HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010 (*republicată*)privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 24 aprilie 2014 Notă
  *) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 24 decembrie 2013.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010.


  Articolul 1

  Se aprobă structura Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea și codificarea ocupațiilor din economia României.


  Articolul 3

  La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:
  a) principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanță cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanței lor pentru activitatea practică;
  b) principiul omogenității în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se folosește un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educație și formare profesională; nivelul competențelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile; gradul de specializare în cadrul aceleiași activități; felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;
  c) principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat;
  d) principiul actualității, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării și economicității folosirii codurilor;
  e) principiul stabilității pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiții de dezvoltare economico-socială;
  f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice și activități, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naționale și internaționale.


  Articolul 4

  COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:
  a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;
  b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;
  e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupație; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.


  Articolul 5

  Orice ocupație are un cod format din 6 cifre, astfel:
  a) prima cifră corespunde codului grupei majore;
  b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;
  c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;
  d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;
  e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupației.


  Articolul 6

  COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:
  a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori;
  b) grupa majoră 2: Specialiști în diverse domenii de activitate;
  c) grupa majoră 3: Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic;
  d) grupa majoră 4: Funcționari administrativi;
  e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;
  f) grupa majoră 6: Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit;
  g) grupa majoră 7: Muncitori calificați și asimilați;
  h) grupa majoră 8: Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente;
  i) grupa majoră 9: Ocupații elementare;
  (la 16-03-2018, Litera i) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 92 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 16 martie 2018 )

  j) grupa majoră 0: Forțele armate.


  Articolul 7
  (1) COR la nivel de ocupație, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**) Notă **) În anul 2011 ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ocupațiile specifice grupei majore 0, denumită "Forțele armate", se aprobă în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, de către instituțiile aparținând sistemului de apărare, ordine și siguranță publică.


  Articolul 8

  Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupației.


  Articolul 9

  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Național de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanță cu modificările care se produc în structura economiei naționale și în legislația specifică în vigoare.


  Articolul 10

  Prin actualizarea COR se înțelege ansamblul activităților care, după caz, au ca scop:
  a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații;
  b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații;
  c) redenumirea și/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații.


  Articolul 11

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.


  Anexă

  STRUCTURA
  Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază
  (conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08)

  1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori
  11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  1111 Legislatori, membri ai executivului
  1112 Înalți conducători ai administrației publice
  1113 Conducători și membri ai consiliilor locale
  1114 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile specializate

  112 Directori generali, directori executivi și asimilați
  1120 Directori generali, directori executivi și asimilați

  12 Conducători în domeniul administrativ și comercial
  121 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ
  1211 Conducători în domeniul financiar
  1212 Conducători în domeniul resurselor umane
  1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării
  1219 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază anterioare

  122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltare
  1221 Conducători în domeniul vânzări și marketing
  1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor publice
  1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltării

  13 Conducători de unități din industrie și servicii
  131 Conducători de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură
  1311 Conducători de unități din agricultură și silvicultură
  1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului

  132 Conducători de unități din industria prelucrătoare, extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
  1321 Conducători de unități din industria prelucrătoare
  1322 Conducători de unități din industria extractivă
  1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilor
  1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri

  133 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor
  1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor

  134 Conducători de unități de prestări servicii
  1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii copilului
  1342 Conducători de unități din domeniul sănătății
  1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
  1344 Conducători de unități din domeniul asistenței sociale
  1345 Conducători de unități de învățământ
  1346 Conducători de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări
  1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare

  14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii
  141 Conducători de unități hoteliere și de restaurante
  1411 Conducători de unități hoteliere
  1412 Conducători de restaurante

  142 Conducători de unități din domeniul comerțului
  1420 Conducători de unități din domeniul comerțului

  143 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii
  1431 Conducători de centre sportive, recreative și culturale
  1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii neclasificați în grupele de bază anterioare

  2 Specialiști în diverse domenii de activitate
  21 Specialiști în domeniul științei și ingineriei
  211 Specialiști în fizică și știința pământului
  2111 Fizicieni și astronomi
  2112 Meteorologi
  2113 Chimiști
  2114 Geologi și geofizicieni

  212 Matematicieni, actuari și statisticieni
  2120 Matematicieni, actuari și statisticieni

  213 Specialiști în științele vieții
  2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilați
  2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit
  2133 Specialiști în domeniul protecției mediului

  214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
  2141 Ingineri tehnologi și de producție
  2142 Ingineri constructori
  2143 Ingineri în domeniul protecției mediului
  2144 Ingineri mecanici
  2145 Ingineri chimiști
  2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați
  2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

  215 Ingineri în electrotehnologie
  2151 Ingineri electricieni
  2152 Ingineri electroniști
  2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilor

  216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeri
  2161 Arhitecți constructori
  2162 Arhitecți în domeniul peisagistic
  2163 Designeri produse și îmbrăcăminte
  2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului
  2165 Cartografi și topografi
  2166 Designeri grafică și multimedia

  22 Specialiști în domeniul sănătății
  221 Medici
  2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
  2212 Medici specialiști

  222 Asistenți medicali generaliști și moașe
  2221 Asistenți medicali generaliști
  2222 Moașe

  223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
  2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă

  224 Paramedici
  2240 Paramedici

  225 Medici veterinari
  2250 Medici veterinari

  226 Alți specialiști în domeniul sănătății
  2261 Medici dentiști
  2262 Farmaciști
  2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale
  2264 Fizioterapeuți
  2265 Dieteticieni și nutriționiști
  2266 Audiologi și specialiști în logopedie
  2267 Optometriști și opticieni
  2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare

  23 Specialiști în învățământ
  231 Profesori universitari și asimilați
  2310 Profesori universitari și asimilați

  232 Profesori în învățământul profesional
  2320 Profesori în învățământul profesional

  233 Profesori în învățământul secundar
  2330 Profesori în învățământul secundar

  234 Profesori în învățământul primar și preșcolar
  2341 Profesori în învățământul primar
  2342 Educatori în învățământul preșcolar

  235 Alți specialiști în învățământ
  2351 Specialiști în metodologie didactică
  2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
  2353 Alți instructori-formatori de limbi străine
  2354 Alți instructori-formatori de muzică
  2355 Alți instructori-formatori de artă
  2356 Instructori-formatori în tehnologia informației
  2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare

  24 Specialiști în domeniul administrativ-comercial
  241 Specialiști în domeniul financiar
  2411 Contabili
  2412 Specialiști și consultanți în domeniul financiar și al investițiilor
  2413 Analiști financiari

  242 Specialiști în domeniul administrativ
  2421 Analiști de management și organizare
  2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative
  2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal
  2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului
  2429 Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare

  243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publice
  2431 Specialiști în publicitate și marketing
  2432 Specialiști în relații publice
  2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)
  2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor

  25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor
  251 Analiști programatori în domeniul software
  2511 Analiști de sistem
  2512 Proiectanți de software
  2513 Proiectanți de sisteme web și multimedia
  2514 Programatori de aplicații
  2519 Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare

  252 Specialiști în baze de date și rețele
  2521 Designeri și administratori de baze de date
  2522 Administratori de sistem
  2523 Specialiști în rețele de calculatoare
  2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare

  26 Specialiști în domeniul juridic, social și cultural
  261 Specialiști în domeniul juridic
  2611 Avocați
  2612 Magistrați
  2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare

  262 Bibliotecari, arhivari și curatori
  2621 Arhivari și curatori
  2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare

  263 Specialiști în domeniul social și religios
  2631 Economiști
  2632 Sociologi, antropologi și asimilați
  2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
  2634 Psihologi
  2635 Specialiști în asistență socială și consiliere
  2636 Specialiști în religie

  264 Autori, jurnaliști și lingviști
  2641 Autori și asimilați
  2642 Jurnaliști
  2643 Traducători, interpreți și alți lingviști

  265 Artiști creatori și actori
  2651 Specialiști în arte vizuale
  2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori
  2653 Dansatori și coregrafi
  2654 Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole
  2655 Actori
  2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare
  2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare

  3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic
  31 Specialiști asimilați în știință și inginerie
  311 Tehnicieni în științe inginerești
  3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii
  3112 Tehnicieni constructori
  3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni
  3114 Tehnicieni în electronică
  3115 Tehnicieni mecanici
  3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie
  3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști
  3118 Tehnicieni proiectanți
  3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare

  312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții
  3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
  3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
  3123 Controlori-supraveghetori în construcții

  313 Tehnicieni controlori de procese industriale
  3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
  3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apei
  3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
  3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor naturale
  3135 Controlori în procesul de producție metalurgică
  3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificați în grupele de bază anterioare

  314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilați
  3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din medicină)
  3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
  3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii

  315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerian
  3151 Mecanici navali
  3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave
  3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați
  3154 Controlori de trafic aerian
  3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian

  32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății
  321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceutic
  3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament
  3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologie
  3213 Tehnicieni și asistenți de farmacie
  3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentară

  322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilați
  3221 Surori medicale
  3222 Surori puericultoare

  323 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative
  3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative

  324 Tehnicieni și asistenți veterinari
  3240 Tehnicieni și asistenți veterinari

  325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați
  3251 Asistenți și terapeuți în stomatologie
  3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea de sănătate
  3253 Lucrători în domeniul sănătății publice
  3254 Tehnicieni în optică medicală
  3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapie
  3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
  3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați
  3258 Lucrători pe ambulanță
  3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare

  33 Specialiști în servicii administrative și asimilați
  331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilați
  3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancar
  3312 Ofițeri de credite
  3313 Specialiști în contabilitate și asimilați
  3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați
  3315 Evaluatori asigurări

  332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionare
  3321 Agenți de asigurări
  3322 Agenți de vânzări
  3323 Agenți contractări și achiziții
  3324 Brokeri comerciali

  333 Agenți de servicii comerciale
  3331 Agenți concesionari
  3332 Organizatori de conferințe și evenimente
  3333 Agenți de recrutare și contractori
  3334 Agenți și administratori imobiliari
  3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare

  334 Secretari administrativi și specializați
  3341 Coordonatori de birou
  3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
  3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
  3344 Secretari în domeniul medical

  335 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați
  3351 Inspectori de vamă și frontieră
  3352 Inspectori fiscali
  3353 Inspectori de asigurări sociale
  3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și autorizații
  3355 Inspectori de poliție și detectivi
  3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

  34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural
  341 Alți specialiști în domeniul juridic și social
  3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilați
  3412 Specialiști în asistență socială și asimilați
  3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați
  3414 Personal în învățământul primar
  3415 Personal în învățământul preșcolar
  3416 Instructori și asimilați din învățământ
  3419 Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare

  342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice
  3421 Atleți și sportivi
  3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului
  3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreative

  343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar
  3431 Fotografi
  3432 Designeri de interior și decoratori
  3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)
  3434 Bucătari-șefi
  3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural

  35 Tehnicieni în informatică și comunicații
  351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
  3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sisteme
  3514 Tehnicieni web

  352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii
  3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune
  3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicații

  4 Funcționari administrativi
  41 Funcționari cu atribuții generale, inclusiv operatori la mașini de scris/calcul
  411 Funcționari cu atribuții generale
  4110 Funcționari cu atribuții generale

  412 Secretari
  4120 Secretari

  413 Operatori la mașini de scris/calcul
  4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelor
  4132 Operatori introducere date

  42 Funcționari în serviciul cu publicul
  421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  4211 Casieri de bancă și asimilați
  4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați
  4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut nebancare
  4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilați

  422 Agenți în centre de informare
  4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiaj
  4222 Funcționari în centrele de informare
  4223 Operatori centrale telefonice
  4224 Recepționeri în domeniul hotelier
  4225 Funcționari în birouri de informații
  4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)
  4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare de piață
  4229 Agenți în centre de informare neclasificați în grupele de bază anterioare

  43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară
  431 Funcționari în gestiune economică și administrativă
  4311 Funcționari în servicii de evidență contabilă
  4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și asigurări
  4313 Funcționari în domeniul salarizării

  432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transport
  4321 Funcționari în evidența stocurilor
  4322 Funcționari de planificare și urmărire a producției
  4323 Funcționari în transporturi

  44 Alți lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
  441 Alți lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
  4411 Funcționari bibliotecă
  4412 Curieri și sortatori corespondență
  4413 Codificatori, corectori și asimilați
  4414 Copiști și funcționari asimilați
  4415 Funcționari pentru activități de secretariat
  4416 Funcționari în domeniul resurselor umane
  4419 Lucrători în servicii-suport neclasificați în grupele de bază anterioare

  5 Lucrători în domeniul serviciilor
  51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
  511 Însoțitori de zbor, conductori și ghizi
  5111 Însoțitori de zbor și stewarzi
  5112 Conductori în transporturi
  5113 Ghizi

  512 Bucătari
  5120 Bucătari

  513 Chelneri și barmani
  5131 Chelneri
  5132 Barmani

  514 Coafori, cosmeticieni și asimilați
  5141 Coafori
  5142 Cosmeticieni și asimilați

  515 Supraveghetori clădiri și gospodării
  5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții
  5152 Administratori în gospodării individuale
  5153 Administratori de clădiri

  516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personale
  5161 Astrologi, prezicători și asimilați
  5162 Însoțitori și valeți
  5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători
  5164 Îngrijitori animale, inclusiv animale de companie
  5165 Instructori conducere auto
  5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare

  52 Lucrători în domeniul vânzărilor
  521 Vânzători stradali și în piețe
  5211 Vânzători la standuri și în piețe
  5212 Vânzători stradali de produse alimentare

  522 Vânzători în magazine
  5221 Vânzători în magazine
  5222 Supraveghetori în magazine
  5223 Asistenți vânzări în magazine

  523 Casieri și vânzători de bilete
  5230 Casieri și vânzători de bilete

  524 Alți lucrători în domeniul vânzărilor
  5241 Manechine și asimilați
  5242 Prezentatori produse
  5243 Vânzători la domiciliu
  5244 Vânzători în case de comenzi
  5245 Lucrători în benzinării
  5246 Lucrători în unități de alimentație publică
  5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în grupele de bază anterioare

  53 Personal de îngrijire
  531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial
  5311 Personal de îngrijire copii
  5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial

  532 Personal de îngrijire în domeniul sănătății
  5321 Îngrijitori în domeniul sănătății
  5322 Îngrijitori la domiciliu
  5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății neclasificat în grupele de bază anterioare

  54 Lucrători în servicii de protecție
  541 Lucrători în servicii de protecție
  5411 Pompieri
  5412 Polițiști
  5413 Agenți de penitenciare
  5414 Paznici
  5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare

  6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  61 Muncitori calificați în agricultură
  611 Grădinari și cultivatori
  6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură
  6112 Arboricultori și pomicultori
  6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere
  6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale mixte

  612 Crescători de animale
  6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carne
  6122 Crescători de păsări
  6123 Apicultori și sericicultori
  6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de bază anterioare

  613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători de animale
  6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale

  62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare
  621 Lucrători forestieri și asimilați
  6210 Lucrători forestieri și asimilați

  622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătorii
  6221 Lucrători în culturi acvatice
  6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone costiere
  6223 Pescari în mări și oceane
  6224 Lucrători în domeniul vânătorii

  63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  631 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu
  6310 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu

  632 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu
  6320 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu

  633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu
  6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu

  634 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

  7 Muncitori calificați și asimilați
  71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni
  711 Muncitori constructori și asimilați
  7111 Constructori de case
  7112 Zidari și asimilați
  7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră
  7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați
  7115 Dulgheri și tâmplari
  7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare

  712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați
  7121 Constructori de acoperișuri
  7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilați
  7123 Ipsosari
  7124 Montatori izolații
  7125 Geamgii
  7126 Instalatori și montatori de țevi
  7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și refrigerare

  713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați
  7131 Zugravi și asimilați
  7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilați
  7133 Curățitori de fațade

  72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați
  721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și asimilați
  7211 Formatori și miezuitori
  7212 Sudori și debitatori autogen
  7213 Tinichigii-cazangii
  7214 Constructori și montatori de structuri metalice
  7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicat

  722 Forjori, matrițeri și asimilați
  7221 Forjori, fierari și matrițeri
  7222 Lăcătuși și asimilați
  7223 Reglori și operatori de mașini-unelte
  7224 Operatori pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit

  723 Mecanici de mașini și utilaje
  7231 Mecanici de autovehicule
  7232 Mecanici de motoare de avioane
  7233 Mecanici de mașini agricole și industriale
  7234 Lucrători specializați în repararea de biciclete și asimilați

  73 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitori tipografi
  731 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere
  7311 Muncitori calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie
  7312 Muncitori calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
  7313 Giuvaergii și lucrători în metale prețioase
  7314 Olari și lucrători asimilați
  7315 Sticlari (suflători, șlefuitori, tăietori de sticlă)
  7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă și ceramică
  7317 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale
  7318 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare
  7319 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere neclasificați în grupele de bază anterioare

  732 Lucrători poligrafi
  7321 Zețari și linotipiști
  7322 Tipografi
  7323 Legători și lucrători finisare

  74 Tehnicieni la echipamente electrice și electronice
  741 Montatori de echipamente electrice
  7411 Electricieni construcții și asimilați
  7412 Mecanici și instalatori de echipamente electrice
  7413 Montatori de linii electrice

  742 Montatori de echipamente electronice și de telecomunicații
  7421 Mecanici de echipamente electronice
  7422 Muncitori în tehnologia informației și comunicațiilor

  75 Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați
  751 Muncitori calificați în industria alimentară
  7511 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui
  7512 Brutari, patiseri și cofetari
  7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate
  7514 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
  7515 Controlori de calitate și degustători de mâncăruri și băuturi
  7516 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun

  752 Muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilați
  7521 Lucrători în tratarea lemnului
  7522 Ebeniști și asimilați
  7523 Reglori și operatori la mașini de prelucrat lemn

  753 Lucrători în industria textilă și confecții
  7531 Croitori, confecționeri, blănari și pălărieri
  7532 Confecționeri de șabloane și tipare
  7533 Lucrători în broderie și asimilați
  7534 Tapițeri și asimilați
  7535 Tăbăcari și alți muncitori în prelucrarea pielii
  7536 Cizmari și asimilați

  754 Alți muncitori calificați
  7541 Scafandri
  7542 Artificieri
  7543 Sortatori și controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi)
  7544 Lucrători specializați în servicii de erbicidare și dezinsecție
  7549 Alți muncitori calificați neclasificați în grupele de bază anterioare

  8 Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente
  81 Operatori la mașini și instalații
  811 Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor
  8111 Mineri și lucrători în carieră
  8112 Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor
  8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului
  8114 Operatori la mașini de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale

  812 Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor
  8121 Operatori la instalațiile de prelucrare a metalelor
  8122 Operatori la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice

  813 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice și fotografice
  8131 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice
  8132 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor fotografice

  814 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie
  8141 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
  8142 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
  8143 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie

  815 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele
  8151 Operatori la mașini și utilaje de filatură
  8152 Operatori la mașini de țesut și tricotat
  8153 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
  8154 Operatori la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile
  8155 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
  8156 Operatori la mașini și utilaje din industria încălțămintei
  8157 Operatori la mașini de spălat
  8159 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în grupele de bază anterioare

  816 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare
  8160 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare

  817 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
  8171 Operatori la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei
  8172 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului

  818 Alți operatori la mașini și utilaje
  8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică
  8182 Fochiști la mașini cu abur și cazane
  8183 Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat
  8189 Operatori la mașini și utilaje neclasificați în grupele de bază anterioare

  82 Asamblori
  821 Asamblori
  8211 Asamblori de mașini și echipamente mecanice
  8212 Asamblori de echipamente electrice și electronice
  8219 Asamblori neclasificați în grupele de bază anterioare

  83 Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile
  831 Mecanici de locomotivă și asimilați
  8311 Mecanici de locomotivă
  8312 Frânari, acari și agenți de manevră

  832 Conducători autovehicule
  8321 Conducători de motociclete
  8322 Șoferi de autoturisme și camionete

  833 Conducători de mașini de mare tonaj și autobuze
  8331 Șoferi de autobuze și tramvaie
  8332 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj

  834 Operatori la instalații și utilaje mobile
  8341 Operatori de mașini agricole și forestiere
  8342 Conducători de mașini și utilaje terasiere
  8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați
  8344 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate

  835 Marinari, navigatori și asimilați
  8350 Marinari, navigatori și asimilați

  9 Ocupații elementare
  91 Menajere și personal de serviciu
  911 Menajere și personal de serviciu la hoteluri și birouri
  9111 Menajere
  9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții
  912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine, geamuri, rufe etc.
  9121 Personal pentru servicii de spălat și călcat
  9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
  9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine și geamuri
  9129 Alți muncitori în servicii pentru curățenie

  92 Muncitori în agricultură, silvicultură și pescuit
  921 Muncitori în agricultură, silvicultură și pescuit
  9211 Muncitori în culturi vegetale
  9212 Muncitori în creșterea animalelor
  9213 Muncitori în ferme mixte
  9214 Muncitori în grădinărit și horticultură
  9215 Muncitori forestieri
  9216 Muncitori în pescuit și culturi acvatice

  93 Muncitori în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi
  931 Muncitori în industria extractivă și construcții
  9311 Muncitori în industria extractivă și exploatările în carieră
  9312 Muncitori în lucrări publice
  9313 Muncitori în construcția de clădiri

  932 Muncitori în industria prelucrătoare
  9321 Ambalatori
  9329 Muncitori în industria prelucrătoare neclasificați în grupele de bază anterioare

  933 Muncitori în transporturi și depozitarea mărfurilor
  9331 Conducători de vehicule acționate manual sau de pedale
  9332 Conducători de mașini și vehicule cu tracțiune animală
  9333 Manipulanți de marfă
  9334 Manipulanți de mărfuri la raft

  94 Ajutori de bucătari
  941 Ajutori de bucătari
  9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast food“
  9412 Ajutori în bucătărie

  95 Vânzători ambulanți și alți prestatori de mici servicii pentru populație
  951 Prestatori ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilați
  9510 Prestatori ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilați

  952 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)
  9520 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)

  96 Muncitori în salubritate și alți lucrători cu pregătire elementară
  961 Muncitori în salubritate
  9611 Muncitori în servicii de colectare deșeuri și materiale reciclabile
  9612 Sortatori de deșeuri
  9613 Măturători și asimilați

  962 Alți muncitori în ocupații cu pregătire elementară
  9621 Curieri, comisionari și hamali
  9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale
  9623 Cititori de contoare și încasatori
  9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc
  9629 Muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare

  (la 16-03-2018, Anexă a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 92 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 16 martie 2018 )