DECRET nr. 145 din 20 aprilie 1960
privind răspunderea materială a gestionarilor din organizaţiile socialiste
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 26 aprilie 1960  Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:

  Articolul 1

  Daunele aduse organizaţiilor socialiste de către gestionar asupra bunurilor din gestiunea sa, vor fi acoperite de către acesta în întregime.
  Cînd paguba a fost produsă de gestionar împreună cu unul sau mai mulţi angajaţi ai organizaţiei socialiste pagubite, şi partea de vina a fiecăruia nu poate fi determinata, recuperarea pagubei se face integral de la cei în cauza, în cote proporţionale cu cîştigul mediu din munca al fiecăruia pe ultimele 3 luni.
  În cazul cînd manipularea bunurilor materiale se face în colectiv de mai mulţi angajaţi sau în schimburi succesive fără predare de gestiune între schimburi şi partea de vina a fiecăruia nu poate fi determinata, recuperarea pagubei se va face integral în cote proporţionale cu cîştigul mediu din munca al fiecăruia pe ultimele 3 luni, precum şi cu timpul servit de la ultima inventariere, de fiecare, în gestiune la care s-a produs paguba.
  Prevederile alineatelor 2 şi 3 de mai sus se aplică numai în cazul cînd fapta generatoare de paguba nu are caracter penal.


  Articolul 2

  Dacă paguba constatată a fost săvîrşită de un gestionar care a fost angajat sau trecut în aceasta funcţie fără îndeplinirea condiţiilor legale, precum şi atunci cînd paguba a fost săvîrşită de către un angajat căruia i s-a încredinţat o funcţie aflată în subordinea gestionarului, fără a se fi luat avizul acestuia, cel care a luat aceste măsuri răspunde material pentru paguba care nu mai poate fi recuperată de la cei angajaţi în condiţiile nelegale.
  Aceeaşi răspundere o are şi cel care, în urma controalelor sau sesizarilor primite, nu a luat sau a luat cu întîrziere măsurile necesare pentru:
  a) înlocuirea gestionarului sau a angajaţilor aflaţi în subordinea acestuia, în cazurile cînd au provocat pagube, deşi a fost din timp avertizat ca aceştia nu îndeplinesc condiţiile legale pentru garantarea unei gestionari corecte;
  b) aplicarea dispoziţiilor de stabilire şi recuperare a pagubelor, prin constituirea de parte civilă, emiterea dispoziţiei de reţinere, luarea de măsuri asiguratorii etc.
  Răspunderea materială, în cazurile prevăzute în acest articol, este egala cu valoarea pagubei rămasă nerecuperata, din momentul cînd s-a stabilit ca ea nu mai poate fi recuperată de la cei în cauza, termenul pentru darea dispoziţiei de reţinere curgînd din acelaşi moment.


  Articolul 3

  Poarta răspunderea materială integrală, angajaţii cu funcţii de răspundere care, nesocotind obligaţiile lor de serviciu, au adus pagube unităţii socialiste prin aceea ca:
  a) nu au asigurat gestionarului asistenţa tehnica de specialişti cerută de acesta pentru recepţia calitativă a bunurilor primite:
  b) nu au luat măsurile de siguranţă necesare pentru păstrarea bunurilor în bune condiţiuni;
  c) au dat gestionarului dispoziţii ilegale sau gresite.


  Articolul 4

  Orice persoană care a dobîndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obştesc răspunde solidar cu gestionarul de repararea pagubei în limita valorii bunurilor dobîndite, dacă le-a obţinut în afară activităţii de serviciu a gestionarului şi a cunoscut ca acesta minuieste astfel de bunuri.


  Articolul 5

  Dispoziţiile de reţinere a sumelor pentru pagubele produse de gestionar în legătură cu bunurile din gestiune, sînt supuse căilor de atac prevăzute de lege.
  Exercitarea căilor de atac nu suspenda executarea dispoziţiei de reţinere.


  Articolul 6

  Pentru acoperirea lipsurilor constatate în gestiune cei în cauza pot să-şi ia angajamente scrise, care înlocuiesc dispoziţiile de reţinere prevăzute de lege.
  Angajamentul scris constituie titlul executoriu, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi.


  Articolul 7

  Prevederile prezentului decret se aplică în mod corespunzător casierilor şi celorlalţi gestionari de valori băneşti.


  Articolul 8

  Prezentul decret intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.
  Preşedintele
  Prezidiului Marii Adunări Naţionale,
  ION GHEORGHE MAURER
  Secretarul
  Prezidiului Marii Adunări Naţionale
  GHEORGHE STOICA
  ------------