LEGE nr. 371 din 7 decembrie 2023privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 8 decembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 31 ianuarie 2023, cu următoarea completare:–  La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 13^1, cu următorul cuprins:13^1. La articolul 295, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Salariul și celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc la nivelul maxim de salarizare aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.


  Articolul II
  (1) Nivelul maxim de salarizare aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prevăzut la art. 295 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, este cel aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor prevăzută la art. 295 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, precum și stabilirea noului nivel de salarizare se realizează prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în limita bugetului aprobat prin legea bugetului de stat.(3) Pentru funcțiile din cadrul CNAS și al caselor de asigurări de sănătate care nu au corespondent în statele de funcții ale aparatului de lucru al Guvernului și pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin. (2), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu cel al altor funcții existente la nivelul CNAS și al caselor de asigurări de sănătate pentru care s-a realizat asimilarea, pe baza unor criterii obligatorii aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (2).(4) Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (2) sunt următoarele:
  a) pentru funcțiile de conducere: studiile, gradul profesional, atribuțiile specifice, complexitatea activității, nivelul de coordonare;
  b) pentru funcțiile de execuție: gradul sau treapta profesională, gradația, nivelul de studii și atribuțiile specifice.
  (5) Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (4) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordin al președintelui CNAS putându-se aproba și alte criterii de asimilare.(6) Pentru funcțiile din cadrul CNAS și al caselor de asigurări de sănătate care au corespondent în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și pentru care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 295 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, rezultă procente diferite de majorare salarială, stabilirea nivelului de salarizare se face prin acordarea, pentru toate funcțiile, a celui mai mare procent rezultat. (7) Pentru funcțiile din cadrul CNAS și al caselor de asigurări de sănătate care nu au corespondent în cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aplică procentul de majorare prevăzut la alin. (6).(8) Pentru funcțiile prevăzute la art. 293 și 298 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procentul rezultat potrivit alin. (6) se aplică limitelor salariale reglementate la art. 292 alin. (4) și art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 7 decembrie 2023.
  Nr. 371.
  ------