HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 iulie 2016
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 14 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfăşura activităţi de evaluare a conformităţii pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul A2 şi la modulul C2 din anexa nr. 2. Organismul respectiv trebuie să fie o parte separată şi distinctă a întreprinderii şi să nu fie implicat în proiectarea, producerea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează."
  2. La anexa nr. 1, punctul 7.6 va avea următorul cuprins:
  "7.6. Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să permită controlul măsurărilor după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare şi punerea sa în funcţiune. Dacă este necesar, în componenţa mijlocului de măsurare trebuie să intre un echipament special sau un software pentru realizarea acestui control. Procedura de încercare trebuie să fie descrisă în manualul de utilizare.
  Dacă un mijloc de măsurare are asociate programe software care au şi altă funcţie în afară de cea de măsurare, programele software care sunt esenţiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificabile şi să nu fie influenţate într-o manieră inadmisibilă de programele software asociate."
  3. La anexa nr. 3, punctele 8.2 şi 10 vor avea următorul cuprins:
  "8.2. Producătorul trebuie să precizeze dacă contorul de apă este destinat măsurării curgerii inverse. Contoarele de apă care nu sunt proiectate pentru măsurarea curgerii inverse trebuie să fie capabile fie să prevină curgerea inversă, fie să reziste la o curgere inversă accidentală fără a suporta o deteriorare sau modificare a proprietăţilor metrologice.
  .............................................................................
  10. Întreprinderea de utilitate publică sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului de apă trebuie să determine condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 1-3, astfel încât contorul de apă să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului estimat sau prognozabil.
  EVALUAREA CONFORMITĂŢII
  Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:
  B + F sau B + D sau H1."

  *
  Prezenta hotărâre transpune Rectificarea la Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), serial L, nr. 13 din 20 ianuarie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ------------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Bucureşti, 6 iulie 2016.
  Nr. 486.
  ----