LEGE nr. 189 din 17 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 19 aprilie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări:
  1. La articolul I punctul 3, alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(4) Diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Sumele respective se repartizează în contul Alte rezerve analitic distinct."
  2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(4) Orice majorare a capitalului social efectuată prin încorporarea rezervelor, precum şi a profiturilor, cu excepţia rezervelor legale şi a diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impozitează cu o cota de 5%."
  3. La articolul I punctul 5, liniutele alineatului (4) al articolului 4 vor deveni literele a), b), c), d), e) şi f), iar literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
  "a) cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate şi a bunurilor mobile sau imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum şi în cazul contractelor de leasing sunt deductibile la data efectuării lor;
  b) în cazul contractelor de leasing, utilizatorul va deduce chiria pentru contractele de leasing operational sau amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar;"
  4. La articolul I punctul 5, după litera f) a alineatului (4) al articolului 4 se introduc literele g) şi h) cu următorul cuprins:
  "g) cheltuielile pentru constituirea de fonduri cu destinaţie specială, conform legii;
  h) cheltuielile de asigurare care privesc active corporale fixe şi necorporale ale contribuabilului şi cheltuielile de asigurare pentru persoane împotriva accidentelor de muncă."
  5. La articolul I punctul 5, litera c) a alineatului (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "c) cheltuielile de protocol care depăşesc limita de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor şi cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol înregistrate în cursul anului;"
  6. La articolul I punctul 5, litera i) a alineatului (6) al articolului 4 se abroga.
  7. La articolul I punctul 5, litera p) a alineatului (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "p) cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor, altele decât cele acordate de bănci şi de alte persoane juridice autorizate potrivit legii, care depăşesc dobânzile active medii ale băncilor, comunicate de Banca Naţionala a României;"
  8. La articolul I punctul 6 se abroga.
  9. La articolul I punctul 7, articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar din România venituri în valută din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie, direct sau prin contract de comision, precum şi din prestări de servicii plătesc o cota de impozit de 5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.
  (2) Impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat în anul fiscal curent pentru investiţii în active corporale şi necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activităţilor pentru care contribuabilul este autorizat. Reducerea se calculează începând cu profitul realizat după data de 1 ianuarie 2001. Reducerile prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează lunar, iar sumele aferente reducerii se repartizează ca surse proprii de finanţare."
  10. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. c) impozitul datorat se calculează, se retine şi se vărsa de către persoana juridică."
  11. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "(3) Deducerea impozitului pe profit plătit în străinătate se efectuează la cursul de schimb, comunicat de Banca Naţionala a României la închiderea anului financiar, iar diferenţele de curs până la data plăţii efective sunt cheltuieli deductibile. Pentru impozitele plătite, reprezentând reţineri la sursa asupra veniturilor de natura dividendelor, redevenţelor, dobânzilor sau altor venituri similare, deducerea se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României în ziua precedenta plăţii."
  12. La articolul I, după punctul 11 se introduce punctul 11^1 cu următorul cuprins:
  "11^1. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  «Art. 21. - (1) Un inspector fiscal sau alt angajat al unei unităţi fiscale, autorizat în acest sens, are dreptul de a intră în orice incinta de afaceri a contribuabilului sau în alte incinte deschise publicului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, în scopul determinării obligaţiilor fiscale ale acestuia sau al colectării impozitelor datorate şi neplătite la termen. Accesul este permis în cursul orelor normale de serviciu, iar în afară acestora, numai cu autorizarea scrisă a conducerii unităţii fiscale, justificată de necesitatea controlului.»"
  13. Articolul II va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile referitoare la impozitul pe profit din următoarele acte normative:
  a) art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu modificările ulterioare, referitor la scutirea de la plata impozitului pentru profitul obţinut ca urmare a aplicării unei invenţii;
  b) art. 34 alin. 2 lit. a) şi b) din Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit;
  c) art. 2 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 187/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice deţinătoare de pensiuni turistice şi agroturistice;
  d) art. 36 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societăţile comerciale înfiinţate de personalul disponibilizat;
  e) art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu modificările ulterioare, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim;
  f) art. 1 din Legea nr. 30/1999 pentru sprijinirea exporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999, referitor la reducerea impozitului pe profit;
  g) Hotărârea Guvernului nr. 304/1999 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 28 aprilie 1999;
  h) art. 23, 24, 26 şi 27 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul creării de noi locuri de muncă, precum şi pentru profitul obţinut din producţia livrata la export, la sistemul forfetar de impunere;
  i) art. 13 lit. c), d), e), f) şi art. 13^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea accelerata, reclama şi publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzător valorii investiţiei;
  j) art. 15 şi 15^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilităţile în derulare prevăzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine în România, republicată, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine în România, republicată, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, privind scutirea, reducerea şi cota redusă a impozitului pe profit;
  k) art. 178 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, referitor la cota redusă de impozit pe profit."
  14. Articolul III se abroga.
  15. Articolul V se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  -----