ORDONANŢĂ nr. 25 din 27 august 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului."
  2. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) doi reprezentanţi din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, împuterniciţi prin ordin al ministrului;
  .....................................................................
  d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru economie şi finanţe, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru dezvoltare, lucrări publice şi locuinţe, autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, autorităţii publice centrale pentru agricultură şi dezvoltare rurală, autorităţii publice centrale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, autorităţii publice centrale pentru interne şi reformă administrativă, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort;".
  3. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă.
  4. La articolul 5 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) modalităţile de susţinere financiară a proiectelor."
  5. La articolul 6 alineatul (3), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului;
  ........................................................................
  e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalităţile de susţinere a proiectelor;".
  6. La articolul 6 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) avizează ghidurile de finanţare aferente fiecărui program şi proiect pentru protecţia mediului, finanţate din taxa pe poluare pentru autovehicule."
  7. La articolul 9 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către deţinătorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, persoană fizică sau juridică.
  Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare pentru colectarea şi/sau valorificarea deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;
  .........................................................................
  d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenţa dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv valorificate sau incinerate cu recuperare de energie;".
  8. La articolul 9 alineatul (1), după litera o) se introduc trei noi litere, literele p), q şi r), cu următorul cuprins:
  "p) o contribuţie de 100 lei/tonă datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferenţa dintre obiectivul anual de diminuare şi obiectivul efectiv realizat;
  q) o taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, începând cu data de 1 ianuarie 2009, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali;
  r) taxa pe poluare pentru autovehicule."
  9. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Administraţia Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici înregistraţi ca şi contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic şi tipul de contribuţie şi/sau taxă cu care acesta este înregistrat."
  10. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) şi q) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.
  (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) şi p) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor."
  11. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) şi q) se datorează majorări de întârziere conform Codului de procedură fiscală."
  12. La articolul 13 alineatul (3), literele b) şi c) se abrogă.
  13. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Se acordă susţinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unităţi administrativ-teritoriale, unităţi şi instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice."
  14. La articolul 13, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(9) Finanţarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, Administraţia Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi legislaţiei comunitare în domeniu."
  15. La articolul 13, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatul (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins:
  "(9^1) Ajutoarele de stat individuale şi schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligaţia notificării, cât şi cele supuse obligaţiei de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administraţiei Fondului.
  (9^2) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziţie preşedintelui Administraţiei Fondului."
  16. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - (1) Din sumele provenind din taxa pe poluare pentru autovehicule se finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului, după cum urmează:
  a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional;
  b) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
  c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului;
  d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, microhidrocentrale;
  e) proiecte privind împădurirea terenurilor agricole degradate, a terenurilor din fondul forestier naţional afectat de calamităţi naturale şi a terenurilor defrişate;
  f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;
  g) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclişti.
  (2) Beneficiari ai programelor şi proiectelor prevăzute la alin. (1) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), iar pentru proiectele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) beneficiari pot fi şi persoanele fizice şi asociaţiile de locatari.
  (3) Metodologia de finanţare şi categoriile de beneficiari pentru programele şi proiectele pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.
  (4) Prevederile art. 13 alin. (7)-(10) şi ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător."
  17. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei."
  18. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Neafişarea la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali a valorii ecotaxei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei."
  19. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:
  a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi al Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2);
  b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (3)."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Ministrul transporturilor,
  Antonel Tănase,
  secretar de stat
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 august 2008.
  Nr. 25.
  _________