ORDIN nr. 344/708/2004pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 344 din 16 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 708 din 1 octombrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 19 octombrie 2004
  În conformitate cu prevederile art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,
  ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


  Articolul 3

  Direcția gestiune deșeuri și substanțe chimice periculoase va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namoluri de epurare în agricultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 27 ianuarie 2004.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 181 din 4 iulie 1986, modificată prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea și rationalizarea rapoartelor asupra implementarii anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, și Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispozițiilor privind comitetele care asista Comisia în exercitarea atribuțiilor sale de executare prevăzute în actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (unanimitate), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003.
  (la 21-03-2007, Mențiunea privind transpunerea normelor europene a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 27 din 10 ianuarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007 )

  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Speranta Maria Ianculescu
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Petre Daea


  ANEXĂ

  NORME TEHNICE
  privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de
  epurare în agricultură