ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 3 septembrie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008
  Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 369/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi și art. 63 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției,
  ținând cont de faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, dispozițiile declarate neconstituționale sunt suspendate de drept pe o durată de maximum 45 de zile de la data declarării neconstituționalității lor, dată după care își încetează efectele juridice,
  luând în considerare faptul că încetarea aplicării dispozițiilor speciale prevăzute în art. 63 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2004, cu modificările ulterioare, cu privire la citarea separată a părinților firești în procedura de deschidere a adopției și, respectiv, a viitorilor adoptatori în procedurile de încredințare în vederea adopției și de încuviințare a adopției, a condus în practica instanțelor judecătorești, prin aplicarea normelor procedurale de drept comun, la citarea în același dosar a părinților firești și a adoptatorilor, cu consecința cunoașterii reciproce a identității acestora și a unor date de natură strict personală,
  având în vedere că acest fapt este de natură să afecteze atât interesul superior al copilului, cât și dreptul celor două categorii de părți la ocrotirea vieții private și a datelor cu caracter personal, conducând totodată la încălcarea art. 20 din Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin Legea nr. 15/1993,
  se impune adoptarea de urgență a unei reglementări care să asigure desfășurarea procedurilor de adopție, în toate etapele sale, cu asigurarea tuturor garanțiilor, inclusiv a celor procedurale, pentru respectarea interesului copilului și a dreptului la viață intimă, familială și privată, precum și pentru protecția datelor cu caracter personal.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum și în ceea ce privește identitatea părinților firești.
  2. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul adopției copilului de către soțul părintelui său, consimțământul părintelui firesc se dă în fața instanței judecătorești odată cu soluționarea cererii de încuviințare a adopției.(3) Odată cu solicitarea consimțământului prevăzut la alin. (1) și (2), instanța solicită direcției raportul de consiliere și informare care confirmă îndeplinirea obligației prevăzute la art. 14.3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopției interne a copilului se face cu citarea părinților firești ai copilului sau, după caz, a tutorelui și a direcției în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului.4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adopției interne, în dispozitivul hotărârii judecătorești se va face mențiune despre constatarea existenței consimțământului ambilor părinți, al unui singur părinte, al tutorelui sau, după caz, despre suplinirea consimțământului în condițiile art. 13 și se va încuviința deschiderea procedurii adopției interne.5. După articolul 23 se introduc cinci noi articole, articolele 23^1- 23^5, cu următorul cuprins:

  Articolul 23^1
  (1) Dacă, ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii adopției, dispare cauza care, potrivit art. 12 alin. (3), a făcut imposibilă exprimarea de către unul dintre părinți a consimțământului la adopție, împotriva hotărârii se poate face cerere de revizuire.(2) Cererea de revizuire se poate introduce până la data pronunțării hotărârii de încuviințare a adopției de oricare dintre părinții firești ai copilului sau de către direcția care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne.(3) Cererea de revizuire se soluționează în camera de consiliu, cu citarea părinților firești, a direcției care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne și, dacă este cazul, a direcției în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.


  Articolul 23^2
  (1) Cererea de revizuire suspendă soluționarea cererii de încredințare a copilului în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției, dacă vreuna dintre acestea se află pe rolul instanței judecătorești.(2) Direcția care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne are obligația de a informa de îndată instanța prevăzută la alin. (1) despre depunerea cererii de revizuire.(3) Măsura de protecție a copilului sau, după caz, încredințarea în vederea adopției se prelungește de drept pe perioada soluționării revizuirii. Dispozițiile art. 32 sunt aplicabile în mod corespunzător.(4) Dacă instanța judecătorească dispune revocarea măsurii încredințării, va hotărî, la propunerea direcției generale în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului, o măsură provizorie de protecție a copilului, până la soluționarea revizuirii.


  Articolul 23^3
  (1) În cazul în care încuviințează cererea de revizuire, instanța va solicita consimțământul părintelui care nu și l-a dat anterior, numai după depunerea de către direcția în a cărei rază teritorială locuiește acesta a unui raport de consiliere și informare în conformitate cu prevederile art. 14.(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care să vizeze situația actuală a părinților firești, precum și potențialul de reintegrare a copilului în familia biologică/extinsă este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale și întocmirea raportului sunt de competența direcției în a cărei rază administrativ-teritorială locuiește părintele firesc.(3) Dispozițiile art. 13 sunt aplicabile în mod corespunzător.


  Articolul 23^4

  În cazul în care, după suspendarea prevăzută de art. 23^2, părintele care s-a aflat în imposibilitate de a-și exprima consimțământul se opune adopției și nu sunt motive pentru aplicarea art. 13, cererea de încredințare a copilului în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției se repune pe rol la solicitarea direcției în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului și se respinge.


  Articolul 23^5

  Direcția care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne are obligația de a formula de îndată cerere de revizuire sau, după caz, de a solicita suspendarea oricărei proceduri judiciare, precum și a oricărui alt demers privind adopția, dacă ia cunoștință, până la data pronunțării hotărârii de încuviințare a adopției, despre încetarea cauzei care a determinat imposibilitatea părintelui de a-și exprima voința cu privire la adopție.
  6. La articolul 28, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Judecarea cererilor de încredințare a copilului în vederea adopției interne se face cu citarea direcției în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a direcției în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare și a persoanei ori familiei adoptatoare.
  7. La articolul 35 alineatul (2), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopției interne a copilului.
  8. La articolul 36, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (1) și (2), cu următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) Judecarea cererilor de încuviințare a adopției se face cu citarea direcției în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a direcției în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare și a persoanei ori familiei adoptatoare.(2) Judecarea cererilor de încuviințare a adopției prevăzute la art. 5 alin. (3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare și a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviințare a adopției prevăzute la art. 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului și a părinților firești ai adoptatului.
  9. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 36^1
  (1) Instanța poate solicita din nou consimțământul la adopție al părinților firești, dacă există indicii că după data la care consimțământul a devenit irevocabil au intervenit elemente noi, de natură să determine revenirea asupra consimțământului inițial. Direcția care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne are obligația să aducă la cunoștința instanței, prin intermediul direcției în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, dacă este cazul, existența oricăror elemente noi cu privire la situația părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalității planului individualizat de protecție.(2) Chemarea părinților firești în fața instanței competente să încuviințeze adopția se face prin invitație adresată acestora, în camera de consiliu, fără a se indica date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, în orice fel, divulgarea identității sau a altor informații cu privire la persoana ori familia adoptatoare.(3) Instanța poate invita la aceeași dată direcția competentă potrivit art. 22 alin. (3) și direcția competentă potrivit art. 35 alin. (1).(4) În cazul în care părinții se prezintă personal în fața instanței și își exprimă refuzul de a mai consimți la adopție, instanța suspendă soluționarea cererii de încuviințare a adopției. Declarația părinților firești împreună cu încheierea de suspendare se comunică direcției competente potrivit art. 22 alin. (3), care va formula cerere de revizuire a hotărârii de deschidere a procedurii adopției. Dispozițiile art. 23^1 și 23^2 se aplică în mod corespunzător.
  9^1. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39

  Adopția internațională a copilului care are domiciliul în România poate fi încuviințată numai în situația în care adoptatorul sau unul dintre soții din familia adoptatoare care domiciliază în străinătate este rudă până la gradul al III-lea inclusiv cu copilul pentru care a fost încuviințată deschiderea procedurii adopției interne.

  (la 29-03-2009, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 49 din 20 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 26 martie 2009 )
  10. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Judecarea cererilor de încuviințare a adopției internaționale se face cu citarea direcției în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum și a Oficiului.11. La articolul 63, alineatele (2)-(5) se abrogă.


  Articolul II

  Cererile de încuviințare a adopției aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează potrivit prevederilor acesteia.


  Articolul III

  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Theodor Cătălin Nicolescu,
  secretar de stat
  Secretarul general
  al Guvernului,
  Gabriel Berca
  Secretarul general
  al Oficiului Român pentru Adopții,
  Gabriela Elena Petrescu

  București, 3 septembrie 2008.
  Nr. 102.
  ------