INSTRUCȚIUNI nr. 171 din 18 octombrie 2023pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 octombrie 2023
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucțiuni:

  Articolul I

  Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 31 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 76, alineatele (3) și (4) se abrogă.2. După articolul 76 se introduce un nou articol, art. 76^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 76^1
  (1) În scopul eliminării cheltuielilor în valută determinate de transportul în țară, pentru bunurile aflate în dotarea birourilor atașaților de afaceri interne care nu mai sunt necesare și au durata normală de utilizare/durata de utilizare îndeplinită, se procedează la scoaterea din funcțiune/declasarea și casarea acestora la posturi, în baza propunerilor formulate de către atașații de afaceri interne.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și bunurilor aflate în dotarea birourilor atașaților de afaceri interne care nu mai sunt necesare și nu au durata normală de utilizare/durata de utilizare îndeplinită, în situația în care valoarea justă a acestora, astfel cum este prevăzută în Regulile și politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016, cu modificările și completările ulterioare, este mai mică decât costurile de aducere în țară.(3) În vederea scoaterii din funcțiune/declasării și casării bunurilor, atașatul de afaceri interne întocmește o notă de fundamentare, din care să rezulte explicit situația bunurilor care pot face obiectul scoaterii din funcțiune/al declasării și casării, care, în cazul prevăzut la alin. (2), va fi însoțită de oferte de preț pentru transportul bunurilor în țară.(4) Pentru întocmirea notei de fundamentare, atașatul de afaceri interne solicită unității în a cărei evidență se află bunurile datele referitoare la valoarea justă a acestora, precum și la durata normală de utilizare/durata de utilizare, respectiv la cea îndeplinită efectiv.(5) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (3) se verifică de către unitatea în a cărei evidență se află bunurile, se avizează de către Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale, Direcția generală financiară, Direcția generală juridică și de către Direcția generală logistică sau Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației, după caz, și se supune aprobării ordonatorului principal de credite.(6) Direcția generală logistică sau Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației, după caz, poate dispune ca bunurile cuprinse în Nota de fundamentare întocmită de către atașatul de afaceri interne să nu fie supuse procedurii de scoatere din funcțiune/declasare și casare, caz în care este obligată să facă precizări, în scris, privind modul de utilizare în continuare a acestora.(7) După aprobarea notei de fundamentare, bunurile care fac obiectul acesteia se predau, în starea în care se află, spre distrugere/procesare/reciclare, către operatori economici specializați în colectarea de bunuri uzate, cu respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului din statul respectiv.(8) Documentul/Documentele care atestă predarea bunurilor prevăzute la alin. (7) către un operator economic specializat în colectarea de bunuri uzate se transmite/transmit, tradus(e) în limba română, unității în a cărei evidență se află bunurile.(9) În baza notei de fundamentare și a documentelor prevăzute la alin. (8), primite de la atașatul de afaceri interne, unitatea în a cărei evidență se află bunurile întocmește un proces-verbal de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe/de declasare și casare a unor bunuri materiale, pe baza căruia bunurile se scot din evidența contabilă.


  Articolul II

  Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat

  București, 18 octombrie 2023.
  Nr. 171.
  -----