalaţiilor existente se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.
  (2) Pentru orice instalatie existenta, definită în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, titularul de activitate/operatorul întocmeşte un proiect de program pentru conformare, care se ataşează la documentele pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, în vederea aprobării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


  Articolul 17

  (1) Elaborarea proiectului programului de conformare pentru instalaţiile existente se face în funcţie de data punerii în funcţiune a activităţii/instalaţiei.
  (2) Pentru activităţile/instalaţiile care au intrat în funcţiune înainte de 30 octombrie 1999, termenul de finalizare a aplicării programelor de conformare este 30 octombrie 2007.
  (3) Pentru activităţile/instalaţiile care au intrat în funcţiune în perioada 30 octombrie 1999 - 4 aprilie 2002, termenul pentru finalizarea aplicării programelor de conformare este 31 decembrie 2006.


  Articolul 18

  (1) Autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui program de conformare se emite cu termene de valabilitate pe perioada realizării fiecărei măsuri cuprinse în programul de conformare aprobat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
  (2) Nerespectarea termenelor şi a măsurilor cuprinse în programul pentru conformare duce la aplicarea prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.


  Secţiunea a 2-a Conţinutul documentaţiei de sustinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie existenta


  Articolul 19

  (1) Bilanţul de mediu, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, identifica, descrie şi evalueaza, în conformitate cu procedura de evaluare, efectele directe şi indirecte ale activităţii asupra mediului.
  (2) Pentru aspectele de neconformare identificate prin bilanţul de mediu, raportul de amplasament şi condiţiile specifice amplasamentului, titularul de activitate/instalatie propune măsuri etapizate pentru realizarea conformarii cuprinse în proiectul de program pentru conformare, întocmit în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general, ce cuprind şi recomandările ghidurilor de referinţa pentru cele mai bune tehnici disponibile.
  (3) Proiectul de program pentru conformare se realizează în baza art. 17 şi a specificatiilor Ghidului tehnic general.


  Secţiunea a 3-a Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie noua sau pentru modificarea substantiala a unei instalaţii existente


  Articolul 20

  (1) În cazul solicitării autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie noua sau pentru modificarea substantiala a unei instalaţii existente, definite în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, titularul de activitate este obligat să depună solicitarea când proiectul final este redactat, dar înainte de începerea lucrărilor de construcţie.
  (2) Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile noi sau pentru modificări substanţiale ale unei activităţi existente va respecta cerinţele cap. II.


  Articolul 21

  Dacă în timpul lucrărilor de construcţie sau la punerea în funcţiune titularul de activitate/operatorul efectuează schimbări care conduc la modificarea condiţiilor de autorizare, acesta va depune în prealabil cererea de reconsiderare a solicitării, împreună cu modificarea şi completarea solicitării iniţiale.


  Articolul 22

  În cazul activităţilor privind managementul deşeurilor, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, se aplică cerinţele specifice stipulate de legislaţia în vigoare pentru acest sector, încă din faza depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.


  Capitolul IV Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu


  Secţiunea 1 Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu de către autoritatea regionala pentru protecţia mediului


  Articolul 23

  În termen de 20 de zile de la primirea informării privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o activitate/instalatie existenta, noua sau pentru o instalatie existenta care a suferit modificări substanţiale, autoritatea regionala responsabilă pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape din procedura:
  a) evaluarea solicitării şi a documentelor de sustinere a acesteia;
  b) verificarea amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general;
  c) verificarea întocmirii anunţului public, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general.


  Articolul 24

  Titularul de activitate/instalatie furnizează autorităţii publice locale pentru protecţia mediului dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.


  Secţiunea a 2-a Consultarea celorlalte autorităţi


  Articolul 25

  În termen de 15 zile lucrătoare de la data acceptării solicitării, autoritatea regionala pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape:
  a) stabileşte componenta CAT în care să fie reprezentate toate autorităţile implicate în autorizarea şi reglementarea funcţionarii activităţii/instalaţiei;
  b) transmite copiile solicitării celorlalte autorităţi;
  c) convoacă CAT constituită conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi comunică solicitantului data stabilită pentru demararea procedurii de analiza a solicitării de autorizare;
  d) prezintă CAT solicitarea titularului de activitate şi propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privitoare la continuarea procedurii;
  e) prezintă CAT propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privind completările necesare documentaţiei de sustinere a solicitării;
  f) definitiveaza, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autorităţi, prealabil eliberării autorizaţiei integrate de mediu.


  Articolul 26

  În termen de 10 zile de la data evaluării solicitării în cadrul CAT, autoritatea regionala pentru protecţia mediului transmite titularului de activitate/operatorului raportul analizei.


  Articolul 27

  (1) În cazul activităţilor/instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte tari, autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel regional va înştiinţa în termen de 10 zile de la acceptarea solicitării autoritatea centrala pentru protecţia mediului.
  (2) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului va înştiinţa autoritatea centrala pentru protecţia mediului a statului în cauza, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile acordurilor de colaborare bilaterala.
  (3) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului stabileşte decizia finala privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultarile cu alte state sunt încheiate. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului ia în considerare orice observatie primită de la celelalte state.


  Capitolul V Decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu


  Secţiunea 1 Consultarea celorlalte autorităţi


  Articolul 28

  (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a consultării publicului şi în lipsa unor observaţii fundamentale din partea acestuia, autoritatea regionala pentru protecţia mediului acţionează după cum urmează:
  a) pentru activităţi/instalaţii noi, existente supuse unor modificări substanţiale sau pentru instalaţii existente aflate în conformitate cu cerinţele autorizării integrate, pregăteşte proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau propunerea de respingere justificată a solicitării;
  b) înaintează membrilor CAT proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau de respingere motivată a solicitării şi cere transmiterea în scris a comentariilor/punctelor de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
  c) anunta titularul de activitate/operatorul despre acţiunea de inaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor CAT spre consultare şi analiza.
  (2) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor menţionate la alin. (1), autoritatea regionala pentru protecţia mediului convoacă în plen CAT în vederea definitivării proiectelor de autorizaţie integrată de mediu, respectiv autorizaţie de mediu cu program pentru conformare.
  (3) Neprimirea comentariilor în termenul specificat la alin. (2) echivaleaza cu lipsa acestora.
  (4) În termen de 5 zile de la consultarea în plen a CAT, conform alin. (2) şi (3), autoritatea regionala pentru protecţia mediului anunta publicul, prin mass-media, asupra deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu. Costul anunţului public este suportat de titularul de activitate/instalatie.


  Secţiunea a 2-a Luarea deciziei privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 29

  (1) În termen de 30 de zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu/autorizaţii de mediu cu program de conformare şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea regionala pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.
  (2) În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifica aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea regionala pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluarii.


  Articolul 30

  Informaţiile transmise spre consultare publică sunt informaţiile prevăzute de Convenţia de la Aarhus, informaţii fără valoare comercială sau securitate naţionala.


  Articolul 31

  Titularii de activităţi/operatorii cărora li s-au respins solicitarile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pot relua procedura în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare.


  Secţiunea a 3-a Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 32

  Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului reexamineaza periodic şi actualizează, dacă este necesar, condiţiile de acordare a autorizaţiei integrate de mediu.


  Articolul 33

  Reexaminarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:
  a) poluarea cauzată de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente în autorizaţie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
  b) schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor;
  c) siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management;
  d) rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusa pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare;
  e) emiterea unor noi reglementări legale.


  Capitolul VI

  Secţiunea 1 Obligaţiile de baza ale titularului activităţii/operatorului privind exploatarea instalaţiei


  Articolul 34

  Obligaţiile de baza ale titularului activităţii/operatorului privind exploatarea instalaţiei sunt următoarele:
  a) luarea tuturor măsurilor de prevenire eficienta a poluarii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
  b) luarea măsurilor care să asigure ca nici o poluare importanţa nu va fi cauzată;
  c) evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnica şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
  d) utilizarea eficienta a energiei;
  e) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
  f) luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.


  Articolul 35

  (1) Schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii/operator, nu poate fi întreprinsă fără a se cere eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu.
  (2) Titularul activităţii/operatorul este obligat sa informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protecţia mediului reanalizeaza, după caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integrată de mediu.
  (3) Cererea de autorizare se va face pentru părţile de instalatie şi pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate.


  Articolul 36

  Titularul activităţii/operatorul este obligat să respecte condiţiile din acordul şi/sau din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalatie.


  Articolul 37

  (1) Titularul activităţii/operatorul este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.
  (2) Titularul activităţii/operatorul este obligat sa asiste şi sa pună la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.


  Secţiunea a 2-a Atribuţii şi raspunderi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului


  Articolul 38

  Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi raspunderi:
  a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu;
  b) asigura luarea măsurilor necesare pentru ca autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 să fie eliberata cu respectarea dispoziţiilor şi prevederilor legale în vigoare;
  c) asigura luarea măsurilor pentru informarea permanenta privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice;
  d) asigura cadrul necesar pentru liberul acces la informaţie şi pentru participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în scopul garantarii faptului ca orice cerere de autorizare pentru o noua instalatie sau de modificare substantiala a unei instalaţii existente este accesibila publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă;
  e) pune la dispoziţie publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare prevăzute şi deţinute de autoritatea competentă;
  f) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare;
  g) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenta, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizaţiei, în cazul în care se constată că funcţionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni;
  h) verifica respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluarii şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002;
  i) verifica luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă;
  j) verifica luarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, iar în cazul în care totuşi acestea apar, verifica luarea măsurilor de utilizare eficienta şi nepoluanta a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifica luarea măsurilor de neutralizare şi/sau de inlaturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;
  k) verifica aplicarea măsurilor de utilizare eficienta a energiei;
  l) verifica luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
  m) verifica luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.


  Capitolul VII Condiţii de autorizare integrată


  Secţiunea 1 Condiţii specifice amplasamentului


  Articolul 39

  (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte valori limita de emisie pentru instalaţiile/activităţile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 şi/sau alte condiţii de funcţionare care ţin cont de condiţiile specifice amplasamentului.
  (2) Autoritatea locală pentru protecţia mediului indica titularilor de activităţi valorile limita de emisie care trebuie respectate pe amplasamentul considerat.
  (3) La întocmirea documentaţiilor pentru susţinerea solicitărilor de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, titularii de activităţi/instalaţii se raportează la valorile limita de emisie indicate de autoritatea publică competenţa pentru protecţia mediului şi folosesc standardele indicate de normele de reglementare a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi ghidurile privind cele mai bune tehnici disponibile.
  (4) În situaţia în care normele de calitate a mediului solicita condiţii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se impun măsuri adiţionale specificate în acord şi/sau în autorizaţie fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.


  Secţiunea a 2-a Autorizarea activităţii


  Articolul 40

  (1) Autorizaţia integrată de mediu se eliberează de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în baza solicitării titularului de activitate/operatorului, care trebuie să cuprindă descrierea următoarelor elemente:
  a) amplasamentul prevăzut pentru operare;
  b) instalatia şi activităţile desfăşurate, din care să rezulte natura şi amploarea acestor activităţi;
  c) materiile prime şi auxiliare, substantele şi tipul de energie utilizata sau produsă de instalatie;
  d) sursele de emisie ale instalaţiei;
  e) starea amplasamentului instalaţiei;
  f) impactul activităţii asupra mediului, ca întreg;
  g) natura şi cantitatea de emisii previzibile ale instalaţiei în fiecare element component al mediului, astfel încât să fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;
  h) tehnologia prevăzută şi alte tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalaţii, iar dacă aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor;
  i) măsurile prevăzute pentru prevenirea producerii şi valorificării deşeurilor generate de instalatie;
  j) măsurile prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu;
  k) alte măsuri stabilite pentru îndeplinirea obligaţiilor de baza prevăzute la art. 12, după caz.
  (2) Cererea trebuie să cuprindă un rezumat cu datele prevăzute la alin. (1).
  (3) După furnizarea datelor titularul activităţii/operatorul va întocmi, după caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 41

  Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele:
  a) verificarea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a măsurilor cuprinse în autorizaţiile integrate de mediu privind îndeplinirea condiţiilor de asigurare a protecţiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, ca un întreg;
  b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 în aer, apa şi sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atinga un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;
  c) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalaţiile noi, în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiilor existente şi al unor proiecte publice/private;
  d) stabilirea valorilor limita de emisie, în special pentru poluantii care figurează în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, susceptibili de a fi evacuati de instalatia respectiva în cantităţi semnificative, în funcţie de natura şi de potenţialul lor de transfer al poluarii de la un element şi factor de mediu la altul;
  e) autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicita prescripţii care să garanteze protecţia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deşeurilor generate de instalatie; valorile limita pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente;
  f) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, valorile limita de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii;
  g) valorile limita de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluarii la lungă distanta sau transfrontiera şi sa garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului;
  h) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor masurarilor, precum şi obligaţia de a comunică autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare. Pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 măsurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile;
  i) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul risca să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfunctionalitati, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării;
  j) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le găsesc adecvate.


  Articolul 42

  În situaţia în care pentru respectarea standardelor de calitate a amplasamentului autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte condiţii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin condiţii suplimentare, cerute prin autorizaţie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.


  Capitolul VIII Soluţionarea contestaţiilor la decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 43

  Contestaţiile la decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu, eliberata de autoritatea regionala competenţa pentru protecţia mediului, se adresează către Corpul de Apel Administrativ din cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului.


  Articolul 44

  Litigiile generate de eliberarea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate/autorizaţiei de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 45

  Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanţa prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.


  Capitolul IX Accesul la informaţii şi participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu


  Secţiunea 1 Accesul publicului la informaţii


  Articolul 46

  Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigura şi garantează accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor prin:
  a) aducerea la cunoştinţa publică a tuturor cererilor de autorizare a noilor instalaţii sau de modificare substantiala a instalaţiilor existente, astfel încât, în raport cu perioada necesară şi cu modul de informare, publicul să îşi poată face cunoscută opinia înainte de luarea deciziilor;
  b) aducerea la cunoştinţa publică a deciziei luate şi a unei copii de pe autorizaţia eliberata, precum şi de pe fiecare actualizare ulterioară a acesteia;
  c) punerea la dispoziţie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul de activitate/ operatorul conform condiţiilor de autorizare.


  Secţiunea a 2-a Participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu


  Articolul 47

  Titularul de activitate/operatorul trebuie să anunţe public solicitarea autorizaţiei integrate de mediu inclusiv solicitarea pentru schimbarea esenţială a modului de operare şi actualizarea condiţiilor de autorizare simultan cu depunerea documentaţiei, în mass-media inclusiv, dar nu restrictiv, într-un cotidian local/regional/naţional.


  Articolul 48

  (1) Autoritatea publică competenţa pentru protecţia mediului stabileşte decizia finala privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultarile cu alte state sunt încheiate. Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului trebuie să ia în considerare orice observatie primită de la celelalte state.
  (2) Procedura privind comunicările internaţionale legate de aplicarea prevederilor alin. (1) va fi stabilită prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.


  Articolul 49

  Documentaţia pentru susţinerea autorizaţiei integrate de mediu, împreună cu toate datele relevante, cu excepţia celor care reprezintă secret de stat şi informaţii comerciale pentru care se cere confidenţialitate, trebuie să fie disponibile publicului pentru consultare la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau la sediul primăriei locale din zona în care se afla instalatia.


  Articolul 50

  (1) Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
  (2) Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin posta electronică.
  (3) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului observaţiile primite din partea publicului şi le afişează pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la termenul specificat la alin. (1).


  Articolul 51

  (1) Poate fi refuzat accesul publicului la următoarele informaţii:
  a) procesele-verbale (lucrările) autorităţii publice confidenţiale, unde confidenţialitatea este asigurata prin lege;
  b) documentele privind relaţii internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţionala;
  c) informaţiile industriale sau comerciale, când confidenţialitatea este asigurata prin reglementări la nivel naţional ori local pentru a proteja interese economice legitime, inclusiv interesul în menţinerea confidenţialităţii datelor statistice şi a taxelor;
  d) drepturile de proprietate intelectuală;
  e) datele personale şi/sau dosarele confidenţiale referitoare la personal, când persoana nu consimte sa dezvaluie publicului aceste informaţii şi când confidenţialitatea este asigurata prin reglementări la nivel naţional sau local.
  (2) Refuzul accesului la informaţiile menţionate la alin. (1) se va realiza conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 52

  (1) Conţinutul deciziei, incluzând copia autorizaţiei integrate de mediu, şi orice condiţii ulterioare, luate în cursul derulării prezentei proceduri - cu excepţia datelor clasificate ca secrete de stat şi informaţii comerciale confidenţiale -, trebuie puse la dispoziţie publicului interesat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, la sediul acesteia şi la cel al primăriei locale, pe durata funcţionarii instalaţiei.
  (2) Împreună cu publicarea deciziei trebuie să fie afişate motivele şi consideratiile pe care se bazează decizia, inclusiv informaţia privind procesul de participare a publicului.
  (3) Publicarea unei decizii trebuie însoţită de informaţii practice privind accesul publicului la conţinutul procedurilor administrative şi juridice relevante.


  Articolul 53

  Datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii trebuie să fie puse la dispoziţie publicului pe suport hârtie/electronic pentru a putea fi consultate la sediul autorităţii pentru protecţia mediului sau/şi la sediul administraţiei locale în a carei raza se afla instalatia.


  Articolul 54

  Registrul naţional de evidenta a autorizaţiilor integrate de mediu este public.


  Articolul 55

  Registrul naţional de evidenta a autorizaţiilor integrate de mediu trebuie să fie disponibil pentru consultare pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.


  Capitolul X Taxe şi tarife


  Articolul 56

  Tarifele se încasează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului implicata, pe fiecare etapa de procedura.


  Articolul 57

  Tarifele pentru eliberarea de informaţii către public la cerere, prin copiere, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, sunt cele specificate de Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informatiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 15 mai 2003.


  Articolul 58

  Depunerea sesizarilor la Corpul de Apel Administrativ, analiza acestora şi soluţionarea lor se fac fără perceperea de taxe/tarife.


  Articolul 59

  (1) Cuantumul taxelor şi tarifelor pentru emiterea autorizaţiilor integrate de mediu se aplică conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) Taxele se achită la Trezoreria Statului în contul Fondului pentru mediu, iar tarifele se încasează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


  Capitolul XI Dispoziţii finale


  Articolul 60

  Până la organizarea agentiilor regionale pentru protecţia mediului, autorizaţiile integrate de mediu aflate în competenţa de emitere a acestor agenţii vor fi emise de către autoritatea centrala şi locală pentru protecţia mediului.
  ───────────────