ORDIN nr. 488 din 21 iulie 2004
pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,
  şi având în vedere referatul de aprobare prezentat,
  ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Prescripţia tehnică PT R6-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnică a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:
  "1.3.2. Standarde
  Standardele sunt menţionate în anexa X1.
  Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.
  În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."
  2. Se introduce anexa X1 care va avea următorul cuprins:
  "ANEXA X1
  Standarde
  SR EN 81-1+AC:2001 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice
  EN 81-2:1998+AC:2002 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare hidraulice
  SR EN 12015:2001 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Emisie
  SR EN 12016:2001 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate."


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,
  Andrei Grigorescu, secretar de stat
  Bucureşti, 21 iulie 2004.
  Nr. 488.
  ----------