LEGE nr. 496 din 12 noiembrie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Reglementări privind activitatea localurilor
  cu program erotic"
  2. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) se abrogă.
  3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:"
  4. La articolul 4, litera a) a alineatului (2) se abrogă.
  5. După articolul 4 se introduce titlul capitolului II^1 cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II^1
  Prevenirea şi controlul activităţilor
  cu caracter pornografic"
  6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Publicaţiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un pătrat de culoare roşie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand, se comercializează numai în spaţii special amenajate, autorizate conform legii, şi nu se vând minorilor."
  7. Articolul 6 se abrogă.
  8. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.
  9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spaţii cu destinaţie specială şi nu vor fi închiriate sau vândute minorilor."
  10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Organizarea de reuniuni în spaţii publice, la care participă sau asistă minori şi în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi."
  11. La articolul 14, literele d) şi h) vor avea următorul cuprins:
  "d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spaţii decât cele autorizate;
  ............................................................................................
  h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4;"
  12. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii primeşte sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8."
  13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 şi 15 se fac de către organele de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor."
  14. Articolul 19 se abrogă.


  Articolul II

  Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 12 noiembrie 2004.
  Nr. 496.
  ---------